Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0668

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

OJ L 179, 19.6.2014, p. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj

19.6.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/36


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 668/2014

z dnia 13 czerwca 2014 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 2 akapit drugi, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 7 akapit drugi, art. 19 ust. 2 akapit drugi, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 4 akapit drugi, art. 44 ust. 3, art. 49 ust. 7 akapit drugi, art. 51 ust. 6 akapit drugi, art. 53 ust. 3 akapit drugi oraz art. 54 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 uchyliło i zastąpiło rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (2) oraz (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (3). Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 uprawnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych i wykonawczych. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w nowych ramach prawnych należy przyjąć określone uregulowania za pomocą takich aktów. Nowe przepisy powinny zastąpić przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (4) oraz w rozporządzeniu (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (5). Rozporządzenia te uchyla się rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia unijnych symboli chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do określonych przepisów dotyczących zaopatrzenia, określonych przepisów proceduralnych i określonych dodatkowych przepisów przejściowych (6).

(2)

Szczegółowe zasady dotyczące stosowania znaków lingwistycznych w odniesieniu do chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego i gwarantowanej tradycyjnej specjalności oraz tłumaczeń oświadczenia towarzyszącego gwarantowanej tradycyjnej specjalności wymagają określenia w celu zapewnienia, aby podmioty i konsumenci we wszystkich państwach członkowskich byli w stanie przeczytać i zrozumieć zarówno nazwy, jak i oświadczenia.

(3)

Obszar geograficzny, do którego przypisane są chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne, należy wyznaczyć w specyfikacji produktu szczegółowo, precyzyjnie, w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, aby umożliwić producentom, właściwym organom i jednostkom certyfikującym oparcie działalności na pewnych i niezawodnych podstawach.

(4)

Konieczne jest wprowadzenie obowiązku umieszczania szczegółowych zasad dotyczących pochodzenia i jakości paszy w specyfikacjach produktów pochodzenia zwierzęcego, których nazwy są zarejestrowane jako chronione nazwy pochodzenia, w celu zagwarantowania jednorodnej jakości produktu i zharmonizowania sposobu opracowania tych zasad.

(5)

Specyfikacja produktów oznaczonych chronionymi nazwami pochodzenia i chronionymi oznaczeniami geograficznymi powinna zawierać informacje o środkach podejmowanych w celu zagwarantowania, że produkt pochodzi z określonego obszaru geograficznego zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. Środki te należy podać w wyraźny i szczegółowy sposób umożliwiający śledzenie produktu, surowców, paszy i innych elementów pochodzących z określonego obszaru geograficznego.

(6)

W przypadku wniosków o rejestrację nazwy lub zatwierdzenie zmian obejmujących różne produkty należy określić, kiedy produkty oznaczone tą samą zarejestrowaną nazwą są uważane za różne. Aby uniknąć sytuacji, w których produkty niespełniające wymogów dotyczących nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, zawartych w art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, są wprowadzane do obrotu pod zarejestrowaną nazwą, należy wykazać zgodność z wymogami dotyczącymi rejestracji w odniesieniu do wszystkich poszczególnych produktów, których dotyczy wniosek.

(7)

Przypadki, w których pakowanie produktu rolnego lub środka spożywczego lub czynności mające na celu nadanie mu określonej postaci, takie jak krojenie w plastry lub tarcie, mogą odbywać się wyłącznie na wyznaczonym obszarze geograficznym, stanowią ograniczenie swobodnego przepływu towarów oraz swobody świadczenia usług. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ograniczenia takie mogą być nakładane jedynie, jeśli są niezbędne, proporcjonalne i służą podtrzymaniu renomy oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 należy przedstawić uzasadnienie tych ograniczeń, odnoszące się wyłącznie do danego produktu.

(8)

Warunkiem niezakłóconego działania systemu jest sprecyzowanie procedur składania wniosków, sprzeciwów, wprowadzania zmian i wycofania rejestracji.

(9)

Aby zagwarantować jednolite i skuteczne procedury, należy udostępnić formularze dotyczące wniosków, sprzeciwów, zmian i wycofania rejestracji, a także formularze dotyczące publikacji jednolitych dokumentów odnoszących się do nazw zarejestrowanych przed dniem 31 marca 2006 r.

(10)

Ze względu na pewność prawną konieczne jest jasne sprecyzowanie kryteriów ustalania daty złożenia wniosku o rejestrację i wniosku w sprawie zmian.

(11)

W dążeniu do usprawnienia procesu i ze względu na potrzeby normalizacji konieczne jest ograniczenie objętości jednolitych dokumentów.

(12)

Ze względu na potrzeby normalizacji należy przyjąć szczegółowe zasady dotyczące opisu produktu i metody produkcji. Aby umożliwić łatwe i szybkie badanie wniosków o rejestrację nazwy lub zatwierdzenie zmiany, opis produktu i metody produkcji powinien zawierać tylko istotne i porównywalne elementy. Należy unikać powtórzeń, dorozumianych wymogów i zbędnych informacji.

(13)

Ze względu na pewność prawną niezbędne jest ustalenie terminów dotyczących postępowania w sprawie sprzeciwu i ustanowienie kryteriów określania dat rozpoczęcia ich biegu.

(14)

W celu zachowania zasady przejrzystości informacje dotyczące wniosków w sprawie zmian i wniosków o wycofanie rejestracji, podlegających publikacji zgodnie z art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, powinny być wyczerpujące.

