Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016A0528(03)

Protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandi

OJ L 141, 28.5.2016, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

28.5.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/18


PROTOKÓŁ DODATKOWY

do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandi

UNIA EUROPEJSKA

oraz

ISLANDIA

UWZGLĘDNIAJĄC umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii podpisaną dnia 22 lipca 1972 r. oraz dotychczasowe ustalenia dotyczące handlu rybami i produktami rybołówstwa między Islandią a Wspólnotą,

UWZGLĘDNIAJĄC protokół dodatkowy do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią w sprawie postanowień szczegółowych mających zastosowanie w latach 2009–2014 do przywozu do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa, w szczególności jego art. 1,

UWZGLĘDNIAJĄC protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią związany z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 2,

POSTANOWIŁY ZAWRZEĆ NINIEJSZY PROTOKÓŁ:

Artykuł 1

1.   Postanowienia szczególne regulujące przywóz do Unii Europejskiej niektórych ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z Islandii są określone w niniejszym protokole i w załączniku do niego. Roczne bezcłowe kontyngenty taryfowe są określone w załączniku do niniejszego protokołu. Wspomniane kontyngenty taryfowe stosuje się od dnia, w którym tymczasowe stosowanie niniejszego protokołu staje się skuteczne, zgodnie z procedurami określonymi w art. 4 ust. 3, do dnia 30 kwietnia 2021 r.

2.   Pod koniec tego okresu umawiające się strony ocenią potrzebę utrzymania szczególnych postanowień, o których mowa w ust. 1, oraz w razie potrzeby dokonają przeglądu poziomu kwot, uwzględniając wszystkie przedmiotowe interesy.

Artykuł 2

1.   Kontyngenty taryfowe stosuje się od dnia, w którym tymczasowe stosowanie niniejszego protokołu staje się skuteczne, zgodnie z procedurami określonymi w art. 4 ust. 3.

2.   Wielkość kontyngentów taryfowych jest określona w załączniku do niniejszego protokołu. Pierwszy kontyngent taryfowy będzie dostępny od daty rozpoczęcia tymczasowego stosowania niniejszego protokołu do dnia 30 kwietnia 2017 r. Począwszy od dnia 1 maja 2017 r. corocznie, na okres od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia, przydzielane będą kolejne kontyngenty taryfowe, do dnia zakończenia okresu, o którym mowa w art. 1 niniejszego protokołu.

3.   Wielkość kontyngentów taryfowych na okres od dnia 1 maja 2014 r. do dnia rozpoczęcia tymczasowego stosowania niniejszego protokołu jest przydzielana proporcjonalnie i zostaje udostępniona do końca okresu, o którym mowa w art. 1 niniejszego protokołu.

Artykuł 3

Regułami pochodzenia obowiązującymi w odniesieniu do kontyngentów taryfowych wymienionych w załączniku do niniejszego protokołu są reguły określone w protokole 3 do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Islandią podpisanej dnia 22 lipca 1972 r.

Artykuł 4

1.   Niniejszy protokół jest ratyfikowany lub zatwierdzony przez strony zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. Dokumenty ratyfikacyjne lub zatwierdzające składa się w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.

2.   Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po złożeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego.

3.   Do czasu zakończenia procedur, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, niniejszy protokół stosuje się tymczasowo od pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po złożeniu w tym celu ostatniej notyfikacji.

Artykuł 5

Niniejszy protokół, sporządzony w jednym egzemplarzu w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i islandzkim, przy czym tekst w każdym z tych języków jest na równi autentyczny, zostaje złożony w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, który przekaże każdej ze stron jego uwierzytelniony odpis.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta' Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image


ZAŁĄCZNIK

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 PROTOKOŁU

Unia Europejska otwiera następujące roczne bezcłowe kontyngenty taryfowe na produkty pochodzące z Islandii poza już istniejącymi stałymi bezcłowymi kontyngentami taryfowymi:

Kod CN

Opis produktów

Roczna (1.5–30.4) wielkość kontyngentu taryfowego wyrażona jako masa netto, chyba że określono inaczej (*)

0303 51 00

Śledzie z gatunku Clupea harengusClupea pallasii, zamrożone, z wyłączeniem wątroby i ikry (1)

950 ton

0306 15 90

Zamrożony homarzec (nerczan) (Nephrops norvegicus)

1 000 ton

0304 49 50

Filety z karmazyna (Sebastes spp.), świeże lub schłodzone

2 000 ton

1604 20 90

Pozostałe przetwory z ryb

2 500 ton


(1)  Korzystanie z kontyngentu taryfowego nie przysługuje w odniesieniu do towarów zgłoszonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu w okresie od dnia 15 lutego do dnia 15 czerwca.

(*)  Ilości podawane są zgodnie z art. 2 ust. 3 protokołu dodatkowego.


Top