Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2168

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2168 z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 w zakresie norm handlowych dotyczących jaj z chowu na wolnym wybiegu, w przypadku gdy dostęp kur do wybiegów na otwartej przestrzeni jest ograniczony

C/2017/6214

OJ L 306, 22.11.2017, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2168/oj

22.11.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/6


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/2168

z dnia 20 września 2017 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 w zakresie norm handlowych dotyczących jaj z chowu na wolnym wybiegu, w przypadku gdy dostęp kur do wybiegów na otwartej przestrzeni jest ograniczony

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 75 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 589/2008 (2) ustanowiono szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (3) w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj. W szczególności w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 589/2008 określono minimalne wymogi dotyczące „jaj z chowu na wolnym wybiegu”.

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 zastąpiło rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 i upoważnia ono Komisję do przyjmowania aktów delegowanych w tej dziedzinie, zgodnie z jego art. 227.

(3)

Punkt 1 lit. a) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 589/2008 przewiduje odstępstwo w odniesieniu do wprowadzania do obrotu „jaj z chowu na wolnym wybiegu” w przypadkach ograniczonego dostępu do wybiegu na otwartej przestrzeni z uwagi na ograniczenia przyjęte w ramach prawa Unii, w tym ograniczenia weterynaryjne, w celu ochrony zdrowia publicznego i zwierząt, ale na okres nie dłuższy niż 12 tygodni. Na skutek występowania poważnych ognisk grypy ptaków w Unii konieczne jest wprowadzenie dłuższego okresu trwania odstępstwa oraz dalsze doprecyzowanie przepisów, prowadzące do ich jednolitego wdrażania w całej Unii, w szczególności w odniesieniu do początku okresu trwania odstępstwa.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 589/2008.

(5)

W celu zapewnienia natychmiastowego wdrożenia przedmiotowego środka niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 589/2008 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 września 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz.U. L 163 z 24.6.2008, s. 6).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Minimalne wymogi systemów produkcji jaj w różnych metodach chowu

1.

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu” muszą być produkowane w systemach produkcji, które spełniają co najmniej warunki określone w art. 4 dyrektywy Rady 1999/74/WE (1).

W szczególności spełnione muszą być następujące warunki:

a)

kury muszą mieć w ciągu całego dnia stały dostęp do wybiegu na świeżym powietrzu. Niemniej jednak wymóg ten nie oznacza, że producent nie może ograniczyć dostępu przez określony czas w godzinach porannych zgodnie ze zwyczajną dobrą praktyką gospodarki rolnej, w tym dobrą praktyką utrzymania zwierząt.

W przypadku gdy przepisy przyjęte na mocy prawa Unii nakładają wymóg ograniczenia dostępu kur do wybiegu na świeżym powietrzu w celu ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, jaja można oznaczać jako „jaja z chowu na wolnym wybiegu” pomimo tego ograniczenia, pod warunkiem że nie ograniczono dostępu kur niosek do wybiegu na świeżym powietrzu nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 16 tygodni. Początek tego maksymalnego okresu przypada w dniu, w którym danej grupie kur, wstawionej w tym samym czasie, faktycznie ograniczono dostęp do wybiegu na świeżym powietrzu.

b)

wybiegi, do których kury mają dostęp, muszą być w przeważającej części porośnięte roślinnością i nie mogą być wykorzystywane do innych celów z wyjątkiem sadów, obszarów leśnych oraz terenu wypasania zwierząt gospodarskich, o ile to ostatnie jest dozwolone przez właściwe władze;

c)

maksymalna gęstość obsady nie może być w żadnym momencie większa niż 2 500 kur na hektar powierzchni wybiegu dostępnej dla kur lub jedna kura na każde 4 m2. Jednakże w przypadku zapewnienia na jedną kurę powierzchni wynoszącej co najmniej 10 m2 i praktykowania rotacji oraz zapewnienia kurom dostępu do całej powierzchni wybiegu w okresie chowu stada, każdy wybieg musi zawsze gwarantować powierzchnię co najmniej 2,5 m2 na jedną kurę;

d)

powierzchnia wybiegów na świeżym powietrzu nie może przekraczać promienia 150 m od najbliższego otworu wyjściowego budynku. Jednakże dopuszczalny jest zasięg wynoszący do 350 m od najbliższego otworu wyjściowego budynku, pod warunkiem że na całej przestrzeni wybiegu równomiernie rozmieszczona jest wystarczająca liczba schronień, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 lit. b) ppkt (ii) dyrektywy 1999/74/WE, przy czym na jednym hektarze znajdują się co najmniej cztery schronienia.

2.

„Jaja z chowu ściółkowego” muszą być produkowane w systemach produkcji, które spełniają co najmniej warunki określone w art. 4 dyrektywy 1999/74/WE.

3.

„Jaja z chowu klatkowego” muszą być produkowane w systemach produkcji, które spełniają co najmniej:

a)

warunki określone w art. 5 dyrektywy 1999/74/WE do dnia 31 grudnia 2011 r.; lub

b)

warunki określone w art. 6 dyrektywy 1999/74/WE.

4.

Państwa członkowskie mogą zezwolić na odstępstwa od pkt 1 i 2 niniejszego załącznika w przypadku ferm utrzymujących mniej niż 350 kur niosek lub zarodowe stada nieśne w odniesieniu do obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. d) zdanie drugie, pkt 1 lit. e), pkt 2, pkt 3 lit. a) ppkt (i) oraz pkt 3 lit. b) ppkt (i) dyrektywy 1999/74/WE.


(1)  Dyrektywa Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony kur niosek (Dz.U. L 203 z 3.8.1999, s. 53).


Top