Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0841

Rozporządzenie Rady (UE) 2016/841 z dnia 27 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

OJ L 141, 28.5.2016, p. 36–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; Uchylona w sposób domniemany przez 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/841/oj

28.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/36


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/841

z dnia 27 maja 2016 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, uchylającą decyzję 2013/183/WPZiB (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 maja 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/849.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 (2) nadaje skutek środkom przewidzianym w decyzji (WPZiB) 2016/849.

(3)

Decyzja (WPZiB) 2016/849 zakazuje dostarczania, sprzedaży lub przekazywania Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (zwanej dalej „Koreą Północną”) dalszych produktów, materiałów i wyposażenia odnoszących się do towarów i technologii podwójnego zastosowania. Zakazuje ona również przekazywania środków finansowych do Korei Północnej i z Korei Północnej, chyba że wcześniej specjalnie udzielono na to zezwolenia, a także zakazuje prowadzenia przez Koreę Północną i jej obywateli inwestycji na terytoriach podlegających jurysdykcji państw członkowskich oraz prowadzenia inwestycji przez obywateli lub podmioty Unii w Korei Północnej. Ponadto zakazuje ona lądowania, startu i przelotu nad terytoriami państw członkowskich wszelkim statkom powietrznym eksploatowanym przez przewoźników z Korei Północnej lub pochodzących z Korei Północnej, a także wejścia do portów państw członkowskich wszelkim statkom, które są własnością Korei Północnej, są eksploatowane przez to państwo lub którym KRLD zapewnia załogę. Wprowadza ona zakaz przywozu towarów luksusowych z Korei Północnej, a także zakaz zapewniania pomocy finansowej dotyczącej handlu z Koreą Północną. W odniesieniu do uprzednio zawartych umów wprowadzone zostaje zwolnienie z obowiązku zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych niektórych osób i podmiotów z Korei Północnej.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 329/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 329/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się punkty w brzmieniu:

„10)

»usługi inwestycyjne« oznaczają następujące usługi i działalność:

a)

przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w związku z jednym lub większą liczbą instrumentów finansowych;

b)

wykonywanie zleceń w imieniu klientów;

c)

prowadzenie transakcji na własny rachunek;

d)

zarządzanie portfelami inwestycyjnymi;

e)

doradztwo inwestycyjne;

f)

gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji;

g)

subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji;

h)

wszelkie usługi związane z dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym lub wielostronnej platformie obrotu;

11)

»przekazanie środków finansowych« oznacza:

a)

każdą transakcję realizowaną przez dostawcę usług płatniczych w imieniu zleceniodawcy drogą elektroniczną, w celu udostępnienia środków finansowych odbiorcy przez dostawcę usług płatniczych, bez względu na to, czy zleceniodawca i odbiorca są tą samą osobą;

b)

każdą transakcję drogą inną niż elektroniczną, na przykład gotówką, czekiem lub zleceniem księgowym, w celu udostępnienia środków finansowych odbiorcy, bez względu na to, czy zleceniodawca i odbiorca są tą samą osobą;

12)

»odbiorca« oznacza osobę fizyczną lub prawną, która jest zamierzonym odbiorcą przekazanych środków finansowych;

13)

»zleceniodawca« oznacza osobę, która jest posiadaczem rachunku płatniczego i zezwala na wykonanie przekazania środków finansowych z tego rachunku płatniczego, lub w przypadku gdy rachunek płatniczy nie istnieje – która składa zlecenie wykonania przekazania środków finansowych;

14)

»dostawca usług płatniczych« oznacza kategorie dostawców usług płatniczych, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (*), osoby fizyczne lub prawne korzystające z wyłączenia na podstawie art. 26 dyrektywy 2007/64/WE, oraz osoby prawne korzystające z wyłączenia na podstawie art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE (**), świadczące usługi przekazywania środków finansowych.

(*)  Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE (Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1)."

