Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2383

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2383 z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wykazu paszy i żywności niepochodzących od zwierząt, podlegających zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych przywozu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 332, 18.12.2015, p. 57–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2383/oj

18.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 332/57


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2383

z dnia 17 grudnia 2015 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wykazu paszy i żywności niepochodzących od zwierząt, podlegających zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych przywozu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 15 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 (2) ustanowiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia („wykaz”), w miejscach wprowadzenia na terytoria wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(2)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wspomniany wykaz należy poddawać regularnemu, przynajmniej kwartalnemu przeglądowi, uwzględniając co najmniej źródła informacji wymienione w tym artykule.

(3)

Występowanie oraz znaczenie niedawnych incydentów związanych z żywnością zgłaszanych poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, ustalenia wynikające z kontroli przeprowadzonych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii w państwach trzecich oraz kwartalne sprawozdania dotyczące przesyłek pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, przedkładane Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 669/2009, wskazują na potrzebę dokonania zmiany wykazu.

(4)

W szczególności należy skreślić z wykazu pozycje dotyczące towarów, co do których dostępne informacje wskazują na ogólnie zadowalający poziom zgodności z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi w przepisach Unii i wobec których nie jest już w związku z tym uzasadniony zwiększony poziom kontroli urzędowych. Należy zatem skreślić z wykazu pozycję dotyczącą winogron stołowych z Peru.

(5)

W celu zachowania spójności i jasności należy zastąpić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 669/2009.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Pasze i żywność niepochodzące od zwierząt, podlegające zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych w wyznaczonych miejscach wprowadzenia

Pasze i żywność

(zamierzone przeznaczenie)

Kod CN (1)

Podpozycja TARIC

Państwo pochodzenia

Zagrożenie

Częstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych (%)

Winogrona suszone

0806 20

 

Afganistan (AF)

Ochratoksyna A

50

(Żywność)

 

 

Migdały w łupinach

0802 11

 

Australia (AU)

Aflatoksyny

20

Migdały bez łupin

0802 12

 

(Żywność)

 

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Brazylia (BR)

Aflatoksyny

10

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Pasze i żywność)

 

 

Wspięga chińska

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodża (KH)

Pozostałości pestycydów (2)  (3)

50

Bakłażan

0709 30 00;

 

ex 0710 80 95

72

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

 

Seler chiński (Apium graveolens)

ex 0709 40 00

20

Kambodża (KH)

Pozostałości pestycydów (2)  (4)

50

(Żywność – świeże lub schłodzone zioła)

 

 

Brassica oleracea

(inne jadalne kapustne, »brokuł chiński«) (5)

ex 0704 90 90

40

Chiny (CN)

Pozostałości pestycydów (2)

50

(Żywność – świeża lub schłodzona)

 

 

Herbata, nawet aromatyzowana

0902

 

Chiny (CN)

Pozostałości pestycydów (2)  (6)

10

(Żywność)

 

 

Bakłażan

0709 30 00;

 

Republika Dominikańska (DO)

Pozostałości pestycydów (2)  (7)

10

ex 0710 80 95

72

Przepękla ogórkowata (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

70

70

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

 

Wspięga chińska

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Republika Dominikańska (DO)

Pozostałości pestycydów (2)  (7)

20

Papryka (słodka i inna niż słodka) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

0710 80 51

 

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

Truskawki (świeże)

0810 10 00

 

Egipt (EG)

Pozostałości pestycydów (2)  (8)

10

(Żywność)

 

 

Papryka (słodka i inna niż słodka) (Capsicum spp.)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Egipt (EG)

Pozostałości pestycydów (2)  (9)

10

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Pasze i żywność)

 

 

Liście betelu (Piper betle L.)

ex 1404 90 00

10

Indie (IN)

Salmonella (10)

50

(Żywność)

 

 

Nasiona sezamu

1207 40 90

 

Indie (IN)

Salmonella (10)

20

(Żywność – świeża lub schłodzona)

 

 

Capsicum annuum, całe owoce

0904 21 10

 

Indie (IN)

Aflatoksyny

20

Capsicum annuum, owoce rozgniatane lub mielone

ex 0904 22 00

10

Suszone całe owoce z rodzaju Capsicum, inne niż słodka papryka (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Gałka muszkatołowa

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(Żywność – suszone przyprawy)

 

 

Enzymy; preparaty enzymatyczne

3507

 

Indie (IN)

Chloramfenikol

50

(Pasze i żywność)

 

 

Gałka muszkatołowa

(Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezja (ID)

Aflatoksyny

20

(Żywność – suszone przyprawy)

 

 