(15)

Dla usprawnienia i uproszczenia postępowania jedynym środkiem łączności dozwolonym w celu przekazywania wniosków, informacji i dokumentów, jest przekaz elektroniczny.

(16)

Należy ustanowić zasady stosowania symboli i oznaczeń na wprowadzanych do obrotu produktach oznaczonych chronionymi nazwami pochodzenia, chronionymi oznaczeniami geograficznymi lub produktach będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami, w tym właściwych wersji językowych.

(17)

Należy wyjaśnić zasady stosowania zarejestrowanych nazw w powiązaniu z symbolami, oznaczeniami lub odpowiednimi skrótami, o których mowa w art. 12 ust. 3 i 6 oraz w art. 23 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

(18)

Zagwarantowanie jednolitej ochrony oznaczeń, skrótów i symboli oraz podniesienie świadomości opinii publicznej w zakresie unijnych systemów jakości wymaga ustanowienia zasad stosowania oznaczeń, skrótów i symboli w mediach lub nośnikach reklamy w związku z produktami wytwarzanymi zgodnie z odpowiednim systemem jakości.

(19)

W celu zapewnienia przejrzystości i pewności prawnej niezbędne jest przyjęcie zasad dotyczących treści i formy rejestru chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności.

(20)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Szczegółowe zasady dotyczące nazwy

1.   Nazwa jest rejestrowana jako chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjalność w oryginalnym alfabecie. Kiedy oryginalnym alfabetem nie jest alfabet łaciński, wraz z nazwą w oryginalnym alfabecie rejestruje się jej transkrypcję w alfabecie łacińskim.

2.   Jeżeli nazwie gwarantowanej tradycyjnej specjalności towarzyszy oświadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, podlegające tłumaczeniu na inne języki urzędowe, tłumaczenia te umieszcza się w specyfikacji produktu.

Artykuł 2

Wyznaczenie obszaru geograficznego

Obszar geograficzny, do którego przypisane są chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne, musi być wyznaczony precyzyjnie, w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, z odesłaniem w możliwie największym zakresie do granic fizycznych lub administracyjnych.

Artykuł 3

Szczegółowe zasady dotyczące pasz

Specyfikacja produktu pochodzenia zwierzęcego, którego nazwa jest zarejestrowana jako chroniona nazwa pochodzenia, musi zawierać szczegółowe zasady dotyczące pochodzenia i jakości pasz.

Artykuł 4

Dowód pochodzenia

1.   Specyfikacja produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym określa procedury stosowane przez podmioty w celu podania informacji dotyczących dowodu pochodzenia, obejmujące produkt, surowce, pasze i inne elementy, które zgodnie ze specyfikacją produktu muszą pochodzić z wyznaczonego obszaru geograficznego.

2.   Podmioty muszą być w stanie wskazać:

a)

dostawcę, ilość oraz pochodzenie wszystkich otrzymanych partii surowca lub produktów;

b)

odbiorcę, ilość i przeznaczenie dostarczanych produktów;

c)

związek pomiędzy każdą partią przychodzącą, o której mowa w lit. a), i każdą partią wychodzącą, o której mowa w lit. b).

Artykuł 5

Opis kilku różnych produktów

Jeżeli wniosek o rejestrację nazwy lub zatwierdzenie zmiany zawiera opis kilku różnych produktów uprawnionych do oznaczenia tą nazwą, należy wykazać spełnienie wymogów dotyczących rejestracji oddzielnie dla każdego z tych produktów.

Do celów niniejszego artykułu „różne produkty” to produkty wprawdzie oznaczone tą samą zarejestrowaną nazwą, ale rozróżniane podczas wprowadzania do obrotu lub uważane za różne przez konsumentów.

Artykuł 6

Wymogi proceduralne dotyczące wniosków o rejestrację

1.   Jednolity dokument dotyczący chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, zawiera informacje wymagane w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Sporządza się go na podstawie formularza zawartego w tym załączniku. Dokument ten musi być zwięzły i nie może przekraczać 2500 słów, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.

Zawarte w jednolitym dokumencie odesłanie do publikacji specyfikacji produktu winno kierować do proponowanej wersji tej specyfikacji.

2.   Specyfikacja produktu będącego gwarantowaną tradycyjną specjalnością, o której mowa w art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, zawiera informacje wymagane w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Sporządza się ją na podstawie formularza zawartego w tym załączniku.

3.   Za datę złożenia wniosku uznaje się datę doręczenia wniosku Komisji drogą elektroniczną. Komisja przesyła potwierdzenie odbioru.

Artykuł 7

Szczegółowe zasady dotyczące opisu produktu i metody produkcji

1.   W przypadku wniosku dotyczącego rejestracji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, jednolity dokument określa produkt przy pomocy definicji i norm powszechnie stosowanych w odniesieniu do tego produktu.

Opis koncentruje się na specyfice produktu oznaczonego zgłoszoną do rejestracji nazwą, z użyciem jednostek miar i powszechnych lub technicznych warunków porównawczych, bez podawania charakterystyki technicznej właściwej dla wszystkich produktów tego typu i powiązanych obowiązkowych wymogów prawnych, które mają zastosowanie do wszystkich produktów tego typu.

2.   Opis produktu będącego gwarantowaną tradycyjną specjalnością, o której mowa w art. 19 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wymienia tylko właściwości niezbędne do identyfikacji produktu i jego specyficznych cech. Nie podaje się w nim po raz kolejny wymogów ogólnych, w szczególności charakterystyki technicznej właściwej dla wszystkich produktów tego typu i powiązanych obowiązkowych wymogów prawnych.

