EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0442

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 442/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wniosków o wpis do wykazu państw trzecich uznanych dla celów równoważności w zakresie przywozu produktów ekologicznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 130, 1.5.2014, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/442/oj

1.5.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/39


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 442/2014

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 w odniesieniu do wniosków o wpis do wykazu państw trzecich uznanych dla celów równoważności w zakresie przywozu produktów ekologicznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 i art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 (2) ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące procedury uznawania państw trzecich dla celów równoważności zgodnie z art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.

(2)

Rada Unii Europejskiej w konkluzjach dotyczących rolnictwa ekologicznego przyjętych podczas 3237. posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 13 i 14 maja 2013 r. zachęciła Komisję do udoskonalenia obecnych mechanizmów celem ułatwienia międzynarodowego obrotu produktami ekologicznymi oraz do wymagania wzajemności i przejrzystości we wszelkich umowach handlowych.

(3)

Realizowany obecnie przegląd prawnych ram sektora produkcji ekologicznej pozwolił ustalić niedociągnięcia w obecnym systemie uznawania państw trzecich dla celów równoważności. Większość uzgodnień dotyczących równoważności podpisanych przez Komisję z państwami trzecimi jest stosowana jednostronnie przez Komisję Europejską, co nie sprzyja dbaniu o równe szanse dla wszystkich podmiotów. Ustalono, że uznawanie równoważności państw trzecich powinno odbywać się w formie umów międzynarodowych. Dlatego też obecny system uznawania państw trzecich dla celów równoważności, oparty na uzgodnieniach dotyczących równoważności, powinien zostać zastąpiony systemem opartym na wyważonych umowach międzynarodowych, co ma sprzyjać stworzeniu równych warunków dla wszystkich podmiotów, przejrzystości i pewności prawa.

(4)

Aby ułatwić przejście na nowy system uznawania oparty na umowach międzynarodowych, należy wyznaczyć ostateczny termin składania wniosków dotyczących wpisu do wykazu przewidzianego w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 i zamieszczonego w załączniku III do tego rozporządzenia. Nie należy przyjmować wniosków złożonych po tej dacie.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1235/2008.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisja analizuje, czy wpisać państwo trzecie do wykazu przewidzianego w art. 7 po otrzymaniu wniosku o wpis złożonego przez przedstawiciela danego państwa trzeciego, o ile taki wniosek został złożony przed dniem 1 lipca 2014 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).


Top