Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2174

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2174 z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do świadectwa zdrowia stosowanego w handlu pszczołami i trzmielami (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7588) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/7588

OJ L 306, 22.11.2017, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2174/oj

22.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/28


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2174

z dnia 20 listopada 2017 r.

zmieniająca załącznik E do dyrektywy Rady 92/65/EWG w odniesieniu do świadectwa zdrowia stosowanego w handlu pszczołami i trzmielami

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7588)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 22 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W części 2 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG ustanowiono wzór świadectwa zdrowia stosowanego w handlu wewnątrzunijnym żywymi pszczołami (Apis mellifera) i trzmielami (Bombus spp.). W świadectwie tym ustanowiono, między innymi, wymagania dotyczące zdrowia zwierząt w związku z występowaniem małego chrząszcza ulowego (Aethina tumida) i roztocza Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), obowiązujące zarówno w odniesieniu do pszczół, jak i trzmieli.

(2)

Wymagania ustanowione w tym wzorze świadectwa zdrowia pozwalają wyłącznie na przemieszczanie pszczół i trzmieli z obszarów o promieniu co najmniej 100 km, które nie podlegają żadnym ograniczeniom związanym z podejrzeniem występowania lub potwierdzonym występowaniem tych czynników chorobotwórczych.

(3)

Z przekazanych przez właściwe organy włoskie informacji dotyczących ich doświadczeń – związanych z występowaniem małego chrząszcza ulowego w koloniach pszczół miodnych we Włoszech i zgromadzonych od czasu przyjęcia decyzji wykonawczej Komisji 2014/909/UE (2) mającej na celu zapobieżenie rozprzestrzenieniu się małego chrząszcza ulowego z dotkniętych regionów Włoch – wynika, że w dłuższym okresie od wykrycia występowania małego chrząszcza ulowego wymagania te są nieproporcjonalne w odniesieniu do zarządzania dotkniętym sektorem pszczelarskim.

(4)

W szczególności w takich wymaganiach nie uwzględnia się faktu, że mogą istnieć obszary, które mimo że położone są bliżej niż 100 km od obszaru występowania, to znajdują się jednak poza obszarami zapowietrzonymi ustanowionymi na mocy przepisów krajowych wokół obszarów występowania, nie dotyczą ich ograniczenia wynikające z unijnych środków ochronnych i są objęte urzędowo planowanym i wdrażanym aktywnym nadzorem zgodnie z wytycznymi dotyczącymi nadzoru nad inwazją małego chrząszcza ulowego opracowanymi przez laboratorium referencyjne UE ds. zdrowia pszczół (3), który daje pewność co do braku występowania małego chrząszcza ulowego.

(5)

Ponadto wymagania te należy zaktualizować, aby uwzględnić fakt, że badanie wzrokowe i natychmiastowe zastosowanie wokół przesyłki w miejscu pochodzenia siatki o drobnych oczkach są bardzo skuteczne i wykonalne z technicznego punktu widzenia w przypadku przesyłek zawierających matki pszczele z ograniczoną liczbą towarzyszących im robotnic, aby ograniczyć potencjalne ryzyko rozprzestrzenienia się małego chrząszcza ulowego. Stanowisko to zostało potwierdzone w opinii naukowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na temat przeżywalności, rozprzestrzeniania się i zadomowienia małego chrząszcza ulowego, przyjętej w dniu 15 grudnia 2015 r. (4).

(6)

Ponieważ aktualne wymagania są zbyt restrykcyjne, należy zmienić wzór świadectwa zdrowia na potrzeby wewnątrzunijnego handlu pszczołami i trzmielami poprzez dodanie alternatywnego wymagania dotyczącego zdrowia zwierząt w przypadku przesyłek zawierających matki pszczele, uznając łączną wartość prowadzonego przez właściwe organy aktywnego nadzoru nad zapewnieniem braku występowania małego chrząszcza ulowego oraz wzmocnionych środków ograniczających ryzyko dla handlu wewnątrzunijnego.

(7)

Trzmiele nie są podatne na roztocze Tropilaelaps. Stanowisko to zostało potwierdzone w opinii naukowej Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na temat ryzyka wprowadzenia Aethina tumida i roztocza Tropilaelaps spp. do UE, przyjętej w dniu 27 lutego 2013 r. (5).

(8)

Trzmiele hoduje się najczęściej w strukturach odizolowanych od środowiska podlegającym rygorystycznym środkom bezpieczeństwa biologicznego, regularnie kontrolowanym przez właściwy organ i sprawdzanym pod kątem obecności chorób. Jest mało prawdopodobne, aby takie zakłady, które są uznane przez właściwe organy zainteresowanych państw i podlegają ich nadzorowi, były narażone na występowanie małego chrząszcza ulowego, w przeciwieństwie do kolonii na otwartym powietrzu. Już teraz właściwe organy mogą wydawać świadectwa w odniesieniu do przesyłek pochodzących z takich zakładów do celów przywozu trzmieli zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 206/2010 (6).

