Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1393

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1393 z dnia 13 sierpnia 2015 r. zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Καλαμάτα (Kalamata) (ChNP)]

OJ L 215, 14.8.2015, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1393/oj

14.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 215/38


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1393

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

zatwierdzające zmianę inną niż nieznaczna w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Καλαμάτα (Kalamata) (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 52 ust. 3 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 weszło w życie dnia 3 stycznia 2013 r. Rozporządzeniem tym uchylono i zastąpiono rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 (2).

(2)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja rozpatrzyła wniosek Grecji o zatwierdzenie zmiany specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia (dalej: ChNP) „Καλαμάτα” (Kalamata), zarejestrowanej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1065/97 (3).

(3)

Ponieważ przedmiotowa zmiana nie jest nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 510/2006, Komisja opublikowała wniosek w sprawie zmian w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (4) zgodnie z wymogiem określonym w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006.

(4)

Komisja otrzymała pięć sprzeciwów na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 (5). Pierwszy sprzeciw zgłosiło w dniu 14 grudnia 2012 r. szwajcarskie przedsiębiorstwo NECTRA FOOD SA. Drugi sprzeciw zgłosiło w dniu 17 grudnia 2012 r. egipskie przedsiębiorstwo FAR TRADING CO. Trzeci sprzeciw zgłosiło w dniu 17 grudnia 2012 r. norweskie przedsiębiorstwo Oluf Lorentzen AS. Czwarty sprzeciw zgłosiło w dniu 20 grudnia 2012 r. Zjednoczone Królestwo. Piąty sprzeciw zgłosiło w dniu 17 grudnia 2012 r. duńskie przedsiębiorstwo CARL B.FELDTHUSEN.

(5)

Ostatniego sprzeciwu nie uznano za dopuszczalny, ponieważ zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 osoby prawne ustanowione w państwie członkowskim nie mogą wnieść oświadczenia o sprzeciwie bezpośrednio do Komisji. Pozostałe sprzeciwy zostały uznane za dopuszczalne.

(6)

Pismami z dnia 15 lutego 2013 r. Komisja wezwała zainteresowane strony do rozpoczęcia odpowiednich konsultacji w celu osiągnięcia porozumienia w terminie sześciu miesięcy zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.

(7)

Strony nie osiągnęły porozumienia w ustalonym terminie.

(8)

W związku z tym, że nie osiągnięto porozumienia, Komisja powinna przyjąć decyzję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 52 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

(9)

Zgłaszający sprzeciw twierdzą, że: obszar geograficzny określony w następstwie zmiany nie jest jednorodny, gdyż część obszaru wyznaczona dodatkowo na podstawie wniosku w sprawie zmian nie posiada tych samych wyjątkowych, charakterystycznych cech mikroklimatu co obecny obszar ChNP; cechy chemiczne i organoleptyczne, a zatem również jakość oliwy z oliwek wytworzonej na obszarze dodanym na skutek proponowanej zmiany, są gorsze niż cechy oliwy z oliwek wytworzonej na obecnym obszarze ChNP; takie pogorszenie jakości prowadziłoby do utraty wizerunku i renomy produktu; rozszerzenie obszaru wprowadzałoby konsumentów w błąd, ponieważ produkt nie byłby wytwarzany na obszarze prowincji Kalamata, lecz na terenie regionu Mesenii, oraz ponieważ mógłby być butelkowany nawet poza tym regionem; przy wyznaczaniu nowego obszaru geograficznego nie uwzględniono związku między produktem a obszarem; brak ograniczenia butelkowania do terenu obszaru geograficznego osłabia związek pomiędzy produktem a obszarem, powoduje problemy związane z identyfikowalnością i naraża produkt na ryzyko związane z fałszerstwem i pogorszeniem jakości; znaczenie statystyczne i reprezentatywność danych zebranych na poparcie wniosku w sprawie zmian budzą wątpliwości; link do strony internetowej w opublikowanym jednolitym dokumencie prowadzący do zmienionej specyfikacji produktu nie działał prawidłowo.