(**)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 7).”;"

2)

w art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Zabrania się:

a)

przywożenia, nabywania lub przekazywania złota, rudy tytanu, rudy wanadu oraz pierwiastków ziem rzadkich, wymienionych w załączniku Ic, lub węgla, żelaza oraz rudy żelaza, wymienionych w załączniku Id, z Korei Północnej, niezależnie od tego, czy pochodzą z tego kraju czy nie;

b)

przywożenia, nabywania lub przekazywania produktów ropopochodnych, wymienionych w załączniku If, z Korei Północnej, niezależnie od tego, czy pochodzą z tego kraju czy nie;

c)

świadomego i umyślnego uczestnictwa w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a) i b).

Załącznik Ic obejmuje złoto, rudę tytanu, rudę wanadu oraz pierwiastki ziem rzadkich, o których mowa w ust. 4 lit. a).

Załącznik Id obejmuje węgiel, żelazo i rudę żelaza, o których mowa w ust. 4 lit. a).

Załącznik If obejmuje produkty ropopochodne, o których mowa w ust. 4 lit. b).”;

3)

art. 3a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3a

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1, odpowiedniewłaściwy organ państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, może udzielić zezwolenia – na warunkach jakie uzna za stosowne – na bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz towarów i technologii, w tym oprogramowania, o których mowa w art. 2 ust. 1, lub na świadczenie pomocy lub usług pośrednictwa, o których mowa w art. 3 ust. 1, pod warunkiem że towary i technologie, świadczenie pomocy lub usług pośrednictwa służą do celów związanych z żywnością lub rolnictwem, medycznych lub innych celów humanitarnych.

2.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję, w terminie czterech tygodni, o zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego artykułu.

3.   Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 lit. a) i art. 3 ust. 1 lit. a) i b), odpowiedni właściwy organ państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, może udzielić zezwolenia – na warunkach jakie uzna za stosowne – na dokonanie transakcji, o których tam mowa, pod warunkiem że Rada Bezpieczeństwa ONZ zatwierdzi wniosek.

4.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe paczłonkowskie oraz Komisję o wszelkich wnioskach o zatwierdzenie, które przedłożyło Radzie Bezpieczeństwa ONZ zgodnie z ust. 3.”;

4)

art. 3b otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3b

1.   Oprócz obowiązku przekazywania właściwym organom celnym informacji poprzedzających przybycie lub wysyłkę towarów, jak określono w odpowiednich przepisach dotyczących skróconych deklaracji przywozowych i wywozowych, a także deklaracji celnych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (***), rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/2446 (****) oraz rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 (*****), osoba dostarczająca informacje, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, składa deklarację wskazującą, czy dane towary są objęte wspólnym wykazem uzbrojenia UE lub zakresem stosowania niniejszego rozporządzenia oraz – w przypadku gdy wywóz tych towarów jest uzależniony od otrzymania pozwolenia – określa towary i technologie objęte przyznaną licencją eksportową.

2.   Wymagane dodatkowe elementy, o których mowa w niniejszym artykule, przedstawia się w deklaracji celnej lub, w razie braku takiej deklaracji, w jakiejkolwiek innej formie pisemnej, zależnie od przypadku.

(***)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1)."

(****)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1)."

(*****)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).”;"

5)

skreśla się art. 3c;

6)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

1.   Zabrania się:

a)

sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów luksusowych wymienionych w załączniku III, do Korei Północnej;

b)

nabywania, przywożenia lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów luksusowych wymienionych w załączniku III z Korei Północnej, niezależnie od tego, czy pochodzą z tego kraju czy nie;

c)

świadomego i umyślnego uczestnictwa w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w lit. a) i b).

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 lit. b), zakaz, o którym tam mowa, nie ma zastosowania do rzeczy lub towarów o charakterze niehandlowym, do użytku osobistego osób podróżujących, znajdujących się w ich bagazu.

3.   Zakazy, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), nie mają zastosowania do towarów niezbędnych do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych lub konsularnych państw członkowskich w Korei Północnej lub organizacji międzynarodowych objętych immunitetem zgodnie z prawem międzynarodowym, ani do rzeczy do użytku osobistego ich personelu.