Opis metody produkcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, zawiera jedynie obowiązującą metodę produkcji. Opis poprzednich praktyk umieszcza się jedynie wtedy, gdy są one nadal stosowane. Opisuje się tylko metodę konieczną do uzyskania określonego produktu, w taki sposób, aby możliwe było jego ponowne wytworzenie.

Główne elementy świadczące o tradycyjnym charakterze produktu zawierają podstawowe elementy, które nie uległy zmianie, wraz z dokładnymi i dobrze udokumentowanymi odesłaniami.

Artykuł 8

Wspólne wnioski

Wspólny wniosek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, przedkłada Komisji zainteresowane państwo członkowskie lub dowolna z grup składających wniosek we właściwym państwie trzecim, bezpośrednio lub za pośrednictwem władz tego państwa trzeciego. Wniosek zawiera oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. c) lub w art. 20 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wydane przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie. Wszystkie zainteresowane państwa członkowskie i państwa trzecie spełniają wymogi określone w art. 8 i 20 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

Artykuł 9

Przepisy proceduralne dotyczące sprzeciwów

1.   Do celów art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 sporządza się uzasadnione oświadczenie o sprzeciwie na podstawie formularza zawartego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

2.   Okres trzech miesięcy, o którym mowa w art. 51 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, rozpoczyna bieg w dniu, w którym zainteresowane strony otrzymały drogą elektroniczną wezwanie do osiągnięcia porozumienia.

3.   Powiadomienie, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 664/2014, oraz informacje, jakie należy przekazać Komisji zgodnie z art. 51 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, przekazuje się w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia konsultacji na podstawie formularza zawartego w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Wymogi proceduralne dotyczące wniosków o zmiany w specyfikacji produktu

1.   Wnioski o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktów oznaczonych chronioną nazwą pochodzenia i chronionym oznaczeniem geograficznym, jeżeli zmiana ta nie jest nieznaczna, sporządza się na podstawie formularza zawartego w załączniku V. Wnioski te wypełnia się zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. Zmieniony jednolity dokument sporządza się na podstawie formularza zawartego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Zawarte w zmienionym jednolitym dokumencie odesłanie do publikacji specyfikacji produktu winno kierować do zaktualizowanej proponowanej wersji tej specyfikacji.

Wnioski o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktów będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami, jeżeli zmiana ta nie jest nieznaczna, sporządza się na podstawie formularza zawartego w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia. Wnioski te sporządza się zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. Zmienioną specyfikację produktu sporządza się na podstawie formularza zawartego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Informacje podlegające publikacji zgodnie z art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 zawierają należycie wypełniony wniosek, o którym mowa w akapicie pierwszym i drugim niniejszego ustępu.

2.   Wnioski o zatwierdzenie nieznacznej zmiany, o której mowa w art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, sporządza się na podstawie formularza zawartego w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.

Do wniosków o zatwierdzenie nieznacznej zmiany dotyczącej chronionych nazw pochodzenia lub chronionych oznaczeń geograficznych dołącza się zaktualizowany jednolity dokument, jeżeli został zmieniony, który sporządza się na podstawie formularza zawartego w załączniku I. Podane w zmienionym jednolitym dokumencie odesłanie do publikacji specyfikacji produktu winno kierować do zaktualizowanej proponowanej wersji tej specyfikacji.

Do wniosków pochodzących z Unii państwa członkowskie dołączają oświadczenie, w którym stwierdzają, że w ich opinii wniosek spełnia warunki określone w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012 i w przepisach przyjętych na jego podstawie, oraz odesłanie do publikacji zaktualizowanej specyfikacji produktu. Do wniosków pochodzących z państw trzecich dana grupa lub władze państwa trzeciego dołączają zaktualizowaną specyfikację produktu. W przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 2 akapit piąty rozporządzenia delegowanego (UE) nr 664/2014, wnioski o nieznaczną zmianę winny zawierać odesłanie do publikacji zaktualizowanej specyfikacji produktu, jeżeli wnioski pochodzą z państw członkowskich, i zaktualizowaną specyfikację produktu, jeżeli wnioski pochodzą z państw trzecich.

Do wniosków o zatwierdzenie nieznacznej zmiany dotyczącej gwarantowanej tradycyjnej specjalności dołącza się zaktualizowaną specyfikację produktu sporządzoną na podstawie formularza zawartego w załączniku II. Państwa członkowskie dołączają oświadczenie, w którym stwierdzają, że w ich opinii wniosek spełnia warunki określone w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012 i w przepisach przyjętych na jego podstawie.

Informacje podlegające publikacji zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 zawierają należycie wypełniony wniosek, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu.

3.   Powiadomienie Komisji o tymczasowej zmianie, o której mowa w art. 6 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 664/2014, sporządza się na podstawie formularza zawartego w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia. Dołącza się do niego dokumenty wymienione w art. 6 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) nr 664/2014.

4.   Za datę złożenia wniosku w sprawie zmian uznaje się datę doręczenia wniosku Komisji drogą elektroniczną. Komisja przesyła potwierdzenie odbioru.

Artykuł 11

Cofnięcie rejestracji

1.   Wniosek o cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 54 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 sporządza się na podstawie formularza zawartego w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia.

Do wniosku o cofnięcie rejestracji dołącza się oświadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. c) lub w art. 20 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

2.   Informacje podlegające publikacji zgodnie z art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 zawierają należycie wypełniony wniosek o cofnięcie rejestracji, o którym mowa w ust. 1 akapit pierwszy niniejszego artykułu.

