Help Print this page 

Document 22017A0914(01)

Title and reference
Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
  • Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
OJ L 236, 14.9.2017, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

14.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/3


TŁUMACZENIE

POPRAWKI DO PROTOKOŁU MONTREALSKIEGO W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ

Artykuł I

Poprawki

Artykuł 1 ust. 4

W art. 1 ust. 4 protokołu wyrażenie:

„C lub E” zastępuje się wyrażeniem:

„C, E lub F”.

Artykuł 2 ust. 5

W art. 2 ust. 5 protokołu wyrażenie:

„i artykule 2H” zastępuje się wyrażeniem:

„artykułach 2H i 2J”.

Artykuł 2 ust. 8 pkt a), art. 2 ust. 9 pkt a) i art. 2 ust. 11

W art. 2 ust. 8 pkt a) i art. 2 ust. 11 protokołu wyrażenie:

„artykułów od 2A do 2I” zastępuje się wyrażeniem:

„artykułów od 2A do 2J”.

W art. 2 ust. 8 pkt a) protokołu dodaje się zdanie:

„Każdą taką umowę można rozszerzyć o zobowiązania dotyczące zużycia na mocy artykułu 2J, pod warunkiem że całkowity połączony obliczeniowy poziom zużycia lub produkcji odnośnych stron nie przekracza poziomów wymaganych w artykule 2J.”.

W art. 2 ust. 9 pkt a) ppkt (i) protokołu w wyrażeniu:

„jakie powinny być te poprawki, oraz czy”

skreśla się wyrażenie:

„, oraz czy”.

Dotychczasowy art. 2 ust. 9 pkt a) ppkt (ii) protokołu otrzymuje oznaczenie art. 2 ust. 9 pkt a) ppkt (iii).

Po art. 2 ust. 9 pkt a) ppkt (i) protokołu dodaje się ppkt (ii) w brzmieniu:

„należy dostosować współczynniki ocieplenia globalnego określone w grupie I załącznika A, załączniku C i załączniku F, a jeśli tak – w jaki sposób; oraz”.

Artykuł 2J

Po art. 2I protokołu dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2J Wodorofluorowęglowodory

1.   Każda strona zapewni, by w ciągu dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2019 r. oraz w ciągu każdego dwunastomiesięcznego okresu następującego po nim jej poziom obliczeniowy zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F, wyrażony w ekwiwalentach CO2, nie przekroczył odsetka – określonego dla odpowiednich przedziałów lat wymienionych poniżej w punktach a)–e) – rocznej średniej jej poziomów obliczeniowych zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F dla lat 2011, 2012 i 2013, plus 15 procent poziomu obliczeniowego jej zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w grupie I załącznika C zgodnie z ustępem 1 artykułu 2F, wyrażonego w ekwiwalentach CO2.

(a)

2019–2023: 90 procent

(b)

2024–2028: 60 procent

(c)

2029–2033; 30 procent

(d)

2034–2035: 20 procent

(e)

2036 i w latach kolejnych: 15 procent

2.   Niezależnie od przepisów ustępu 1 niniejszego artykułu strony mogą postanowić, że jedna ze stron zapewni, by w ciągu dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. oraz w ciągu każdego dwunastomiesięcznego okresu następującego po nim jej poziom obliczeniowy zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F, wyrażony w ekwiwalentach CO2, nie przekroczył odsetka – określonego dla odpowiednich przedziałów lat wymienionych poniżej w punktach a)–e) – rocznej średniej jej poziomów obliczeniowych zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F dla lat 2011, 2012 i 2013, plus 25 procent poziomu obliczeniowego jej zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w grupie I załącznika C zgodnie z ustępem 1 artykułu 2F, wyrażonego w ekwiwalentach CO2:

(a)

2020–2024: 95 procent

(b)

2025–2028: 65 procent

(c)

2029–2033; 30 procent

(d)

2034–2035: 20 procent

(e)