(10)

Pomimo powyższych zarzutów przedstawionych przez zgłaszających sprzeciw należy zatwierdzić zmianę specyfikacji produktu oznaczonego ChNP „Καλαμάτα” (Kalamata) z powodów przedstawionych poniżej.

(11)

We wniosku w sprawie zmian, jednolitym dokumencie i specyfikacji produktu wyczerpująco opisano jednolitość czynników naturalnych i ludzkich występujących na obszarze Mesenii. Zgłaszający sprzeciw nie przedstawili dowodów na to, że warunki glebowe i klimatyczne na obszarze dodanym we wniosku w sprawie zmian znacząco różnią się od warunków występujących na obecnym obszarze ChNP. Ponadto region Mesenii jest obecnie obszarem geograficznym ChNP określonym dla „Elia Kalamatas” (oliwa z Kalamaty). W związku z powyższym obszar Mesenii określony we wniosku w sprawie zmian kwalifikuje się jako obszar geograficzny określony dla ChNP „Καλαμάτα” (Kalamata) obejmującej oliwę z oliwek.

(12)

Twierdzenie dotyczące pogorszenia jakości i utraty renomy nie zostało poparte konkretnymi szczegółami świadczącymi o negatywnym wpływie na jakość. Analiza danych dotyczących cech organoleptycznych i chemicznych oliwy z oliwek wyprodukowanej na dwóch przedmiotowych obszarach, przedstawiona w ramach badania dołączonego do sprzeciwów, nie wykazuje w sposób rozstrzygający, że cechy oliwy z oliwek wyprodukowanej na obszarze dodanym na skutek proponowanej zmiany są gorsze od cech oliwy z oliwek produkowanej na obecnym obszarze ChNP. Z danych przedstawionych przez władze Grecji wynika natomiast, że oba rodzaje oliwy z oliwek mają ogólnie rzecz biorąc te same cechy organoleptyczne i chemiczne, a różnice między nimi są znikome.

(13)

Ponadto umożliwienie osiągnięcia lub utrzymania określonej jakości lub renomy produktu nie jest celem rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, które nie zawiera przepisów dotyczących tek kwestii. W zakresie, w jakim można stwierdzić, czy cechy produktu pochodzącego ze zmienionego obszaru geograficznego odpowiadające cechom produktu pochodzącego z obecnego obszaru geograficznego ChNP są zasadniczo związane z naturalnymi i ludzkimi czynnikami zmienionego obszaru geograficznego, wniosek w sprawie zmian jest zgodny z wymaganiami rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

(14)

Istnieje wiele przypadków zarejestrowanych ChNP, których nazwy nie są tożsame z nazwą obszaru geograficznego. Zatem fakt, iż w wyniku wniosku w sprawie zmian produkt objęty ChNP będzie również wytwarzany w regionie Mesenii, nie stoi w sprzeczności z rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012.

(15)

Stwierdzenie w specyfikacji produktu, określające że produkt może być rozlewany do butelek poza określonym obszarem geograficznym, nie stoi w sprzeczności z rozporządzeniem (UE) nr 1151/2012 i nie wpływa na związek między produktem a obszarem. W kontekście rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 zobowiązanie do pakowania produktu na danym obszarze jest odstępstwem od standardowych przepisów i musi być uzasadnione zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. Jeżeli jest to uzasadnione, wnioskodawca może włączyć tego typu ograniczenia do specyfikacji produktu. W omawianym przypadku wnioskodawcy nie zaproponowali takiego ograniczenia. Ponadto zgłaszający sprzeciw nie uzasadnili w sposób wystarczający, dlaczego pakowanie produktu na określonym obszarze geograficznym powinno być obowiązkowe.

