Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1831

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1831 z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

OJ L 280, 18.10.2016, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; Uchylona w sposób domniemany przez 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1831/oj

18.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1831

z dnia 14 października 2016 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (1), w szczególności jego art. 13 ust. 1 lit. g),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 329/2007 nadaje skuteczność środkom przewidzianym w decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 (2).

(2)

W dniu 2 marca 2016 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ (RB ONZ) przyjęła rezolucję 2270 (2016), w której przewidziano nowe środki skierowane przeciwko Korei Północnej. Zgodnie z tą rezolucją Komitet ds. Sankcji, utworzony na mocy rezolucji RB ONZ 1718 (2006), opublikował w dniu 4 kwietnia 2016 r. wykaz dodatkowych towarów, do których stosuje się zakaz przekazywania, nabywania i dostarczania pomocy technicznej („wykaz towarów wrażliwych”).

(3)

W dniu 4 sierpnia 2016 r. w następstwie przyjęcia rezolucji RB ONZ 2270 (2016) Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/1341 (3). Rozporządzeniem Rady (UE) 2016/1333 (4) odpowiednio zmieniono rozporządzenie (WE) nr 329/2007, dodając załącznik Ig.

(4)

W niniejszym wniosku wskazuje się towary wrażliwe, które mają zostać włączone do załącznika Ig do rozporządzenia (WE) nr 329/2007, i przydziela numery referencyjne zaczerpnięte z Nomenklatury scalonej określone w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (5). Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik Ig do rozporządzenia (WE) nr 329/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku Ig do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 października 2016 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

p.o. Szefa Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej


(1)  Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1.

(2)  Decyzja Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylająca decyzję 2013/183/WPZiB (Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2016/1341 z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 212 z 5.8.2016, s. 116).

(4)  Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1333 z dnia 4 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 212 z 5.8.2016, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Załącznik Ig do rozporządzenia Rady (WE) nr 329/2007 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK Ig

TOWARY I TECHNOLOGIE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2, 3 I 6  (1)

Produkty, materiały, sprzęt, towary i technologie związane z bronią masowego rażenia, określone i oznaczone jako towary wrażliwe zgodnie z pkt 25 rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2270.

a)   Produkty o zastosowaniach jądrowych lub do pocisków balistycznych

(1)   Magnesy pierścieniowe

Magnesy trwałe posiadające obydwie z następujących cech:

i.

kształt pierścienia o stosunku obwodu zewnętrznego do wewnętrznego równym lub mniejszym niż 1,6:1; oraz

ii.

wykonane z jednego z następujących materiałów magnetycznych: glin-nikiel-kobalt, ferryty, samar-kobalt lub neodym-żelazo-bor.

 

ex 8505 11 00

 

ex 8505 19 10

 

ex 8505 19 90

 

ex 8505 90 90

(2)   Stale maraging

Stale maraging posiadające obydwie z następujących cech:

i.

»zdolne do« osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie równej 1 500 MPa lub większej w temperaturze 293 K (20 °C);

ii.

w postaci rur lub prętów, o średnicy zewnętrznej równej 75 mm lub większej.

 

ex 7304 49 10

 

ex 7304 51 81

 

ex 7304 51 89

 

ex 7304 59 92

 

ex 7304 59 93

 

ex 7304 59 99

(3)   Magnetyczne materiały ze stopu w postaci blach lub cienkich pasków, posiadające obie wymienione niżej cechy:

a)

grubość mniejsza lub równa 0,05 mm; lub wysokość mniejsza lub równa 25 mm, oraz

b)

wykonane z jednego z następujących magnetycznych materiałów ze stopu: żelazo-chrom-kobalt, żelazo-kobalt-wanad, żelazo-chrom-kobalt-wanad lub żelazo-chrom.

 

ex 7326 19 10

 

ex 7326 19 90

 

ex 7326 90 92

 

ex 7326 90 94

 

ex 7326 90 96

 

ex 7326 90 98

(4)   Przemienniki częstotliwości (nazywane też konwerterami lub inwerterami)

Przemienniki częstotliwości inne niż wyszczególnione w pozycjach 0B001.b.13 lub 3A225 załącznika 1, posiadające wszystkie niżej wymienione cechy, oraz specjalnie do nich zaprojektowane oprogramowanie:

i.

wyjście wielofazowe;

ii.

zdolne do uzyskania mocy równej 40 W lub większej; oraz

iii.

zdolne do pracy w dowolnym miejscu (w jednym lub kilku punktach) w zakresie częstotliwości między 600 a 2 000 Hz.

Uwagi techniczne:

1)

Przemienniki częstotliwości nazywane są również konwerterami lub inwerterami.

