Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0747

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/747 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do kryteriów dotyczących obliczania składek ex ante oraz okoliczności i warunków, na jakich zapłata nadzwyczajnych składek ex post może zostać częściowo lub całkowicie odroczona (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2015/9016

OJ L 113, 29.4.2017, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/747/oj

29.4.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/2


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/747

z dnia 17 grudnia 2015 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do kryteriów dotyczących obliczania składek ex ante oraz okoliczności i warunków, na jakich zapłata nadzwyczajnych składek ex post może zostać częściowo lub całkowicie odroczona

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (1), w szczególności jego art. 69 ust. 5 i art. 71 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (zwany dalej „funduszem”) został utworzony na mocy rozporządzenia (UE) nr 806/2014 jako jednolity mechanizm finansowania dla wszystkich państw członkowskich uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 1024/2013 (2) i w jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (zwanych dalej„uczestniczącymi państwami członkowskimi”).

(2)

W art. 67 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 ustanowiono jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz cele, w których Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (zwana dalej „Jednolitą Radą”) może wykorzystywać fundusz.

(3)

Zgodnie z art. 76 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 fundusz powinien być wykorzystywany w ramach procedur restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, jedynie wówczas gdy Jednolita Rada uzna to za konieczne w celu zapewnienia skutecznego stosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z misją funduszu. Fundusz powinien zatem posiadać odpowiednie zasoby finansowe umożliwiające skuteczne funkcjonowanie ram restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dzięki zdolności do interwencji, kiedy jest to konieczne dla skutecznego stosowania instrumentów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, oraz zdolności do ochrony stabilności finansowej bez korzystania z pieniędzy podatników.

(4)

W art. 70 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 przewidziano, że Jednolita Rada jest uprawniona do obliczania indywidualnych składek ex ante należnych od wszystkich instytucji, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium wszystkich uczestniczących państw członkowskich, oraz że te roczne składki powinny być obliczane na podstawie jednolitego poziomu docelowego ustalonego jako wartość procentowa kwoty depozytów gwarantowanych wszystkich instytucji kredytowych, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich.

(5)

Zgodnie z art. 67 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 Jednolita Rada powinna zapewnić, by dostępne środki finansowe funduszu osiągnęły co najmniej poziom docelowy, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, przed upływem okresu początkowego ośmiu lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r. lub ewentualnie od daty rozpoczęcia stosowania art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 na mocy art. 99 ust. 6 wspomnianego rozporządzenia.

(6)

Zgodnie z art. 67 i 69 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 Jednolita Rada powinna zapewnić, by w okresie początkowym, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, składki na rzecz funduszu były rozłożone w czasie jak najbardziej równomiernie aż do osiągnięcia poziomu docelowego, a także powinna przedłużyć okres początkowy o maksymalnie cztery lata, w przypadku gdy z funduszu dokonano łącznych wypłat o wartości powyżej 50 % poziomu docelowego i jeżeli spełnione są kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu. Roczne składki pobrane zgodnie z art. 69 ust. 4 rozporządzenia (EU) No 806/2014 mogą zatem przekroczyć 12,5 % poziomu docelowego. Jeżeli po upływie okresu początkowego poziom dostępnych środków finansowych spadnie poniżej poziomu docelowego, Jednolita Rada powinna zapewnić pobieranie regularnych składek ex ante do chwili osiągnięcia poziomu docelowego. Po osiągnięciu poziomu docelowego po raz pierwszy oraz w przypadku gdy wysokość dostępnych środków finansowych spadła następnie do poziomu niższego niż dwie trzecie poziomu docelowego, Jednolita Rada powinna zapewnić, by wysokość tych składek była ustalana na poziomie pozwalającym na osiągnięcie poziomu docelowego w ciągu sześciu lat. Roczne składki, o których mowa w art. 69 ust. 4 zdanie drugie rozporządzenia UE nr 806/2014, mogą zatem przekroczyć 12,5 % poziomu docelowego w celu osiągnięcia poziomu docelowego w ciągu sześciu lat

(7)

Zgodnie z art. 69 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 przy obliczaniu składek ex ante należy uwzględnić fazy cyklu koniunkturalnego oraz wpływ, jaki procykliczne składki mogą mieć na sytuację finansową instytucji wpłacających składki.

