Help Print this page 

Document 32016D0902R(01)

Title and reference
Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz.U. L 152 z 9.6.2016)

C/2016/6975

OJ L 292, 27.10.2016, p. 52–53 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/902/corrigendum/2016-10-27/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html PL
PDF pdf PL
Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

27.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/52


Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/902 z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 152 z dnia 9 czerwca 2016 r. )

1.

Strona 25, załącznik, akapit trzeci, tiret piąte:

zamiast:

„—

oczyszczanie osadów ściekowych z wyjątkiem spalania,”,

powinno być:

„—

przetwarzanie osadów ściekowych z wyjątkiem spalania,”.

2.

Strona 26, załącznik, nagłówek „Poziomy emisji powiązane z BAT”, legenda do równania:

zamiast:

„ci

=

średnie stężenie parametru w czasie pomiaru i;”,

powinno być:

„ci

=

średnie stężenie parametru podczas i-go pomiaru;”.

3.

Strona 26, załącznik, nagłówek „Poziomy emisji powiązane z BAT”, legenda do równania:

zamiast:

„qi

=

średnie natężenie przepływu w okresie i.”,

powinno być:

„qi

=

średnie natężenie przepływu podczas i-go pomiaru.”.

4.

Strona 27, załącznik, tabela, kolumna druga, wiersz szesnasty:

zamiast:

„Emisje LZO ze źródeł obszarowych, które mogą pochodzić ze źródeł „obszarowych” (np. zbiorników) lub źródeł „punktowych” (np. kołnierze rurowe).”,

powinno być:

„Emisje nieskanalizowane LZO, które mogą pochodzić ze źródeł „obszarowych” (np. zbiorników) lub źródeł „punktowych” (np. kołnierze rurowe).”.

5.

Strona 29, załącznik, pkt 1., BAT 2, pkt (ii) lit. a):

zamiast:

„a)

wartości średnie i zmienność przepływu, pH, temperatura i konduktywność;”,

powinno być:

„a)

wartości średnie i zmienność przepływu, pH, temperatury i konduktywności;”.

6.

Strona 29, załącznik, pkt 1., BAT 2, pkt (iii) lit. a):

zamiast:

„a)

wartości średnie i zmienność przepływu oraz temperatura,”,

powinno być:

„a)

wartości średnie i zmienność przepływu oraz temperatury,”.

7.

Strona 29, załącznik, pkt 2., BAT 3:

zamiast:

„BAT 3.

W przypadku odnośnych emisji do wody określonych w wykazie strumieni ścieków (zob. BAT 2), w ramach BAT należy monitorować kluczowe parametry procesu (w tym stale monitorować przepływ ścieków, pH i temperaturę) w kluczowych lokalizacjach (np. dopływ ścieku – podczyszczanie, dopływ ścieku – obróbka końcowa).”,

powinno być:

„BAT 3.

W przypadku istotnych emisji do wody określonych w wykazie strumieni ścieków (zob. BAT 2), w ramach BAT należy monitorować kluczowe parametry procesu (w tym stale monitorować przepływ ścieków, pH i temperaturę) w kluczowych lokalizacjach (np. dopływ ścieku – podczyszczanie, dopływ ścieku – obróbka końcowa).”.

8.

Strona 30, załącznik, pkt 2., BAT 5, zdanie pierwsze:

zamiast:

„BAT 5.

W ramach BAT należy okresowo monitorować emisje rozproszone LZO do powietrza z odnośnych źródeł, wykorzystując odpowiednią kombinację technik I – III, lub – gdy duża ilość LZO jest poddawana obróbce – wszystkie techniki I – III.”,

powinno być:

„BAT 5.

W ramach BAT należy okresowo monitorować emisje rozproszone LZO do powietrza z istotnych źródeł, wykorzystując odpowiednią kombinację technik I – III, lub – gdy duża ilość LZO jest poddawana obróbce – wszystkie techniki I – III.”.

9.

Strona 30, załącznik, pkt 2., BAT 5, pkt I:

zamiast:

„I.

Metody detekcji odorów (np. przy użyciu przyrządów przenośnych zgodnie z normą EN 15446) w połączeniu z krzywymi korelacji w odniesieniu do kluczowego wyposażenia.”,

powinno być:

„I.

Metody detekcji LZO (np. przy użyciu przyrządów przenośnych zgodnie z normą EN 15446) w połączeniu z krzywymi korelacji w odniesieniu do kluczowego wyposażenia.”.

10.

Strona 31, załącznik, pkt 2., BAT 6:

zamiast:

„BAT 6.

W ramach BAT należy regularnie monitorować emisje odorów z odnośnych źródeł zgodnie z normami EN.”,

powinno być:

„BAT 6.

W ramach BAT należy regularnie monitorować emisje odorów z istotnych źródeł zgodnie z normami EN.”.

11.

Strona 42, załącznik, pkt 6.2. Emisje rozproszone LZO, tabela, kolumna druga, wiersz drugi, akapit pierwszy, zdanie drugie:

zamiast:

„Obecnie do celów wykrywania nieszczelności dostępna jest metoda detekcji odorów (opisana w normie EN 15446) oraz metoda optycznego obrazowania gazów.”,

powinno być:

„Obecnie do celów wykrywania nieszczelności dostępna jest metoda detekcji LZO (opisana w normie EN 15446) oraz metoda optycznego obrazowania gazów.”.

12.

Strona 42, załącznik, pkt 6.2. Emisje rozproszone LZO, tabela, kolumna druga, wiersz drugi, akapit drugi, zdanie pierwsze:

zamiast:

Metoda detekcji odorów: pierwszym krokiem jest wykrywanie za pomocą ręcznego analizatora LZO, służącego do dokonywania pomiarów stężenia w pobliżu urządzenia (np. poprzez zastosowanie jonizacji płomieniowej lub fotojonizacji).”,

powinno być:

Metoda detekcji LZO: pierwszym krokiem jest wykrywanie za pomocą ręcznego analizatora LZO, służącego do dokonywania pomiarów stężenia w pobliżu urządzenia (np. poprzez zastosowanie jonizacji płomieniowej lub fotojonizacji).”.

13.

Strona 42, załącznik, pkt 6.2. Emisje rozproszone LZO, tabela, kolumna druga, wiersz piąty, akapit pierwszy, zdanie pierwsze:

zamiast:

„Metoda detekcji odorów i metody optycznego obrazowania gazów zostały opisane w punkcie dotyczącym programu wykrywania i naprawy nieszczelności.”,

powinno być:

„Metoda detekcji LZO i metody optycznego obrazowania gazów zostały opisane w punkcie dotyczącym programu wykrywania i naprawy nieszczelności.”.


Top