Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1510

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1510 z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/5749

OJ L 224, 31.8.2017, p. 110–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1510/oj

31.8.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/110


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1510

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniające dodatki do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do substancji CMR

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 68 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W pozycjach 28, 29 i 30 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zakazuje się wprowadzania do obrotu lub stosowania do powszechnej sprzedaży substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), należących do kategorii 1 A lub 1B, oraz mieszanin zawierających takie substancje w określonych stężeniach. Przedmiotowe substancje wymienione są w dodatkach 1–6 do tego załącznika.

(2)

Substancje są klasyfikowane jako substancje CMR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (2) i ujmowane w wykazie w części 3 załącznika VI do tego rozporządzenia.

(3)

Od czasu ostatniej aktualizacji dodatków 1–6 do załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, odzwierciedlającej nowe klasyfikacje substancji jako substancji CMR zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, część 3 załącznika VI do tego drugiego rozporządzenia została zmieniona rozporządzeniami Komisji (UE) nr 605/2014 (3), (UE) 2015/1221 (4) i (UE) 2016/1179 (5).

(4)

Ponieważ przedsiębiorcy mogą wcześniej stosować zharmonizowane klasyfikacje ustanowione w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, powinni mieć możliwość, na zasadzie dobrowolności, wcześniejszego stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

1.   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia wejścia w życie, z wyjątkiem:

pkt 1, 2 i 3 załącznika, które stosuje się od dnia 1 marca 2018 r., oraz

pkt 4 lit. a) załącznika, który stosuje się od dnia 1 marca 2018 r. w zakresie, w jakim dotyczy on następujących substancji:

bisfenol A; [rozgałęziony dodecylofenol]; [rozgałęziony 2-dodecylofenol]; [rozgałęziony 3-dodecylofenol]; [rozgałęziony 4-dodecylofenol]; [pochodne (tetrapropenylo)fenolu]; chlorofacynon (ISO); kumatetralyl (ISO); difenakum (ISO); flokumafen; bezwodnik oktaboranu disodu; tetrahydrat oktaboranu disodu; bromadiolon (ISO); difetialon; [kwas perfluorononan-1-owy oraz jego sole sodowe i amonowe]; ftalan dicykloheksylu i triflumizol (ISO).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 sierpnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 167 z 6.6.2014, s. 36).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, w celu dostosowania go do postępu naukowo-technicznego (Dz.U. L 197 z 25.7.2015, s. 10).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 195 z 20.7.2016, s. 11).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w dodatku 2 dodaje się w tabeli, zgodnie z określoną w niej kolejnością numerów indeksowych, pozycje w brzmieniu:

„1,2-dichloropropan; dichlorek propylenu

602-020-00-0

201-152-2

78-87-5

 

mikrowłókna szkła typu „E-glass” o reprezentatywnym składzie; [włókna wapniowo-glinowo-krzemianowe ułożone losowo i o następującym reprezentatywnym składzie (w % masy): SiO2 50,0–56,0 %, Al2O3 13,0–16,0 %, B2O3 5,8–10,0 %, Na2O < 0,6 %, K2O < 0,4 %, CaO 15,0–24,0 %, MgO < 5,5 %, Fe2O3 < 0,5 %, F2 < 1,0 %. Proces: zazwyczaj wytwarzane przez snucie i wirowanie. (Dodatkowe pojedyncze pierwiastki mogą być obecne w małych ilościach; wykaz składników obecnych w procesie nie wyklucza innowacji).]

014-046-00-4

—”

 

2)

w dodatku 4 dodaje się w tabeli, zgodnie z określoną w niej kolejnością numerów indeksowych, pozycję w brzmieniu:

„3,7-dimetylookta-2,6-dienonitryl

608-067-00-3

225-918-0

5146-66-7”

 

3)

w dodatku 5

a)

dodaje się w tabeli, zgodnie z określoną w niej kolejnością numerów indeksowych, pozycje w brzmieniu:

„brodifakum (ISO);

3-(3-(4′-bromobifenyl-4-ilo)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo)-4-hydroksykumaryna

607-172-00-1

259-980-5

56073-10-0

 

ołów w postaci proszku;

[średnica cząstek < 1 mm]

082-013-00-1

231-100-4

7439-92-1

 

ołów w postaci litej;

[średnica cząstek ≥ 1 mm]

082-014-00-7

231-100-4

7439-92-1”

