Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0893

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 893/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zakazujące prowadzenia działalności połowowej przy użyciu tonarów zarejestrowanych we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii przy połowach tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

OJ L 244, 19.8.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/893/oj

19.8.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 244/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 893/2014

z dnia 14 sierpnia 2014 r.

zakazujące prowadzenia działalności połowowej przy użyciu tonarów zarejestrowanych we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii przy połowach tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 43/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2014 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz — w odniesieniu do statków unijnych — w niektórych wodach nienależących do Unii (2), ustala ilości tuńczyka błękitnopłetwego, które statki rybackie i tonary Unii Europejskiej mogą poławiać w 2014 r. w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym.

(2)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 302/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. dotyczące wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1559/2007 (3) zobowiązuje państwa członkowskie do informowania Komisji o indywidualnych kwotach przyznanych należącym do nich statkom o długości powyżej 24 metrów. W przypadku statków o długości poniżej 24 m oraz tonarów państwa członkowskie muszą powiadomić Komisję co najmniej o kwocie przyznanej organizacjom producentów lub grupom statków poławiających przy użyciu podobnych narzędzi.

(3)

Wspólna polityka rybołówstwa zmierza do zapewnienia długoterminowej rentowności sektora rybołówstwa dzięki zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wodnych w oparciu o zasadę ostrożnego zarządzania zasobami.

(4)

Zgodnie z art. 36 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, jeżeli Komisja ustali — na podstawie informacji uzyskanych od państw członkowskich i innych istotnych informacji znajdujących się w jej posiadaniu — że uprawnienia do połowów przysługujące Unii Europejskiej, danemu państwu członkowskiemu lub grupie państw członkowskich można uznać za wyczerpane w przypadku jednego narzędzia połowowego lub większej ich liczby bądź floty lub flot, Komisja powiadamia o tym dane państwo lub państwa członkowskie i zakazuje prowadzenia działalności połowowej w odniesieniu do danego obszaru, narzędzia połowowego, stada, grupy stad lub floty biorącej udział w tej konkretnej działalności połowowej.

(5)

Z informacji znajdujących się w posiadaniu Komisji wynika, że uprawnienia do połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przyznane tonarom zarejestrowanym we Włoszech, Portugalii i Hiszpanii zostały wyczerpane.

(6)

Z dniem 7 lipca Włochy poinformowały Komisję o nałożeniu zakazu prowadzenia działalności połowowej na swoje trzy tonary prowadzące w 2014 r. połowy tuńczyka błękitnopłetwego, ze skutkiem od dnia 29 czerwca 2014 r. od godz. 15.00.

(7)

Z dniem 16 lipca Portugalia poinformowała Komisję o nałożeniu zakazu prowadzenia działalności połowowej na swoje trzy tonary prowadzące w 2014 r. połowy tuńczyka błękitnopłetwego, ze skutkiem od dnia 15 lipca 2014 r. od godz. 00.00.

(8)

W dniach 10, 18 i 20 czerwca Hiszpania poinformowała Komisję o nałożeniu zakazu działalności połowowej na swoje cztery tonary prowadzące w 2014 r. połowy tuńczyka błękitnopłetwego, ze skutkiem od dnia 10 czerwca w odniesieniu do dwóch tonarów, ze skutkiem od dnia 19 czerwca w odniesieniu do jednego tonara i ze skutkiem od dnia 20 czerwca w odniesieniu do ostatniego ze wspomnianych tonarów, w związku z czym wszelka działalność połowowa została zakazana z dniem 20 czerwca 2014 r. od godz. 00.00.

(9)

Bez uszczerbku dla wspomnianych wyżej działań podejmowanych przez Włochy, Portugalię i Hiszpanię, Komisja powinna potwierdzić zakaz prowadzenia połowów tuńczyka błękitnopłetwego na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przy użyciu tonarów zarejestrowanych we Włoszech, ze skutkiem od dnia 29 czerwca od godz. 15.00, tonarów zarejestrowanych w Portugalii ze skutkiem od dnia 15 lipca od godz. 00.00 oraz tonarów zarejestrowanych w Hiszpanii ze skutkiem najpóźniej od dnia 20 czerwca 2014 r. od godz. 00.00,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Z dniem 29 czerwca 2014 r. od godz. 15.00 zakazuje się połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przy użyciu tonarów zarejestrowanych we Włoszech.

Tuńczyków błękitnopłetwych złowionych przy użyciu tych tonarów po wskazanej powyżej dacie nie zatrzymuje się na statku, nie umieszcza w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych, nie przeładowuje, nie przenosi, nie poławia ani nie wyładowuje.

Artykuł 2

Z dniem 15 lipca 2014 r. od godz. 00.00 zakazuje się połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przy użyciu tonarów zarejestrowanych w Portugalii.

Tuńczyków błękitnopłetwych złowionych przy użyciu tych tonarów po wskazanej powyżej dacie nie zatrzymuje się na statku, nie umieszcza w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych, nie przeładowuje, nie przenosi, nie poławia ani nie wyładowuje.

Artykuł 3

Najpóźniej od dnia 20 czerwca 2014 r. od godz. 00.00 zakazuje się prowadzenia połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przy użyciu tonarów zarejestrowanych w Hiszpanii.

Tuńczyków błękitnopłetwych złowionych przy użyciu tych tonarów po wskazanej powyżej dacie nie zatrzymuje się na statku, nie umieszcza w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych, nie przeładowuje, nie przenosi, nie poławia ani nie wyładowuje.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 sierpnia 2014 r.

W imieniu Komisji,

za Przewodniczącego,

Michel BARNIER

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Dz.U. L 24 z 28.1.2014, s. 1.

(3)  Dz.U. L 96 z 15.4.2009, s. 1.


Top