Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0286

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/286 z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1613 w odniesieniu do hodowców zwierząt gospodarskich w regionach Włoch dotkniętych trzęsieniem ziemi

C/2017/1163

OJ L 42, 18.2.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/286/oj

18.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/7


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/286

z dnia 17 lutego 2017 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1613 w odniesieniu do hodowców zwierząt gospodarskich w regionach Włoch dotkniętych trzęsieniem ziemi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 219 ust. 1 w związku z art. 228,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1613 (2) przyjęto w celu zapobiegania zakłóceniom rynku w sektorze mleka, spowodowanym światową nierównowagą między podażą a popytem, i w innych sektorach hodowlanych, w szczególności w sektorach wieprzowiny, wołowiny i cielęciny oraz baraniny i mięsa koziego, które również doświadczają trudności rynkowych.

(2)

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło środkowe Włochy w dniu 24 sierpnia 2016 r. spowodowało znaczące straty w ludziach i szkody materialne, pociągając za sobą wyjątkowo poważne zakłócenia rynku w regionach dotkniętych trzęsieniem ziemi, obejmujących przede wszystkim obszary górskie, które cierpią z powodu utrudnień strukturalnych, a gdzie hodowla zwierząt ma istotne znaczenie gospodarcze i społeczne. Jako że w regionie tym nadal występują wstrząsy wtórne i kolejne trzęsienia ziemi, korzystanie z pomocy finansowej przewidzianej w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/1613 stało się dla Włoch bardzo ważne.

(3)

Ponieważ kwota przyznana Włochom na mocy rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1613 pozwoli jedynie częściowo zrekompensować koszty strat poniesionych przez hodowców zwierząt gospodarskich w regionach dotkniętych trzęsieniem ziemi, należy umożliwić Włochom przyznanie dodatkowego wsparcia dla tych rolników, poprzez zwiększenie puli środków UE.

(4)

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/1613 termin ponoszenia odpowiednich wydatków w odniesieniu do tych płatności, aby kwalifikowały się one do pomocy unijnej, określono na dzień 30 września 2017 r., nie wiedząc, że trudna sytuacja w regionach Włoch dotkniętych trzęsieniem ziemi będzie się nadal pogarszać. Należy zatem przedłużyć ten termin, tak by odpowiednie wydatki mogły być ponoszone do późniejszej daty.

(5)

Należy również przedłużyć termin na powiadomienie przez Włochy o całkowitych wypłaconych kwotach dla każdego środka pomocy, liczbie i rodzaju beneficjentów, a także na przekazanie oceny skuteczności tego środka wsparcia.

(6)

W celu zapewnienia, że hodowcy zwierząt gospodarskich w regionach Włoch dotkniętych trzęsieniem ziemi otrzymają pomoc najszybciej jak to możliwe, należy ustanowić przepis bezzwłocznie umożliwiający Włochom stosowanie przepisów rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1613 zmienionych niniejszym rozporządzeniem. Z tego względu niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/1613 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„W regionach Włoch dotkniętych trzęsieniem ziemi wydatki w odniesieniu do płatności w ramach niniejszego rozporządzenia dla hodowców zwierząt gospodarskich kwalifikują się do pomocy finansowej Unii jednak jedynie jeżeli płatności te zostaną dokonane najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.”;

2)

w art. 2 dodaje się akapity w brzmieniu:

„W uzupełnieniu do wsparcia, o którym mowa w akapicie pierwszym, dodatkowe wsparcie dla hodowców zwierząt gospodarskich w regionach dotkniętych trzęsieniem ziemi we Włoszech może zostać przyznane do maksymalnej wartości równej 100 % kwoty określonej w załączniku.

Dodatkowe wsparcie dla hodowców zwierząt gospodarskich w regionach dotkniętych trzęsieniem ziemi we Włoszech wypłaca się najpóźniej do dnia 30 września 2018 r.”;

3)

w art. 3 lit. b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Jednak w odniesieniu do wsparcia dla hodowców zwierząt gospodarskich w regionach Włoch dotkniętych trzęsieniem ziemi, informacje o całkowitych wypłaconych kwotach dla każdego środka pomocy, liczbie i rodzaju beneficjentów, a także ocena skuteczności danego środka przekazywane są Komisji nie później niż dnia 15 października 2018 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. przewidujące nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz.U. L 242 z 9.9.2016, s. 10).


Top