 

b)

pozycja dotycząca warfaryny; 3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksykumaryny otrzymuje brzmienie:

„warfaryna (ISO);

3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksy-2-okso-2H-chromen; [1]

(S)-3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksybenzopiran-2-on; [2]

(R)-3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksybenzopiran-2-on [3]

607-056-00-0

201-377-6 [1]

226-907-3 [2]

226-908-9 [3]

81-81-2 [1]

5543-57-7 [2]

5543-58-8 [3]”

 

4)

w dodatku 6

a)

dodaje się w tabeli, zgodnie z określoną w niej kolejnością numerów indeksowych, pozycje w brzmieniu:

„Tetrahydro-2-furylo-metanol; alkohol tetrahydrofurfurylowy

603-061-00-7

202-625-6

97-99-4

 

Arsenek galu

031-001-00-4

215-114-8

1303-00-0

 

Związki tributylocyny, z wyjątkiem wymienionych w innym miejscu niniejszego załącznika

050-008-00-3

 

Ester diheksylowy kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego, rozgałęziony i liniowy

607-710-00-5

271-093-5

68515-50-4

 

Imidazol

613-319-00-0

206-019-2

288-32-4

 

Bisfenol A; 4,4′-izopropylidenodifenol

604-030-00-0

201-245-8

80-05-7

 

Rozgałęziony dodecylofenol; [1]

Rozgałęziony 2-dodecylofenol; [2]

Rozgałęziony 3-dodecylofenol; [3]

Rozgałęziony 4-dodecylofenol; [4]

Pochodne (tetrapropenylo)fenolu [5]

604-092-00-9

310-154-3 [1]

- [2]

- [3]

- [4]

- [5]

121158-58-5 [1]

- [2]

- [3]

210555-94-5 [4]

74499-35-7 [5]

 

Chlorofacynon (ISO); 2-[(4-chlorofenylo)(fenylo)acetylo]-1H-indeno-1,3(2H)-dion

606-014-00-9

223-003-0

3691-35-8

 

Kumatetralyl (ISO); 4-hydroksy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo)kumaryna

607-059-00-7

227-424-0

5836-29-3

 

Difenakum (ISO); 3-(3-bifenyl-4-ilo-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo)-4-hydroksykumaryna

607-157-00-X

259-978-4

56073-07-5

 

Flokumafen (ISO); mieszanina poreakcyjna cis-4-hydroksy-3-{3-[4-(4-trifluorometylobenzyloksy)fenylo]-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo}kumaryny i trans-4-hydroksy-3-{3-[4-(4-trifluorometylobenzyloksy)fenylo]-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftylo}kumaryny

607-375-00-5

421-960-0

90035-08-8

 

Bezwodnik oktaboranu disodu; [1]

Tetrahydrat oktaboranu disodu [2]

005-020-00-3

234-541-0 [1]

234-541-0 [2]

12008-41-2 [1]

12280-03-4 [2]

 

Bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′-bromobifenyl-4-ilo)-3-hydroksy-1-fenylopropylo]-4-hydroksy-2H-chromen-2-on

607-716-00-8

249-205-9

28772-56-7

 

Difetialon (ISO);

3-[3-(4′-bromobifenyl-4-ilo)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-ilo]-4-hydroksy-2H-1-benzotiopiran-2-on

607-717-00-3

104653-34-1

 

Kwas perfluorononan-1-owy [1]

oraz jego sole sodowe [2]

i amonowe [3]

607-718-00-9

206-801-3 [1]

- [2]

- [3]

375-95-1 [1]

21049-39-8 [2]

4149-60-4 [3]

 

Ftalan dicykloheksylu

607-719-00-4

201-545-9

84-61-7

 

Triflumizol (ISO);

(1E)-N-[4-chloro-2-(trifluorometylo)fenylo]-1-(1H-imidazol-1-ilo)-2-propoksyetanoimina

612-289-00-6

68694-11-1”

 

b)

pozycja dotycząca flumioksazyny (ISO); N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-ynylo-)-2H-1,4-benzoksazyn-6-ylo)cykloheks-1-eno-1,2-dikarboksamidu otrzymuje brzmienie:

„Flumioksazyna (ISO); 2-[7-fluoro-3-okso-4-(prop-2-in-1-ylo)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoksazyn-6-ylo]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-izoindolo-1,3(2H)-dion

613-166-00-X

103361-09-7”

 


Top