Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0289

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/289 z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/2005 przedłużającą mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

OJ L 42, 18.2.2017, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/289/oj

18.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/13


DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/289

z dnia 17 lutego 2017 r.

zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/2005 przedłużającą mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 33 i art. 31 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 lipca 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/393/WPZiB (1) w sprawie mianowania Franza-Michaela SKJOLDA MELLBINA Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) w Afganistanie.

(2)

W dniu 10 listopada 2015 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2015/2005 (2) przedłużającą mandat SPUE do dnia 28 lutego 2017 r.

(3)

W dniu 12 maja 2016 r. Rada potwierdziła zobowiązanie Unii do wspierania działań policji cywilnej w Afganistanie po zakończeniu misji EUPOL Afganistan w 2016 r. Rada podkreśliła zwłaszcza, że postępy Afganistanu w zakresie poszanowania, ochrony i propagowania praw człowieka, zwłaszcza praw kobiet i dzieci, muszą zostać skonsolidowane i ulepszone; należy je również uwzględnić we wszystkich działaniach rządu. Wsparcia należy udzielać w szczególności przez wzmocnienie mandatu SPUE w Afganistanie.

(4)

Mandat SPUE należy przedłużyć na okres kolejnych sześciu miesięcy.

(5)

SPUE będzie wykonywać mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby przeszkodzić w osiągnięciu celów działań zewnętrznych Unii, określonych w art. 21 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji (WPZiB) 2015/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej

Mandat Franza-Michaela SKJOLDA MELLBINA jako SPUE w Afganistanie zostaje przedłużony do dnia 31 sierpnia 2017 r. W oparciu o ocenę dokonaną przez Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) oraz wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (WP) Rada może zadecydować, że mandat SPUE zostanie zakończony wcześniej.”;

2)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 2

Cele strategiczne

SPUE reprezentuje Unię i propaguje cele strategiczne Unii w Afganistanie, ściśle koordynując działania z przedstawicielami państw członkowskich w Afganistanie. SPUE w szczególności:

a)

przyczynia się do realizacji wspólnej deklaracji UE i Afganistanu, strategii UE w Afganistanie na lata 2014–2016 oraz do opracowywania nowej strategii UE w Afganistanie na lata 2017–2020, a także, w stosownych przypadkach, do wdrażania umowy UE–Afganistan o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju oraz wspólnej drogi naprzód w kwestiach migracji w stosunkach między Afganistanem a UE;

b)

wspiera dialog polityczny między Unią a Afganistanem;

c)

wspiera kluczową rolę Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Afganistanie, ze szczególnym naciskiem na przyczynianie się do lepszego koordynowania pomocy międzynarodowej, wspomagając tym samym realizację ustaleń z konferencji w Bonn, Chicago, Tokio, Londynie i Brukseli oraz realizację odpowiednich rezolucji ONZ;

d)

wspiera afgański proces reform na rzecz ustanowienia wiarygodnej i skutecznej policji działającej zgodnie ze standardami międzynarodowymi, w ramach praworządności, i z pełnym poszanowaniem praw człowieka.”;

3)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Mandat

Aby wypełnić mandat, SPUE ściśle współpracując z przedstawicielami państw członkowskich w Afganistanie:

a)

promuje stanowisko Unii w sprawie procesu politycznego i rozwoju wydarzeń w Afganistanie;

b)

utrzymuje ścisłe kontakty z właściwymi afgańskimi instytucjami – w szczególności z rządem i parlamentem, jak również z władzami lokalnymi – oraz wspiera ich rozwój. Należy również utrzymywać kontakty z innymi afgańskimi ugrupowaniami politycznymi i właściwymi podmiotami w Afganistanie, w szczególności z odpowiednimi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego;

c)

utrzymuje ścisłe kontakty z właściwymi podmiotami międzynarodowymi i regionalnymi w Afganistanie, w szczególności ze Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ i ze Starszym Przedstawicielem Cywilnym Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz z innymi kluczowymi partnerami i organizacjami;

d)

doradza w zakresie postępów osiągniętych w realizacji celów wspólnej deklaracji UE i Afganistanu, strategii UE w Afganistanie na lata 2014–2016, umowy UE–Afganistan o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju (CAPD), a także ustaleń z konferencji w Bonn, Chicago, Tokio, Londynie i Brukseli, w szczególności w następujących dziedzinach:

(i)

budowanie potencjału cywilnego, zwłaszcza poniżej szczebla krajowego;

(ii)

dobre rządy, walka z korupcją oraz tworzenie instytucji niezbędnych do zapewniania praworządności, zwłaszcza niezależnego sądownictwa;

(iii)

reforma ordynacji wyborczej i reformy konstytucyjne;

