EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0703

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 703/2014 z dnia 19 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-s-metylu, etoksychiny, flusilazolu, izoksaflutolu, molinatu, propoksykarbazonu, piraflufenu etylowego, chinoklaminy i warfaryny w określonych produktach lub na ich powierzchni Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 186, 26.6.2014, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/703/oj

26.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 186/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 703/2014

z dnia 19 czerwca 2014 r.

zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-s-metylu, etoksychiny, flusilazolu, izoksaflutolu, molinatu, propoksykarbazonu, piraflufenu etylowego, chinoklaminy i warfaryny w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), art. 18 ust. 1 lit. b) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla acibenzolaru-s-metylu, izoksaflutolu, molinatu, propoksykarbazonu i piraflufenu etylowego zostały określone w załączniku II i w części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP dla etoksychiny i flusilazolu określono w części A załącznika III do tego rozporządzenia. W rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 nie określono żadnych NDP dla chinoklaminy i warfaryny, a ponieważ substancje te nie są włączone do załącznika IV tego rozporządzenia, stosuje się wartość wzorcową wynoszącą 0,01 mg/kg, określoną w art. 18 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(2)

W odniesieniu do acibenzolaru-s-metylu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej „Urzędem”) przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 (2). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Urząd zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do bananów i pomidorów. W odniesieniu do innych produktów zalecił pozostawienie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla jabłek, gruszek i mango pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(3)

Nieujęcie etoksychiny w załączniku I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (3) przewidziano w decyzji Komisji 2011/143/UE (4). Wszystkie obowiązujące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających substancję czynną etoksychinę zostały cofnięte. W związku z tym, zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 14 ust. 1 lit. a), NDP określone w odniesieniu do tej substancji czynnej w załączniku III należy skreślić. Powyższe nie powinno mieć zastosowania do NDP odpowiadających CXL, które opierają się na zastosowaniach w państwach trzecich, pod warunkiem że są one dopuszczalne ze względu na bezpieczeństwo konsumenta. Nie powinno to także mieć zastosowania w przypadkach, w których NDP określono wyraźnie jako tolerancję przywozową.

(4)

W odniesieniu do etoksychiny Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (5). Urząd stwierdził, że w odniesieniu do CXL dla gruszek pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. W odniesieniu do gruszek stwierdzono istnienie ryzyka dla konsumentów. Należy zatem ustalić dane NDP na poziomie określonej granicy oznaczalności. Urząd stwierdził istnienie pewnych niepewności dotyczących toksykologicznych wartości referencyjnych dla etoksychiny. Ponieważ przy poziomach pozostałości poniżej obecnego NDP nie można wykluczyć ryzyka dla konsumentów, od dnia stosowania niniejszego rozporządzenia należy w odniesieniu do gruszek stosować wartość wynoszącą 0,05 mg/kg.

(5)

Okres, w którym flusilazol był ujęty w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, przewidziany w dyrektywie Komisji 2006/133/WE (6) upłynął w dniu 30 czerwca 2008 r. Ponieważ flusilazol nie jest już dopuszczony jako substancja czynna, a wszystkie obowiązujące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających tę substancję czynną zostały cofnięte, NDP określone w odniesieniu do tej substancji czynnej w załączniku III należy skreślić zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 14 ust. 1 lit. a).

(6)

W odniesieniu do flusilazolu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 (7). Urząd stwierdził istnienie ryzyka dla konsumentów w odniesieniu do CXL dla jabłek; gruszek; winogron stołowych; brzoskwiń; wątroby, nerek, mięsa i tłuszczu bydła; mięsa i tłuszczu owczego; oraz mięsa i tłuszczu wieprzowego. W odniesieniu do brzoskwiń stwierdzono istnienie ryzyka dla konsumentów przy poziomach pozostałości poniżej obecnego NDP. Z tego względu od dnia stosowania niniejszego rozporządzenia należy w odniesieniu do brzoskwiń stosować wartość wynoszącą 0,01 mg/kg

(7)

W odniesieniu do izoksaflutolu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 (8). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Urząd zalecił obniżenie NDP dla kukurydzy cukrowej, ziarna kukurydzy i trzciny cukrowej. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP w przypadku nasion maku brak było informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP dla nasion maku należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności lub wartości wzorcowej, jak określono w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(8)

W odniesieniu do molinatu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 (9). Urząd stwierdził, że w odniesieniu do MRL dla ryżu pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tego produktu należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniany NDP poddany zostanie przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(9)

W odniesieniu do propoksykarbazonu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 (10). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Urząd zalecił pozostawienie dotychczasowych NDP w odniesieniu do niektórych produktów.