Artykuł 12

Forma składania dokumentów

Wnioski, informacje i dokumenty składane Komisji zgodnie z art. 6, 8, 9, 10, 11 i 15 przekazuje się w formie elektronicznej.

Artykuł 13

Stosowanie symboli i oznaczeń

1.   Symbole unijne wymienione w art. 12 ust. 2 i w art. 23 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 oraz ustanowione w art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 664/2014 reprodukuje się zgodnie z załącznikiem X do niniejszego rozporządzenia.

2.   Umieszczone w symbolu oznaczenia „CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA”, „CHRONIONE OZNACZENIE GEOGRAFICZNE” i „GWARANTOWANA TRADYCYJNA SPECJALNOŚĆ” mogą być stosowane w każdym z języków urzędowych Unii, jak wymieniono w załączniku X do niniejszego rozporządzenia.

3.   W przypadku gdy symbole Unii, oznaczenia lub odpowiednie skróty wymienione w art. 12 i 23 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 umieszczane są na etykiecie produktu, musi im towarzyszyć zarejestrowana nazwa.

4.   Oznaczenia, skróty i symbole mogą być stosowane zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 w mediach lub nośnikach reklamy w celu rozpowszechniania systemu jakości lub reklamowania zarejestrowanych nazw.

5.   Produkty wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, które nie spełniają wymogów określonych w ust. 1 i 2, mogą pozostać na rynku do czasu wyczerpania zapasów.

Artykuł 14

Rejestr chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych oraz rejestr gwarantowanych tradycyjnych specjalności

1.   Po wejściu w życie aktu wykonawczego rejestrującego chronioną nazwę pochodzenia lub chronione oznaczenie geograficzne Komisja wpisuje do rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, następujące dane:

a)

zarejestrowaną nazwę (lub nazwy) produktu;

b)

klasę produktu, o której mowa w załączniku XI do niniejszego rozporządzenia;

c)

odesłanie do aktu wykonawczego rejestrującego nazwę;

d)

informację, że nazwa podlega ochronie jako oznaczenie geograficzne lub nazwa pochodzenia;

e)

nazwę kraju pochodzenia.

2.   Po wejściu w życie aktu wykonawczego rejestrującego gwarantowaną tradycyjną specjalność Komisja wpisuje do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, następujące dane:

a)

zarejestrowaną nazwę (lub nazwy) produktu;

b)

klasę produktu, o której mowa w załączniku XI do niniejszego rozporządzenia;

c)

odesłanie do aktu wykonawczego rejestrującego nazwę;

d)

nazwę kraju lub krajów, z których pochodzi grupa lub grupy, które złożyły wniosek;

e)

informację, czy decyzja w sprawie rejestracji stanowi, że nazwie gwarantowanej specjalności tradycyjnej powinno towarzyszyć oświadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012;

f)

w przypadku wniosków otrzymanych przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 — informację, czy rejestracja została dokonana bez zastrzeżenia nazwy.

3.   W przypadku zatwierdzenia przez Komisję zmiany specyfikacji produktu, która obejmuje zmianę informacji zapisanych w rejestrach, Komisja usuwa oryginalne dane i wprowadza nowe dane z mocą od dnia wejścia w życie decyzji zatwierdzającej zmianę.

4.   Kiedy cofnięcie rejestracji staje się skuteczne, Komisja usuwa nazwę z odpowiedniego rejestru.

Artykuł 15

Przepisy przejściowe

Wniosek o publikację jednolitego dokumentu, złożony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 664/2014 w odniesieniu do chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego, które zostały zarejestrowane przed dniem 31 marca 2006 r., sporządza się na podstawie formularza zawartego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 16

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 9 ust. 1 ma zastosowanie tylko do procedury sprzeciwu, w przypadku której trzymiesięczny okres ustanowiony w art. 51 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 nie rozpoczął biegu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Art. 9 ust. 3 ma zastosowanie tylko do procedury sprzeciwu, w przypadku której trzymiesięczny okres ustanowiony w art. 51 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 nie zakończył biegu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Pierwsze zdanie w pkt 2 załącznika X ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r., bez uszczerbku dla produktów wprowadzonych do obrotu przed tą datą.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1.

(2)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 1.

(3)  Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

(4)  Dz.U. L 369 z 23.12.2006, s. 1.

(5)  Dz.U. L 275 z 19.10.2007, s. 3.

(6)  Zob. s. 17 niniejszego Dziennika Urzędowego.


ZAŁĄCZNIK I

JEDNOLITY DOKUMENT

[Wpisać nazwę, taką samą jak w pkt 1 poniżej:] „…”

Nr UE: [wyłącznie do użytku UE]

[Zaznaczyć jeden kwadrat, wpisując „X”:]

ChNP

ChOG

1.   Nazwa lub nazwy [ChNP lub ChOG]

[Wpisać nazwę proponowaną do rejestracji lub — w przypadku wniosku o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu lub wniosku o publikację zgodnie z art. 15 niniejszego rozporządzenia — zarejestrowaną nazwę]

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

3.   Opis produktu rolnego lub środka spożywczego

3.1.   Typ produktu [wymieniony w załączniku XI]

3.2.   Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1

[Główne punkty określone w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012. Należy określić produkt przy pomocy definicji i norm powszechnie stosowanych w odniesieniu do tego produktu. W opisie produktu należy skupić się na jego specyfice, z użyciem jednostek miar i powszechnych lub technicznych warunków porównawczych, bez podawania charakterystyki technicznej właściwej dla wszystkich produktów tego typu i powiązanych obowiązkowych wymogów prawnych, które mają zastosowanie do wszystkich produktów tego typu (art. 7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia).]

