Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0957

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 957/2014 z dnia 10 września 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do usunięcia estrów kwasu montanowego (E 912) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 270, 11.9.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/957/oj

11.9.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 270/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 957/2014

z dnia 10 września 2014 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do usunięcia estrów kwasu montanowego (E 912)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3 i art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 231/2012 (2) ustanowiono specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(3)

Estry kwasu montanowego (E 912) są woskami dopuszczonymi jako substancja glazurująca w celu stosowania na powierzchnię owoców cytrusowych, melonów, papai, mango, awokado i ananasów zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(4)

W art. 32 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 przewidziano, że wszystkie dodatki do żywności, które zostały już dopuszczone w Unii przed dniem 20 stycznia 2009 r., podlegają ponownej ocenie ryzyka przeprowadzanej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”).

(5)

W tym celu w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 257/2010 (3) ustanowiono program ponownej oceny dodatków do żywności. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 257/2010 ponowną ocenę dodatków do żywności innych niż barwniki i substancje słodzące należy przeprowadzić do dnia 31 grudnia 2018 r. Niektóre dodatki do żywności, w tym estry kwasu montanowego (E 912), mają jednak większe znaczenie i powinny zostać wcześniej poddane ocenie.

(6)

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 257/2010 zainteresowany(-e) pomiot(-y) gospodarczy(-e) oraz każda inna zainteresowana strona przedkłada(-ją) dane związane z ponowną oceną dodatku do żywności w terminie ustalonym przez Urząd w jego zaproszeniu do przedstawienia danych.

(7)

W dniu 15 lutego 2012 r. Urząd ogłosił publiczne zaproszenie do przedstawienia danych naukowych dotyczących estrów kwasu montanowego (E 912) (4), zapraszając zainteresowane strony i podmioty do przedstawienia wspomnianych danych lub przedłożenia informacji do dnia 1 czerwca 2012 r.

(8)

W dniu 7 czerwca 2013 r. Urząd wydał opinię naukową w sprawie ponownej oceny estrów kwasu montanowego (E 912) jako dodatku do żywności (5). Stwierdzono w niej, że brak jest danych na temat toksykokinetyki oraz toksyczności reprodukcyjnej i rozwojowej estrów kwasu montanowego. Dostępne dane na temat toksyczności krótkoterminowej i podprzewlekłej, genotoksyczności i toksyczności przewlekłej oraz rakotwórczości estrów kwasu montanowego są ograniczone. Nie przedstawiono danych na temat stosowania. W obliczu wspomnianych ograniczeń Urząd stwierdził, że nie można dokonać oceny estrów kwasu montanowego jako dodatku do żywności.

(9)

Art. 6 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 257/2010 przewiduje, że w przypadku gdy informacje niezbędne do zakończenia ponownej oceny danego dodatku do żywności nie zostały przedłożone do Urzędu przez zainteresowany(-e) pomiot(-y) gospodarczy(-e) oraz każdą inną zainteresowaną stronę w ustalonym terminie, dodatek do żywności może być usunięty z unijnego wykazu dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z procedurą określoną w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. W związku z tym również specyfikacje tego dodatku do żywności należy usunąć z rozporządzenia (UE) nr 231/2012.

(10)

Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 unijny wykaz dopuszczonych dodatków do żywności podlega zmianie zgodnie z procedurą, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 (6).

(11)

Art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 stanowi, że unijny wykaz dodatków do żywności może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku.

(12)

W związku z tym należy zmienić załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 poprzez usunięcie estrów kwasu montanowego (E 912) z unijnego wykazu dopuszczonych dodatków do żywności, ponieważ ze względu na brak najnowszych dowodów naukowych nie mogą one już być ujęte w wykazie.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Środki spożywcze zawierające estry kwasu montanowego (E 912), które zostały legalnie wprowadzone do obrotu przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być nadal sprzedawane aż do wyczerpania zapasów.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 września 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 83 z 22.3.2012, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 80 z 26.3.2010, s. 19).

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/dataclosed/call/120215a.htm

(5)  Dziennik EFSA 2013, 11(6):3236.

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części B sekcja 3 „Dodatki inne niż barwniki i substancje słodzące” skreśla się wpis dotyczący dodatku do żywności E 912;

2)

w części E kategoria żywności 04.1.1 „Całe świeże owoce i warzywa” skreśla się wpis dotyczący dodatku do żywności E 912.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 skreśla się wpis dotyczący dodatku do żywności E 912.


Top