(10)

W odniesieniu do piraflufenu etylowego Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 (11). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do MRL dla owoców cytrusowych, orzechów z drzew orzechowych, owoców ziarnkowych, owoców pestkowych, winogron stołowych i winogron do produkcji wina, porzeczek (czerwonych, czarnych i białych), agrestu, bzu czarnego, oliwek stołowych, ziemniaków, nasion rzepaku, oliwek do produkcji oliwy, ziarna jęczmienia, ziarna owsa, ziarna żyta, ziarna pszenicy i chmielu pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP w przypadku nasion bawełny brak było informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP dla nasion bawełny należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności lub wartości wzorcowej, jak określono w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(11)

W odniesieniu do chinoklaminy Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (12). Wszystkie dotychczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające chinoklaminę są ograniczone do roślin niejadalnych. Należy zatem ustalić dane NDP na poziomie określonej granicy oznaczalności.

(12)

W odniesieniu do warfaryny Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 (13). Wszystkie dotychczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające warfarynę są ograniczone do stosowania jedynie jako rodentycyd i nie obejmują bezpośredniego stosowania na roślinach jadalnych. Należy zatem ustalić dane NDP na poziomie wzorcowej granicy oznaczalności.

(13)

W odniesieniu do produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, w przypadku których nie zgłoszono na poziomie Unii stosownych zezwoleń bądź tolerancji przywozowej, ani nie ma NDP zgodnego z Kodeksem, Urząd stwierdził, że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. W świetle aktualnego stanu wiedzy naukowej i technicznej należy wyznaczyć NDP dla tych produktów na poziomie określonej granicy oznaczalności lub wartości wzorcowej zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(14)

Komisja zasięgnęła rady laboratoriów referencyjnych UE do spraw pozostałości pestycydów odnośnie do potrzeby dostosowania niektórych granic oznaczalności. W odniesieniu do kilku substancji laboratoria te stwierdziły, że w przypadku niektórych towarów rozwój techniczny wymaga ustalenia określonych granic oznaczalności.

(15)

Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(16)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(17)

Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dla produktów, które zostały zgodnie z prawem wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.

(18)

Należy przewidzieć rozsądnie długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(19)

Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje z partnerami handlowymi Unii temat nowych NDP, a ich uwagi zostały uwzględnione.

(20)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem jest nadal stosowane w odniesieniu do produktów, które zostały zgodnie z prawem wyprodukowane przed dniem 16 stycznia 2015 r.:

1)

w odniesieniu do substancji czynnych: acibenzolar-s-metylu, izoksaflutol, molinat, propoksykarbazon, piraflufen etylowy, chinoklamina i warfaryna — we wszystkich produktach i na ich powierzchni;

2)

w odniesieniu do substancji czynnej etoksychina — we wszystkich produktach i na ich powierzchni z wyjątkiem gruszek;

3)

w odniesieniu do substancji czynnej flusilazol — we wszystkich produktach i na ich powierzchni z wyjątkiem brzoskwiń.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 stycznia 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 czerwca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności: „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acibenzolar-S-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla acibenzolaru-s-metylu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2013;11(2):3122. [41 s.]

(3)  Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).

(4)  Decyzja Komisji 2011/143/UE z dnia 3 marca 2011 r. dotycząca niewłączenia etoksychiny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz zmieniająca decyzję Komisji 2008/941/WE (Dz.U. L 59 z 4.3.2011, s. 71).

(5)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności: „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ethoxyquin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla etoksychiny zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2013;11(5):3231. [25 s.]

(6)  Dyrektywa Komisji 2006/133/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia flusilazolu jako substancji czynnej (Dz.U. L 349 z 12.12.2006, s. 27).

(7)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności: „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flusilazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla flusilazolu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2013;11(4):3186. [62 s.]

(8)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności: „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for isoxaflutole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla izoksaflutolu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2013;11(2):3123. [30 s.]

(9)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności: „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for molinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla molinatu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2013;11(3):3140. [27 s.]

(10)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności: „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propoxycarbazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla propoksykarbazonu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2013;11(4):3164. [30 s.]