4.   Odpowiedni właściwy organ państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, może udzielić zezwolenia – na warunkach jakie uzna za stosowne – na dokonanie transakcji w odniesieniu do towarów, o których mowa w załączniku III pkt 17, pod warunkiem że towary te służą do celów humanitarnych.”;

7)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 5

1.   Ładunki na terytorium Unii lub przewożone przez terytorium Unii, w tym w portach lotniczych, portach i wolnych obszarach celnych, o których mowa w art. 243–249 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, podlegają kontroli w celu zapewnienia, aby nie zawierały artykułów zabronionych na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) lub 2270 (2016), lub niniejszego rozporządzenia w przypadku, gdy:

a)

ładunek pochodzi z Korei Północnej;

b)

krajem docelowym ładunku jest Korea Północna;

c)

Korea Północna lub jej obywatele, lub osoby lub podmioty działające w ich imieniu lub pod ich kierownictwem, lub podmioty będące ich własnościa lub przez nie kontrolowane występowały jako pośrednicy lub organizatorzy w odniesieniu do ładunku;

d)

osoby, podmioty lub organy wymienione w załączniku IV występowały jako pośrednicy lub organizatorzy w odniesieniu do ładunku;

e)

ładunek jest przewożony na statkach pływających pod banderą Korei Północnej lub statkach powietrznych zarejestrowanych w Korei Północnej, lub statkach lub statkach powietrznych bez przynależności państwowej.

2.   W przypadku gdy dany ładunek nie wchodzi w zakres ust. 1, ładunek na terytorium Unii lub przewożony przez terytorium Unii, w tym w portach lotniczych, portach i wolnych obszarach celnych, podlega kontroli, jeżeli istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że może zawierać artykuły, których sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz są zabronione na mocy niniejszego rozporządzenia, w następujących okolicznościach:

a)

ładunek pochodzi z Korei Północnej;

b)

krajem docelowym ładunku jest Korea Północna; lub

c)

Korea Północna lub jej obywatele, lub osoby lub podmioty działające w ich imieniu występowały jako pośrednicy lub organizatorzy w odniesieniu do ładunku.

3.   Ust. 1 i 2 pozostają bez uszczerbku dla nienaruszalności i ochrony bagażu dyplomatycznego przewidzianej w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. i w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r.

4.   Zabrania się świadczenia na rzecz statków północnokoreańskich usług bunkrowania lub zaopatrywania statków, lub wszelkich innych usług dla statków, jeżeli usługodawcy posiadają informacje – w tym od właściwych organów celnych na podstawie informacji poprzedzających przybycie lub wyprowadzenie towarów, o których to informacjach mowa w art. 3a ust. 1 – dające uzasadnione powody, by sądzić, że statki te przewożą artykuły, których dostarczanie, sprzedaż, przekazywanie lub wywóz są zabronione na mocy niniejszego rozporządzenia, chyba że świadczenie takich usług jest niezbędne ze względów humanitarnych.”.

8)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 5b

1.   Zabrania się, na terytorium Unii, przyjmowania lub zatwierdzania inwestycji w jakąkolwiek działalność handlową w przypadku, gdy takie inwestycje są realizowane przez:

a)

osoby, podmioty lub organy rządu Korei Północnej;

b)

Partię Robotniczą Korei;

c)

obywateli Korei Północnej;

d)

osoby prawne, podmioty lub organy zarejestrowane lub utworzone na mocy prawa Korei Północnej;

e)

osoby, podmioty lub organy działające w ich imieniu lub pod ich kierownictwem;

f)

osoby prawne, podmioty lub organy będące ich własnością lub przez nie kontrolowane.

2.   Zabrania się:

a)

ustanawiania joint venture oraz nabywania w nich udziałów własnościowych lub powiększania tych udziałów, w tym poprzez nabywanie w całości lub nabywanie akcji lub udziałów oraz innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym, w jakichkolwiek osobach prawnych, podmiotach lub organach, o których mowa w ust. 1 lit. a) – f), zaangażowanych w programy lub działania Korei Północnej dotyczące broni jądrowej, pocisków balistycznych lub innego rodzaju broni masowego rażenia, lub programy lub działania w sekorach przemysłu wydobywczego, rafinacji oraz chemicznego,;

b)

udzielania finansowania lub zapewnianie pomocy finansowego jakimkolwiek osobom prawnym, podmiotom lub organom, o których mowa w ust. 1 lit. d) -f), lub w udokumentowanym celu finansowania takich osób prawnych, podmiotów lub organów;

c)

świadczenia usług inwestycyjnych bezpośrednio związanych z działalnością, o której mowa w lit. a) i b) niniejszego ustępu.

