Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0639

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/639 z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku krzemu (E 551) w kopolimerze szczepionym alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego (E 1209) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2015/2582

OJ L 106, 24.4.2015, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/639/oj

24.4.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 106/16


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/639

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku krzemu (E 551) w kopolimerze szczepionym alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego (E 1209)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może być aktualizowany z inicjatywy Komisji lub na wniosek zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 (2).

(3)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 685/2014 (3) dopuszcza stosowanie kopolimeru szczepionego alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego (kopolimer szczepiony PVA-PEG) (E 1209) w suplementach żywnościowych w postaci stałej.

(4)

W celu poprawy właściwości płynięcia proszku polimerowego w kopolimerze szczepionym PVA-PEG stosuje się dwutlenek krzemu (E 551). Oczekiwane zanieczyszczenie dwutlenkiem krzemu gotowej żywności w wyniku zastosowania kopolimeru szczepionego PVA-PEG wynosi 300–500 mg/kg. Na tym poziomie dwutlenek krzemu nie spełnia funkcji technologicznej w suplemencie żywnościowym.

(5)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zbadał bezpieczeństwo kopolimeru szczepionego PVA-PEG przy stosowaniu jako dodatek do żywności i stwierdził, że jego stosowanie jako powłoczki w suplementach żywnościowych nie budzi — w proponowanych zastosowaniach — obaw co do bezpieczeństwa (4). Ocena bezpieczeństwa obejmowała również przedmiotowe zastosowanie dwutlenku krzemu w kopolimerze szczepionym PVA-PEG.

(6)

Należy zatem zezwolić na stosowanie dwutlenku krzemu w kopolimerze szczepionym PVA-PEG.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić część 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowaniedodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 685/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do kopolimeru szczepionego alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego w suplementach żywnościowych w postaci stałej (Dz.U. L 182 z 21.6.2014, s. 23).

(4)  Dziennik EFSA 2013; 11(8):3303.


ZAŁĄCZNIK

W części 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 po trzeciej pozycji dotyczącej dodatku do żywności E 551 dodaje się pozycję w brzmieniu:

„E 551

Dwutlenek krzemu

5 000  mg/kg w preparacie

E 1209 Kopolimer szczepiony alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego”


Top