(11)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności: „Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyraflufen-ethyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Przegląd dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dla piraflufenu etylowego zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2013;11(3):3142. [37 s.]

(12)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności: „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for quinoclamine, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) chinoklaminy zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2013;11(3):3141. [11 s.]

(13)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności: „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for warfarin, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) warfaryny zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2013;11(2):3124. [8 s.]


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II kolumny dotyczące acibenzolaru-s-metylu, izoksaflutolu, molinatu, propoksykarbazonu i piraflufenu etylowego otrzymują brzmienie:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (2)

Acibenzolar-s-metylu (suma acibenzolaru-s-metylu i kwasu acibenzolarowego (wolnego lub skonjugowanego) wyrażona jako acibenzolar-s-metylu)

Izoksaflutol (suma izoksaflutolu i jego metabolitu diketonitrylowego, wyrażona jako izoksaflutol)

Molinat

Propoksykarbazon (A) (propoksykarbazon, jego sole oraz 2-hydroksypropoksykarbazon wyrażony jako propoksykarbazon)

Piraflufen etylowy (A) (suma piraflufenu etylowego i piraflufenu, wyrażona jako piraflufen etylowy)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY

 

0,02  (1)

 

 

0,02  (1)

0110000

(i)

Owoce cytrusowe

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,02  (1)

(+)

0110010

Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)

 

 

 

 

 

0110020

Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)

 

 

 

 

 

0110030

Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis))

 

 

 

 

 

0110040

Limy (limonki)

 

 

 

 

 

0110050

Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

 

 

 

0110990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

Orzechy z drzew orzechowych

 

 

0,02  (1)

0,05  (1)

(+)

0120010

Migdały

0,01  (1)

 

 

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

0,01  (1)

 

 

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

0,01  (1)

 

 

 

 

0120040

Kasztany jadalne

0,01  (1)

 

 

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

0,01  (1)

 

 

 

 

0120060

Orzechy laskowe (Filbert)

0,1

 

 

 

 

0120070

Orzechy makadamia

0,01  (1)

 

 

 

 

0120080

Orzeszki pekan

0,01  (1)

 

 

 

 

0120090

Orzeszki sosnowe

0,01  (1)

 

 

 

 

0120100

Pistacje

0,01  (1)

 

 

 

 

0120110

Orzechy włoskie

0,01  (1)

 

 

 

 

0120990

Pozostałe

0,01  (1)

 

 

 

 

0130000

(iii)

Owoce ziarnkowe

 

 

0,01  (1)

0,02 (1)

(+)

0130010

Jabłka (Jabłoń płonka)

0,1 (+)

 

 

 

 

0130020

Gruszki (Gruszka azjatycka)

0,1 (+)

 

 

 

 

0130030

Pigwy

0,01  (1)

 

 

 

 

0130040

Nieszpułka zwyczajna

0,01  (1)

 

 

 

 

0130050

Nieśplik japoński

0,01  (1)

 

 

 

 

0130990

Pozostałe

0,01  (1)

 

 

 

 

0140000

(iv)

Owoce pestkowe

 

 

0,01  (1)

0,02 (1)

(+)

0140010

Morele

0,2

 

 

 

 

0140020

Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)

0,01  (1)

 

 

 

 

0140030

Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)

0,2

 

 

 

 

0140040

Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))

0,01  (1)

 

 

 

 

0140990

Pozostałe

0,01  (1)

 

 

 

 

0150000

(v)

Jagody i drobne owoce

0,01  (1)

 

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0151000

a)

Winogrona stołowe i do produkcji wina

 

 

 

 

(+)

0151010

Winogrona stołowe

 

 

 

 

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

 

 

 

 

0152000

b)

Truskawki

 

 

 

 

 

0153000

c)

Owoce leśne

 

 

 

 

 

0153010

Jeżyny

 

 

 

 

 

0153020

Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)

 

 

 

 

 

0153030

Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0154000

d)

Inne drobne owoce i jagody

 

 

 

 

 

0154010

Borówki amerykańskie (Borówki czarne)

 

 

 

 

 

0154020

Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V, vitis-idaea))

 

 

 

 

 

0154030

Porzeczki (czerwone, czarne i białe)

 

 

 

 

(+)

0154040

Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)

 

 

 

 

(+)

0154050

Róża dzika

 

 

 

 

 

0154060

Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)

 

 

 

 

 

0154070

Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))

 

 

 

 

 

0154080

Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)