2036 i w latach kolejnych: 15 procent

3.   Każda strona, która produkuje substancje kontrolowane wymienione w załączniku F, zapewni, by w ciągu dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2019 r. oraz w ciągu każdego dwunastomiesięcznego okresu następującego po nim jej poziom obliczeniowy produkcji substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F, wyrażony w ekwiwalentach CO2, nie przekroczył odsetka – określonego dla odpowiednich przedziałów lat wymienionych poniżej w punktach a)–e) – rocznej średniej jej poziomów obliczeniowych produkcji substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F dla lat 2011, 2012 i 2013, plus 15 procent poziomu obliczeniowego jej zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w grupie I załącznika C zgodnie z ustępem 2 artykułu 2F, wyrażonego w ekwiwalentach CO2:

(a)

2019–2023: 90 procent

(b)

2024–2028: 60 procent

(c)

2029–2033; 30 procent

(d)

2034–2035: 20 procent

(e)

2036 i w latach kolejnych: 15 procent

4.   Niezależnie od przepisów ustępu 3 niniejszego artykułu strony mogą postanowić, że jedna ze stron, która produkuje substancje kontrolowane wymienione w załączniku F, zapewni, by w ciągu dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. oraz w ciągu każdego dwunastomiesięcznego okresu następującego po nim jej poziom obliczeniowy produkcji substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F, wyrażony w ekwiwalentach CO2, nie przekroczył odsetka – określonego dla odpowiednich przedziałów lat wymienionych poniżej w punktach a)–e) – rocznej średniej jej poziomów obliczeniowych produkcji substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F dla lat 2011, 2012 i 2013, plus 25 procent poziomu obliczeniowego jej produkcji substancji kontrolowanych wymienionych w grupie I załącznika C zgodnie z ustępem 2 artykułu 2F, wyrażonego w ekwiwalentach CO2:

(a)

2020–2024: 95 procent

(b)

2025–2028: 65 procent

(c)

2029–2033; 30 procent

(d)

2034–2035: 20 procent

(e)

2036 i w latach kolejnych: 15 procent

5.   Ustępy 1–4 niniejszego artykułu stosuje się, dopóki strony nie postanowią, by zezwolić na taki poziom produkcji bądź zużycia, który jest niezbędny do zastosowań uznanych przez strony za zastosowania wyłączone.

6.   Każda strona, która wytwarza substancje wymienione w grupie I załącznika C lub w załączniku F, zapewnia, by w ciągu dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. oraz w ciągu każdego dwunastomiesięcznego okresu następującego po nim jej emisje substancji wymienionych w grupie II załącznika F, wytworzone w każdym zakładzie produkcji, który wytwarza substancje wymienione w grupie I załącznika C lub w załączniku F, zostały zniszczone w miarę możliwości przy użyciu technologii zatwierdzonej przez strony w tym samym dwunastomiesięcznym okresie.

7.   Każda strona zapewnia, by zniszczenie substancji wymienionych w grupie II załącznika F wytworzonych przez zakłady, które produkują substancje wymienione w grupie I załącznika C lub w załączniku F odbywało się wyłącznie przy użyciu technologii zatwierdzonych przez strony.”

Artykuł 3

W art. 3 protokołu sformułowanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„1.   W rozumieniu artykułów 2, 2A–2J i 5 każda strona określi swoje poziomy obliczeniowe dla każdej grupy substancji z załącznika A, załącznika B, załącznika C, załącznika E lub załącznika F:”.

W art. 3 pkt a) ppkt (i) protokołu słowo „oraz” zastępuje się wyrażeniem:

„, chyba że w ustępie 2 określono inaczej;”.

W art. 3 protokołu dodaje się tekst w brzmieniu:

„; oraz

d)

emisji substancji wymienionych w grupie II załącznika F wytworzonych w każdym zakładzie, który produkuje substancje wymienione w grupie I załącznika C lub w załączniku F, w tym m.in. ilości emitowanych wskutek wycieków z instalacji, przewodów wentylacyjnych i urządzeń do niszczenia, ale z wyłączeniem ilości wychwyconych w celu wykorzystania, zniszczenia lub przechowywania.

