Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0830R(02)

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 132 z 29.5.2015)

C/2016/9003

OJ L 12, 17.1.2017, p. 97–98 (PT)
OJ L 12, 17.1.2017, p. 97–97 (DA, SV)
OJ L 12, 17.1.2017, p. 97–99 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/830/corrigendum/2017-01-17/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

17.1.2017   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 12/97


Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 132 z dnia 29 maja 2015 r. )

1.

Strona 9, art. 2:

zamiast:

„Bez uszczerbku dla art. 31 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 karty charakterystyki dostarczone odbiorcy przed dniem 1 czerwca 2015 r. mogą być nadal używane i nie muszą być zgodne z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia do dnia 31 maja 2017 r.”,

powinno być:

„Bez uszczerbku dla art. 31 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 karty charakterystyki dostarczone jakiemukolwiek odbiorcy przed dniem 1 czerwca 2015 r. mogą być nadal używane i nie muszą być zgodne z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia do dnia 31 maja 2017 r.”.

2.

Strona 11, załącznik – załącznik II, część A, pkt 1, sekcja 1, tytuł:

zamiast:

„1.   SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa”,

powinno być:

„1.   SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa”.

3.

Strona 15, załącznik – załącznik II, część A, sekcja 3, ppkt 3.2.2, lit. a):

zamiast:

„a)

1 % wag. w preparatach niewystępujących w postaci gazu oraz 0,2 % obj. w preparatach występujących w postaci gazu w przypadku:”,

powinno być:

„a)

1 % wag. w mieszaninach niewystępujących w postaci gazu oraz 0,2 % obj. w mieszaninach występujących w postaci gazu w przypadku:”.

4.

Strona 16, załącznik – załącznik II, część A, sekcja 4, ppkt 4.1.2 lit. d):

zamiast:

„d)

zalecane są indywidualne środki ochrony dla osób udzielających pierwszej pomocy.”,

powinno być:

„d)

zalecane jest indywidualne wyposażenie ochronne dla osób udzielających pierwszej pomocy.”.

5.

Strona 17, załącznik – załącznik II, część A, sekcja 5, pkt 5.3 akapit pierwszy:

zamiast:

„Podaje się zalecenia dotyczące wszelkich działań ochronnych, które należy podjąć podczas gaszenia pożaru, takie jak »chłodzić pojemniki mgłą wodną« oraz dotyczące specjalnego sprzętu ochronnego dla strażaków, takiego jak obuwie, kombinezony, rękawice, sprzęt ochrony oczu i twarzy oraz aparaty oddechowe.”,

powinno być:

„Podaje się zalecenia dotyczące wszelkich działań ochronnych, które należy podjąć podczas gaszenia pożaru, takie jak »chłodzić pojemniki mgłą wodną« oraz dotyczące specjalnego wyposażenia ochronnego dla strażaków, takiego jak obuwie, kombinezony, rękawice, wyposażenie chroniące oczy i twarz oraz aparaty oddechowe.”.

6.

Strona 17, załącznik – załącznik II, część A, sekcja 6, pkt 6.1, tytuł:

zamiast:

„6.1.   Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych”,

powinno być:

„6.1.   Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych”.

7.

Strona 17, załącznik – załącznik II, część A, sekcja 6, ppkt 6.1.1 akapit pierwszy lit. a):

zamiast:

„a)

noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego (w tym środków ochrony indywidualnej, o których mowa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec skażeniu skóry, oczu lub odzieży;”,

powinno być:

„a)

noszenie odpowiedniego wyposażenia ochronnego (w tym indywidualnego wyposażenia ochronnego, o którym mowa w sekcji 8 karty charakterystyki), aby zapobiec skażeniu skóry, oczu lub odzieży;”.

8.

Strona 19, załącznik – załącznik II, część A, sekcja 7, ppkt 7.1.2 lit. c):

zamiast:

„c)

zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.”,

powinno być:

„c)

zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyposażenie ochronne przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.”.

9.

Strona 21, załącznik – załącznik II, część A, sekcja 8, ppkt 8.2.2, tytuł:

zamiast:

„8.2.2.   Indywidualny sprzęt ochronny taki jak środki ochrony indywidualnej”,

powinno być:

„8.2.2.   Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne”.

10.

Strona 21, załącznik – załącznik II, część A, sekcja 8, ppkt 8.2.2.1:

zamiast:

„8.2.2.1.

dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej muszą być zgodne z dobrymi praktykami higieny pracy i odpowiadać innym środkom ograniczającym narażenie, w tym technicznym środkom ograniczenia, wentylacji i izolacji. W uzasadnionych przypadkach po szczególne wskazówki dotyczące środków indywidualnej ochrony przeciwpożarowej lub chemicznej odsyła się do sekcji 5.”,

powinno być:

„8.2.2.1.

