Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1925

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1925 z dnia 31 października 2016 r. uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/17 zezwalającą Zjednoczonemu Królestwu na wprowadzenie na swoim terytorium zakazu wprowadzania do obrotu odmiany konopi ujętej we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych na podstawie dyrektywy Rady 2002/53/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6860)

C/2016/6860

OJ L 297, 4.11.2016, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1925/oj

4.11.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/16


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1925

z dnia 31 października 2016 r.

uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/17 zezwalającą Zjednoczonemu Królestwu na wprowadzenie na swoim terytorium zakazu wprowadzania do obrotu odmiany konopi ujętej we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych na podstawie dyrektywy Rady 2002/53/WE

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 6860)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (1), w szczególności jej art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 32 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (2) przewidziano, że – aby nie przyznawać wsparcia uprawom nielegalnym – obszary wykorzystywane do produkcji konopi kwalifikują się do wsparcia jedynie wówczas, gdy zastosowane odmiany zawierają maksymalnie 0,2 % tetrahydrokannabinolu (THC).

(2)

Art. 45 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 (3) stanowi, że jeśli w następnym roku średnia wyników dla wszystkich prób danej odmiany przekracza zawartość THC określoną w art. 32 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, państwo członkowskie wnosi o zakaz wprowadzania do obrotu takiej odmiany zgodnie z art. 18 dyrektywy 2002/53/WE.

(3)

W dniu 28 kwietnia 2015 r. Komisja otrzymała od Zjednoczonego Królestwa wniosek o zezwolenie na wydanie zakazu wprowadzania do obrotu konopi odmiany Finola, ponieważ jej zawartość THC w drugim roku z rzędu przekroczyła dopuszczalny poziom wynoszący 0,2 %.

(4)

W odpowiedzi na ten wniosek Komisja przyjęła decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/17 (4) i zezwoliła Zjednoczonemu Królestwu na wprowadzenie na swoim terytorium zakazu wprowadzania do obrotu tej odmiany konopi.

(5)

W dniu 15 marca 2016 r. Zjednoczone Królestwo oficjalnie poinformowało Komisję, że w następstwie dodatkowych badań prób konopi odmiany Finola odkryto, iż zawartość THC w 2014 r. nie przekroczyła progu 0,2 % określonego w art. 32 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013.

(6)

W związku z tym Zjednoczone Królestwo zwróciło się o uchylenie decyzji wykonawczej (UE) 2016/17.

(7)

Należy zatem uchylić tę decyzję wykonawczą.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Uchylenie decyzji wykonawczej (UE) 2016/17

Uchyla się decyzję wykonawczą (UE) 2016/17.

Artykuł 2

Adresat

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2016 r.

W imieniu Komisji

Vytenis ANDRIUKAITIS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 227 z 31.7.2014, s. 69).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/17 z dnia 7 stycznia 2016 r. zezwalająca Zjednoczonemu Królestwu na wprowadzenie na swoim terytorium zakazu wprowadzania do obrotu odmiany konopi ujętej we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych na podstawie dyrektywy Rady 2002/53/WE (Dz.U. L 5 z 8.1.2016, s. 7).


Top