2.   Przy obliczaniu, na potrzeby artykułu 2J, ustępu 5bis artykułu 2 i punktu d) ustępu 1 artykułu 3, poziomów – wyrażonych w ekwiwalentach CO2 – produkcji, zużycia, importu, eksportu i emisji substancji wymienionych w załączniku F i grupie I załącznika C, każda strona stosuje współczynniki ocieplenia globalnego określone dla tych substancji w grupie I załącznika A, załączniku C i załączniku F.”.

Artykuł 4 ust. 1sept

Po art. 4 ust. 1sex protokołu dodaje się ustęp 1sept w brzmieniu:

„1sept.   Z wejściem w życie niniejszego ustępu każda strona wprowadza zakaz importu substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F z jakiegokolwiek państwa niebędącego stroną niniejszego protokołu.”.

Artykuł 4 ust. 2sept

Po art. 4 ust. 2sex protokołu dodaje się ustęp 1sept w brzmieniu:

„2sept.   Z wejściem w życie niniejszego ustępu każda strona wprowadza zakaz eksportu substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F do jakiegokolwiek państwa niebędącego stroną niniejszego protokołu.”.

Artykuł 4 ust. 5, 6 i 7

W art. 4 ust. 5, 6 i 7 protokołu wyrażenie:

„załącznikach A, B, C i E” zastępuje się wyrażeniem:

„załącznikach A, B, C, E i F”.

Artykuł 4 ust. 8

W art. 4 ust. 8 protokołu wyrażenie:

„artykułami od 2A do 2I” zastępuje się wyrażeniem:

„artykułami od 2A do 2J”.

Artykuł 4B

Po art. 4B ust. 2 protokołu dodaje się ustęp 2bis w brzmieniu:

„2bis.   Do dnia 1 stycznia 2019 r. albo w ciągu trzech miesięcy od daty wejścia dla niej w życie niniejszego ustępu – w zależności od tego, który termin przypadnie później – każda strona ustanowi i wdroży system licencjonowania importu i eksportu nowych, używanych, z recyklingu i odzyskanych substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F. Dowolna ze stron działająca na mocy ustępu 1 artykułu 5, która stwierdzi, że nie jest w stanie ustanowić i wdrożyć takiego systemu do dnia 1 stycznia 2019 r., może odroczyć te działania do dnia 1 styczna 2021 r.”.

Artykuł 5

W art. 5 ust. 4 protokołu wyrażenie:

„2I”

zastępuje się wyrażeniem:

„2J”.

W art. 5 ust. 5 i 6 protokołu wyrażenie:

„artykule 2I”

zastępuje się wyrażeniem:

„artykułach 2I i 2J”.

W art. 5 ust. 5 protokołu przed wyrażeniem:

„każdego ze środków kontrolnych” dodaje się słowo:

„do”.

Po art. 5 ust. 8ter protokołu dodaje się ustęp 8qua w brzmieniu:

„8qua.

(a)

Każda strona działająca na mocy ustępu 1 niniejszego artykułu, z zastrzeżeniem wszelkich dostosowań wprowadzonych w środkach kontroli w artykule 2J zgodnie z ustępem 9 artykułu 2, może odroczyć przestrzeganie środków kontroli określonych w punktach a)–e) ustępu 1 artykułu 2J oraz w punktach a)–e) ustępu 3 artykułu 2J oraz może zmienić te środki w następujący sposób:

(i)

2024–2028: 100 procent

(ii)

2029–2034: 90 procent

(iii)

2035–2039: 70 procent

(iv)

2040–2044: 50 procent

(v)

2045 i w latach kolejnych: 20 procent

(b)