Artykuł 5c

1.   Zakazuje się przekazywania środków finansowych do Korei Północnej i z Korei Północnej, chyba że dotyczy ono transakcji, o której mowa w ust. 3.

2.   Instytucjom kredytowym i finansowym objętym zakresem stosowania art. 16 zabrania się zawierania transakcji lub kontynuowania udziału w jakichkolwiek transakcjach z:

a)

instytucjami kredytowymi i finansowymi mającymi siedzibę w Korei Północnej;

b)

objętymi zakresem stosowania art. 16 oddziałami lub jednostkami zależnymi instytucji kredytowych i finansowych mających siedzibę w Korei Północnej, wymienionymi w załączniku VI;

c)

nieobjętymi zakresem stosowania art. 16 oddziałami lub jednostkami zależnymi instytucji kredytowych i finansowych mających siedzibę w Korei Północnej, wymienionymi w załączniku VI;

d)

instytucjami kredytowymi i finansowymi, które nie mają siedziby w Korei Północnej ani nie są objęte zakresem stosowania art. 16, ale są kontrolowane przez osoby, podmioty lub organy zamieszkałe lub mające siedzibę w Korei Północnej, wymienionymi w załączniku VI,

chyba że takie transakcje są objęte zakresem stosowania ust. 3 i udzielono na nie zezwolenia zgodnie z ust. 4, lub nie wymagają one zezwolenia zgodnie z ust. 4 lit. b).

3.   Można wydać zezwolenie na następujące transakcje zgodnie z ust. 4 lit. a):

a)

transakcje dotyczące środków spożywczych, opieki zdrowotnej lub sprzętu medycznego, lub służące celom rolnym lub humanitarnym;

b)

transakcje obejmujące osobiste przekazy pieniężne;

c)

transakcje realizowane na podstawie wyłączeń przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu;

d)

transakcje związane z konkretną umową handlową, która nie jest objęta zakazami określonymi w niniejszym rozporządzeniu;

e)

transakcje dotyczące misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej posiadającej immunitet na mocy prawa międzynarodowego, o ile transakcje te są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej;

f)

transakcje potrzebne wyłącznie w celu realizacji projektów finansowanych przez Unię lub jej państw członkowskie do celów rozwojowych bezpośrednio związanych z potrzebami ludności cywilnej lub z propagowaniem denuklearyzacji;

g)

transakcje dotyczące płatności celem zaspokojenia roszczeń wobec Korei Północnej, jej obywateli lub osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na podstawie prawa Korei Północnej oraz transakcje o podobnym charakterze, jeżeli transakcje te nie przyczyniają się do realizacji działań zabronionych na mocy niniejszego rozporządzenia, w oparciu o analizę poszczególnych przypadków i jeżeli dane państwo członkowskie powiadomiło pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję z co najmniej dziesięciodniowym wyprzedzeniem o wydaniu zezwolenia.

4.   Transakcje, o których mowa w ust. 3, dotyczące przekazywania środków finansowych do Korei Północnej i z Korei Północnej, których kwota:

a)

jest wyższa niż 15 000 EUR, lub o równoważnej wartości, wymagają uprzedniego zezwolenia odpowiedniego właściwego organu państwa członkowskiego, wskazanego na stronach wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

b)

jest równa lub niższa niż 15 000 EUR, lub o równoważnej wartości, nie wymagają uprzedniego zezwolenia.

5.   Uprzednie zezwolenie nie jest wymagane w odniesieniu do jakichkolwiek transakcji lub przekazania środków finansowych, które są niezbędne dla oficjalnych celów misji dyplomatycznej lub konsularnej państwa członkowskiego lub organizacji międzynarodowej korzystającej z immunitetów w Korei Północnej zgodnie z prawem międzynarodowym.

