Help Print this page 

Document 32015R2334

Title and reference
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2334 z dnia 14 grudnia 2015 r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat
  • No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2016; Uchylony przez 32016R0132
OJ L 329, 15.12.2015, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2334/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15.12.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 329/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2334

z dnia 14 grudnia 2015 r.

wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 18 ust. 2, art. 20 lit. c), k), l), m) i n) oraz art. 223 ust. 3 lit. c),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (2), w szczególności jego art. 4 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 17 akapit pierwszy lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewidziano możliwość przyznania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

(2)

W latach 2014–2015 sytuacja unijnego sektora wieprzowiny pogorszyła się. Ze względu na specyfikę rynku wieprzowiny, w którego system wpisane jest nieuniknione opóźnienie w dostosowaniu sektora hodowlanego do spadku popytu na tusze wieprzowe, unijna produkcja świń wzrosła, podczas gdy dobrze do tej pory funkcjonujący wywóz poważnie się zmniejszył na skutek utraty Rosji jako rynku eksportowego. W rezultacie rynek funkcjonuje obecnie pod ciągłą presją cenową, która utrzymuje się stale, zamiast jak zazwyczaj, występować cyklicznie. Od połowy sierpnia 2015 r. średnie ceny rynkowe notowane w Unii utrzymują się poniżej progu referencyjnego określonego w art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i mają znaczący negatywny wpływ na marże w sektorze wieprzowiny. Utrzymująca się trudna sytuacja na rynku zagraża stabilności finansowej wielu gospodarstw. Aby przywrócić równowagę rynkową i spowodować wzrost cen, konieczne wydaje się tymczasowe wycofanie wieprzowiny z rynku. Należy zatem przyznać dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny oraz ustalić z góry wysokość tych dopłat.

(3)

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 826/2008 (3) wprowadzono wspólne zasady realizacji systemów dopłat do prywatnego przechowywania.

(4)

Na podstawie art. 6 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 dopłaty ustalone z góry mają być przyznawane zgodnie ze szczegółowymi zasadami i warunkami określonymi w rozdziale III tego rozporządzenia.

(5)

Aby ułatwić administrowanie wspomnianym środkiem, produkty z wieprzowiny należy zakwalifikować do poszczególnych kategorii ustalonych według kosztów przechowywania.

(6)

Ze względu na potrzebę zapewnienia podmiotom gospodarczym równych szans należy przewidzieć możliwość składania wniosków o dopłatę do prywatnego przechowywania w ramach kategorii produktów z wieprzowiny kwalifikujących się do pomocy od dnia 4 stycznia 2016 r.

(7)

W celu ułatwienia zadań administracyjnych i kontrolnych w odniesieniu do zawierania umów należy ustalić minimalną ilość produktów, którą musi obejmować każdy wniosek.

(8)

Aby uzyskać pewność co do tego, że podmioty gospodarcze będą wywiązywać się ze swoich zobowiązań umownych oraz że przedmiotowy środek wywrze pożądany wpływ na rynek, należy ustalić zabezpieczenie.

(9)

Wywóz produktów z wieprzowiny przyczynia się do przywrócenia równowagi na rynku. W związku z tym art. 28 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 powinien mieć zastosowanie, w przypadku gdy okres przechowywania ulegnie skróceniu i jeżeli wyprowadzone ze składu produkty są przeznaczone na wywóz. Należy ustalić stawki dzienne stosowane przy obniżaniu kwoty dopłaty zgodnie z tym artykułem.

(10)

Do celów art. 28 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 826/2008 oraz w celu zapewnienia spójnych i jasnych reguł obowiązujących podmioty gospodarcze konieczne jest wyrażenie w dniach dwumiesięcznego okresu, o którym mowa w tym akapicie.

(11)

W art. 35 rozporządzenia (WE) nr 826/2008 określono informacje, które państwa członkowskie muszą przekazać Komisji. Należy ustanowić niektóre szczegółowe zasady dotyczące częstotliwości powiadomień o ilościach, których dotyczą wnioski złożone w ramach niniejszego rozporządzenia.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres stosowania

1.   W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny, o których mowa w art. 17 akapit pierwszy lit. h) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

2.   Wykaz kategorii produktów kwalifikujących się do dopłat oraz odnośne kwoty podane są w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

3.   Rozporządzenie (WE) nr 826/2008 stosuje się, o ile w niniejszym rozporządzeniu nie przewidziano inaczej.

Artykuł 2

Składanie wniosków

1.   Wnioski o dopłatę do prywatnego przechowywania produktów z wieprzowiny z kategorii kwalifikujących się do dopłat na podstawie art. 1 mogą być składane od dnia 4 stycznia 2016 r.

