Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0288

Decyzja Rady (WPZiB) 2017/288 z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe

OJ L 42, 18.2.2017, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/288/oj

18.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/11


DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/288

z dnia 17 lutego 2017 r.

zmieniająca decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 15 lutego 2011 r. Rada przyjęła decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe (1).

(2)

Należy wprowadzić odstępstwo od zakazu sprzedawania, dostarczania, przekazywania lub wywozu wyposażenia, które mogłyby zostać użyte jako narzędzie represji wewnętrznych, aby umożliwić sprzedawanie, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz niektórych przedmiotów na potrzeby cywilnego wykorzystania w projektach dotyczących górnictwa lub infrastruktury.

(3)

Rada dokonała przeglądu decyzji 2011/101/WPZiB, uwzględniając rozwój sytuacji politycznej w Zimbabwe.

(4)

Obowiązywanie środków ograniczających wobec Zimbabwe powinno zostać przedłużone do dnia 20 lutego 2018 r.

(5)

Środki ograniczające należy utrzymać wobec siedmiu osób i jednego podmiotu, wymienionych w załączniku I do decyzji 2011/101/WPZiB. Obowiązywanie zawieszenia środków ograniczających należy odnowić w przypadku pięciu osób wymienionych w załączniku II do decyzji 2011/101/WPZiB.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2011/101/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2011/101/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„3.   Art. 2 nie stosuje się do sprzedawania, dostarczania, przekazywania lub wywozu określonego wyposażenia, które mogłyby zostać użyte jako narzędzie represji wewnętrznych, w przypadku gdy wyposażenie to jest przeznaczone wyłącznie na potrzeby cywilnego wykorzystania w projektach dotyczących górnictwa lub infrastruktury, pod warunkiem każdorazowego udzielania zezwolenia przez właściwe organy państwa członkowskiego dokonującego wywozu.”;

2)

art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

2.   Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 20 lutego 2018 r.

3.   Środki, o których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 i 2, w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do osób wymienionych w załączniku II, zostają zawieszone do dnia 20 lutego 2018 r.

4.   Niniejsza decyzja podlega stałemu przeglądowi, a w stosownych przypadkach jest odnawiana lub zmieniana, jeżeli Rada uzna, że jej cele nie zostały osiągnięte.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2017 r.

W imieniu Rady

E. BARTOLO

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe (Dz.U. L 42 z 16.2.2011, s. 6).


Top