3.3.   Pasza (wyłącznie w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego) i surowce (wyłącznie w odniesieniu do produktów przetworzonych)

[W przypadku ChNP: podać dowód, że pasza i surowiec pochodzą z danego obszaru. Jeżeli pasza lub surowiec pochodzą spoza obszaru, przedstawić szczegółowy opis odstępstw wraz z uzasadnieniem. Odstępstwa te muszą być zgodne z przepisami przyjętymi na podstawie art. 5 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.

W przypadku ChOG: podać wymogi dotyczące jakości lub ograniczenia dotyczące pochodzenia surowców. Podać uzasadnienie każdego ograniczenia. Ograniczenia te muszą być zgodne z przepisami przyjętymi na podstawie art. 5 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 i uzasadnione w odniesieniu do związku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. f) tego rozporządzenia.]

3.4.   Poszczególne etapy produkcji, które muszą odbywać się na wyznaczonym obszarze geograficznym

[Podać uzasadnienie każdego ograniczenia lub odstępstwa.]

3.5.   Szczegółowe zasady dotyczące krojenia, tarcia, pakowania itp. produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

[Jeśli nie ma zastosowania, pozostawić niewypełnione. Podać uzasadnienie każdego ograniczenia, odnoszące się wyłącznie do danego produktu.]

3.6.   Szczegółowe zasady dotyczące etykietowania produktu, do którego odnosi się zarejestrowana nazwa

[W przypadku braku pozostawić niewypełnione. Podać uzasadnienie każdego ograniczenia.]

4.   Zwięzłe określenie obszaru geograficznego

[W stosownych przypadkach dołączyć mapę obszaru]

5.   Związek z obszarem geograficznym

[W przypadku ChNP: związek przyczynowy między jakością lub właściwościami produktu i obszarem geograficznym oraz właściwymi dla niego czynnikami naturalnymi i ludzkimi, w tym, w stosownych przypadkach, elementy opisu produktu lub metody produkcji uzasadniające związek.

W przypadku ChOG: związek przyczynowy między pochodzeniem geograficznym i, w stosownych przypadkach, określoną jakością, renomą lub inną cechą produktu.

Sprecyzować, na których z podanych czynników (renoma, dana jakość, inne właściwości produktu) opiera się związek przyczynowy i podać tylko informacje odnoszące się do istotnych czynników, w tym, w stosownych przypadkach, elementy opisu produktu lub metody produkcji uzasadniające związek.]

Odesłanie do publikacji specyfikacji produktu

(art. 6 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia)


ZAŁĄCZNIK II

SPECYFIKACJA PRODUKTU BĘDĄCEGO GWARANTOWANĄ TRADYCYJNĄ SPECJALNOŚCIĄ

[Wpisać nazwę, taką samą jak w pkt 1 poniżej:] „…”

Nr UE: [wyłącznie do użytku UE]

Państwo członkowskie lub państwo trzecie „…”

1.   Nazwy, które mają być zarejestrowane

2.   Typ produktu [zgodnie z załącznikiem XI]

3.   Podstawy do rejestracji

3.1.   Czy produkt:

jest wynikiem sposobu produkcji lub przetwarzania odpowiadającego tradycyjnej praktyce w odniesieniu do tego produktu lub środka spożywczego, lub jego skład odpowiada takiej praktyce,

jest wytwarzany z tradycyjnie stosowanych surowców lub składników.

[Podać wyjaśnienie]

3.2.   Czy nazwa:

jest tradycyjnie stosowana w odniesieniu do konkretnego produktu,

określa tradycyjny lub specyficzny charakter produktu.

[Podać wyjaśnienie]

4.   Opis

4.1.   Opis produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1, w tym jego najważniejszych cech fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych lub organoleptycznych, świadczących o jego szczególnym charakterze (art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia)

4.2.   Opis metody wytwarzania produktu, do którego odnosi się nazwa podana w pkt 1, obowiązkowo stosowanej przez producenta, w tym, w stosownych przypadkach, charakteru i właściwości używanych surowców lub składników oraz metody przygotowywania produktu (art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia)

4.3   Opis najważniejszych elementów decydujących o tradycyjnym charakterze produktu (art. 7 ust. 2 niniejszego rozporządzenia)


ZAŁĄCZNIK III

UZASADNIONE OŚWIADCZENIE O SPRZECIWIE

[Zaznaczyć jeden kwadrat, wpisując „X”:]

ChNP

ChOG

GTS

1.   Nazwa produktu

[zgodnie z publikacją w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.)]

2.   Oficjalne odesłanie

[zgodnie z publikacją w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.)]