2.   Podany we wniosku okres przechowywania może wynosić 90, 120 lub 150 dni.

3.   Każdy wniosek dotyczy tylko jednej z kategorii produktów wymienionych w załączniku i zawiera odnośny kod CN w ramach tej kategorii.

4.   Każdy wniosek dotyczy ilości wynoszącej co najmniej 10 ton w przypadku produktów bez kości oraz 15 ton w przypadku innych produktów.

Artykuł 3

Zabezpieczenia

Stawka zabezpieczenia, które należy wnieść zgodnie z art. 16 ust. 2 lit. i) rozporządzenia (WE) nr 826/2008, wynosi 20 % stawek dopłat określonych w kolumnach 3, 4 i 5 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Wyprowadzenie ze składu produktu przeznaczonego na wywóz

1.   Do celów art. 28 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 826/2008 wymagane jest upłynięcie minimalnego okresu przechowywania wynoszącego 60 dni.

2.   Do celów art. 28 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 826/2008 stawki dzienne zostały określone w kolumnie 6 tabeli znajdującej w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Częstotliwość powiadomień o wnioskowanych ilości

Państwa członkowskie przekazują Komisji dwa razy w tygodniu informacje o ilościach, w odniesieniu do których złożono wnioski o zawarcie umów, w następujący sposób:

a)

w każdy poniedziałek do godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) – informacje o ilościach, w odniesieniu do których wnioski złożono w czwartek i piątek poprzedniego tygodnia;

b)

w każdy czwartek do godz. 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) – informacje o ilościach, w odniesieniu do których wnioski złożono w poniedziałek, wtorek i środę tego samego tygodnia.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (Dz.U. L 223 z 21.8.2008, s. 3).


ZAŁĄCZNIK

Kategorie produktów

Produkty, w odniesieniu do których przyznawana jest dopłata

Stawka dopłaty na okres przechowywania (EUR/t)

Stawki dzienne (EUR/t/dzień)

90 dni

120 dni

150 dni

1

2

3

4

5

6

Kategoria 1

ex 0203 11 10

Półtusze bez nóg przednich, ogona, nerek, cienkiej przepony i rdzenia kręgowego (1)

Całe tusze zwierząt do 20 kg

274

291

307

0,54

Kategoria 2

ex 0203 12 11

Szynki

304

318

332

0,47

ex 0203 12 19

Łopatki

 

 

 

 

ex 0203 19 11

Przodki

 

 

 

 

ex 0203 19 13

Schab, z karkówką lub bez, bądź karkówka oddzielnie, schab z biodrówką lub bez (2)  (3)

 

 

 

 

Kategoria 3

ex 0203 19 55

Nogi, łopatki, przodki, schaby z karkówką lub bez, bądź karkówka oddzielnie, schaby z biodrówką lub bez, bez kości (2)  (3)

335

350

364

0,49

Kategoria 4

ex 0203 19 15

Boczek cały lub cięty wzdłuż

250

264

278

0,47

Kategoria 5

ex 0203 19 55

Boczek cały lub cięty wzdłuż, bez skóry i żeber

269

284

298

0,48

Kategoria 6

ex 0203 19 55

Kawałki odpowiadające środkom, ze skórą lub bez, z tkanką tłuszczową lub bez, bez kości (4)

272

288

304

0,53

Kategoria 7

ex 0209 10 11

Tłuszcz podskórny ze świń, ze skórą lub bez (5)

168

175

182

0,24


(1)  Dopłata może zostać także przyznana w odniesieniu do półtusz przedstawionych jako półtusze Wiltshire, tj. bez głowy, policzków, racic, ogona, sadła, nerek, polędwicy, łopatki, mostka, kręgosłupa, miednicy i przepony.

(2)  Schab i karkówka mogą być ze skórą lub bez, jednak grubość przylegającej warstwy tłuszczu nie może przekraczać 25 mm.

(3)  Umowne ilości mogą obejmować wszelkie kombinacje wymienionych elementów.

(4)  Taka sama prezentacja jak dla produktów objętych kodem CN 0210 19 20.

(5)  Świeża tkanka tłuszczowa, która odkłada się pod skórą świni i do niej przylega, niezależnie od części świni, z której pochodzi; jeżeli występuje wraz ze skórą, masa tkanki tłuszczowej musi przewyższać masę skóry.


Top