Niezależnie od przepisów punktu a) powyżej strony mogą postanowić, że jedna ze stron działająca na mocy ustępu 1 niniejszego artykułu, z zastrzeżeniem wszelkich dostosowań wprowadzonych w środkach kontroli w artykule 2J zgodnie z artykułem 2 ustęp 9, może odroczyć przestrzeganie środków kontroli określonych w punktach a)–e) ustępu 1 artykułu 2J oraz w punktach a)–e) ustępu 3 artykułu 2J oraz może zmienić te środki w następujący sposób:

(i)

2028–2031: 100 procent

(ii)

2032–2036: 90 procent

(iii)

2037–2041: 80 procent

(iv)

2042–2046: 70 procent

(v)

2047 i w latach kolejnych: 15 procent

(c)

Każda strona działająca na mocy ustępu 1 niniejszego artykułu, do celów obliczenia poziomu podstawowego zużycia na mocy artykułu 2J, może stosować średnią poziomów obliczeniowych zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F dla lat 2020, 2021 i 2022, plus 65 procent zużycia podstawowego substancji kontrolowanych wymienionych w grupie I załącznika C określonego w ustępie 8ter niniejszego artykułu.

(d)

Niezależnie od przepisów punktu c) powyżej strony mogą postanowić, że jedna ze stron działająca na mocy ustępu 1 niniejszego artykułu, do celów obliczenia poziomu podstawowego zużycia na mocy artykułu 2J, może stosować średnią poziomów obliczeniowych zużycia substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F dla lat 2024, 2025 i 2026, plus 65 procent zużycia podstawowego substancji kontrolowanych wymienionych w grupie I załącznika C określonego w ustępie 8ter niniejszego artykułu.

(e)

Każda strona działająca na mocy ustępu 1 niniejszego artykułu i produkująca substancje kontrolowane wymienione w załączniku F, do celów obliczenia poziomu podstawowego produkcji na mocy artykułu 2J, może stosować średnią poziomów obliczeniowych produkcji substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F dla lat 2020, 2021 i 2022, plus 65 procent produkcji podstawowej substancji kontrolowanych wymienionych w grupie I załącznika C określonej w ustępie 8ter niniejszego artykułu.

(f)

Niezależnie od przepisów punktu e) powyżej strony mogą postanowić, że jedna ze stron działająca na mocy ustępu 1 niniejszego artykułu i produkująca substancje kontrolowane wymienione w załączniku F, do celów obliczenia poziomu podstawowego produkcji na mocy artykułu 2J, może stosować średnią poziomów obliczeniowych produkcji substancji kontrolowanych wymienionych w załączniku F dla lat 2024, 2025 i 2026, plus 65 procent produkcji podstawowej substancji kontrolowanych wymienionych w grupie I załącznika C określonej w ustępie 8 ter niniejszego artykułu.

(g)

Punkty a)–f) niniejszego ustępu stosuje się do poziomów obliczeniowych produkcji i zużycia, chyba że na podstawie kryteriów określonych przez strony ma zastosowanie odstępstwo z tytułu wysokiej temperatury otoczenia.”.

Artykuł 6

W art. 6 protokołu wyrażenie:

„artykułach od 2A do 2I” zastępuje się wyrażeniem:

„artykułach od 2A do 2J”.

Artykuł 7 ust. 2, 3 i 3ter

W art. 7 ust. 2 protokołu po wyrażeniu „– określonych w załączniku E, za rok 1991,” dodaje się tekst w brzmieniu:

„—

określonych w załączniku F, za lata od 2011 do 2013, z wyjątkiem stron działających na mocy artykułu 5 ustęp 1, które dostarczają takie dane za lata od 2020 do 2022, przy czym strony działające na mocy ustępu 1 artykułu 5, do których stosuje się punkty d) i f) ustępu 8 qua artykułu 5, dostarczają takie dane za lata od 2024 do 2026;”.