(iv)

reformy sektora bezpieczeństwa, w tym wzmocnienie instytucji sądowniczych oraz praworządności, krajowej armii i policji, w szczególności rozwój policji cywilnej;

(v)

wspieranie wzrostu gospodarczego, w szczególności przez rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;

(vi)

poszanowanie przez Afganistan zobowiązań międzynarodowych dotyczących praw człowieka, w tym poszanowanie praw osób należących do mniejszości oraz praw kobiet i dzieci;

(vii)

poszanowanie zasad demokratycznych i praworządności;

(viii)

wspieranie udziału kobiet w administracji publicznej, społeczeństwie obywatelskim oraz – zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 (2000) – w procesach pokojowych;

(ix)

poszanowanie przez Afganistan zobowiązań międzynarodowych, między innymi współpraca w ramach międzynarodowych starań na rzecz zwalczania terroryzmu, handlu narkotykami, handlu ludźmi oraz rozprzestrzeniania broni konwencjonalnej i broni masowego rażenia oraz powiązanych z nią materiałów;

(x)

ułatwianie pomocy humanitarnej oraz uporządkowanego powrotu uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych; oraz

(xi)

zwiększanie skuteczności unijnej obecności i unijnych działań w Afganistanie oraz wkład do:

przygotowywania, na wniosek Rady, sprawozdania z realizacji strategii UE w Afganistanie na lata 2014–2016,

przygotowywania nowej strategii UE–Afganistan na lata 2017–2020,

realizacji wspólnej drogi naprzód w kwestiach migracji w stosunkach między Afganistanem a UE;

e)

wspiera rozwijanie policji w Afganistanie poprzez:

(i)

monitorowanie oraz doradzanie władzom afgańskim na szczeblu strategicznym w celu poprawy długoterminowego rozwijania przywództwa i zdolności podejmowania decyzji z myślą o wspieraniu działania policji cywilnej w ramach afgańskiej policji krajowej;

(ii)

monitorowanie oraz doradzanie ministerstwu spraw wewnętrznych w wybranych aspektach dotyczących reformy tego ministerstwa i profesjonalizacji afgańskiej policji krajowej, takich jak wdrożenie polityk dotyczących współpracy policji ze społecznością lokalną, działań policji na podstawie informacji wywiadowczych, prowadzenia postępowań karnych;

(iii)

monitorowanie oraz doradzanie istniejącemu w ramach ministerstwa sprawiedliwości centrum sądownictwa antykorupcyjnego w kwestiach rozwijania zdolności i możliwości zwalczania korupcji na wyższych szczeblach sektora publicznego;

f)

aktywnie uczestniczy w lokalnych forach koordynacji, takich jak wspólna rada koordynująca i monitorująca, wyczerpująco informując nieuczestniczące państwa członkowskie o decyzjach podejmowanych na tych szczeblach;

g)

uczestniczy w konferencjach międzynarodowych dotyczących Afganistanu i doradza w sprawie stanowiska Unii na takich konferencjach, w ścisłej współpracy z władzami afgańskimi i głównymi partnerami międzynarodowymi;

h)

odgrywa aktywną rolę we wspieraniu współpracy regionalnej, uczestnicząc w tym celu w odpowiednich inicjatywach, takich jak »Serce Azji«/proces stambulski i Konferencja Regionalnej Współpracy Gospodarczej w sprawie Afganistanu (RECCA);

i)

przyczynia się do realizacji polityki Unii w dziedzinie praw człowieka oraz wytycznych UE w sprawie praw człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet i dzieci na obszarach dotkniętych konfliktem, w szczególności poprzez monitorowanie rozwoju sytuacji w tym zakresie i reagowanie na tę sytuację;

j)

w stosownych przypadkach wspiera proces pokojowy – kierowany przez Afgańczyków i obejmujący całe społeczeństwo – który ma doprowadzić do wynegocjowanych rozwiązań politycznych i do trwałego pojednania, zgodnie z pkt 25 komunikatu uczestników brukselskiej konferencji w sprawie Afganistanu – partnerstwo na rzecz dobrobytu i pokoju.”;

4)

w art. 5 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. wynosi 5 700 000 EUR”;

5)

art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 14

Przegląd

Wdrożenie niniejszej decyzji i jej spójność z innymi działaniami Unii w regionie podlegają regularnym przeglądom. Przed wygaśnięciem mandatu, SPUE przedstawi Radzie, WP i Komisji kompleksowe sprawozdanie z jego wykonania.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2017 r.

W imieniu Rady

E. BARTOLO

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2013/393/WPZiB z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zmiany decyzji 2013/382/WPZiB przedłużającej mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie (Dz.U. L 198 z 23.7.2013, s. 47).

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2015/2005 z dnia 10 listopada 2015 r. przedłużająca mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie (Dz.U. L 294 z 11.11.2015, s. 53).


Top