 

 

 

 

(+)

0154990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0160000

(vi)

Owoce różne

 

 

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0161000

a)

Z jadalną skórką

0,01  (1)

 

 

 

 

0161010

Daktyle

 

 

 

 

 

0161020

Figi

 

 

 

 

 

0161030

Oliwki stołowe

 

 

 

 

(+)

0161040

Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp,))

 

 

 

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

 

 

 

0161060

Kaki (szaron, persymon)

 

 

 

 

 

0161070

Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

 

 

 

0161990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0162000

b)

Z niejadalną skórką, małe

0,01  (1)

 

 

 

 

0162010

Kiwi

 

 

 

 

 

0162020

Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)

 

 

 

 

 

0162030

Owoce męczennicy

 

 

 

 

 

0162040

Owoc opuncji (cactus fruit)

 

 

 

 

 

0162050

Caimito

 

 

 

 

 

0162060

Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)

 

 

 

 

 

0162990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0163000

c)

Z niejadalną skórką, duże

 

 

 

 

 

0163010

Awokado

0,01  (1)

 

 

 

 

0163020

Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)

0,08

 

 

 

 

0163030

Mango

0,6 (+)

 

 

 

 

0163040

Papaja

0,01  (1)

 

 

 

 

0163050

Granaty

0,01  (1)

 

 

 

 

0163060

Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)

0,01  (1)

 

 

 

 

0163070

Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))

0,01  (1)

 

 

 

 

0163080

Ananasy

0,01  (1)

 

 

 

 

0163090

Chlebowiec właściwy (Jackfruit)

0,01  (1)

 

 

 

 

0163100

Durian (rościan)

0,01  (1)

 

 

 

 

0163110

Flaszowiec miękkociernisty

0,01  (1)

 

 

 

 

0163990

Pozostałe

0,01  (1)

 

 

 

 

0200000

2.

WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE

 

 

 

 

0,02 (1)

0210000

(i)

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0211000

a)

Ziemniaki

 

 

 

 

(+)

0212000

b)

Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

 

 

 

0212010

Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)

 

 

 

 

 

0212020

Słodkie ziemniaki

 

 

 

 

 

0212030

Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)

 

 

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

 

 

 

0212990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0213000

c)

Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

 

 

 

0213010

Buraki

 

 

 

 

 

0213020

Marchew

 

 

 

 

 

0213030

Seler korzeniowy

 

 

 

 

 

0213040

Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)

 

 

 

 

 

0213050

Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur) (Czyściec bulwiasty)

 

 

 

 

 

0213060

Pasternak

 

 

 

 

 

0213070

Pietruszka zwyczajna — korzeń

 

 

 

 

 

0213080

Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

 

0213090

Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)

 

 

 

 

 

0213100

Brukiew

 

 

 

 

 

0213110

Rzepa

 

 

 

 

 

0213990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0220000

(ii)

Warzywa cebulowe

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0220010

Czosnek

 

 

 

 

 

0220020

Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)

 

 

 

 

 

0220030

Szalotka

 

 

 

 

 

0220040

Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)

 

 

 

 

 

0220990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0230000

(iii)

Warzywa owocowe

 

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0231000

a)

Rośliny psiankowate

 

 

 

 

 

0231010

Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty)

0,9

 

 

 

 

0231020

Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))

0,01  (1)

 

 

 

 

0231030

Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S, macrocarpon))

0,01  (1)

 

 

 

 

0231040

Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa

0,01  (1)

 

 

 

 

0231990

Pozostałe

0,01  (1)

 

 

 

 

0232000

b)

Dyniowate — z jadalną skórką

0,01  (1)

 

 

 

 

0232010

Ogórki

 

 

 

 

 

0232020

Korniszony

 

 

 

 

 

0232030

Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)

 

 

 

 

 

0232990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0233000

c)

Dyniowate — z niejadalną skórką

0,01  (1)

 

 

 

 

0233010

Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))

 

 

 

 

 

0233020

Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))

 

 

 

 

 

0233030

Arbuzy

 

 

 

 

 

0233990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0234000

d)

Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)

0,01  (1)

 

 

 

 

0239000

e)

Pozostałe warzywa o jadalnych owocach

0,01  (1)

 

 

 

 

0240000

(iv)

Warzywa kapustne

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0241000

a)

Kapustne kwitnące

 

 

 

 

 

0241010

Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)

 

 

 

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

 

 

 

0241990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0242000

b)