6.   Państwa członkowskie informują się nawzajem oraz Komisję o każdym zezwoleniu przyznanym zgodnie z ust. 4 lit. a).

7.   W odniesieniu do transakcji objętych zakresem stosowania ust. 3, instytucje kredytowe i finansowe, o których mowa w art. 16, w swojej działalności z udziałem instytucji kredytowych i finansowych, o których mowa w ust. 2 lit. a)–d):

a)

stosują środki należytej staranności wobec klienta ustanowione na mocy art. 8 i 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (******);

b)

zapewniają przestrzeganie procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ustanowionych na mocy dyrektywy 2005/60/WE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (*******) (WE) nr 1781/2006;

c)

wymagają dostarczenia informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom środków pieniężnych zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1781/2006, jak również informacji na temat odbiorców, takich jak imię i nazwisko lub nazwa odbiorcy i numer jego rachunku płatniczego oraz, w stosownych przypadkach, niepowtarzalny identyfikator transakcji, a także odmawiają obsługi transakcji w przypadku braku którejkolwiek z tych informacji lub gdy są one niekompletne;

d)

prowadzą ewidencję transakcji zgodnie z art. 30 lit. b) dyrektywy 2005/60/WE;

e)

jeżeli istnieją uzasadnione powody, by podejrzewać, że środki finansowe mogłyby posłużyć do celów północnokoreańskich programów lub działań związanych z nuklearnymi rakietami balistycznymi lub inną bronią masowego rażenia (zwanych dalej „finansowaniem proliferacji”), niezwłocznie informują właściwe jednostki analityki finansowej (FIU), określone w dyrektywie 2005/60/WE, lub jakikolwiek inny właściwy organ wskazany przez dane państwo członkowskie, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, bez uszczerbku dla art. 3 ust. 1 lub art. 6;

f)

niezwłocznie zgłaszają wszelkie podejrzane transakcje, w tym próby przeprowadzenia takich transakcji;

g)

powstrzymują się od przeprowadzania transakcji w przypadku których mają uzasadnione podejrzenia, że mogłyby być one związane z finansowaniem proliferacji, do momentu zakończenia niezbędnych działań zgodnie z lit. e) i zastosowania się do wszelkich poleceń odpowiedniej FIU lub właściwego organu.

Do celów niniejszego ustępu FIU lub jakikolwiek inny właściwy organ pełniący rolę krajowego centrum gromadzącego i analizującego doniesienia o podejrzanych transakcjach, otrzymuje sprawozdania dotyczące ewentualnego finansowania proliferacji oraz uzyskuje w odpowiednim terminie, bezpośrednio lub pośrednio, dostęp do informacji finansowych, administracyjnych i związanych z egzekwowaniem prawa, które są niezbędne do właściwego sprawowania jego funkcji, w tym do analizy doniesień o podejrzanych transakcjach.

8.   Wymóg uprzedniego wydania zezwolenia na mocy ust. 3 ma zastosowanie niezależnie od tego, czy przekazania środków pieniężnych dokonano poprzez jedną operację lub szereg operacji, które wydają się być z sobą powiązane. Do celów niniejszego rozporządzenia, „operacje, które wydają się być ze sobą powiązane” obejmują:

a)

szereg kolejnych przekazów od lub do tej samej instytucji kredytowej lub finansowej, objętej zakresem stosowania ust. 2, lub od lub do tej samej osoby, podmiotu lub organu z Korei Północnej, dokonywanych w związku z jednorazowym obowiązkiem przekazania środków finansowych, gdzie każdy indywidualny przekaz nie przekracza 15 000 EUR, lecz przekazy łącznie spełniają kryteria zezwolenia;

b)

łańcuch przekazów obejmujących różnych dostawców usług płatniczych, lub osób fizycznych lub prawnych, który dotyczy wypełnienia jednorazowego obowiązku przekazania środków finansowych.

9.   Zabrania się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie zakazów, o których mowa w niniejszym artykule.

(******)  Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15)."

