Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0751

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/751 z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 i (UE) 2016/1178 w odniesieniu do terminu rozpoczęcia wypełniania obowiązku rozliczania dla niektórych kontrahentów prowadzących obrót instrumentami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/1658

OJ L 113, 29.4.2017, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/751/oj

29.4.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/15


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/751

z dnia 16 marca 2017 r.

zmieniające rozporządzenia delegowane (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 i (UE) 2016/1178 w odniesieniu do terminu rozpoczęcia wypełniania obowiązku rozliczania dla niektórych kontrahentów prowadzących obrót instrumentami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniach delegowanych Komisji (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) oraz (UE) 2016/1178 (4) określono cztery kategorie kontrahentów na potrzeby ustalenia dat, od których stają się skuteczne obowiązki rozliczania dla poszczególnych kategorii. Kontrahenci zostali sklasyfikowani według poziomu ich zdolności prawnej i operacyjnej oraz według zakresu ich działalności handlowej w odniesieniu do instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

(2)

Aby zapewnić terminowe i prawidłowe stosowanie obowiązku rozliczania, dla wspomnianych poszczególnych kategorii kontrahentów ustalono okresy stopniowego wprowadzania tego obowiązku.

(3)

Ustalając datę, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny w odniesieniu do kontrahentów należących do kategorii 3, uwzględniono fakt, że większość tych kontrahentów może uzyskać dostęp do kontrahenta centralnego tylko poprzez zostanie klientem lub klientem pośrednim członka rozliczającego.

(4)

Do kategorii 3 należą kontrahenci o najniższym poziomie działalności w zakresie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. Najnowsze informacje wskazują, że kontrahenci należący do tej kategorii napotykają poważne trudności przy przygotowywaniu niezbędnych uzgodnień umożliwiających rozliczanie tych instrumentów pochodnych. Jest to spowodowane złożonością obu rodzajów dostępu do uzgodnień rozliczeniowych, a mianowicie rozliczania klientów i klientów pośrednich.

(5)

Po pierwsze, w odniesieniu do uzgodnień w zakresie rozliczania klientów wydaje się, że członkowie rozliczający mają niewielką motywację, by znacznie rozszerzyć swoją ofertę w zakresie rozliczania klientów ze względu na związane z tym koszty. Tym bardziej dotyczy to kontrahentów o ograniczonym poziomie działalności w zakresie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. Ponadto zmieniane są ramy regulacyjne dotyczące wymogów kapitałowych mających zastosowanie do działalności w zakresie rozliczania klienta, co powoduje niepewność, która stanowi barierę dla opracowania przez członków rozliczających szerszej oferty w zakresie rozliczania klienta.

(6)

Po drugie, w odniesieniu do pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, w wyniku braku oferty kontrahenci nie są obecnie w stanie uzyskać dostępu do kontrahentów centralnych poprzez zostanie klientem pośrednim członka rozliczającego.

(7)

Z powodu tych trudności i w celu zapewnienia wspomnianym kontrahentom dodatkowego czasu na sfinalizowanie niezbędnych uzgodnień rozliczeniowych należy odroczyć daty, od których obowiązek rozliczania staje się skuteczny w odniesieniu do kontrahentów należących do kategorii 3. Wzięto już jednak pod uwagę zachęty do scentralizowania zarządzania ryzykiem w ramach grupy w odniesieniu do transakcji wewnątrzgrupowych i odroczenie tych dat nie ma wpływu na te zachęty i wspomniane daty w przypadku określonych kontraktów na instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym zawartych między kontrahentami należącymi do tej samej grupy.

(8)

W świetle pozytywnych efektów wynikających z zawierania uzgodnień rozliczeniowych oraz aby uniknąć niepotrzebnego powielania działań w ramach przygotowań do rozliczania różnych klas aktywów podlegających obowiązkowi rozliczania, należy ujednolicić nowe daty, od których obowiązek rozliczania staje się skuteczny w odniesieniu do kontrahentów należących do kategorii 3.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia delegowane (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 oraz (UE) 2016/1178.

(10)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(11)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych związanych z nim kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej na mocy art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (5) i skonsultował się z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2205

Art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2205 otrzymuje brzmienie:

„c)

dnia 21 czerwca 2019 r. w przypadku kontrahentów należących do kategorii 3;”.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/592

Art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/592 otrzymuje brzmienie:

„c)

dnia 21 czerwca 2019 r. w przypadku kontrahentów należących do kategorii 3;”.

Artykuł 3

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/1178

Art. 3 ust. 1 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1178 otrzymuje brzmienie:

„c)

dnia 21 czerwca 2019 r. w przypadku kontrahentów należących do kategorii 3;”.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2205 z dnia 6 sierpnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (Dz.U. L 314 z 1.12.2015, s. 13).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/592 z dnia 1 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (Dz.U. L 103 z 19.4.2016, s. 5).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1178 z dnia 10 czerwca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania (Dz.U. L 195 z 20.7.2016, s. 3).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


Top