Help Print this page 

Document 32017D1541

Title and reference
Decyzja Rady (UE) 2017/1541 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, poprawki z Kigali do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
  • In force
OJ L 236, 14.9.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1541/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

14.9.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 236/1


DECYZJA RADY (UE) 2017/1541

z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, poprawki z Kigali do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 192 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia stała się stroną Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej (zwanej dalej „Konwencją wiedeńską”) i Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (zwanego dalej „Protokołem montrealskim”) na mocy decyzji Rady 88/540/EWG (2). Następnie zatwierdzone zostały następujące poprawki do Protokołu montrealskiego: pierwsza poprawka – decyzją Rady 91/690/EWG (3), druga poprawka – decyzją Rady 94/68/WE (4), trzecia poprawka – decyzją Rady 2000/646/WE (5) oraz czwarta poprawka – decyzją Rady 2002/215/WE (6).

(2)

Na 28. spotkaniu Stron Protokołu montrealskiego, które odbyło się w dniach 10–15 października 2016 r. w Kigali (Rwanda), przyjęto tekst kolejnej poprawki do Protokołu montrealskiego (zwanej dalej „poprawką z Kigali”), w której do środków kontroli w Protokole montrealskim dodano stopniowe zmniejszanie zużycia i produkcji wodorofluorowęglowodorów.

(3)

Stopniowe zmniejszenie zużycia i produkcji wodorofluorowęglowodorów jest konieczne, aby zredukować wpływ tych substancji na zmianę klimatu oraz zapobiec ich nieograniczonemu wprowadzaniu do użytku, zwłaszcza w krajach rozwijających się.

(4)

Poprawka z Kigali stanowi niezbędny wkład w realizację celu porozumienia paryskiego, zatwierdzonego decyzją Rady (UE) 2016/1841 (7), który to cel polega na utrzymaniu światowego wzrostu temperatury znacznie poniżej 2 °C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz do kontynuowania wysiłków na rzecz utrzymania tego wzrostu na poziomie 1,5 °C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej.

(5)

Zakres kompetencji wykonywanych przez Unię odnoszących się do spraw regulowanych przez Konwencję wiedeńską i Protokół montrealski znacznie się poszerzył od 1988 r. Depozytariusz powinien zostać poinformowany zgodnie z art. 13 ust. 3 Konwencji wiedeńskiej o każdej istotnej zmianie w zakresie kompetencji Unii w tych sprawach.

(6)

Unia przyjęła już instrumenty w sprawach objętych poprawką z Kigali, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 (8).

(7)

Poprawka z Kigali powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Poprawka z Kigali do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Unii Europejskiej.

Niniejszym zostaje również zatwierdzona deklaracja kompetencji na podstawie art. 13 ust. 3 Konwencji wiedeńskiej.

Teksty poprawki z Kigali oraz deklaracji kompetencji dołącza się do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby upoważnione do złożenia, w imieniu Unii, dokumentu zatwierdzenia przewidzianego w art. 13 ust. 1 Konwencji wiedeńskiej wraz z deklaracją kompetencji (9).

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lipca 2017 r.

W imieniu Rady

T. TAMM

Przewodniczący


(1)  Zgoda z dnia 5 lipca 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Decyzja Rady 88/540/EWG z dnia 14 października 1988 r. dotycząca zawarcia Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej oraz Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 297 z 31.10.1988, s. 8).

(3)  Decyzja Rady 91/690/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca zawarcia poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, przyjętych w czerwcu 1990 r. w Londynie przez strony Protokołu (Dz.U. L 377 z 31.12.1991, s. 28).

(4)  Decyzja Rady 94/68/WE z dnia 2 grudnia 1993 r. dotycząca zawarcia poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 33 z 7.2.1994, s. 1).

(5)  Decyzja Rady 2000/646/WE z dnia 17 października 2000 r. dotycząca zawarcia zmiany do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 272 z 25.10.2000, s. 26).

(6)  Decyzja Rady 2002/215/WE z dnia 4 marca 2002 r. dotycząca zawarcia czwartej zmiany do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. L 72 z 14.3.2002, s. 18).

(7)  Decyzja Rady (UE) 2016/1841 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 195).

(9)  Data wejścia w życie poprawki z Kigali zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


Top