(8)

Wszelkie zmiany prowadzące do niższych składek ex ante powinny być obliczane z uwzględnieniem faktu, że później prowadziłyby do podwyższenia składek w celu zapewnienia osiągnięcia poziomu docelowego w ustalonym terminie.

(9)

Wszelkie zmiany wysokości składek ex ante lub przypadki przedłużenia okresu początkowego powinny być wprowadzane jednakowo wobec wszystkich instytucji w uczestniczących państwach członkowskich, aby nie doprowadzić do rozdzielenia składek między tymi instytucjami.

(10)

Zgodnie z art. 71 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 806/2014 Jednolita Rada powinna całkowicie lub częściowo odroczyć zapłatę nadzwyczajnych składek ex post przez instytucję, jeżeli jest to konieczne do ochrony sytuacji finansowej tej instytucji. Przy określaniu, czy odroczenie jest konieczne w celu ochrony pozycji finansowej danej instytucji, Jednolita Rada powinna ocenić wpływ zapłaty nadzwyczajnych składek ex post na wypłacalność i płynność tej instytucji.

(11)

Odroczenie nadzwyczajnych składek ex post powinno być przyznawane przez Jednolitą Radę na wniosek danej instytucji w celu ułatwienia przeprowadzenia przez Jednolitą Radę oceny, czy instytucja ta spełnia warunki odroczenia określone w art. 71 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 806/2014. Zainteresowana instytucja powinna dostarczyć wszelkie informacje uznane za niezbędne do przeprowadzenia przez Jednolitą Radę takiej oceny. Jednolita Rada powinna uwzględniać wszystkie informacje dostępne właściwym organom krajowym w celu uniknięcia powielania wymogów w zakresie powiadamiania.

(12)

Przy ocenie wpływu zapłaty nadzwyczajnych składek ex post na wypłacalność lub płynność instytucji Jednolita Rada powinna przeanalizować wpływ zapłaty na kapitał instytucji i jej poziom płynności. Analiza ta powinna zakładać stratę w bilansie instytucji równą kwocie przypadającej do zapłaty w terminie, kiedy jest ona należna, oraz zawierać przewidywania dotyczące współczynników kapitałowych instytucji po tej stracie w odpowiednich ramach czasowych. Ponadto należy w niej założyć odpływ środków równy kwocie przypadającej do zapłaty w terminie, kiedy jest ona należna, i ocenić ryzyko utraty płynności,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się przepisy określające:

1)

kryteria rozłożenia w czasie składek na rzecz funduszu zgodnie z art. 69 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 806//2014;

2)

kryteria ustalenia liczby lat, o jaką można przedłużyć okres początkowy, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) 806/2014 zgodnie z art. 69 ust. 3 rozporządzenia (UE) 806/2014;

3)

kryteria ustalenia składek rocznych przewidzianych w art. 69 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014;

4)

okoliczności i warunki, na jakich zapłata nadzwyczajnych składek ex post może zostać częściowo lub całkowicie odroczona zgodnie z art. 71 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 806/2014.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się ponadto następujące definicje:

1)

„okres początkowy” oznacza okres, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 806/2014;

2)

„okres odroczenia” oznacza okres trwający maksymalnie sześć miesięcy.

ROZDZIAŁ II

KRYTERIA DOTYCZĄCE SKŁADEK EX ANTE

Artykuł 3

Kryteria rozłożenia w czasie składek ex ante w okresie początkowym

1.   Podczas oceny fazy cyklu koniunkturalnego oraz wpływu, jaki procykliczne składki mogą mieć na sytuację finansową instytucji wpłacających składki zgodnie z art. 69 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, Jednolita Rada uwzględnia co najmniej następujące wskaźniki:

a)

wskaźniki makroekonomiczne określone w załączniku w celu ustalenia fazy cyklu koniunkturalnego;

b)

wskaźniki określone w załączniku w celu ustalenia sytuacji finansowej instytucji wpłacających składki.

2.   Wskaźniki uwzględniane przez Jednolitą Radę ustala się w odniesieniu do wszystkich uczestniczących państw członkowskich wspólnie.

3.   Wszelkie decyzje podejmowane przez Jednolitą Radę w celu rozłożenia w czasie składek stosuje się jednakowo do wszystkich instytucji wpłacających składki do funduszu.