Kapustne głowiaste

 

 

 

 

 

0242010

Brukselka

 

 

 

 

 

0242020

Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)

 

 

 

 

 

0242990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0243000

c)

Kapustne liściowe

 

 

 

 

 

0243010

Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)

 

 

 

 

 

0243020

Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)

 

 

 

 

 

0243990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0244000

d)

Kalarepa

 

 

 

 

 

0250000

(v)

Warzywa liściowe i świeże zioła

 

 

 

 

 

0251000

a)

Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne

0,3

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0251010

Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)

 

 

 

 

 

0251020

Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))

 

 

 

 

 

0251030

Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/C, intybus var, foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)

 

 

 

 

 

0251040

Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)

 

 

 

 

 

0251050

Gorycznik wiosenny

 

 

 

 

 

0251060

Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,))

 

 

 

 

 

0251070

Gorczyca sarepska

 

 

 

 

 

0251080

Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy )

 

 

 

 

 

0251990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0252000

b)

Szpinak i podobne (liście)

 

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0252010

Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)

0,3

 

 

 

 

0252020

Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))

0,01  (1)

 

 

 

 

0252030

Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)

0,01  (1)

 

 

 

 

0252990

Pozostałe

0,01  (1)

 

 

 

 

0253000

c)

Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0254000

d)

Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0255000

e)

Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0256000

f)

Zioła

0,3

0,05 (1)

0,02  (1)

0,05  (1)

 

0256010

Trybula

 

 

 

 

 

0256020

Szczypiorek

 

 

 

 

 

0256030

Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))

 

 

 

 

 

0256040

Pietruszka — nać (Liście pietruszki korzeniowej)

 

 

 

 

 

0256050

Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis)

 

 

 

 

 

0256060

Rozmaryn

 

 

 

 

 

0256070

Tymianek (Majeranek, oregano)

 

 

 

 

 

0256080

Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)

 

 

 

 

 

0256090

Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)

 

 

 

 

 

0256100

Estragon (Hizop)

 

 

 

 

 

0256990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0260000

(vi)

Warzywa strączkowe (świeże)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0260010

Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)

 

 

 

 

 

0260020

Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))

 

 

 

 

 

0260030

Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)

 

 

 

 

 

0260040

Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)

 

 

 

 

 

0260050

Soczewica

 

 

 

 

 

0260990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0270000

(vii)

Warzywa łodygowe (świeże)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0270010

Szparagi

 

 

 

 

 

0270020

Karczochy (Łodygi Borago officinalis)

 

 

 

 

 

0270030

Seler

 

 

 

 

 

0270040

Koper włoski

 

 

 

 

 

0270050

Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)

 

 

 

 

 

0270060

Por

 

 

 

 

 

0270070

Rabarbar

 

 

 

 

 

0270080

Pędy bambusa

 

 

 

 

 

0270090

Rdzenie palmowe

 

 

 

 

 

0270990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0280000

(viii)

Grzyby

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0280010

Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))

 

 

 

 

 

0280020

Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)

 

 

 

 

 

0280990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

Wodorosty morskie

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

 

0300000

3.

NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0300010

Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))

 

 

 

 

 

0300020

Soczewica

 

 

 

 

 

0300030

Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)

 

 

 

 

 

0300040

Łubin

 

 

 

 

 

0300990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0400000

4.

NASIONA I OWOCE OLEISTE

0,01  (1)

0,02  (1)

0,02  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

0401000

(i)

Nasiona oleiste

 

 

 

 

 

0401010

Siemię lniane

 

 

 

 

 

0401020

Orzeszki ziemne

 

 

 

 

 

0401030

Mak

 

 

 

 

 

0401040

Ziarna sezamu

 

 

 

 

 

0401050

Ziarna słonecznika

 

 

 

 

 

0401060

Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)

 

 

 

 

(+)

0401070

Ziarna soi

 

 

 

 

 

0401080

Nasiona gorczycy

 

 

 

 

 

0401090

Nasiona bawełny

 

 

 

 

 

0401100

Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)

 

 

 

 

 

0401110

Krokosz balwierski

 

 

 

 

 

0401120

Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))

 

 

 

 

 

0401130

Lnicznik właściwy

 

 

 

 

 

0401140

Konopie

 

 

 

 

 

0401150

Rącznik pospolity

 

 

 

 

 

0401990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0402000

(ii)

Owoce oleiste

 

 

 

 

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

 

 

 

(+)

0402020

Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)

 

 

 

 

 

0402030

Olejowiec gwinejski

 

 

 

 

 

0402040

Drzewo kapokowe

 

 

 

 

 

0402990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0500000

5.

