Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0896

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 896/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 793/2013 ustanawiające środki w odniesieniu do Wysp Owczych w celu zapewnienia ochrony stada śledzia atlantycko-skandynawskiego

OJ L 244, 19.8.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/896/oj

19.8.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 896/2014

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 793/2013 ustanawiające środki w odniesieniu do Wysp Owczych w celu zapewnienia ochrony stada śledzia atlantycko-skandynawskiego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1026/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określonych środków podejmowanych w celu ochrony stad ryb względem państw pozwalających na niezrównoważone połowy (1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 793/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. ustanawiające środki w odniesieniu do Wysp Owczych w celu zapewnienia ochrony stada śledzia atlantycko-skandynawskiego (2) uznaje Wyspy Owcze za państwo pozwalające na niezrównoważone połowy i ustanawia pewne środki dotyczące połowów stad śledzia atlantycko-skandynawskiego i powiązanych gatunków, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1026/2012.

(2)

Art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1026/2012 stanowi, że środki te przestają mieć zastosowanie, gdy państwo pozwalające na niezrównoważone połowy przyjmie, niezależnie lub w ramach konsultacji, w celu ochrony stada będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania i zarządzania nim odpowiednie środki naprawcze, które nie osłabiają skutków środków podjętych przez Unię.

(3)

Poprzez zapowiedź ministra ds. rybołówstwa Wysp Owczych z dnia 12 czerwca 2014 r. Wyspy Owcze przyjęły limit połowowy w wysokości 40 000 ton śledzia na rok 2014, która to kwota, w liczbach bezwzględnych i względnych, jest znacznie poniżej limitu połowowego w wysokości 105 230 ton ustanowionego na rok 2013. Spowodowałoby to wzrost całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) zaproponowanego przez pozostałe państwa nadbrzeżne w ramach istniejącego długoterminowego planu zarządzania na 2014 r. o 4,4 %.

(4)

Według najnowszych opinii naukowych szacowany wpływ zwiększenia połowów w 2014 r. na biomasę śledzia do roku 2015 wyniósłby jedynie 0,4 %. Liczba ta może być uznana za nieistotną z punktu widzenia ochrony zasobów śledzia.

(5)

Środki naprawcze przyjęte przez Wyspy Owcze w połączeniu z udziałami przyjętymi wspólnie przez pozostałe państwa nadbrzeżne, takie jak Federacja Rosyjska, Norwegia, Islandia oraz państwa członkowskie Unii, nie podważą zatem wysiłków na rzecz ochrony uzgodnionych pomiędzy UE i pozostałymi państwami nadbrzeżnymi.

(6)

W konsekwencji środki przyjęte przez Komisję na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 793/2013 powinny przestać obowiązywać zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1026/2012. Należy zatem uchylić rozporządzenie (UE) nr 793/2013.

(7)

Ponieważ dalsze stosowanie tych środków nie jest wymagane, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu.

(8)

Pozostaje to bez uszczerbku dla przyszłych kwot określonych przez Wyspy Owcze oraz dla nadchodzących konsultacji państw nadbrzeżnych w sprawie wspólnego zarządzania zasobami śledzia atlantycko-skandynawskiego.

(9)

Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 793/2013 traci moc.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 sierpnia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 34.

(2)  Dz.U. L 223 z 21.8.2013, s. 1.


Top