Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0422

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 422/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

OJ L 129, 30.4.2014, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/422/oj

30.4.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 129/5


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 422/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 12,

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej („regulamin pracowniczy”) i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej („warunki zatrudnienia innych pracowników”) określone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 10 załącznika XI do tego regulaminu,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości (2),

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (3),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (4),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W wyroku w sprawie C-63/12 Komisja przeciwko Radzie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („Trybunał Sprawiedliwości”) wyjaśnił, że instytucje mają obowiązek corocznie decydować o dostosowaniu wynagrodzeń –dostosowując je matematycznie (zgodnie z metodą określoną w art. 3 załącznika XI do regulaminu pracowniczego) albo odstępując od tego „matematycznego” obliczenia (zgodnie z art. 10 tego załącznika).

(2)

Celem art. 19 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, ostatnio zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 (5), jest umożliwienie instytucjom podjęcie niezbędnych środków, aby rozwiązać spory co do dostosowania wynagrodzeń i emerytur za rok 2011 i 2012 zgodnie z jednoznacznym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, należycie uwzględniając uzasadnione oczekiwanie pracowników, aby instytucje corocznie decydowały o dostosowaniu ich wynagrodzeń i emerytur.

(3)

W celu wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-63/12, w przypadku gdy Rada stwierdzi poważne i nagłe pogorszenie się sytuacji gospodarczej i społecznej w Unii, Komisja ma przedłożyć wniosek zgodnie z procedurą określoną w art. 336 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), aby w proces ustawodawczy włączyć Parlament Europejski. W dniu 4 listopada 2011 r. Rada uznała, że kryzys finansowy i gospodarczy mający miejsce w Unii i powodujący znaczne korekty budżetowe w większości państw członkowskich stanowi poważne i nagłe pogorszenie się sytuacji gospodarczej i społecznej w Unii. W związku z tym zgodnie z art. 241 TFUE Rada wystąpiła do Komisji o wykonanie art. 10 załącznika XI do regulaminu pracowniczego i o przedłożenie odpowiedniego wniosku dotyczącego dostosowania wynagrodzeń.

(4)

Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że w ramach klauzuli wyjątkowej Parlament Europejski i Rada dysponują dużą swobodą oceny w odniesieniu do dostosowania wynagrodzeń i emerytur. Dane gospodarcze i społeczne za okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. — takie jak kryzys finansowo-gospodarczy dotykający wiele państw członkowskich jesienią roku 2011, który spowodował nagłe pogorszenie sytuacji gospodarczej i społecznej w Unii oraz skutkujący znacznymi korektami makroekonomicznymi, wysoka stopa bezrobocia i wysoki poziom deficytu i długu publicznego w Unii — powodują, iż dostosowanie wynagrodzeń i emerytur w Belgii i Luksemburgu należy określić na wysokości 0 % za rok 2011. Dostosowanie takie jest częścią globalnego podejścia do rozwiązania sporów dotyczących dostosowania wynagrodzeń i emerytur za rok 2011 i 2012, które to podejście obejmuje również dostosowanie w wysokości 0,8 % za rok 2012.

(5)

W związku z powyższym, w okresie pięciu lat (2010-2014) dostosowanie wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej przedstawia się następująco: za rok 2010 z zastosowania metody określonej w art. 3 załącznika XI do regulaminu pracowniczego wynika dostosowanie w wysokości 0,1 %; za lata 2011 i 2012, wynik globalnego podejścia do rozwiązania sporów dotyczących dostosowania wynagrodzeń i emerytur za rok 2011 i 2012 prowadzi do dostosowania w wysokości, odpowiednio, 0 % i 0,8 %. Ponadto, jako część kompromisu politycznego w sprawie reformy regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia innych pracowników, postanowiono zamrozić wynagrodzenia i emerytury za lata 2013 i 2014,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. w art. 63 akapit drugi regulaminu pracowniczego datę „1 lipca 2010 r.” zastępuje się datą „1 lipca 2011 r.”.