ZBOŻA

 

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0500010

Jęczmień

0,05

 

 

 

(+)

0500020

Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)

0,01  (1)

 

 

 

 

0500030

Kukurydza

0,01  (1)

 

 

 

 

0500040

Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)

0,01  (1)

 

 

 

 

0500050

Owies zwyczajny

0,01  (1)

 

 

 

(+)

0500060

Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))

0,01  (1)

 

(+)

 

 

0500070

Żyto

0,01  (1)

 

 

 

(+)

0500080

Sorgo

0,01  (1)

 

 

 

 

0500090

Pszenica (Orkisz, pszenżyto)

0,05

 

 

 

(+)

0500990

Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis))

0,01  (1)

 

 

 

 

0600000

6.

HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0610000

(i)

Herbata

 

 

 

 

 

0620000

(ii)

Ziarna kawy

 

 

 

 

 

0630000

(iii)

Napary ziołowe (suszone)

 

 

 

 

 

0631000

a)

Kwiaty

 

 

 

 

 

0631010

Kwiaty rumianku

 

 

 

 

 

0631020

Kwiat malwy sudańskiej

 

 

 

 

 

0631030

Płatki róży

 

 

 

 

 

0631040

Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))

 

 

 

 

 

0631050

Lipa drobnoziarnista

 

 

 

 

 

0631990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0632000

b)

Liście

 

 

 

 

 

0632010

Liście truskawki

 

 

 

 

 

0632020

Liście rooibos (Liście miłorzębu)

 

 

 

 

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

 

 

 

 

0632990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0633000

c)

Korzenie

 

 

 

 

 

0633010

Korzeń waleriany

 

 

 

 

 

0633020

Korzeń żeńszenia

 

 

 

 

 

0633990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0639000

d)

Pozostałe napary ziołowe

 

 

 

 

 

0640000

(iv)

Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)

 

 

 

 

 

0650000

(v)

Chleb świętojański (st johns bread)

 

 

 

 

 

0700000

7.

CHMIEL (suszony)

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1) (+)

0800000

8.

PRZYPRAWY

 

 

 

 

 

0810000

(i)

Nasiona

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0810010

Anyż

 

 

 

 

 

0810020

Czarnuszka siewna

 

 

 

 

 

0810030

Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)

 

 

 

 

 

0810040

Kolendra

 

 

 

 

 

0810050

Kmin rzymski

 

 

 

 

 

0810060

Koper ogrodowy

 

 

 

 

 

0810070

Koper włoski

 

 

 

 

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

 

 

 

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

 

 

 

 

0810990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0820000

(ii)

Owoce i jagody

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0820010

Ziele angielskie

 

 

 

 

 

0820020

Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)

 

 

 

 

 

0820030

Kminek

 

 

 

 

 

0820040

Kardamon malabarski

 

 

 

 

 

0820050

Jagody jałowca

 

 

 

 

 

0820060

Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)

 

 

 

 

 

0820070

Wanilia płaskolistna

 

 

 

 

 

0820080

Tamarynd

 

 

 

 

 

0820990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0830000

(iii)

Kora

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0830010

Cynamon (Kasja)

 

 

 

 

 

0830990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0840000

(iv)

Korzenie lub kłącza

 

 

 

 

 

0840010

Lukrecja

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0840020

Imbir

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0840030

Kurkuma

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0840040

Chrzan pospolity

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

0840990

Pozostałe

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0850000

(v)

Pąki

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0850010

Goździki

 

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

 

0850990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0860000

(vi)

Słupki kwiatowe

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0860010

Szafran

 

 

 

 

 

0860990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0870000

(vii)

Osnówka nasienia

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05  (1)

0,1  (1)

0,1  (1)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

 

 

 

 

0870990

Pozostałe

 

 

 

 

 

0900000

9.

ROŚLINY CUKRODAJNE

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0900010

Burak cukrowy (korzeń)

 

 

 

 

 

0900020

Trzcina cukrowa

 

 

 

 

 

0900030

Cykoria podróżnik korzenie

 

 

 

 

 

0900990

Pozostałe

 

 

 

 

 

1000000

10.