Informacje dotyczące stosowania indywidualnego wyposażenia ochronnego muszą być zgodne z dobrymi praktykami higieny pracy i odpowiadać innym środkom ograniczającym narażenie, w tym technicznym środkom ograniczenia, wentylacji i izolacji. W uzasadnionych przypadkach po szczególne wskazówki dotyczące indywidualnego wyposażenia ochrony przeciwpożarowej lub chemicznej odsyła się do sekcji 5.”.

11.

Strona 21, załącznik – załącznik II, część A, sekcja 8, ppkt 8.2.2.2:

zamiast:

„8.2.2.2.

Uwzględniając dyrektywę Rady 89/686/EWG (1) oraz mając na względzie stosowne normy CEN, należy dokładnie określić, jaki sprzęt zapewni odpowiednią ochronę, w tym:”,

powinno być:

„8.2.2.2.

Uwzględniając dyrektywę Rady 89/686/EWG (1) oraz mając na względzie stosowne normy CEN, należy dokładnie określić, jakie wyposażenie zapewni odpowiednią ochronę, w tym:”.

12.

Strona 21, załącznik – załącznik II, część A, sekcja 8, ppkt 8.2.2.2 lit. a) akapit pierwszy:

zamiast:

„Ze względu na zagrożenie stwarzane przez substancję lub mieszaninę i możliwy kontakt z nimi, określa się rodzaj wymaganego sprzętu przeznaczonego do ochrony oczu lub twarzy, takiego jak okulary ochronne, gogle ochronne, osłona twarzy;”,

powinno być:

„Ze względu na zagrożenie stwarzane przez substancję lub mieszaninę i możliwy kontakt z nimi, określa się rodzaj wymaganego wyposażenia przeznaczonego do ochrony oczu lub twarzy, takiego jak okulary ochronne, gogle ochronne, osłona twarzy;”.

13.

Strona 21, załącznik – załącznik II, część A, sekcja 8, ppkt 8.2.2.2 lit. c) akapit pierwszy:

zamiast:

„W przypadku gazów, par, mgły lub pyłu, na podstawie zagrożenia i potencjału narażenia, określa się rodzaj sprzętu ochronnego, który ma być użyty, w tym masek ochronnych oczyszczających powietrze wraz z określeniem elementu oczyszczającego (wkład lub pochłaniacz), odpowiednich filtrów cząstek stałych, odpowiednich masek lub autonomicznego aparatu oddechowego;”,

powinno być:

„W przypadku gazów, par, mgły lub pyłu, na podstawie zagrożenia i potencjału narażenia, określa się rodzaj wyposażenia ochronnego, które ma być użyte, w tym masek ochronnych oczyszczających powietrze wraz z określeniem elementu oczyszczającego (wkład lub pochłaniacz), odpowiednich filtrów cząstek stałych, odpowiednich masek lub autonomicznego aparatu oddechowego;”.

14.

Strona 21, załącznik – załącznik II, część A, sekcja 8, ppkt 8.2.2.2 lit. d) akapit pierwszy:

zamiast:

„Określając rodzaj środków ochrony, które należy stosować w przypadku materiałów stanowiących zagrożenie termiczne, zwraca się szczególną uwagę na konstrukcję środków ochrony indywidualnej.”,

powinno być:

„Określając rodzaj wyposażenia ochronnego, które należy stosować w przypadku materiałów stanowiących zagrożenie termiczne, zwraca się szczególną uwagę na konstrukcję indywidualnego wyposażenia ochronnego.”.

15.

Strona 28, załącznik – załącznik II, część A, sekcja 14, pkt 14.4, tytuł:

zamiast:

„14.4.   Grupa opakowaniowa”,

powinno być:

„14.4.   Grupa pakowania”.

16.

Strona 29, załącznik – załącznik II, część B, sekcja 1, tytuł:

zamiast:

„SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa”,

powinno być:

„SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa”.

17.

Strona 30, załącznik – załącznik II, część B, sekcja 6, pkt 6.1, tytuł:

zamiast:

„6.1.   

Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych”,

powinno być:

„6.1.   

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych”.

18.

Strona 31, załącznik – załącznik II, część B, sekcja 14, pkt 14.4, tytuł:

zamiast:

„14.4.   

Grupa opakowaniowa”,

powinno być:

„14.4.   

Grupa pakowania”.


Top