Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1838

Decyzja Rady (UE) 2016/1838 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich na rok 2016

OJ L 280, 18.10.2016, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1838/oj

18.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/30


DECYZJA RADY (UE) 2016/1838

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich na rok 2016

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 148 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

uwzględniając opinię Komitetu ds. Zatrudnienia (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że państwa członkowskie i Unia działają w celu wypracowania skoordynowanej strategii dla zatrudnienia, w szczególności na rzecz wspierania wysokiego poziomu kwalifikacji i wyszkolenia pracowników i ich zdolności do dostosowywania się, jak również wspierania reagujących na zmiany gospodarcze rynków pracy, mając na względzie osiągnięcie celów określonych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

(2)

Zaproponowana przez Komisję strategia „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (zwana dalej »strategią „Europa 2020”«) umożliwia Unii ukierunkowanie swojej gospodarki na inteligentny i zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, któremu to wzrostowi towarzyszy wysoki poziom zatrudnienia, wydajności i spójności społecznej. Pięć głównych celów stanowią cele wspólne, które wytyczają kierunek działań państw członkowskich, uwzględniając ich sytuacje wyjściowe i uwarunkowania krajowe, jak również sytuację i uwarunkowania Unii. W dniu 14 lipca 2015 r. Rada przyjęła zalecenie (UE) 2015/1184 (4) w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii. Ponadto w dniu 5 października 2015 r. Rada przyjęła decyzję (UE) 2015/1848 (5) w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich na rok 2015 („wytyczne dotyczące zatrudnienia”). Te dwa zestawy zaleceń stanowią zintegrowane wytyczne w sprawie realizacji strategii „Europa 2020” (zwane dalej »zintegrowanymi wytycznymi dla strategii „Europa 2020”«). Europejska strategia zatrudnienia ma kluczowe znaczenie dla wdrażania celów strategii „Europa 2020” w zakresie zatrudnienia i rynku pracy.

(3)

Zintegrowane wytyczne dla strategii „Europa 2020” są zgodne z konkluzjami Rady Europejskiej z dnia 17 i 18 marca 2016 r. oraz z paktem stabilności i wzrostu. Wyznaczają one dokładny kierunek, w jakim państwa członkowskie powinny zmierzać, opracowując swoje krajowe programy reform i wdrażając reformy, a także odzwierciedlają współzależności. Wytyczne dotyczące zatrudnienia powinny stanowić podstawę wszelkich zaleceń, jakie Rada może kierować do poszczególnych państw członkowskich na podstawie art. 148 ust. 4 TFUE, równolegle z zaleceniami kierowanymi do poszczególnych państw członkowskich na podstawie art. 121 ust. 2 TFUE. Wytyczne dotyczące zatrudnienia powinny stanowić również podstawę opracowywania wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu, przesyłanego co roku przez Radę i Komisję do Rady Europejskiej.

(4)

Analiza krajowych programów reform państw członkowskich zawartych we wspólnym sprawozdaniu o zatrudnieniu wskazuje na to, że państwa członkowskie powinny skupiać wszystkie wysiłki na zwiększaniu popytu na pracę, zwiększaniu podaży pracy, umiejętności i kompetencji, poprawie funkcjonowania rynku pracy, wspieraniu włączenia społecznego, zwalczaniu ubóstwa oraz promowaniu równych szans.

(5)

Podczas realizacji wytycznych dotyczących zatrudnienia państwa członkowskie powinny zbadać możliwości skorzystania z Europejskiego Funduszu Socjalnego.

(6)

Wytyczne dotyczące zatrudnienia nie powinny ulegać zmianom, aby można było skupić się na ich wdrażaniu. Aktualizacja wytycznych dotyczących zatrudnienia powinna zatem być ściśle ograniczona. W świetle oceny rozwoju sytuacji na rynkach pracy i sytuacji społecznej od przyjęcia wytycznych dotyczących zatrudnienia w 2015 r. ich aktualizacja nie jest konieczna. Powody przyjęcia wytycznych dotyczących zatrudnienia w roku 2015 pozostają aktualne, w związku z czym wytyczne te powinny zostać utrzymane,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia państw członkowskich, określone w załączniku do decyzji (UE) 2015/1848, zostają utrzymane na rok 2016, a państwa członkowskie uwzględniają je w swoich politykach zatrudnienia.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 13 października 2016 r.

W imieniu Rady

J. RICHTER

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 15 września 2016 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Dz.U. C 264 z 20.7.2016, s. 134.

(3)  Opinia z dnia 16 lutego 2016 r.

(4)  Zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii Europejskiej (Dz.U. L 192 z 18.7.2015, s. 27).

(5)  Decyzja Rady (UE) 2015/1848 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich na rok 2015 ( Dz.U. L 268 z 15.10.2015, s. 28).


Top