Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0284

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/284 z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

OJ L 42, 18.2.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/284/oj

18.2.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/284

z dnia 17 lutego 2017 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2017/288 zmieniającą decyzję 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 (2) nadaje skuteczność decyzji Rady 2011/101/WPZiB (3) i określa niektóre środki skierowane przeciwko osobom w Zimbabwe, w tym dotyczące zamrożenia ich aktywów.

(2)

Należy dodać odstępstwo od zakazu sprzedaży, dostaw, transferu i eksportu sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, w celu umożliwienia udzielania zezwoleń na niektóre rodzaje sprzętu, w stosownych przypadkach, na potrzeby cywilnego wykorzystania w projektach dotyczących górnictwa lub infrastruktury, po przyjęciu decyzji (WPZiB) 2017/288.

(3)

Do nadania skuteczności decyzji (WPZiB) 2017/288, w szczególności do zapewnienia jej jednolitego stosowania przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich, niezbędne są zatem działania regulacyjne na poziomie Unii.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 314/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 314/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Artykuł 4a

1.   W drodze odstępstwa od art. 3, wymieniony w załączniku II właściwy organ państwa członkowskiego, w którym eksporter ma swoją siedzibę, lub państwa członkowskiego, z którego dostarczane są substancje wybuchowe i powiązany sprzęt, może udzielić zezwolenia – na warunkach, jakie uzna za stosowne – na sprzedaż, dostawę, tranfer lub eksport substancji wybuchowych i powiązanego sprzętu, wymienionych w załączniku I pkt 4, oraz na pomoc finansową i techniczną, w przypadku gdy substancje wybuchowe i powiązany sprzęt są przeznaczone wyłącznie na potrzeby cywilnego wykorzystania w projektach dotyczących górnictwa lub infrastruktury oraz będą wykorzystywane wyłączne do tych celów.

2.   Zezwolenia, o którym mowa w niniejszym artykule, udziela się na podstawie szczegółowych przepisów określonych w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 428/2009. Zezwolenie jest ważne w całej Unii.

3.   Eksporterzy przekazują właściwemu organowi wszystkie stosowne informacje wymagane do oceny ich wniosku o udzielenie zezwolenia.

4.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o swoim zamiarze udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.”;

2)

załącznik I zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2017 r.

W imieniu Rady

E. BARTOLO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 42 z 18.2.2017, s. 12.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2011/101/WPZiB z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe (Dz.U. L 42 z 16.2.2011, s. 6).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz sprzętu, który mógłby być wykorzystany do represji wewnętrznych, o którym mowa w art. 3

1.

Następująca broń palna, amunicja i powiązany sprzęt:

1.1.

broń palna nieobjęta pozycjami ML 1 i ML 2 wspólnego wykazu uzbrojenia UE;

1.2.

amunicja przeznaczona specjalnie do broni palnej wymienionej w pkt 1.1 oraz specjalnie do niej zaprojektowane elementy;

1.3.

celowniki do broni nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia UE.

2.

Bomby i granaty nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia UE.

3.

Następujące pojazdy:

3.1.

pojazdy wyposażone w armatki wodne, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów tłumienia zamieszek;

3.2.

pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane tak, aby mogły służyć jako rażące prądem tarcze;

3.3.

pojazdy specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane w celu usuwania barykad, również sprzęt budowlany wyposażony w środki ochrony balistycznej;

3.4.

pojazdy specjalnie zaprojektowane do transportu lub przekazywania więźniów lub aresztantów;

3.5.

pojazdy specjalnie zaprojektowane do rozmieszczania przenośnych zapór;

3.6.

elementy pojazdów wyszczególnionych w pozycjach 3.1–3.5 specjalnie zaprojektowane do tłumienia zamieszek.

Uwaga 1: Pozycja ta nie obejmuje pojazdów specjalnie zaprojektowanych do celów przeciwpożarowych.

Uwaga 2: Do celów pozycji 3.5 pojęcie »pojazdy« obejmuje przyczepy.

4.

Następujące substancje wybuchowe i powiązany sprzęt:

4.1.

sprzęt i urządzenia specjalnie zaprojektowane do wywoływania eksplozji przez użycie środków elektrycznych lub nieelektrycznych, w tym: urządzenia zapłonowe, detonatory, zapalniki, pobudzacze i lont detonujący oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy; z wyjątkiem tych specjalnie zaprojektowanych do określonych celów handlowych, których działanie polega na uruchomieniu środkami wybuchowymi innego sprzętu lub urządzenia, którego funkcja nie polega na wywoływaniu eksplozji (na przykład układy uruchamiające poduszki powietrzne w samochodach, ochronniki przepięciowe oraz urządzenia uruchamiające przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe);

4.2.

ładunki wybuchowe do cięcia liniowego nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia UE;

4.3.

następujące inne materiały wybuchowe nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia UE i powiązane substancje:

a)

amatol;

b)

nitroceluloza (zawierająca więcej niż 12,5 % azotu);

c)

nitroglikol;

d)

tetraazotan pentaerytrytolu (PETN);

e)

chlorek pikrylu;

f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Następujący sprzęt ochronny nieobjęty pozycją ML 13 wspólnego wykazu uzbrojenia UE:

5.1.

kamizelki kuloodporne zapewniające ochronę balistyczną lub ochronę przed pchnięciem nożem;

5.2.

hełmy zapewniające ochronę przed pociskami lub przed odłamkami, hełmy używane do ochrony w trakcie zamieszek, tarcze i tarcze balistyczne.

Uwaga: Niniejsza pozycja nie obejmuje:

sprzętu zaprojektowanego specjalnie do celów sportowych,

sprzętu zaprojektowanego specjalnie do celów bezpieczeństwa pracy.

6.

Symulatory inne niż objęte pozycją ML 14 wspólnego wykazu uzbrojenia UE, przeznaczone do szkoleń w posługiwaniu się bronią palną oraz specjalnie do nich zaprojektowane oprogramowanie.

7.

Sprzęt noktowizyjny i termowizyjny oraz wzmacniacze obrazu, inne niż objęte wspólnym wykazem uzbrojenia UE.

8.

Drut ostrzowy.

9.

Noże wojskowe, noże bojowe i bagnety o długości ostrza przekraczającej 10 cm.

10.

Urządzenia produkcyjne zaprojektowane specjalnie na potrzeby produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie.

11.

Specjalna technologia do opracowywania, produkcji lub stosowania produktów wyszczególnionych w niniejszym wykazie.”.


Top