W art. 7 ust. 2 i 3 protokołu wyrażenie:

„C i E”

zastępuje się wyrażeniem:

„C, E i F”.

W artykule 7 protokołu po ustępie 3bisdodaje się ustęp w brzmieniu:

„3ter.   Każda strona dostarcza sekretariatowi dane statystyczne dotyczące jej rocznych emisji substancji kontrolowanych wymienionych w grupie II załącznika F w podziale na zakład zgodnie z punktem d) ustępu 1 artykułu 3.”.

Artykuł 7 ust. 4

W art. 7 ust. 4 po wyrażeniach:

„danych statystycznych o” oraz „dostarczą dane o” dodaje się słowo:

„produkcji,”.

Artykuł 10 ust. 1

W art. 10 ust. 1 protokołu wyrażenie:

„oraz artykule 2I”

zastępuje się wyrażeniem:

„, artykule 2I oraz 2J”.

W art. 10 ust. 1 protokołu dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Jeżeli jedna ze stron działająca na mocy ustępu 1 artykułu 5 postanowi skorzystać z finansowania w ramach innego mechanizmu finansowego, co może się wiązać z pokryciem dowolnej części uzgodnionych zwiększających się kosztów, części tej nie można objąć mechanizmem finansowym na mocy artykułu 10 niniejszego protokołu.”.

Artykuł 17

W art. 17 protokołu wyrażenie:

„artykułach od 2A do 2I” zastępuje się wyrażeniem:

„artykułów od 2A do 2J”.

Załącznik A

Tabelę dotyczącą grupy I w załączniku A do protokołu zastępuje się poniższą tabelą:

Grupa

Substancja

Potencjał wyczerpywania ozonu*

Współczynnik ocieplenia globalnego na okres 100 lat

Grupa I

CFCl3

(CFC-11)

1,0

4 750

CF2Cl2

(CFC-12)

1,0

10 900

C2F3Cl3

(CFC-113)

0,8

6 130

C2F4Cl2

(CFC-114)

1,0

10 000

C2F5Cl

(CFC-115)

0,6

7 370

Załącznik C i załącznik F

Tabelę dotyczącą grupy I w załączniku C do protokołu zastępuje się poniższą tabelą:

Grupa

Substancja

Liczba izomerów

Potencjał wyczerpywania ozonu*

Współczynnik ocieplenia globalnego na okres 100 lat***

Grupa I

CHFCl2

(HCFC-21)**

1

0,04

151

CHF2Cl

(HCFC-22)**

1

0,055

1 810

CHFCl

(HCFC-31)

1

0,02

 

C2HFCl4

(HCFC-121)

2

0,01–0,04

 

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

3

0,02–0,08

 

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

3

0,02–0,06

77

CHCl2CF3

(HCFC-123)**

0,02

 

C2HF4Cl

(HCFC-124)

2

0,02–0,04

609

CHFClCF3

(HCFC-124)**

0,022

 

C2H2FCl3

(HCFC-131)

3

0,007–0,05

 

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

4

0,008–0,05

 

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

3

0,02–0,06

 

C2H3FCl2

(HCFC-141)

3

0,005–0,07

 

CH3CFCl2

(HCFC-141b)**

0,11

725

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

3

0,008-0,07

 

CH3CF2Cl

(HCFC-142b)**

0,065

2 310

C2H4FCl

(HCFC-151)

2

0,003–0,005

 

C3HFCl6

(HCFC-221)

5

0,015–0,07

 

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

9

0,01–0,09

 

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

12

0,01–0,08

 

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

12

0,01–0,09

 

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

9

0,02–0,07

 

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca)**

0,025

122

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb)**

0,033

595

C3HF6Cl

(HCFC-226)

5

0,02–0,10

 

C3H2FCl5

(HCFC-231)

9

0,05–0,09

 

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

16

0,008–0,10

 

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

18

0,007–0,23

 

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

16

0,01–0,28

 

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

9

0,03–0,52

 