Numer referencyjny:

Data publikacji w Dz.U.:

3.   Dane kontaktowe

Osoba do kontaktów:

tytuł (Pan, Pani…): …

Imię i nazwisko: …

Grupa/organizacja/osoba fizyczna:

Lub organ krajowy:

 

Jednostka:

Adres:

Telefon + …

Adres poczty elektronicznej:

4.   Powód sprzeciwu:

W odniesieniu do ChNP ChOG:

Niezgodność z warunkami określonymi w art. 5 i art. 7 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

Rejestracja nazwy byłaby sprzeczna z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 (odmiana roślin lub rasa zwierząt)

Rejestracja nazwy byłaby sprzeczna z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 (nazwa w całości lub w części homonimiczna)

Rejestracja nazwy byłaby sprzeczna z art. 6 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 (istniejący znak towarowy)

Rejestracja zagrażałaby istnieniu nazw, znaków towarowych lub produktów określonych w art. 10 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

Nazwa proponowana do rejestracji jest nazwą rodzajową; należy podać szczegółowe informacje określone w art. 10 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

W odniesieniu do GTS:

Niezgodność z warunkami określonymi w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

Rejestracja nazwy byłaby niezgodna z warunkami określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012 (art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012)

Nazwa, której dotyczy wniosek o rejestrację, jest używana zgodnie z prawem, szeroko znana i używana w sposób mający znaczenie gospodarcze w odniesieniu do podobnych produktów rolnych lub środków spożywczych (art. 21 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012)

5.   Szczegółowe informacje dotyczące sprzeciwu

Podać właściwie umotywowane powody i uzasadnienie sprzeciwu.

Przedłożyć oświadczenie z wyjaśnieniem, na czym polega uzasadniony interes podmiotu zgłaszającego sprzeciw, chyba że sprzeciw zgłaszają władze krajowe; w takim przypadku nie jest wymagane oświadczenie wyjaśniające uzasadniony interes. Sprzeciw powinien być podpisany i opatrzony datą.


ZAŁĄCZNIK IV

POWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU KONSULTACJI W NASTĘPSTWIE PROCEDURY SPRZECIWU

[Zaznaczyć jeden kwadrat, wpisując „X”:]

ChNP

ChOG

GTS

1.   Nazwa produktu

[zgodnie z publikacją w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.)]

2.   Oficjalne odesłanie [zgodnie z publikacją w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.)]

Numer referencyjny:

Data publikacji w Dz.U.:

3.   Wynik konsultacji

3.1.   Osiągnięto porozumienie z następującym podmiotem lub podmiotami zgłaszającymi sprzeciw:

[załączyć kopie pism wykazujących, że osiągnięto porozumienie, i podać wszystkie czynniki, które umożliwiły jego osiągnięcie (art. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 664/2014]

3.2.   Nie osiągnięto porozumienia z następującym podmiotem lub podmiotami zgłaszającymi sprzeciw:

[załączyć informacje, o których mowa w ostatnim zdaniu akapitu drugiego art. 51 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012]

4.   Specyfikacja produktu i jednolity dokument

4.1.   W specyfikacji produktu wprowadzono zmiany:

… Tak (1)

… Nie

4.2.   W jednolitym dokumencie wprowadzono zmiany (wyłącznie w odniesieniu do ChNP i ChOG):

… Tak (2)

… Nie

5.   Data i podpis

[Imię i nazwisko]

[Organ/organizacja]

[Adres]

[Telefon: +]

[Adres poczty elektronicznej: ]


(1)  Jeśli zaznaczono „Tak”, należy załączyć opis zmian i zmienioną specyfikację produktu.

(2)  Jeśli zaznaczono „Tak”, należy załączyć kopię zaktualizowanego dokumentu.


ZAŁĄCZNIK V

Wniosek o zatwierdzenie zmian w specyfikacji produktu oznaczonego chronioną nazwą pochodzenia/chronionym oznaczeniem geograficznym, gdy zmiana ta nie jest nieznaczna

Wniosek o zatwierdzenie zmian zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

[Zarejestrowana nazwa] „…”

Nr UE: [wyłącznie do użytku UE]

[Zaznaczyć jeden kwadrat, wpisując „X”:]

ChNP

ChOG

1.   Grupa składająca wniosek i uzasadniony interes

[Podać nazwę, adres, nr telefonu i adres poczty elektronicznej grupy proponującej zmianę (w przypadku wniosków z państw trzecich należy podać także nazwę i adres organów lub — jeżeli są dostępne — podmiotów weryfikujących zgodność z przepisem dotyczącym przekazania specyfikacji produktu). Należy także dołączyć oświadczenie wyjaśniające uzasadniony interes grupy składającej wniosek]

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

3.   Nagłówek w specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany

Nazwa produktu

Opis produktu

Obszar geograficzny

Dowód pochodzenia

Metoda produkcji

Związek

Etykietowanie

Inne [określić]

4.   Rodzaj zmian

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, niekwalifikująca się do uznania za nieznaczną zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, dla których jednolity dokument (lub dokument mu równoważny) nie został opublikowany, niekwalifikująca się do uznania za nieznaczną zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

5.   Zmiany

[Przedstawić wyczerpujący opis i konkretne powody zmian w odniesieniu do wszystkich nagłówków zaznaczonych w sekcji 3 powyżej. Należy szczegółowo porównać oryginalną specyfikację produktu oraz — w stosownych przypadkach — oryginalny jednolity dokument z proponowanymi zmienionymi wersjami w odniesieniu do każdej zmiany. Wniosek o zmiany musi być samodzielny. Informacje podane w tej części muszą być wyczerpujące (art. 6 ust. 1 akapit pierwszy i drugi rozporządzenia delegowanego (UE) nr 664/2014)].


ZAŁĄCZNIK VI

Wniosek o zatwierdzenie zmiany specyfikacji produktu będącego gwarantowaną tradycyjną specjalnością, jeżeli zmiana nie jest nieznaczna

Wniosek o zatwierdzenie zmian zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

[Zarejestrowana nazwa] „…”

Nr UE: [wyłącznie do użytku UE]

1.   Grupa składająca wniosek i uzasadniony interes

Nazwa grupy

Adres

Telefon: +

Adres poczty elektronicznej:

Dołączyć oświadczenie wyjaśniające uzasadniony interes grupy proponującej zmianę.