2)

Funkcjonalność wyszczególnioną powyżej można osiągnąć przy pomocy pewnego sprzętu opisanego lub wprowadzonego do obrotu jako: elektroniczny sprzęt testujący, zasilacze prądu zmiennego, napędy silnikowe elektryczne o zmiennej prędkości lub napędy o zmiennej częstotliwości.

 

ex 8504 40 84

 

ex 8504 40 88

 

ex 8504 40 90

 

ex 8537 10 99

 

ex 8537 20 91

 

ex 8537 20 99

(5)   Wysoko wytrzymałe stopy glinu

Stopy glinu posiadające obydwie z następujących cech:

i.

»zdolne do« osiągnięcia wytrzymałości na rozciąganie równej 415 MPa lub większej w temperaturze 293 K (20 °C) oraz

ii.

w postaci rur lub prętów, o średnicy zewnętrznej równej 75 mm lub większej.

Uwaga techniczna:

Sformułowanie »zdolne do« dotyczy stopów glinu przed obróbką termiczną lub po niej.

 

ex 7601 20 80

 

ex 7604 29 10

 

ex 7608 20 20

 

ex 7608 20 81

 

ex 7608 20 89

(6)   Materiały włókniste lub włókienkowe

Następujące »materiały włókniste lub włókienkowe« oraz prepregi:

i.

węglowe, aramidowe lub szklane »materiały włókniste lub włókienkowe« posiadające obie wymienione niżej cechy:

1)

»moduł właściwy« przekraczający 3,18 × 106 m; oraz

2)

»wytrzymałość właściwa na rozciąganie« przekraczająca 76,2 × 103 m;

ii.

prepregi: termoutwardzalne, impregnowane żywicą, ciągłe »przędze«, »niedoprzędy«, »kable« lub »taśmy« o szerokości nieprzekraczającej 30 mm, wykonane z węglowych, aramidowych lub szklanych »materiałów włóknistych lub włókienkowych«, kontrolowanych w pkt (i) powyżej.

 

ex 3916 90 10

 

ex 3916 90 50

 

ex 3916 90 90

 

ex 3920 92 00

 

ex 3920 99 28

 

ex 3920 99 52

 

ex 3920 99 59

 

ex 3920 99 90

 

ex 3921 90 55

 

ex 3921 90 60

 

ex 3921 90 90

 

ex 3926 90 92

 

ex 3926 90 97

 

ex 5402 11 00

 

ex 5402 19 00

 

ex 5402 31 00

 

ex 5402 32 00

 

ex 5403 10 00

 

ex 5404 90 90

 

ex 5407 10 00

 

ex 5407 20 90

 

ex 5407 41 00

 

ex 5407 42 00

 

ex 5407 43 00

 

ex 5407 44 00

 

ex 5501 10 00

 

ex 5501 90 00

 

ex 5503 11 00

 

ex 5503 19 00

 

ex 5503 20 00

 

ex 5503 90 00

 

ex 5506 10 00

 

ex 5506 90 00

 

ex 5509 11 00

 

ex 5509 12 00

 

ex 5604 90 10

 

ex 5607 50 11

 

ex 5607 50 19

 

ex 5607 50 30

 

ex 5607 50 90

 

ex 5609 00 00

 

ex 5902 10 10

 

ex 5902 10 90

 

ex 5902 20 90

 

ex 5902 90 10

 

ex 5902 90 90

 

ex 5903 10 10

 

ex 5903 10 90

 

ex 5903 20 10

 

ex 5903 20 90

 

ex 5903 90 10

 

ex 5903 90 91

 

ex 5903 90 99

 

ex 6815 10 10

 

ex 6815 99 00

 

ex 7019 12 00

 

ex 7019 19 10

 

ex 7019 19 90

 

ex 7019 51 00

 

ex 7019 59 00

 

ex 7019 90 00

(7)   Maszyny nawojowe do włókien i powiązane z nimi wyposażenie

Następujące maszyny nawojowe do włókien i powiązane z nimi wyposażenie:

i.

maszyny nawojowe do włókien posiadające wszystkie następujące cechy:

1)

koordynację i programowanie ruchów związanych z ustawianiem, owijaniem i nawijaniem włókien, w dwóch lub więcej osiach;

2)

są specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobów kompozytowych lub laminatów z »materiałów włóknistych lub włókienkowych«; oraz

3)

zdolne do nawijania cylindrycznych rurek o średnicy 75 mm lub większej;

ii.

sterowniki koordynujące i programujące do maszyn nawojowych do włókien wyszczególnionych w pkt (i) powyżej;

iii.

trzpienie do maszyn nawojowych do włókien wyszczególnionych w pkt (i) powyżej.