C3H3FCl4

(HCFC-241)

12

0,004–0,09

 

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

18

0,005–0,13

 

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

18

0,007–0,12

 

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

12

0,009–0,14

 

C3H4FCl3

(HCFC-251)

12

0,001–0,01

 

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

16

0,005–0,04

 

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

12

0,003–0,03

 

C3H5FCl2

(HCFC-261)

9

0,002–0,02

 

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

9

0,002–0,02

 

C3H6FCl

(HCFC-271)

5

0,001–0,03

 

*

W przypadku gdy określono zakres wartości potencjału wyczerpywania ozonu, dla celów protokołu należy stosować najwyższą wartość z tego zakresu. Potencjał wyczerpywania ozonu podany w postaci pojedynczej wartości został ustalony w wyniku obliczeń na podstawie pomiarów laboratoryjnych. Wartości podane jako zakres oparto na szacunkach i są one mniej pewne. Zakres odnosi się do grupy izomerów. Wyższa wartość jest szacunkiem wartości wyczerpywania ozonu dla izomeru z najwyższą taką wartością, a niższa wartość jest szacunkiem potencjału wyczerpywania ozonu dla izomeru o najmniejszej wartości potencjału wyczerpywania ozonu.

**

Określa, dla celów protokołu, najważniejsze komercyjnie substancje wraz z wymienionymi wartościami potencjału wyczerpywania ozonu.

***

W przypadku substancji, dla których nie podano GWP, stosuje się wartość domyślną 0 do czasu włączenia wartości GWP w drodze procedury określonej w podpunkcie (ii) punktu a) ustępu 9 artykułu 2.

Po załączniku E dodaje się załącznik F w brzmieniu:

Załącznik F: Substancje kontrolowane

Grupa

Substancja

Współczynnik ocieplenia globalnego na okres 100 lat

Grupa I

CHF2CHF2

HFC-134

1 100

CH2FCF3

HFC-134a

1 430

CH2FCHF2

HFC-143

353

CHF2CH2CF3

HFC-245fa

1 030

CF3CH2CF2CH3

HFC-365mfc

794

CF3CHFCF3

HFC-227ea

3 220

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

1 340

CHF2CHFCF3

HFC-236ea

1 370

CF3CH2CF3

HFC-236fa

9 810

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

693

CF3CHFCHFCF2CF3

HFC-43-10mee

1 640

CH2F2

HFC-32

675

CHF2CF3

HFC-125

3 500

CH3CF3

HFC-143a

4 470

CH3F

HFC-41

92

CH2FCH2F

HFC-152

53

CH3CHF2

HFC-152a

124

 

 

 

Grupa II

CHF3

HFC-23

14 800

Artykuł II

Związek z poprawkami z 1999 r.

Żadne państwo ani regionalna organizacja integracji gospodarczej nie może złożyć instrumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia niniejszych poprawek bądź przystąpienia do nich, jeżeli wcześniej nie złożyła lub nie złoży równocześnie takiego instrumentu dotyczącego poprawek przyjętych na jedenastym spotkaniu stron w Pekinie z dnia 3 grudnia 1999 r.

Artykuł III

Związek z Ramową konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i protokołem z Kioto

Niniejsze poprawki nie mają wpływu polegającego na wyłączeniu wodorofluorowęglowodorów z zakresu zobowiązań określonych w artykułach 4 i 12 Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu lub w artykułach 2, 5, 7 i 10 protokołu z Kioto do tej konwencji.

Artykuł IV

Wejście w życie

1.

O ile ustęp 2 poniżej nie stanowi inaczej, niniejsze poprawki wchodzą w życie dnia 1 stycznia 2019 r. pod warunkiem że państwa lub regionalne organizacje integracji gospodarczej, które są stronami protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, złożą przynajmniej 20 instrumentów ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia tych poprawek. W przypadku gdy warunek ten nie zostanie spełniony do powyższej daty, poprawki wchodzą w życie dziewięćdziesiątego dnia po dniu, w którym zostanie on spełniony.