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

3.   Nagłówek w specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany

Nazwa produktu

Opis produktu

Metoda produkcji

Inne [określić]

4.   Rodzaj zmian

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu będącego GTS niekwalifikująca się jako nieznaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

5.   Zmiany

[Przedstawić wyczerpujący opis i konkretne powody zmian wszystkich nagłówków zaznaczonych w sekcji 3 powyżej. Należy szczegółowo porównać oryginalną specyfikację produktu z proponowaną zmienioną wersją w odniesieniu do każdej zmiany. Wniosek o zmiany musi być samowystarczalny. Informacje podane w tej części muszą być wyczerpujące (art. 6 ust. 1 akapit pierwszy i drugi rozporządzenia delegowanego (UE) nr 664/2014)].


ZAŁĄCZNIK VII

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE NIEZNACZNEJ ZMIANY

Wniosek o zatwierdzenie nieznacznej zmiany zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

[Zarejestrowana nazwa] „…”

Nr UE: [wyłącznie do użytku UE]

[Zaznaczyć jeden kwadrat, wpisując „X”:]

ChNP

ChOG

GTS

1.   Grupa składająca wniosek i uzasadniony interes

[Podać nazwę, adres, nr telefonu i adres poczty elektronicznej grupy proponującej zmianę (w przypadku wniosków dotyczących ChNP i ChOG, pochodzących z państw trzecich, należy podać także nazwę i adres władz lub — jeżeli są dostępne — organów weryfikujących zgodność z przepisem dotyczącym przekazania specyfikacji produktu). Należy także dołączyć oświadczenie wyjaśniające uzasadniony interes grupy składającej wniosek.]

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

3.   Nagłówek w specyfikacji produktu, którego dotyczą zmiany

Opis produktu

Dowód pochodzenia

Metoda produkcji

Związek

Etykietowanie

Inne [określić]

4.   Rodzaj zmian

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, zakwalifikowana jako nieznaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, która nie wymaga zmiany opublikowanego jednolitego dokumentu

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, zakwalifikowana jako nieznaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, która wymaga zmiany opublikowanego jednolitego dokumentu

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu oznaczonego ChNP lub ChOG, zakwalifikowana jako nieznaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, dla którego nie został opublikowany jednolity dokument (lub dokument mu równoważny)

Zmiana specyfikacji zarejestrowanego produktu będącego GTS, kwalifikująca się jako nieznaczna zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

5.   Zmiany

[Przedstawić opis i podsumowanie powodów zmian w odniesieniu do wszystkich nagłówków zaznaczonych w sekcji powyżej. Należy porównać oryginalną specyfikację produktu oraz — w stosownych przypadkach — oryginalny jednolity dokument z proponowanymi zmienionymi wersjami w odniesieniu do każdej zmiany. Należy także podać wyraźne uzasadnienie, dlaczego zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit trzeci lub czwarty rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 zmianę należy zakwalifikować jako nieznaczną. Wniosek w sprawie nieznacznej zmiany musi być samodzielny (art. 6 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) nr 664/2014)].

6.   Zaktualizowana specyfikacja produktu (wyłącznie w odniesieniu do ChNP i ChOG)

[Wyłącznie w przypadkach określonych w art. 6 ust. 2 akapit piąty rozporządzenia delegowanego (UE) nr 664/2014:

a)

wnioski składane przez państwa członkowskie muszą zawierać odesłanie do publikacji zaktualizowanej specyfikacji produktu;

b)

wnioski składane przez państwa trzecie muszą zawierać zaktualizowaną specyfikację produktu.]


ZAŁĄCZNIK VIII

POWIADOMIENIE O TYMCZASOWEJ ZMIANIE

Powiadomienie dotyczące tymczasowej zmiany zgodnie z art. 6 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) nr 664/2014.

[Zarejestrowana nazwa] „…”

Nr UE: [wyłącznie do użytku UE]

[Zaznaczyć jeden kwadrat, wpisując „X”:]

ChNP

ChOG

GTS

1.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

2.   Zmiany

[Zaznaczyć nagłówek w specyfikacji produktu, którego dotyczy tymczasowa zmiana. Podać szczegółowy opis i powody każdej zatwierdzonej tymczasowej zmiany, w tym opis i ocenę skutków tej zmiany w odniesieniu do wymogów i kryteriów, które kwalifikują produkt w ramach systemu jakości (art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 w przypadku odpowiednio ChNP, ChOG i GTS). Podać także szczegółowy opis środków uzasadniających tymczasowe zmiany (środki sanitarne i fitosanitarne, formalne uznanie klęsk żywiołowych lub niekorzystnych warunków pogodowych itd.) oraz powody ich podjęcia. Opisać związek między tymi środkami i zatwierdzoną tymczasową zmianą.]


