Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2396

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2015/2396 z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2009/1008/UE upoważniającą Republikę Łotewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

OJ L 332, 18.12.2015, p. 142–143 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2396/oj

18.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/142


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2015/2396

z dnia 10 grudnia 2015 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą 2009/1008/UE upoważniającą Republikę Łotewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 291 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W piśmie, które wpłynęło do Komisji dnia 30 marca 2015 r., Republika Łotewska zwróciła się o upoważnienie do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE, który dotyczy określenia podatnika zobowiązanego do zapłaty organom podatkowym podatku od wartości dodanej (VAT).

(2)

Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE Komisja poinformowała pozostałe państwa członkowskie w piśmie z dnia 18 maja 2015 r. o wniosku złożonym przez Łotwę. W piśmie z dnia 20 maja 2015 r. Komisja zawiadomiła Łotwę, że posiada wszystkie informacje niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

(3)

W decyzji Rady 2006/42/WE (2) upoważniono Łotwę do zobowiązania odbiorców do zapłaty podatku VAT należnego od dostaw drewna.

(4)

Okres stosowania środka stanowiącego odstępstwo został przedłużony dwukrotnie na mocy decyzji wykonawczych Rady 2009/1008/UE (3) i 2013/55/UE (4).

(5)

Kontrole i analizy stosowania tego mechanizmu, przeprowadzone przez łotewskie organy podatkowe, wykazały skuteczność środka stanowiącego odstępstwo.

(6)

Komisja stwierdza, że stan prawny i faktyczny, który uzasadnia stosowanie środka stanowiącego odstępstwo, nie uległ zmianie i nadal się utrzymuje. Należy zatem upoważnić Łotwę do stosowania przedmiotowego środka przez dalszy ograniczony czas.

(7)

Jeśli Łotwa uzna, iż dalsze przedłużenie stosowania przedmiotowego środka po 2018 r. jest konieczne, powinna przedłożyć Komisji, nie później niż do dnia 31 marca 2018 r., sprawozdanie z oceny wraz z wnioskiem o przedłużenie, w celu zapewnienia Komisji wystarczającej ilości czasu na rozpatrzenie tego wniosku.

(8)

Środek stanowiący odstępstwo nie wpłynie negatywnie na zasoby własne Unii z tytułu VAT.

(9)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą 2009/1008/UE

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Artykuł 2 i 2a decyzji wykonawczej 2009/1008/UE otrzymują brzmienie:

„Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r.

Ewentualny wniosek o przedłużenie środka określonego w niniejszej decyzji przedkłada się Komisji do dnia 31 marca 2018 r., a do wniosku załącza się sprawozdanie dotyczące stosowania tego środka.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2015 r.

W imieniu Rady

F. BAUSCH

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

(2)  Decyzja Rady 2006/42/WE z dnia 24 stycznia 2006 r. upoważniająca Łotwę do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych (Dz.U. L 25 z 28.1.2006, s. 31).

(3)  Decyzja wykonawcza Rady 2009/1008/UE z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Łotewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 24.12.2009, s. 30).

(4)  Decyzja wykonawcza Rady 2013/55/UE z dnia 22 stycznia 2013 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2009/1008/WE upoważniającą Republikę Łotewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 22 z 25.1.2013, s. 16).


Top