Artykuł 2

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. tabelę miesięcznych uposażeń podstawowych zawartą w art. 66 regulaminu pracowniczego, mającą zastosowanie do obliczania wynagrodzeń i emerytur, zastępuje się poniższą tabelą:

1/7/2011

STOPIEŃ

GRUPA ZASZEREGOWANIA

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Artykuł 3

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników na mocy art. 64 regulaminu pracowniczego są zgodne z kolumną 2 poniższej tabeli.

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie, na mocy art. 17 ust. 3 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, do przelewów dokonywanych przez urzędników i innych pracowników są zgodne z kolumną 3 poniższej tabeli.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do emerytur na mocy art. 20 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego są zgodne z kolumną 4 poniższej tabeli.

Ze skutkiem od dnia 16 maja 2011 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń urzędników i innych pracowników są zgodne z kolumną 5 poniższej tabeli. Roczne dostosowanie dla tych państw członkowskich wchodzi w życie z dniem 16 maja 2011 r.

Ze skutkiem od dnia 16 maja 2011 r. współczynniki korygujące mające zastosowanie do emerytur na mocy art. 20 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego są zgodne z kolumną 6 poniższej tabeli. Roczne dostosowanie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2011 r.

1

2

3

4

5

6

Państwo/Miejsce

Wynagrodzenia

Przelewy

Emerytury

Wynagrodzenia

Emerytury

1 lipca 2011 r.

1 stycznia 2012 r.

1 lipca 2011 r.

16 maja 2011 r.

16 maja 2011 r.

Bułgaria

60,6

58,1

100,0

 

 

Republika Czeska

85,2

79,3

100,0

Dania

134,2

130,5

130,5

Niemcy

93,7

95,4

100,0

Bonn

93,0

 

 

Karlsruhe

92,2

 

 

Monachium

103,2

 

 

Estonia

75,4

77,4

100,0

Grecja

92,2

91,0

100,0

Hiszpania

97,4

91,5

100,0

Francja

116,4

108,5

108,5

Irlandia

109,6

104,6

104,6

Włochy

104,8

100,0

100,0

Varese

91,9

 

 

Cypr

83,0

85,4

100,0

Łotwa

74,4

70,2

100,0

Litwa

72,7

70,7

100,0

Węgry

83,5

73,1

100,0

Malta

82,7

84,6

100,0

Niderlandy

102,8

97,3

100,0

Austria

105,0

104,1

104,1

Polska

80,5

71,4

100,0

Portugalia

84,0

83,9

100,0

Rumunia

72,7

62,1

100,0

Słowenia

86,2

83,6

100,0

Słowacja

78,8

73,5

100,0

Finlandia

120,5

113,0

113,0

Szwecja

124,1

117,2

117,2

Zjednoczone Królestwo

 

103,5

 

120,8

103,5

Culham

 

 

 

98,2

 

Artykuł 4

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. kwotę dodatku z tytułu urlopu rodzicielskiego, o którym mowa w art. 42a akapit drugi i trzeci regulaminu pracowniczego, ustala się na 911,73 EUR, a w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko — na 1 215,63 EUR.

Artykuł 5

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. podstawową kwotę dodatku na gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 1 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, ustala się na 170,52 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. kwotę dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, ustala się na 372,61 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. kwotę dodatku edukacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, ustala się na 252,81 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. kwotę dodatku edukacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, ustala się na 91,02 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. minimalną kwotę dodatku zagranicznego, o którym mowa w art. 69 regulaminu pracowniczego i w art. 4 ust. 1 akapit drugi załącznika VII do tego regulaminu, ustala się na 505,39 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. kwotę dodatku zagranicznego, o którym mowa w art. 134 warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na 363,31 EUR.

Artykuł 6

Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2012 r. dodatek za przebyte kilometry, o którym mowa w art. 8 ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, dostosowuje się w następujący sposób:

0 EUR/kilometr za odcinek od

0 do 200 km

0,3790 EUR/kilometr za odcinek od

201 do 1 000 km

0,6316 EUR/kilometr za odcinek od

1 001 do 2 000 km

0,3790 EUR/kilometr za odcinek od

2 001 do 3 000 km

0,1262 EUR/kilometr za odcinek od

3 001 do 4 000 km

0,0609 EUR/kilometr za odcinek od

4 001 do 10 000 km

0 EUR/kilometr za odcinek powyżej

10 000 km.