 

ex 8419 89 30

 

ex 8419 89 98

 

ex 8419 90 85

 

ex 8444 00 10

 

ex 8444 00 90

 

ex 8446 10 00

 

ex 8446 21 00

 

ex 8446 29 00

 

ex 8446 30 00

 

ex 8447 11 00

 

ex 8447 12 00

 

ex 8447 20 20

 

ex 8447 20 80

 

ex 8447 90 00

 

ex 8448 19 00

 

ex 8448 20 00

 

ex 8448 39 00

 

ex 8448 42 00

 

ex 8448 49 00

 

ex 8448 59 00

 

ex 8479 89 97

 

ex 8479 90 20

 

ex 8479 90 80

 

ex 8537 10 10

 

ex 8537 10 91

 

ex 8537 10 99

 

ex 8538 10 00

 

ex 9022 12 00

 

ex 9022 19 00

 

ex 9022 90 00

 

ex 9031 80 38

 

ex 9031 80 98

 

ex 9031 90 85

(8)   Maszyny do tłoczenia kształtowego

opisane w INFCIRC/254/Rev.9/Part2 oraz S/2014/253

 

ex 8463 90 00

 

ex 8466 94 00

(9)   Sprzęt do spawania laserowego

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

(10)   Obrabiarki CNC 4- i 5-osiowe

 

ex 8457 10 10

 

ex 8457 10 90

 

ex 8457 20 00

 

ex 8457 30 10

 

ex 8457 30 90

 

ex 8458 11 20

 

ex 8458 11 41

 

ex 8458 11 49

 

ex 8458 11 80

 

ex 8458 19 00

 

ex 8458 91 20

 

ex 8458 91 80

 

ex 8458 99 00

 

ex 8459 10 00

 

ex 8459 21 00

 

ex 8459 31 00

 

ex 8459 40 10

 

ex 8459 51 00

 

ex 8459 61 10

 

ex 8459 61 90

 

ex 8460 11 00

 

ex 8460 21 11

 

ex 8460 21 15

 

ex 8460 21 19

 

ex 8460 21 90

 

ex 8460 31 00

 

ex 8460 40 10

 

ex 8460 90 10

 

ex 8460 90 90

 

ex 8461 20 00

 

ex 8461 30 10

 

ex 8461 40 11

 

ex 8461 40 31

 

ex 8461 40 71

 

ex 8461 40 90

 

ex 8461 90 00

 

ex 8464 20 11

 

ex 8464 20 19

 

ex 8464 20 80

 

ex 8464 90 00

(11)   Urządzenia do cięcia strumieniem plazmy

 

ex 8456 10 00

 

ex 8456 90 80

 

ex 8515 31 00

 

ex 8515 39 90

 

ex 8515 80 10

 

ex 8515 80 90

 

ex 8515 90 00

(12)   Wodorki metali, takie jak wodorek cyrkonu

ex 2850 00 20

b)   Produkty do zastosowania w broni chemicznej / biologicznej

(1)   Dodatkowe substancje chemiczne, które mogą być wykorzystywane do wyrobu bojowych środków chemicznych:

Opis produktu

 

Kod CN

Sód metaliczny (7440-23-5)

 

2805 11 00

Tritlenek siarki (7446-11-9)

ex

2811 29 10

Chlorek glinu (7446-70-0)

 

2827 32 00

Bromek potasu (7758-02-3)

 

2827 51 00

Bromek sodu (7647-15-6)

 

2827 51 00

Dichlorometan (75-09-2)

 

2903 12 00

Bromek izopropylu (75-26-3)

ex

2903 39 19

Eter izopropylowy (108-20-3)

ex

2909 19 90

Monoizopropyloamina (75-31-0)

ex

2921 19 99

Trimetyloamina (75-50-3)

ex

2921 11 00

Tributyloamina (102-82-9)

ex

2921 19 99

Trietyloamina (121-44-8)

ex

2921 19 99

N,N-dimetyloanilina (121-69-7)

ex

2921 42 00

Pirydyna (110-86-1)

ex

2933 31 00

(2)   Zbiorniki reakcyjne, reaktory, mieszalniki, wymienniki ciepła, skraplacze, pompy, zawory, zbiorniki, pojemniki, odbiorniki oraz kolumny destylacyjne lub absorpcyjne, które spełniają parametry mocy określone w S/2006/853 oraz S/2006/853/corr.1.