(*******)  Rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz.U. L 345 z 8.12.2006, s. 1).”;"

9)

art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 8

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 6 właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego ustanowionego przed dniem, w którym wskazano osobę, podmiot lub organ, o których mowa w art. 6, lub są przedmiotem orzeczenia sądowego, administracyjnego lub arbitrażowego wydanego przed tym dniem;

b)

środki finansowe lub zasoby gospodarcze mają być wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub uznanych za zasadne w takim orzeczeniu, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób zgłaszających takie roszczenia;

c)

orzeczenie nie zostało wydane na korzyść osoby, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku IV, V lub Va;

d)

uznanie orzeczenia nie jest sprzeczne z zasadami porządku publicznego w danym państwie członkowskim; oraz

e)

dane państwo członkowskie powiadomiło Komitet ds. Sankcji o orzeczeniu odnoszącym się do osób, podmiotów i organów wymienionych w załączniku IV.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 6 oraz pod warunkiem że płatność dokonywana przez osobę, podmiot lub organ wymieniony w załączniku V jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę, podmiot lub organ przed dniem, w którym ta osoba, podmiot lub organ zostały wskazane, lub zobowiązania je obciążającego powstałego przed tym dniem, właściwe organy państw członkowskich, wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, mogą zezwolić, na warunkach jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile dany właściwy organ ustalił, że:

a)

umowa nie ma związku z jakimkolwiek artykułem, operacją, usługą lub transakcją, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a), art. 2 ust. 3 lub art. 3; oraz

b)

płatność nie została bezpośrednio ani pośrednio otrzymana przez osobę, podmiot lub organ wymieniony w załączniku V.

3.   Co najmniej 10 dni przed udzieleniem zezwolenia zgodnie z ust. 2 dane państwo członkowskie powiadamia pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o takim ustaleniu i o swoim zamiarze wydania zezwolenia.”;

10)

art. 9b otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9b

1.   Zabrania się zapewniania finansowania lub pomocy finansowej na rzecz handlu z Koreą Północną, w tym przyznawania kredytów eksportowych, gwarancji lub ubezpieczeń osobom lub podmiotom zaangażowanym w ten handel, w przypadku gdy takie wsparcie finansowe mogłoby posłużyć:

a)

do celów północnokoreańskich programów związanych z bronią jądrową lub pociskami balistycznymi lub innych działań zabronionych na mocy niniejszego rozporządzenia;

b)

ominięciu zakazu określonego w lit. a).

2.   Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do umów i porozumień dotyczących udzielania wsparcia finansowego, zawartych przed dniem 29 maja 2016 r.

3.   Zakazy określone w ust. 1 nie mają zastosowania do udzielania wsparcia finansowego na rzecz handlu żywnością, do celów rolnych, medycznych lub innych celów humanitarnych.”;

11)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 9c

1.   Nie zaspokaja się jakichkolwiek roszczeń w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki wprowadzone na mocy niniejszego rozporządzenia, w tym roszczeń odszkodowawczych lub jakichkolwiek innych roszczeń tego rodzaju, takich jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, zwłaszcza roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub spłatę obligacji, gwarancji lub odszkodowań, w szczególności gwarancji finansowych lub zabezpieczeń finansowych w jakiejkolwiek formie, jeżeli zostały one wniesione przez:

a)

wskazane osoby, podmioty lub organy wymienione w załącznikach IV lub V;

b)

wszelkie inne północnokoreańskie osoby, podmioty lub organy, w tym rząd Korei Północnej oraz jego organy publiczne, przedsiębiorstwa i agencje; lub

c)

wszelkie osoby, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a) i b).

2.   Uznaje się, że wykonanie umowy lub transakcji zostało zakłócone przez środki wprowadzone na mocy niniejszego rozporządzenia, jeżeli istnienie lub przedmiot roszczenia wynika bezpośrednio lub pośrednio z tych środków.

3.   We wszelkich postępowaniach zmierzających do egzekwowania roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane na mocy ust. 1, spoczywa na osobie egzekwującej to roszczenie.

4.   Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę zgodności z prawem niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”;

12)

art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11

1.   Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, lub ich dyrektorzy lub pracownicy, którzy dokonują zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych lub odmawiają ich udostępnienia, w dobrej wierze i w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą z tego tytułu jakiegokolwiek rodzaju odpowiedzialności, chyba że dowiedziono, że środki finansowe i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zatrzymane na skutek niedbalstwa.