4.   W każdym okresie poboru składek wysokość składek rocznych może być stosunkowo niższa od średnich rocznych składek obliczonych zgodnie z art. 69 ust. 1 i art. 70 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, tylko w przypadku gdy Jednolita Rada stwierdzi, że w oparciu o ostrożne prognozy poziom docelowy może zostać osiągnięty przed upływem okresu początkowego.

Artykuł 4

Kryteria ustalania liczby lat, o jaką można przedłużyć okres początkowy

1.   Podczas ustalania liczby lat, o jaką można przedłużyć okres początkowy, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, zgodnie z art. 69 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, Jednolita Rada uwzględnia co najmniej następujące kryteria:

a)

minimalna liczba lat koniecznych do osiągnięcia poziomu docelowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014, z zastrzeżeniem, że składki roczne nie przekroczą dwukrotności średnich składek rocznych w okresie początkowym);

b)

faza cyklu koniunkturalnego oraz wpływ, jaki procykliczne składki mogą mieć na sytuację finansową instytucji wpłacających składki, zgodnie ze wskaźnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1;

c)

przewidywane przez Jednolitą Radę ewentualne dodatkowe wypłaty z funduszu, po zasięgnięciu opinii ERRS, na kolejny okres czterech lat.

2.   Jednolita Rada w żadnych okolicznościach nie może przedłużyć okresu początkowego o więcej niż cztery lata.

Artykuł 5

Kryteria dotyczące ustalania rocznych składek po zakończeniu okresu początkowego

Podczas obliczania wysokości składek, o których mowa w art. 69 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, Jednolita Rada uwzględnia fazę cyklu koniunkturalnego oraz wpływ, jaki procykliczne składki mogą mieć na sytuację finansową instytucji wpłacających składki, zgodnie ze wskaźnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

ROZDZIAŁ III

ODROCZENIE SKŁADEK EX POST

Artykuł 6

Odroczenie nadzwyczajnych składek ex post

1.   Jednolita Rada, z własnej inicjatywy po konsultacji z krajowym organem ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub na wniosek krajowego organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, dokonuje całkowitego lub częściowego odroczenia zapłaty przez instytucję nadzwyczajnych składek ex post zgodnie z art. 71 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, jeżeli konieczna jest ochrona sytuacji finansowej danej instytucji.

2.   Odroczenie nadzwyczajnych składek ex post może zostać przyznane przez Jednolitą Radę na wniosek danej instytucji. Instytucja ta dostarcza wszelkie informacje uznane za niezbędne przez Jednolitą Radę do przeprowadzenia oceny wpływu zapłaty nadzwyczajnych składek ex post na sytuację finansową instytucji. Jednolita Rada bierze pod uwagę wszystkie informacje dostępne właściwym organom krajowym w celu ustalenia, czy dana instytucja spełnia warunki odroczenia, o których mowa w ust. 4.

3.   Przy określaniu, czy instytucja spełnia warunki odroczenia, Jednolita Rada powinna ocenić wpływ zapłaty nadzwyczajnych składek ex post na wypłacalność i płynność tej instytucji. Jeżeli dana instytucja jest częścią grupy, ocena obejmuje również wpływ na wypłacalność i płynność grupy jako całości.

4.   Jednolita Rada może odroczyć zapłatę nadzwyczajnych składek ex post, jeżeli stwierdzi, że ich zapłata będzie miała jakikolwiek z poniższych skutków:

a)

prawdopodobne niespełnianie przez instytucję w ciągu kolejnych sześciu miesięcy minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych ustanowionych w art. 92 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (3);

b)

prawdopodobne niespełnianie przez instytucję w ciągu kolejnych sześciu miesięcy minimalnego wymogu pokrycia wypływów netto ustanowionego w art. 412 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i określonego w art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/61 (4);

c)

prawdopodobne niespełnianie przez instytucję w ciągu kolejnych sześciu miesięcy szczególnych wymogów w zakresie płynności ustanowionych w art. 105 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (5).

5.   Jednolita Rada ogranicza okres odroczenia w zakresie, w jakim jest to konieczne dla uniknięcia ryzyka dla sytuacji finansowej instytucji lub grupy. Jednolita Rada regularnie kontroluje, czy warunki odroczenia, o których mowa w ust. 4, są nadal spełniane w okresie odroczenia.

