Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0842

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/842 z dnia 27 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2008 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia i nazwy handlowej kokcydiostatyku (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2016/3106

OJ L 141, 28.5.2016, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/842/oj

28.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/47


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/842

z dnia 27 maja 2016 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2008 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia i nazwy handlowej kokcydiostatyku

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przedsiębiorstwo KRKA, d.d. złożyło wniosek zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, proponując zmianę nazwy posiadacza zezwolenia w odniesieniu do rozporządzenia Komisji (WE) nr 167/2008 (2) dotyczącego dopuszczenia kokcydiostatyku (Kokcisan 120G).

(2)

Wnioskodawca twierdzi, że ze skutkiem od dnia 5 lutego 2016 r. przeniósł prawa do obrotu dodatkiem paszowym Kokcisan 120G na przedsiębiorstwo Huvepharma EOOD. Ponadto Huvepharma EOOD, jako nowy posiadacz praw do obrotu dodatkiem paszowym, wnosi o zmianę nazwy handlowej dodatku paszowego. Wnioskodawca przekazał odpowiednie dane na poparcie swojego wniosku.

(3)

Proponowane zmiany warunków zezwolenia mają charakter wyłącznie administracyjny i nie wymagają przeprowadzenia ponownej oceny dodatku. O wniosku powiadomiony został Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

(4)

Aby umożliwić obrót dodatkiem paszowym w imieniu przedsiębiorstwa Huvepharma EOOD i pod nową nazwą handlową, konieczna jest zmiana warunków zezwolenia.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 167/2008.

(6)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem w rozporządzeniu (WE) nr 167/2008, należy przewidzieć okres przejściowy, podczas którego możliwe będzie zużycie istniejących zapasów dodatku, premiksów i mieszanek paszowych zawierających dodatek.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 167/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w kolumnie drugiej słowa „KRKA, d.d. Novo mesto, Słowenia” zastępuje się słowami „Huvepharma EOOD, Bułgaria”;

2)

w kolumnie trzeciej nazwę „Kokcisan 120G” zastępuje się nazwą „Huvesal 120 G”.

Artykuł 2

Istniejące zapasy dodatku, premiksów i mieszanek paszowych zawierających dodatek, które są zgodne z przepisami obowiązującymi przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do ich wyczerpania.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego (Dz.U. L 50 z 23.2.2008, s. 14).


Top