Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2393

Decyzja Rady (UE, Euratom) 2015/2393 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

OJ L 332, 18.12.2015, p. 133–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2393/oj

18.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/133


DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2015/2393

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany regulaminu wewnętrznego Rady

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając art. 11 ust. 6 regulaminu wewnętrznego Rady (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Od dnia 1 listopada 2014 r., jeżeli przyjęcie aktu przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, należy sprawdzać, czy państwa członkowskie stanowiące większość kwalifikowaną reprezentują co najmniej 65 % ludności Unii.

(2)

Do dnia 31 marca 2017 r., jeżeli przyjęcie aktu przez Radę wymaga większości kwalifikowanej, każdy członek Rady może zażądać, aby akt ten został przyjęty większością kwalifikowaną określoną w art. 3 ust. 3 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. W takim przypadku każdy członek Rady może zażądać sprawdzenia, czy państwa członkowskie stanowiące większość kwalifikowaną reprezentują co najmniej 62 % ogółu ludności Unii.

(3)

Wskazane wartości procentowe oblicza się na podstawie danych dotyczących liczby ludności, które figurują w załączniku III do regulaminu wewnętrznego Rady (zwanego dalej „regulaminem wewnętrznym”).

(4)

Artykuł 11 ust. 6 regulaminu wewnętrznego stanowi, że ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku Rada ma dostosować dane liczbowe określone w tym załączniku, zgodnie z danymi, którymi dysponuje Urząd Statystyczny Unii Europejskiej w dniu 30 września poprzedniego roku.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić regulamin wewnętrzny na rok 2016,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Załącznik III do regulaminu wewnętrznego otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK III

Dane dotyczące liczby ludności Unii i liczby ludności każdego państwa członkowskiego do celów wykonania postanowień dotyczących głosowania w Radzie większością kwalifikowaną

Do celów stosowania art. 16 ust. 4 TUE, art. 238 ust. 2 i 3 TFUE oraz art. 3 ust. 2 Protokołu nr 36 liczba ludności Unii i liczba ludności każdego państwa członkowskiego, a także wyrażony procentowo stosunek liczby ludności każdego państwa członkowskiego do liczby ludności Unii, na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wynoszą:

Państwo członkowskie

Liczba ludności

Procentowy stosunek do liczby ludności Unii

Niemcy

81 089 331

15,93

Francja

66 352 469

13,04

Zjednoczone Królestwo

64 767 115

12,73

Włochy

61 438 480

12,07

Hiszpania

46 439 864

9,12

Polska

38 005 614

7,47

Rumunia

19 861 408

3,90

Królestwo Niderlandów

17 155 169

3,37

Belgia

11 258 434

2,21

Grecja

10 846 979

2,13

Republika Czeska

10 419 743

2,05

Portugalia

10 374 822

2,04

Węgry

9 855 571

1,94

Szwecja

9 790 000

1,92

Austria

8 581 500

1,69

Bułgaria

7 202 198

1,42

Dania

5 653 357

1,11

Finlandia

5 471 753

1,08

Słowacja

5 403 134

1,06

Irlandia

4 625 885

0,91

Chorwacja

4 225 316

0,83

Litwa

2 921 262

0,57

Słowenia

2 062 874

0,41

Łotwa

1 986 096

0,39

Estonia

1 313 271

0,26

Cypr

847 008

0,17

Luksemburg

562 958

0,11

Malta

429 344

0,08

Ogółem

508 940 955

 

Próg (62 %)

315 543 392

 

Próg (65 %)

330 811 621”.

 

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2015 r.

W imieniu Rady

P. GRAMEGNA

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2009/937/EU z dnia 1 grudnia 2009 r. dotycząca przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (Dz.U. L 325 z 11.12.2009, s. 35).


Top