6.   Na wniosek danej instytucji Jednolita Rada może przedłużyć okres odroczenia, jeżeli uzna, że warunki odroczenia, o którym mowa w ust. 4, są nadal spełniane. Takie przedłużenie nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Artykuł 7

Ocena wpływu odroczenia na wypłacalność

1.   Jednolita Rada lub krajowy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ocenia wpływ zapłaty nadzwyczajnych składek ex post na statutową pozycję kapitałową instytucji. Ocena ta obejmuje analizę wpływu, jaki zapłata nadzwyczajnych składek ex post mogłaby mieć na spełnianie przez instytucję minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych w art. 92 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

2.   Do celów tej oceny kwotę składek ex post odlicza się od pozycji funduszy własnych instytucji.

3.   Analiza, o której mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej okres do następnego sprawozdawczego dnia przepływów gotówkowych w odniesieniu do wymogu w zakresie funduszy własnych określonego w art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 (6).

Artykuł 8

Ocena wpływu odroczenia na płynność

1.   Jednolita Rada lub krajowy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ocenia wpływ zapłaty nadzwyczajnych składek ex post na płynność instytucji. Ocena ta obejmuje analizę wpływu, jaki zapłata nadzwyczajnych składek ex post mogłaby mieć na zdolność instytucji do spełniania wymogu pokrycia wypływów netto ustanowionego w art. 412 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i określonego w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61.

2.   Na potrzeby analizy, o której mowa w ust. 1, Jednolita Rada dodaje wypływ płynności wynoszący 100 % kwoty przypadającej do zapłaty w terminie, kiedy należna jest płatność nadzwyczajnych składek ex post, do obliczania wypływów płynności netto określonych w art. 20 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/61.

3.   Jednolita Rada ocenia również wpływ tych wypływów określony zgodnie z ust. 2 na szczególne wymogi w zakresie płynności ustanowione w art. 105 dyrektywy 2013/36/UE.

4.   Analiza, o której mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej okres do następnego sprawozdawczego dnia przepływów gotówkowych w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto określonego w art. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014.

ROZDZIAŁ IV

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto dla instytucji kredytowych (Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 1).

(5)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 191 z 28.6.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Wskaźniki makroekonomiczne w celu ustalenia fazy cyklu koniunkturalnego

Prognozy dotyczące wzrostu PKB oraz wskaźnik nastrojów gospodarczych, opracowane przez Komisję Europejską.

Wzrost PKB z prognoz makroekonomicznych EBC dla strefy euro.

Wskaźniki w celu ustalenia sytuacji finansowej instytucji wpłacających składki

1.

Wpływ przepływów kredytowych sektora prywatnego na PKB oraz zmiana zobowiązań ogółem sektora finansowego z opracowanej przez Komisję Europejską tablicy wskaźników dotyczących zakłóceń równowagi makroekonomicznej.

2.

Złożony wskaźnik napięcia systemowego i prawdopodobieństwa jednoczesnego niewykonywania zobowiązań przez co najmniej dwie duże i złożone grupy bankowe z uczestniczących państw członkowskich, z tablicy wskaźników ryzyka opracowanej przez ERRS.

3.

Zmiany warunków udzielania kredytów gospodarstwom domowym (na zakup nieruchomości mieszkalnej) i zmiany warunków udzielania kredytów przedsiębiorstwom niefinansowym, z tablicy wskaźników ryzyka opracowanej przez ERRS.

4.

Wskaźniki dotyczące rentowności dużych grup bankowych z uczestniczących państw członkowskich zawarte w tablicy wskaźników ryzyka opracowanej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, takie jak stosunek stopy zwrotu z kapitału własnego i wyników odsetkowych netto do przychodów z działalności operacyjnej ogółem.

5.

Wskaźniki dotyczące wypłacalności dużych grup bankowych z uczestniczących państw członkowskich zawarte w tablicy wskaźników ryzyka opracowanej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, takie jak stosunek kapitału Tier 1 do aktywów ogółem z wyłączeniem aktywów niematerialnych oraz stosunek kredytów zagrożonych i przeterminowanych do kredytów ogółem.


Top