Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016A0528(04)

Protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

OJ L 141, 28.5.2016, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

28.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/22


PROTOKÓŁ DODATKOWY

do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii

UNIA EUROPEJSKA,

oraz

KRÓLESTWO NORWEGII

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii podpisaną w Brukseli dnia 14 maja 1973 r., zwaną dalej „Umową”, oraz dotychczasowe ustalenia dotyczące handlu rybami i produktami rybołówstwa między Norwegią a Wspólnotą,

UWZGLĘDNIAJĄC Protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii w sprawie postanowień szczegółowych mających zastosowanie w latach 2009–2014 do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa, a w szczególności jego art. 1,

UWZGLĘDNIAJĄC Protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii związany z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 2 i 3,

POSTANOWIŁY ZAWRZEĆ NINIEJSZY PROTOKÓŁ:

Artykuł 1

1.   Postanowienia szczególne regulujące przywóz do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z Norwegii są określone w niniejszym protokole i załączniku do niniejszego protokołu.

2.   Roczne bezcłowe kontyngenty taryfowe są określone w załączniku do niniejszego protokołu. Przedmiotowe kontyngenty obejmują okres od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. Przed upływem tego okresu wielkość kontyngentów zostaje poddana przeglądowi z uwzględnieniem wszystkich interesów.

Artykuł 2

1.   Kontyngenty taryfowe stosuje się od dnia, w którym tymczasowe stosowanie niniejszego protokołu staje się skuteczne, zgodnie z procedurami określonymi w art. 5 ust. 3.

2.   Pierwszy kontyngent taryfowy będzie dostępny od daty rozpoczęcia tymczasowego stosowania niniejszego protokołu do dnia 30 kwietnia 2017 r. Począwszy od dnia 1 maja 2017 r. corocznie, na okres od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia, przydzielane będą kolejne kontyngenty taryfowe, do dnia zakończenia okresu, o którym mowa w art. 1 niniejszego protokołu.

3.   Wielkość kontyngentów taryfowych na okres od dnia 1 maja 2014 r. do dnia rozpoczęcia tymczasowego stosowania niniejszego protokołu jest przydzielana proporcjonalnie i zostaje udostępniona do końca okresu, o którym mowa w art. 1 niniejszego protokołu.

Artykuł 3

Norwegia podejmuje konieczne kroki w celu zapewnienia kontynuacji uregulowania umożliwiającego swobodny tranzyt ryb i produktów rybołówstwa wyładowywanych w Norwegii ze statków pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Mając na uwadze okres od dnia 1 maja 2014 r. do rozpoczęcia tymczasowego stosowania niniejszego protokołu, gdy uregulowanie dotyczące tranzytu nie obowiązywało, uregulowanie obowiązuje przez okres siedmiu lat począwszy od dnia, w którym tymczasowe stosowanie niniejszego protokołu staje się skuteczne.

Artykuł 4

Regułami pochodzenia obowiązującymi w odniesieniu do kontyngentów taryfowych wymienionych w załączniku do niniejszego protokołu są reguły określone w protokole 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii podpisanej dnia 14 maja 1973 r.

Artykuł 5

1.   Niniejszy protokół jest ratyfikowany lub zatwierdzony przez strony zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Dokumenty ratyfikacyjne lub zatwierdzające składa się w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

2.   Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po złożeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego.

3.   Do czasu zakończenia procedur, o których mowa w ust. 1 i 2, niniejszy protokół stosuje się tymczasowo od pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu w tym celu ostatniej notyfikacji.

Artykuł 6

Niniejszy protokół, sporządzony w jednym egzemplarzu w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i norweskim, przy czym tekst w każdym z tych języków jest na równi autentyczny, zostaje złożony w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, który przekaże każdej ze stron jego uwierzytelniony odpis.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


ZAŁĄCZNIK

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 PROTOKOŁU

Unia Europejska otwiera następujące roczne bezcłowe kontyngenty taryfowe na produkty pochodzące z Norwegii poza już istniejącymi stałymi bezcłowymi kontyngentami taryfowymi:

Kod CN

Opis produktów

Roczna (od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia) wielkość kontyngentu taryfowego wyrażona jako masa netto, chyba że określono inaczej (*)

0303 19 00

Pozostałe łososiowate, zamrożone

2 000 ton

0303 51 00

Śledzie z gatunku Clupea harengusClupea pallasii, zamrożone, z wyłączeniem wątroby i ikry (1)

26 500 ton

0303 54 10

Makrele z gatunku Scomber scombrusScomber japonicus, zamrożone, w całości, z wyłączeniem wątroby i ikry (1)

25 000 ton

ex 0304 89 49

ex 0304 99 99

Makrele, zamrożone filety i zamrożone płaty

11 300 ton

0303 55 30

Ostrobok chilijski (Trachurus murphyi), zamrożony

2 200 ton

ex 0303 55 90

Pozostałe ryby, zamrożone, inne niż ostrobok (Caranx trachurus)

0303 56 00

Rachica (Rachycentron canadum)

0303 69 90

Pozostałe ryby, zamrożone

0303 82 00

Rajowate (Rajidae)

0303 89 55

Dorada (sparus złotogłowy) (Sparus aurata)

0303 89 90

Pozostałe ryby, zamrożone

Wszystkie produkty z wyłączeniem wątroby i ikry

0304 86 00

Mrożone filety ze śledzia z gatunku Clupea harengusClupea pallasii

55 600 ton

ex 0304 99 23

Mrożone płaty ze śledzia z gatunku Clupea harengusClupea pallasii (butterflies) (1)

ex 0304 49 90

Świeże filety ze śledzia z gatunku Clupea harengusClupea pallasii

9 000 ton

ex 0304 59 50

Świeże płaty ze śledzia z gatunku Clupea harengusClupea pallasii (butterflies)

ex 1605 21 10

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

Krewetki oczyszczone i zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane

7 000 ton

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Śledzie, przyprawiane lub konserwowane octem winnym, w solance

11 400 ton netto po odsączeniu

0305 10 00

Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

1 000 ton


(1)  Korzystanie z kontyngentu taryfowego nie przysługuje w odniesieniu do towarów zgłoszonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu w okresie od dnia 15 lutego do dnia 15 czerwca.

(*)  Ilości podawane są zgodnie z art. 2 ust. 3 protokołu dodatkowego.


Top