(16)

Zgłaszający sprzeciw twierdzą, że analiza przedstawiona w badaniu załączonym do sprzeciwu, dotycząca cech organoleptycznych i chemicznych oliwy z oliwek produkowanej na określonym obszarze geograficznym i oliwy z oliwek produkowanej w pozostałej części obszaru geograficznego określonego na skutek zmiany, wyraźnie wskazuje, iż nowy obszar geograficzny nie został wyznaczony z uwzględnieniem związku między obszarem a produktem. Zdaniem Komisji analiza ta nie daje podstaw do wniosku, jakoby obszar wyznaczony w wyniku zmiany nie został określony z uwzględnieniem tego związku. W analizie nie wykazano, że cechy organoleptyczne i chemiczne oliwy z oliwek wyprodukowanej na obszarze objętym proponowaną zmianą różnią się od cech oliwy z oliwek produkowanej na obecnym obszarze ChNP. Zgłaszający sprzeciw nie uzasadnili swojego twierdzenia, że obszar objęty zmianą nie został określony z uwzględnieniem związku między obszarem a produktem.

(17)

Zgłaszający sprzeciw krytykują także dane przedstawione na poparcie wniosku w sprawie zmian, wskazującymi że oliwa z oliwek produkowana w regionie Mesenii posiada cechy pozwalające uznać ją za taką samą jak oliwa produkowana na obecnym obszarze ChNP. Twierdzą oni, że w ujęciu statystycznym z danych tych nie można uzyskać wyników mających znaczenie naukowe. Dane te nie są ich zdaniem reprezentatywne geograficznie, a liczba pobranych próbek i liczba uwzględnionych lat produkcji nie są wystarczające.

(18)

Komisja wraz z organami Grecji sprawdziła rzetelność przedmiotowych danych. Przedstawiono również dodatkowe dane liczbowe. Mają one solidne podstawy statystyczne w odniesieniu do uwzględnionych lat produkcji oraz liczby próbek i ich rozmieszczenia geograficznego. Z danych tych wynika, że oliwa z oliwek produkowana na określonym obszarze geograficznym ChNP „Καλαμάτα” (Kalamata) i oliwa z oliwek produkowana w pozostałej części obszaru geograficznego określonego na skutek zmiany posiadają ogólnie te same cechy organoleptyczne i chemiczne a różnice między nimi są znikome.

(19)

W tabeli w pkt 3.2 wniosku w sprawie zmian wystąpił błąd typograficzny: średnia kwasowość w odniesieniu do obszaru „pozostała część regionu Mesenii” wynosi nie 0,49, lecz 0,37. Błąd ten nie wpływa na ostateczną ocenę jednorodności oliwy produkowanej na obu obszarach i nie stanowi istotnej zmiany wymagającej ponownego opublikowania wniosku w sprawie zmian.

(20)

Zgłaszający sprzeciw poinformowali ponadto, że link w jednolitym dokumencie dołączonym do wniosku o zatwierdzenie zmiany ChNP „Καλαμάτα” (Kalamata) prowadzący do najnowszej wersji specyfikacji produktu nie działał prawidłowo. Rzekomo uniemożliwiło to osobom, które przygotowały badanie dla zgłaszających sprzeciw, dostęp do źródeł bibliograficznych opublikowanych w specyfikacji.

(21)

Władze Grecji potwierdziły, że w całym okresie przysługującym na wniesienie sprzeciwu link działał prawidłowo. Zgłaszający sprzeciw nie podali szczegółów dotyczących okoliczności (tj. daty, liczby prób uzyskania dostępu do strony itp.), w których stwierdzono, że link nie działał. Podsumowując, również w świetle szczegółowych i dobrze przygotowanych czterech otrzymanych sprzeciwów, które świadczą o dogłębnej wiedzy na temat specyfikacji i o przeprowadzeniu jej szczegółowej analizy, Komisja uznaje, że prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zatwierdzenia zmiany ChNP „Καλαμάτα” (Kalamata) nie zostało naruszone.

(22)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zatwierdza się zmianę specyfikacji opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącą nazwy „Καλαμάτα” (Kalamata) (ChNP).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 sierpnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/97 z dnia 12 czerwca 1997 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 w sprawie rejestracji oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia zgodnie z procedurą określoną w art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 (Dz.U. L 156 z 13.6.1997, s. 5).

(4)  Dz.U. C 186 z 26.6.2012, s. 18.

(5)  W międzyczasie przepisy te zostały zastąpione przepisami art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.


Top