2.   Działanie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie stanowi podstawy jakiegokolwiek rodzaju odpowiedzialności z ich strony, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu, by podejrzewać, że ich działania mogłyby naruszyć środki określone w niniejszym rozporządzeniu.”;

13)

art. 11a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 11a

1.   Zabrania się udzielania dostępu do portów morskich na terytorium Unii jakimkolwiek statkom:

a)

będącym w posiadaniu Korei Północnej, przez nią użytkowanym lub obsadzonym załogą;

b)

w przypadku gdy istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że są one własnością, bezpośrednio lub pośrednio, osób lub podmiotów wymienionych w załączniku IV, lub są one przez nie kontrolowane, bezpośrednio lub pośrednio;

c)

w przypadku gdy istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że zawierają artykuły, których sprzedaż, dostarczanie, przekazywanie lub wywóz są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia;

d)

które nie zgodziły się na przeprowadzenie kontroli, po tym jak została ona zatwierdzona przez państwo bandery lub rejestracji statku; lub

e)

bez przynależności państwowej, które nie zgodziły się na przeprowadzenie kontroli zgodnie z art. 5 ust. 1.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania:

a)

w sytuacjach pilnych;

b)

w przypadku statków wpływających do portu w celu poddania się inspekcji; lub

c)

w przypadku statków powracających do macierzystego portu.

3.   W drodze odstępstwa od zakazu określonego w ust. 1 odpowiedni właściwy organ państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, może wyrazić zgodę na wejście statku do portu, jeżeli:

a)

Komitet ds. Sankcji wcześniej stwierdził, że jest to konieczne ze względów humanitarnych lub jakichkolwiek innych względów zgodnych z celami rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2270 (2016); lub

b)

państwo członkowskie wcześniej stwierdziło, że jest to konieczne ze względów humanitarnych lub jakichkolwiek innych względów zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia.

4.   Zabrania się lądowania, startu i przelotu nad terytorium Unii jakichkolwiek statków powietrznych użytkowanych przez przewoźników z Korei Północnej lub pochodzących z Korei Północnej.

5.   Ust. 4 nie ma zastosowania:

a)

w przypadku statków powietrznych lądujących w celu poddania się inspekcji;

b)

w przypadku lądowania awaryjnego.

6.   W drodze odstępstwa od ust. 4 odpowiedni właściwy organ państwa członkowskiego, wskazany na stronach internetowych wymienionych w załączniku II, może wyrazić zgodę na start statku powietrznego, lądowanie lub przelot nad terytorium Unii, jeżeli ten właściwy organ wcześniej stwierdził, że jest to konieczne ze względów humanitarnych lub jakichkolwiek innych względów zgodnych z celami niniejszego rozporządzenia.”;

14)

skreśla się art. 11c;

15)

tekst znajdujący się w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik If.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2016 r.

W imieniu Rady

A.G. KOENDERS

Przewodniczący


(1)  Zob. s. 79 niniejszego Dziennika Urzędowego.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 z dnia 27 marca 2007 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK IF

PRODUKTY ROPOPOCHODNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 4

 

2707

Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych.

 

2709

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe

 

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające w masie 70 % lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe

 

2711

Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe

 

2712 10

Wazelina

 

2712 20

Parafina zawierająca mniej niż 0,75 % masy oleju

Ex

2712 90

Pozostałe

 

2713

Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych

Ex

2714

Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe

Ex

2715

Mieszanki bitumiczne na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego (na przykład masy uszczelniające bitumiczne, fluksy)

 

 

Zawierające oleje ropy naftowej lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych

 

3403 11

– –

Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów

 

3403 19

– –

Pozostałe

 

 

Pozostałe

Ex

3403 91

– –

Preparaty do obróbki materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów

Ex

3403 99

– –

Pozostałe

 

 

– – – –

Produkty chemiczne lub preparaty, złożone głównie ze związków organicznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Ex

3824 90 92

– – – – –

W postaci płynnej w temperaturze 20 °C

Ex

3824 90 93

– – – – –

Pozostałe

Ex

3824 90 96

– – – –

Pozostałe

 

3826 00 10

Monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych, zawierające objętościowo 96,5 % lub więcej estrów (FAMAE)

 

3826 00 90

Pozostałe”


Top