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

 

 

 

 

1010000

(i)

Tkanka

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1011000

a)

Świnie

 

 

 

 

 

1011010

Mięśnie

 

 

 

 

 

1011020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

1011030

Wątroba

 

 

 

 

 

1011040

Nerka

 

 

 

 

 

1011050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

1011990

Pozostałe

 

 

 

 

 

1012000

b)

Bydło

 

 

 

 

 

1012010

Mięśnie

 

 

 

 

 

1012020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

1012030

Wątroba

 

 

 

 

 

1012040

Nerka

 

 

 

 

 

1012050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

1012990

Pozostałe

 

 

 

 

 

1013000

c)

Owce

 

 

 

 

 

1013010

Mięśnie

 

 

 

 

 

1013020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

1013030

Wątroba

 

 

 

 

 

1013040

Nerka

 

 

 

 

 

1013050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

1013990

Pozostałe

 

 

 

 

 

1014000

d)

Kozy

 

 

 

 

 

1014010

Mięśnie

 

 

 

 

 

1014020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

1014030

Wątroba

 

 

 

 

 

1014040

Nerka

 

 

 

 

 

1014050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

1014990

Pozostałe

 

 

 

 

 

1015000

e)

Konie, osły, muły lub osłomuły

 

 

 

 

 

1015010

Mięśnie

 

 

 

 

 

1015020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

1015030

Wątroba

 

 

 

 

 

1015040

Nerka

 

 

 

 

 

1015050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

1015990

Pozostałe

 

 

 

 

 

1016000

f)

Drób — kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie

 

 

 

 

 

1016010

Mięśnie

 

 

 

 

 

1016020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

1016030

Wątroba

 

 

 

 

 

1016040

Nerka

 

 

 

 

 

1016050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

1016990

Pozostałe

 

 

 

 

 

1017000

g)

Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)

 

 

 

 

 

1017010

Mięśnie

 

 

 

 

 

1017020

Tłuszcz

 

 

 

 

 

1017030

Wątroba

 

 

 

 

 

1017040

Nerka

 

 

 

 

 

1017050

Podroby jadalne

 

 

 

 

 

1017990

Pozostałe

 

 

 

 

 

1020000

(ii)

Mleko

0,01  (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,02  (1)

0,02  (1)

1020010

Bydło

 

 

 

 

 

1020020

Owce

 

 

 

 

 

1020030

Kozy

 

 

 

 

 

1020040

Konie

 

 

 

 

 

1020990

Pozostałe

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

Jaja ptasie

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1030010

Kury

 

 

 

 

 

1030020

Kaczki

 

 

 

 

 

1030030

Gęsi

 

 

 

 

 

1030040

Przepiórki

 

 

 

 

 

1030990

Pozostałe

 

 

 

 

 

1040000

(iv)

Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

0,05  (1)

1050000

(v)

Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1060000

(vi)

Ślimaki

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

1070000

(vii)

Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)

0,02 (1)

0,02  (1)

0,01  (1)

0,05  (1)

0,02  (1)

2)

w załączniku III skreśla się kolumny dotyczące acibenzolaru, etoksychiny, flusilazolu, izoksaflutolu, molinatu, propoksykarbazonu i piraflufenu etylowego;

3)

w załączniku V wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się kolumny dotyczące warfaryny i chinoklaminy w brzmieniu:

„Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (4)

Chinoklamina

Warfaryna

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

1.

OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY

 

0,01  (3)

0110000

(i)

Owoce cytrusowe

0,01  (3)

 

0110010

Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)

 

 

0110020

Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)

 

 

0110030

Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis))

 

 

0110040

Limy (limonki)

 

 

0110050

Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis))

 

 

0110990

Pozostałe

 

 

0120000

(ii)

Orzechy z drzew orzechowych

0,02  (3)

 

0120010

Migdały

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

 

0120040

Kasztany jadalne

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

 

0120060

Orzechy laskowe (Filbert)

 

 

0120070

Orzechy makadamia

 

 

0120080

Orzeszki pekan

 

 

0120090

Orzeszki sosnowe

 

 

0120100

Pistacje

 

 

0120110

Orzechy włoskie

 

 

0120990

Pozostałe

 

 

0130000

(iii)

Owoce ziarnkowe

0,01  (3)

 

0130010

Jabłka (Jabłoń płonka)

 

 

0130020

Gruszki (Gruszka azjatycka)

 

 

0130030

Pigwy

 

 

0130040

Nieszpułka zwyczajna

 

 

0130050

Nieśplik japoński

 

 