ZAŁĄCZNIK IX

WNIOSEK O COFNIĘCIE REJESTRACJI

Cofnięcie rejestracji zgodnie z art. 54 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

[Zarejestrowana nazwa:] „…”

Nr UE: [wyłącznie do użytku UE]

[Zaznaczyć jeden kwadrat, wpisując „X”:]

ChOG

ChNP

GTS

1.   Zarejestrowana nazwa, której dotyczy wniosek o cofnięcie rejestracji

2.   Państwo członkowskie lub państwo trzecie

3.   Typ produktu [zgodnie z załącznikiem XI]

4.   Osoba lub organ wnoszące wniosek o cofnięcie rejestracji

[Podać imię i nazwisko/nazwę, adres, telefon i adres poczty elektronicznej osoby fizycznej, prawnej lub producentów, o których mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, wnioskujących o cofnięcie rejestracji (w przypadku wniosków dotyczących ChNP i ChOG, które pochodzą z państw trzecich, podać także nazwę i adres władz lub jednostek sprawdzających zgodność z przepisem dotyczącym przekazania specyfikacji produktu, jeżeli są dostępne). Ponadto należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające uzasadniony interes osoby fizycznej lub prawnej składającej wniosek o cofnięcie rejestracji]

5.   Rodzaj cofnięcia i powiązane przyczyny

Zgodnie z art. 54 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012:

a)

[Podać szczegółowe powody i — w stosownych przypadkach — dowody przemawiające za cofnięciem rejestracji nazwy zgodnie z art. 54 ust. 1 akapit pierwszy lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.]

b)

[Podać szczegółowe powody i — w stosownych przypadkach — dowody przemawiające za cofnięciem rejestracji nazwy zgodnie z art. 54 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.]

Zgodnie z art. 54 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

[Podać szczegółowe powody oraz — w stosownych przypadkach — dowody przemawiające za cofnięciem rejestracji nazwy zgodnie z art. 54 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012.]


ZAŁĄCZNIK X

POWIELANIE SYMBOLI I OZNACZEŃ UNIJNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO CHNP CHOG GTS

1.   Symbole unijne w kolorze

W przypadku stosowania symboli w wersji kolorowej można użyć kolorów podstawowych (Pantone) lub kolorów uzyskanych w drodze procesu czterobarwnego. Kolory bazowe zostały określone poniżej.

Symbole unijne w systemie Pantone:

Image Image Image Image Image Image

Symbole unijne w procesie czterobarwnym:

Image Image Image Image Image Image

Kontrast z barwami w tle

W przypadku gdy stosowany jest kolorowy symbol na kolorowym tle, co ogranicza czytelność, należy zastosować wokół symbolu okrąg dla wzmocnienia kontrastu z kolorami tła:

Image Image Image

2.   Symbole unijne w wersji czarno-białej

Stosowanie symboli w wersji czarno-białej jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy czarny i biały są jedynymi kolorami farb stosowanych na opakowaniu.

Symbole unijne w wersji czarno-białej są powielane w następujący sposób:

Image Image Image

Symbole unijne w wersji czarno-białej w negatywie

Jeśli tło na opakowaniu lub etykiecie jest w ciemnym kolorze, można zastosować symbole w negatywie:

Image Image Image

3.   Typografia

Tekst należy drukować wielkimi literami przy użyciu czcionki Times Roman.

4.   Zmniejszanie rozmiaru

Minimalny rozmiar symboli unijnych odpowiada średnicy 15 mm, przy czym w przypadku opakowań lub produktów może on zostać zmniejszony do 10 mm.

5.   Wyrażenie „chroniona nazwa pochodzenia” i jego skrót w językach UE

Język UE | Termin | Skrót |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | ChOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | ChNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | ChOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   Wyrażenie „chronione oznaczenie geograficzne” i jego skrót w językach UE

Język UE | Termin | Skrót |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | ChOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   Wyrażenie „gwarantowana tradycyjna specjalność” i jego skrót w językach UE

Język UE | Termin | Skrót |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


ZAŁĄCZNIK XI

KLASYFIKACJA PRODUKTÓW

1.   Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu

Klasa 1.1. Mięso świeże (i podroby)

Klasa 1.2. Produkty wytworzone na bazie mięsa (podgotowanego, solonego, wędzonego itd.)

Klasa 1.3. Sery

Klasa 1.4. Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (jaja, miód, różne produkty mleczne z wyjątkiem masła itp.)

Klasa 1.5. Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, oleje itp.)

Klasa 1.6. Owoce, warzywa i zboża, świeże lub przetworzone

Klasa 1.7. Świeże ryby, małże i skorupiaki oraz produkty wytwarzane z nich

Klasa 1.8. Inne produkty wymienione w załączniku I do Traktatu (przyprawy itd.)

2.   Produkty rolne i środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

I.   Nazwy pochodzenia i oznaczenia geograficzne

Klasa 2.1. Piwo

Klasa 2.2. Czekolada i produkty pochodne

Klasa 2.3. Chleb, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze

Klasa 2.4. Napoje z ekstraktów roślinnych

Klasa 2.5. Makarony

Klasa 2.6. Sól

Klasa 2.7. Naturalne gumy i żywice

Klasa 2.8. Pasta musztardowa

Klasa 2.9. Siano

Klasa 2.10. Olejki eteryczne

Klasa 2.11. Korek

Klasa 2.12. Koszenila

Klasa 2.13. Kwiaty i rośliny ozdobne

Klasa 2.14. Bawełna

Klasa 2.15. Wełna

Klasa 2.16. Wiklina

Klasa 2.17. Len międlony

Klasa 2.18. Skóra

Klasa 2.19. Futro

Klasa 2.20. Pierze

II.   Gwarantowane tradycyjne specjalności

Klasa 2.21. Dania gotowe

Klasa 2.22. Piwo

Klasa 2.23. Czekolada i produkty pochodne

Klasa 2.24. Chleb, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, herbatniki i inne wyroby piekarnicze

Klasa 2.25. Napoje z ekstraktów roślinnych

Klasa 2.26. Makarony

Klasa 2.27. Sól


Top