(9)

Należy zatem zmienić wzór świadectwa zdrowia stosowany w wewnątrzunijnym handlu pszczołami i trzmielami w celu wprowadzenia do niego alternatywnego wymagania dotyczącego zdrowia zwierząt w odniesieniu do trzmieli hodowanych w strukturach odizolowanych od środowiska.

(10)

Ponieważ zdecydowana większość przesyłek trzmieli jest sprzedawana i przesyłana za granicę do celów zapylania, przesyłki takie nie powinny być zatwierdzane do celów hodowlanych lub do celów sezonowego przenoszenia uli, biorąc pod uwagę, że trzmiele te nie są przeznaczone do hodowli i nigdy nie powracają do miejsca pochodzenia. Do świadectwa należy zatem dodać dodatkową opcję umożliwiającą zatwierdzanie takich zwierząt do celów produkcji.

(11)

Pszczoły miodne mogą być przedmiotem obrotu w różnych formach, takich jak matki pszczele, którym towarzyszy jedynie kilka robotnic, całe kolonie, rodzinki i pakiety pszczele. Przejrzystość w zakresie rodzaju przesyłek w tym względzie ułatwiłaby właściwym organom analizę ryzyka do celów urzędowych kontroli przesyłek w miejscu przeznaczenia. W związku z tym do świadectwa należy włączyć dodatkowe informacje szczegółowe.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić część 2 załącznika E do dyrektywy 92/65/EWG.

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W części 2 załącznika E do dyrektywy Rady 92/65/EWG – Świadectwo zdrowia dla handlu pszczołami i trzmielami – wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pkt I.25 dodaje się pole wyboru w brzmieniu: „Produkcji (zapylania)”;

2)

w pkt I.31 dodaje się kolumnę ze słowami „Rodzaj towaru” stanowiącymi jej tytuł z następującymi pozycjami do wyboru znajdującymi się pod tytułem, każda w osobnym wierszu: „matki pszczele, pakiety pszczele, rodzinki, kolonie”;

3)

w pkt II.1 w lit. b) po słowach „nie są obecne te pasożyty” dodaje się tekst w brzmieniu:

„albo

b)

przesyłka składa się wyłącznie z klatek zawierających matki pszczele, z których każda zawiera jedną matkę i maksymalnie 20 towarzyszących jej robotnic, i pochodzi z obszaru o promieniu co najmniej 100 km, który nie podlega żadnym ograniczeniom związanym z podejrzeniem występowania lub wystąpieniem roztocza Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), i z zakładu, który spełnia wszystkie następujące wymagania:

znajduje się w odległości co najmniej 30 km od granic obszaru zapowietrzonego o promieniu co najmniej 20 km wokół obszaru(-ów) potwierdzonego występowania małego chrząszcza ulowego, oraz

znajduje się poza strefą podlegającą ograniczeniom z powodu środków ochronnych ustanowionych przez Unię w związku z występowaniem małego chrząszcza ulowego, oraz

znajduje się na obszarze, na którym właściwy organ prowadzi coroczny nadzór w celu wykrycia występowania małego chrząszcza ulowego, aby zapewnić 95-procentowy poziom ufności przy wykrywaniu występowania małego chrząszcza ulowego, jeżeli porażone zostało co najmniej 2 % pasiek, oraz

jest co miesiąc poddawany kontroli przez właściwy organ, z wynikiem negatywnym, aby zapewnić 95-procentowy poziom ufności przy wykrywaniu występowania małego chrząszcza ulowego, jeżeli porażone zostało co najmniej 2 % uli, oraz

bezpośrednio po badaniu wzrokowym przeprowadzanym w celu wydania świadectwa zdrowia każda klatka lub cała przesyłka jest w nim otaczana siatką o maksymalnej wielkości oczek wynoszącej 2 mm;

albo

b)

trzmiele pochodzą z uznanej i nadzorowanej przez właściwy organ struktury odizolowanej od środowiska, która jest wolna od małego chrząszcza ulowego.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2017 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/909/UE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do potwierdzonych przypadków występowania małego chrząszcza ulowego we Włoszech (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 161).

(3)  Ostatnio zmienione w dniu 1 kwietnia 2016 r.: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0

(4)  Dziennik EFSA 2015; 13(12):4328.

(5)  Dziennik EFSA 2013; 11(3):3128.

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1).


Top