Help Print this page 

Document 32017D2377

Title and reference
Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2377 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 406/2009/WE przypadających na poszczególne państwa członkowskie za rok 2015 (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8476)

C/2017/8476
  • In force
OJ L 337, 19.12.2017, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2377/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.12.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 337/80


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2377

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 406/2009/WE przypadających na poszczególne państwa członkowskie za rok 2015

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8476)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, mających znaczenie dla zmiany klimatu, oraz uchylające decyzję nr 280/2004/WE (1), w szczególności jego art. 19 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 406/2009/WE (2) ustanowiono roczne limity emisji dla każdego państwa członkowskiego na każdy rok w okresie 2013–2020 oraz mechanizm corocznej oceny zgodności z tymi pułapami. Roczne limity emisji państw członkowskich, wyrażone w tonach ekwiwalentu CO2, zawarte są w decyzji Komisji 2013/162/UE (3). Dostosowania rocznych limitów emisji dla każdego państwa członkowskiego określono w decyzji wykonawczej Komisji 2013/634/UE (4).

(2)

W art. 19 rozporządzenia (UE) nr 525/2013 określono procedurę przeglądu wykazów emisji gazów cieplarnianych państw członkowskich do celów oceny zgodności z decyzją 406/2009/WE. Roczny przegląd, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 525/2013, został sporządzony w oparciu o dane dotyczące emisji w 2015 r., przekazane Komisji w marcu 2017 r. zgodnie z procedurami ustanowionymi w rozdziale III i załączniku XVI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 749/2014 (5).

(3)

Łączne emisje gazów cieplarnianych objęte decyzją 406/2009/WE, przypadające na poszczególne państwa członkowskie za rok 2015, powinny uwzględniać korekty techniczne i zaktualizowane szacunki obliczone podczas rocznego przeglądu, zawarte w końcowych sprawozdaniach z przeglądu zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 749/2014.

(4)

Niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania, aby zapewnić jej zgodność z przepisami art. 19 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 525/2013, które określają datę publikacji niniejszej decyzji jako punkt wyjściowy dla czteromiesięcznego okresu, podczas którego państwa członkowskie mogą korzystać z mechanizmów elastyczności na podstawie decyzji 406/2009/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Całkowita suma emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją 406/2009/WE, przypadających na poszczególne państwa członkowskie za rok 2015, wynikająca ze skorygowanych danych z wykazów po zakończeniu rocznego przeglądu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 525/2013, jest określona w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 13.

(2)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 136).

(3)  Decyzja Komisji 2013/162/UE z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013–2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE (Dz.U. L 90 z 28.3.2013, s. 106).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/634/UE z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich na lata 2013–2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE (Dz.U. L 292 z 1.11.2013, s. 19).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 749/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie struktury, formatu, procesu przekazywania i przeglądu informacji zgłaszanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz.U. L 203 z 11.7.2014, s. 23).


ZAŁĄCZNIK

Państwo członkowskie

Emisje gazów cieplarnianych za rok 2015 objęte decyzją 406/2009/WE

(w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla)

Belgia

72 719 520

Bułgaria

25 354 866

Republika Czeska

61 282 020

Dania

32 520 220

Niemcy

444 080 615

Estonia

6 144 411

Irlandia

43 037 173

Grecja

45 449 373

Hiszpania

196 153 196

Francja

353 009 851

Chorwacja

15 565 304

Włochy

273 282 682

Cypr

4 060 621

Łotwa

9 005 121

Litwa

13 250 961

Luksemburg

8 607 481

Węgry

41 437 586

Malta

1 300 741

Niderlandy

101 119 720

Austria

49 295 422

Polska

186 772 424

Portugalia

40 614 056

Rumunia

74 555 379

Słowenia

10 719 610

Słowacja

20 084 623

Finlandia

29 886 479

Szwecja

33 897 178

Zjednoczone Królestwo

326 027 912


Top