Do dodatku za przebyte kilometry dodaje się dodatkową zryczałtowaną kwotę w wysokości:

189,48 EUR, jeżeli odległość koleją między miejscem zatrudnienia a miejscem pochodzenia zawiera się w przedziale 725–1 450 km;

378,93 EUR, jeżeli odległość koleją między miejscem zatrudnienia a miejscem pochodzenia jest większa niż 1 450 km.

Artykuł 7

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. kwotę dziennej diety, o której mowa w art. 10 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, ustala się na:

39,17 EUR dla urzędnika mającego prawo do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe;

31,58 EUR dla urzędnika niemającego prawa do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe.

Artykuł 8

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. dolną granicę dodatku na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 24 ust. 3 warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na:

1 114,99 EUR dla pracownika mającego prawo do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe;

662,97 EUR dla pracownika niemającego prawa do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe.

Artykuł 9

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. dolną granicę zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 28a ust. 3 akapit drugi warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na 1 337,19 EUR, a górną granicę na 2 674,39 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. standardową kwotę zasiłku, o którym mowa w art. 28a ust. 7 warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na 1 215,63 EUR.

Artykuł 10

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. tabelę stawek wynagrodzenia podstawowego, o której mowa w art. 93 warunków zatrudnienia innych pracowników, zastępuje się poniższą tabelą:

GRUPA FUNKCYJNA

1/7/2011

STOPIEŃ

GRUPA ZASZE REGOWANIA

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Artykuł 11

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. dolną granicę dodatku na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 94 warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na:

838,66 EUR dla pracownika mającego prawo do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe;

497,22 EUR dla pracownika niemającego prawa do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe.

Artykuł 12

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. dolną granicę zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 96 ust. 3 akapit drugi warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na 1 002,90 EUR, a górną granicę na 2 005,78 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. standardową kwotę zasiłku, o którym mowa w art. 96 ust. 7 warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na 911,73 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. dolną granicę zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 136 warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na 882,33 EUR, a górną granicę na 2 076,07 EUR.

Artykuł 13

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. dodatki za pracę zmianową, przewidziane w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 (6), ustala się na 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR i 859,84 EUR.

Artykuł 14

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. w odniesieniu do kwot, o których mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 (7), stosuje się współczynnik 5,516766.

Artykuł 15

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. tabelę zamieszczoną w art. 8 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego zastępuje się poniższą tabelą:

1/7/2011

STOPIEŃ

GRUPA ZASZERE-GOWANIA

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,76

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 352,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Artykuł 16

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. na potrzeby stosowania art. 18 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego kwotę dodatku ryczałtowego wymienionego w dawnym art. 4a załącznika VII do regulaminu pracowniczego obowiązującego przed dniem 1 maja 2004 r. ustala się na:

131,84 EUR/miesiąc dla urzędników zaklasyfikowanych do grupy zaszeregowania C4 lub C5,

202,14 EUR/miesiąc dla urzędników zaklasyfikowanych do grupy zaszeregowania C1, C2 lub C3.

Artykuł 17

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2011 r. tabelę stawek wynagrodzenia podstawowego, o której mowa w art. 133 warunków zatrudnienia innych pracowników, zastępuje się poniższą tabelą:

Grupa zaszeregowania

1

2

3

4

5

6

7

Podstawa wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Grupa zaszeregowania

8

9

10

11

12

13

14

Podstawa wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Grupa zaszeregowania

15

16

17

18

19

 

 

Podstawa wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Artykuł 18

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 kwietnia 2014 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

M. SCHULZ

W imieniu Rady

Przewodniczący

D. KOURKOULAS


(1)  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz ustanawiające specjalne środki stosowane tymczasowo wobec urzędników Komisji (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

(2)  Opinia z dnia 4 marca 2014 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Opinia z dnia 3 marca 2014 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(4)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 marca 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2014 r.

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1023/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej i warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 15).

(6)  Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 z dnia 9 lutego 1976 r. określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania (Dz.U. L 38 z 13.2.1976, s. 1). Rozporządzenie uzupełnione rozporządzeniem (Euratom, EWWiS, EWG) nr 1307/87 (Dz.U. L 124 z 13.5.1987, s. 6).

(7)  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8).


Top