2.

Zmiany w artykule 4 protokołu dotyczącym kontroli handlu z nie-stronami, określone w artykule I niniejszych poprawek, wchodzą w życie dnia 1 stycznia 2033 r., pod warunkiem że państwa lub regionalne organizacje integracji gospodarczej, które są stronami Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, złożą przynajmniej 70 instrumentów ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia tych poprawek. W przypadku gdy warunek ten nie zostanie spełniony do powyższej daty, poprawki wchodzą w życie dziewięćdziesiątego dnia po dniu, w którym zostanie on spełniony.

3.

Do celów określonych w ustępach 1 i 2 żaden taki instrument złożony przez regionalną organizację integracji gospodarczej nie jest traktowany jako dodatkowy w stosunku do instrumentów złożonych przez państwa członkowskie tej organizacji.

4.

Po wejściu w życie niniejszych poprawek, zgodnie z ustępami 1 i 2, dla wszystkich pozostałych stron protokołu wchodzą one w życie dziewięćdziesiątego dnia od daty złożenia instrumentu ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia.

Artykuł V

Tymczasowe stosowanie

Każda strona może – w dowolnym momencie przed wejściem dla niej w życie niniejszych poprawek – oświadczyć, że w oczekiwaniu na to wejście w życie będzie tymczasowo stosować dowolny ze środków kontroli określonych w artykule 2J oraz odpowiadające im obowiązki sprawozdawcze określone w artykule 7.


Deklaracja Unii Europejskiej składana zgodnie z art. 13 ust. 3 Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej, dotycząca zakresu uprawnień Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw objętych konwencją oraz Protokołem montrealskim w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową

Poniższe państwa są obecnie członkami Unii Europejskiej: Królestwo Belgii, Republika Bułgarii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Estońska, Irlandia, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Republika Chorwacji, Republika Włoska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republika Malty, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rzeczpospolita Polska, Republika Portugalska, Rumunia, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii, Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności z jego art. 192 ust. 1, Unia ma kompetencje w zakresie zawierania umów międzynarodowych oraz wykonywania obowiązków z nich wynikających, które przyczyniają się do osiągnięcia następujących celów:

zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska,

ochrony zdrowia ludzkiego,

ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych,

promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu.

Unia wykonała swoje kompetencje w dziedzinie objętej konwencją wiedeńską i protokołem montrealskim poprzez przyjęcie aktów prawnych, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (przekształcenie) (1) – zastępującego wcześniejsze prawodawstwo w zakresie ochrony warstwy ozonowej – oraz rozporządzenia (UE) nr 517/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (2). Unia ma kompetencje w zakresie wykonywania tych obowiązków wynikających z konwencji wiedeńskiej i protokołu montrealskiego, w odniesieniu do których przepisy unijnych instrumentów prawnych, w szczególności tych wymienionych powyżej, ustanawiają wspólne zasady, a także jeżeli postanowienia konwencji wiedeńskiej lub protokołu montrealskiego lub aktu przyjętego w celu ich wykonania wpływają na te wspólne zasady lub zmieniają zakres ich zastosowania, i w stosownym do tego zakresie; w pozostałych przypadkach kompetencje Unii są nadal dzielone między Unię i państwa członkowskie.

Wykonywanie kompetencji przez Unię Europejską zgodnie z Traktatami podlega z natury rzeczy ciągłym zmianom. Unia zastrzega sobie zatem prawo do wprowadzania w niniejszej deklaracji stosownych zmian.

W dziedzinie badań naukowych, o których mowa w konwencji, Unia ma kompetencje do prowadzenia działań, w szczególności do określania i realizacji programów; jednak wykonywanie tych kompetencji nie może doprowadzić do uniemożliwienia państwom członkowskim wykonywania ich kompetencji.


(1)  Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195.


Top