Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0175

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/175 z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

C/2018/0530

OJ L 32, 6.2.2018, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/175/oj

6.2.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 32/48


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/175

z dnia 2 lutego 2018 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (1), w szczególności jego art. 26,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 stanowi, że nazwa handlowa napojów spirytusowych należących do kategorii 9 „okowita z owoców” powinna zawierać wyraz „okowita” wraz z nazwą owocu, jagody lub warzywa. Jednakże w niektórych językach urzędowych te nazwy handlowe są tradycyjnie wyrażone przez dodanie przyrostka do nazwy owocu. W przypadku okowit owocowych etykietowanych w tych językach urzędowych dozwolone powinno być więc oznaczenie nazwy handlowej składające się z nazwy owocu i przyrostka.

(2)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 w specyfikacjach kategorii 10 „Okowita z cydru i okowita z perry” nie przewidziano wyraźnie możliwości łącznej destylacji cydru i perry w celu wytworzenia napoju spirytusowego tej kategorii. Jednak w niektórych przypadkach napój spirytusowy jest tradycyjnie otrzymywany w drodze łącznej destylacji cydru i perry. Definicja tej kategorii napojów spirytusowych powinna zatem zostać zmieniona w celu wyraźnego dopuszczenia możliwości łącznej destylacji cydru i perry, jeżeli jest to przewidziane w ramach tradycyjnych metod produkcji. W takich przypadkach konieczne jest również ustalenie zasad dotyczących odpowiedniej nazwy handlowej. W celu uniknięcia trudności dla podmiotów gospodarczych należy również ustanowić przepisy przejściowe dotyczące nazw handlowych napojów spirytusowych wyprodukowanych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 110/2008.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Napojów Spirytusowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w kategorii 9 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)

Nazwa handlowa okowity z owoców zawiera wyraz »okowita« wraz z nazwą owocu, jagody lub warzywa, na przykład: okowita z wiśni, która może również nosić nazwę kirsch, okowita ze śliwek, która może również nosić nazwę śliwowica, okowita z mirabelek, z brzoskwiń, z jabłek, z gruszek, z moreli, z fig, z owoców cytrusowych, z winogron lub z innych owoców. Ta nazwa handlowa może być wyrażona przez dodanie przyrostka do nazwy owocu w językach czeskim, chorwackim, greckim, polskim, słowackim, słoweńskim i rumuńskim.

Do określenia tych napojów można używać wyrazu wasser, z podaniem nazwy owocu.

Nazwa owocu może zastąpić nazwę »okowita« uzupełnioną nazwą danego owocu tylko w przypadku następujących owoców lub jagód:

śliwa mirabelka (Prunus domestica L. odmiana syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

śliwa domowa (Prunus domestica L.),

śliwka quetsch (Prunus domestica L.),

owoc chruściny jagodnej (Arbutus unedo L.),

jabłko odmiany »Golden Delicious«.

Jeżeli istnieje ryzyko, że konsument będzie miał trudności ze zrozumieniem którejś z tych nazw handlowych, zastosowanych bez wyrazu »okowita«, wówczas etykieta i prezentacja zawierają słowo »okowita«, ewentualnie uzupełnione wyjaśnieniem.”;

2)

kategoria 10 otrzymuje brzmienie:

„10.

Okowita z cydru, okowita z perry oraz okowita z cydru i perry

a)

Okowita z cydru, okowita z perry oraz okowita z cydru i perry są to napoje spirytusowe spełniające następujące warunki:

(i)

wytwarzane są wyłącznie w drodze destylacji cydru lub perry do poniżej 86 % obj., w celu zachowania przez destylat zapachu i smaku użytych owoców;

(ii)

ich zawartość substancji lotnych jest równa lub większa niż 200 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj.;

(iii)

ich maksymalna zawartość metanolu wynosi 1 000 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj.

Warunek, o którym mowa w ppkt (i), nie wyklucza napojów spirytusowych wytwarzanych tradycyjnymi metodami produkcji, które pozwalają na łączną destylację cydru i perry. W takich przypadkach nazwa handlowa brzmi »okowita z cydru i perry«.

b)

Minimalna objętościowa zawartość alkoholu w okowicie z cydru, okowicie z perry oraz okowicie z cydru i perry wynosi 37,5 % obj.

c)

Nie zawiera dodatku alkoholu, jak określono w załączniku I pkt 5, rozcieńczonego lub nie.

d)

Ani okowita z cydru, ani okowita z perry, ani okowita z cydru i perry nie jest aromatyzowana.

e)

Jako dodatek służący dostosowaniu barwy okowita z cydru, okowita z perry oraz okowita z cydru i perry mogą zawierać wyłącznie karmel.”.

Artykuł 2

Napoje spirytusowe należące do kategorii 10 w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 110/2008, których nazwy handlowe spełniają wymogi tego rozporządzenia w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być nadal wprowadzane do obrotu do czasu wyczerpania zapasów.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.


Top