Groch w strąkach (niełuskany)

ex 0708 10 00

40

Kenia (KE)

Pozostałości pestycydów (2)  (11)

10

(Żywność – świeża lub schłodzona)

 

 

Maliny

0811 20 31;

 

Serbia (RS)

Norowirus

10

(Żywność – mrożona)

ex 0811 20 11;

ex 0811 20 19

10

10

Pestki arbuza (Egusi, Citrullus lanatus) i produkty pochodne

ex 1207 70 00;

ex 1106 30 90;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksyny

50

(Żywność)

 

 

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

 

Masło orzechowe

2008 11 10

 

Orzeszki ziemne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

 

(Pasze i żywność)

 

 

Papryka (inna niż słodka)(Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Tajlandia (TH)

Pozostałości pestycydów (2)  (12)

10

(Żywność – świeża lub schłodzona)

 

 

Wspięga chińska

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Tajlandia (TH)

Pozostałości pestycydów (2)  (13)

20

Bakłażan

0709 30 00;

 

ex 0710 80 95

72

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

 

Morele suszone

0813 10 00

 

Turcja (TR)

Siarczyny (14)

10

Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane

2008 50 61

 

(Żywność)

 

 

Papryka słodka (Capsicum annuum)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (2)  (15)

10

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

 

 

Liście winorośli

ex 2008 99 99

11; 19

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (2)  (16)

50

(Żywność)

 

 

Pistacje w łupinach

0802 51 00

 

Stany Zjednoczone (US)

Aflatoksyny

20

Pistacje bez łupin

0802 52 00

 

(Żywność)

 

 

Morele suszone

0813 10 00

 

Uzbekistan(UZ)

Siarczyny (14)

50

Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane

2008 50 61

 

(Żywność)

 

 

Liście kolendry

ex 0709 99 90

72

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (2)  (17)

50

Bazylia (pospolita, azjatycka)

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

20

75

Mięta

ex 1211 90 86;

ex 2008 99 99

30

70

Pietruszka

ex 0709 99 90

40

(Żywność – świeże lub schłodzone zioła)

 

 

Ketmia jadalna

ex 0709 99 90

20

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (2)  (17)

50

Papryka (inna niż słodka)(Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Żywność – świeża lub schłodzona)

 

 

Pitahaya (smoczy owoc)

ex 0810 90 20

10

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (2)  (17)

20

(Żywność – świeża lub schłodzona)

 

 


(1)  Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, a w nomenklaturze towarów w ramach tego kodu nie wyróżniono żadnych podziałów, kod CN jest oznaczony »ex«.

(2)  Pozostałości przynajmniej tych pestycydów wymienionych w programie kontroli przyjętym zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1), które mogą być badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS (pestycydów, które należy monitorować tylko w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni).

(3)  Pozostałości chlorobufamu.

(4)  Pozostałości fentoatu.

(5)  Gatunek Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, kultywar alboglabra. Znany także jako »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan«, »Chinese bare Jielan«.

(6)  Pozostałości trifluraliny.

(7)  Pozostałości acefatu, aldikarbu (sumy aldikarbu, jego sulfotlenku i sulfonu, wyrażonej jako aldikarb), amitrazu (amitrazu, w tym metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4-dimetyloaniliny, wyrażonych jako amitraz), diafentiuronu, dikofolu (sumy izomerów p, p′ i o,p′), ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu) i metiokarbu (sumy metiokarbu oraz sulfotlenku i sulfonu metiokarbu, wyrażonej jako metiokarb).

(8)  Pozostałości heksaflumuronu, metiokarbu (sumy metiokarbu oraz sulfotlenku i sulfonu metiokarbu, wyrażonej jako metiokarb), fentoatu i tiofanatu metylowego.

(9)  Pozostałości dikofolu (sumy izomerów p, p′ i o,p′), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (sumy prochlorazu i jego metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4,6-trichlorofenolu, wyrażonej jako prochloraz), tiofanatu metylowego i triforyny.

(10)  Metoda referencyjna EN/ISO 6579 lub metoda poddana walidacji w odniesieniu do metody referencyjnej, zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, s. 1).

(11)  Pozostałości acefatu i diafentiuronu.

(12)  Pozostałości formetanatu: sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu), protiofosu i triforyny.

(13)  Pozostałości acefatu, dikrotofosu, protiofosu, kwinalfosu i triforyny.

(14)  Metody referencyjne: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 lub ISO 5522:1981.

(15)  Pozostałości diafentiuronu, formetanatu: sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu) i tiofanatu metylowego.

(16)  Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu) i metrafenonu.

(17)  Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu), fentoatu i kwinalfosu.”


Top