Pompy jednokrotnie uszczelnione o maksymalnym natężeniu przepływu, według specyfikacji producenta, powyżej 0,6 m3/h oraz osłony (korpus pompy), preformowane wkładki pomp, wirniki, tłoki oraz dysze pompy rozpylającej skonstruowane do takich pomp, w których wszystkie powierzchnie stykające się bezpośrednio z wytwarzaną substancją chemiczną (substancjami chemicznymi) są wykonane z jakiegokolwiek z następujących materiałów:

a)

niklu lub stopów o zawartości wagowej niklu powyżej 40 %;

b)

stopów o zawartości wagowej powyżej 25 % niklu i 20 % chromu;

c)

polimerów fluorowych (materiałów polimerowych lub elastomerowych o zawartości wagowej fluoru powyżej 35 %);

d)

szkła lub okładzin szklanych (w tym materiałów powlekanych szkliwami lub emaliowanych);

e)

grafitu lub grafitu węglowego;

f)

tantalu lub stopów tantalu;

g)

tytanu lub stopów tytanu;

h)

cyrkonu lub stopów cyrkonu;

i)

materiałów ceramicznych;

j)

żelazokrzemu (stopów żelaza o wysokiej zawartości krzemu); lub

k)

niobu lub stopów niobu.

ex 3925 10 00

ex 3925 90 80

ex 3926 90 92

ex 3926 90 97

ex 4009 21 00

ex 4009 22 00

ex 4009 41 00

ex 4009 42 00

ex 4016 93 00

ex 6909 11 00

ex 6909 12 00

ex 6909 19 00

ex 6909 90 00

ex 6914 90 00

ex 7020 00 10

ex 7020 00 30

ex 7020 00 80

ex 7304 41 00

ex 7304 49 93

ex 7304 49 95

ex 7304 49 99

ex 7304 51 81

ex 7304 51 89

ex 7304 59 92

ex 7304 59 93

ex 7304 59 99

ex 7306 40 20

ex 7306 40 80

ex 7306 50 20

ex 7306 50 80

ex 7306 69 10

ex 7306 69 90

ex 7306 90 00

ex 7309 00 10

ex 7309 00 30

ex 7309 00 51

ex 7309 00 59

ex 7309 00 90

ex 7310 10 00

ex 7310 29 10

ex 7310 29 90

ex 7311 00 00

ex 7326 90 92

ex 7326 90 94

ex 7326 90 96

ex 7326 90 98

ex 7507 11 00

ex 7507 12 00

ex 7507 20 00

ex 7508 90 00

ex 8103 90 90

ex 8108 90 50

ex 8108 90 60

ex 8108 90 90

ex 8109 90 00

ex 8112 99 30

ex 8401 20 00

ex 8401 40 00

ex 8401 10 00

ex 8412 90 20

ex 8413 50 40

ex 8413 60 39

ex 8413 60 61

ex 8413 60 69

ex 8413 60 70

ex 8413 60 80

ex 8413 70 21

ex 8413 70 29

ex 8413 70 45

ex 8413 70 51

ex 8413 70 59

ex 8413 70 65

ex 8413 70 75

ex 8413 70 81

ex 8413 70 89

ex 8413 81 00

ex 8413 82 00

ex 8413 91 00

ex 8414 10 25

ex 8414 10 81

ex 8414 10 89

ex 8414 40 10

ex 8414 40 90

ex 8414 59 20

ex 8414 59 40

ex 8414 59 80

ex 8414 80 11

ex 8414 80 19

ex 8414 80 59

ex 8414 80 73

ex 8414 80 75

ex 8414 80 78

ex 8414 80 80

ex 8414 90 00

ex 8417 80 30

ex 8417 80 50

ex 8417 80 70

ex 8418 69 00

ex 8418 99 10

ex 8419 40 00

ex 8419 50 00

ex 8419 89 10

ex 8419 89 30

ex 8419 89 98

ex 8419 90 85

ex 8477 80 93

ex 8477 80 99

ex 8479 82 00

ex 8479 89 97

ex 8479 90 80

(3)   Komory czystego powietrza o przepływie konwencjonalnym lub turbulentnym i niezależne wentylatorowe urządzenia filtracyjne HEPA, które mogą być wykorzystywane w obudowach zabezpieczających poziomu P3 lub P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4).

 

ex 8414 51 00

 

ex 8414 59 00

 

ex 8414 60 00

 

ex 8414 80 80

 

ex 8421 39 20

 

ex 8479 89 97”


(1)  Kody nomenklatury odpowiadają kodom odnośnych produktów stosowanym w Nomenklaturze scalonej, zdefiniowanym w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 i określonym w załączniku I do tego rozporządzenia.


Top