0130990

Pozostałe

 

 

0140000

(iv)

Owoce pestkowe

0,01  (3)

 

0140010

Morele

 

 

0140020

Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)

 

 

0140030

Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)

 

 

0140040

Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Pozostałe

 

 

0150000

(v)

Jagody i drobne owoce

0,01  (3)

 

0151000

a)

Winogrona stołowe i do produkcji wina

 

 

0151010

Winogrona stołowe

 

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

 

0152000

b)

Truskawki

 

 

0153000

c)

Owoce leśne

 

 

0153010

Jeżyny

 

 

0153020

Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)

 

 

0153030

Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus))

 

 

0153990

Pozostałe

 

 

0154000

d)

Inne drobne owoce i jagody

 

 

0154010

Borówki amerykańskie (Borówki czarne)

 

 

0154020

Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V, vitis-idaea))

 

 

0154030

Porzeczki (czerwone, czarne i białe)

 

 

0154040

Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)

 

 

0154050

Róża dzika

 

 

0154060

Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)

 

 

0154070

Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))

 

 

0154080

Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)

 

 

0154990

Pozostałe

 

 

0160000

(vi)

Owoce różne

0,01  (3)

 

0161000

a)

Z jadalną skórką

 

 

0161010

Daktyle

 

 

0161020

Figi

 

 

0161030

Oliwki stołowe

 

 

0161040

Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp,))

 

 

0161050

Karambola (Bilimbi)

 

 

0161060

Kaki (szaron, persymon)

 

 

0161070

Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Pozostałe

 

 

0162000

b)

Z niejadalną skórką, małe

 

 

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)

 

 

0162030

Owoce męczennicy

 

 

0162040

Owoc opuncji (cactus fruit)

 

 

0162050

Caimito

 

 

0162060

Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)

 

 

0162990

Pozostałe

 

 

0163000

c)

Z niejadalną skórką, duże

 

 

0163010

Awokado

 

 

0163020

Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaja

 

 

0163050

Granaty

 

 

0163060

Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)

 

 

0163070

Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananasy

 

 

0163090

Chlebowiec właściwy (Jackfruit)

 

 

0163100

Durian (rościan)

 

 

0163110

Flaszowiec miękkociernisty

 

 

0163990

Pozostałe

 

 

0200000

2.

WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE

 

0,01  (3)

0210000

(i)

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,01  (3)

 

0211000

a)

Ziemniaki

 

 

0212000

b)

Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

0212010

Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)

 

 

0212020

Słodkie ziemniaki

 

 

0212030

Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

0212990

Pozostałe

 

 

0213000

c)

Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

0213010

Buraki

 

 

0213020

Marchew

 

 

0213030

Seler korzeniowy

 

 

0213040

Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)

 

 

0213050

Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty — topinambur) (Czyściec bulwiasty)

 

 

0213060

Pasternak

 

 

0213070

Pietruszka zwyczajna — korzeń

 

 

0213080

Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)

 

 

0213100

Brukiew

 

 

0213110

Rzepa

 

 

0213990

Pozostałe

 

 

0220000

(ii)

Warzywa cebulowe

0,01  (3)

 

0220010

Czosnek

 

 

0220020

Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)

 

 

0220030

Szalotka

 

 

0220040

Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)

 

 

0220990

Pozostałe

 

 

0230000

(iii)

Warzywa owocowe

0,01  (3)

 

0231000

a)

Rośliny psiankowate

 

 

0231010

Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty)

 

 

0231020

Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))

 

 

0231030

Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S, macrocarpon))

 

 

0231040

Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa

 

 

0231990

Pozostałe

 

 

0232000

b)

Dyniowate — z jadalną skórką

 

 

0232010

Ogórki

 

 

0232020

Korniszony

 

 

0232030

Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)

 

 

0232990

Pozostałe

 

 

0233000

c)

Dyniowate — z niejadalną skórką

 

 

0233010

Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))

 

 

0233020

Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))

 

 

0233030

Arbuzy

 

 

0233990

Pozostałe

 

 

0234000

d)

Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)

 

 

0239000

e)

Pozostałe warzywa o jadalnych owocach

 

 

0240000

(iv)

Warzywa kapustne

0,01  (3)

 

0241000

a)

Kapustne kwitnące

 

 

0241010

Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

0241990

Pozostałe

 

 

0242000

b)

Kapustne głowiaste

 

 

0242010

Brukselka

 

 

0242020

Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)

 

 

0242990

Pozostałe