Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0413

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 413/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

OJ L 121, 24.4.2014, p. 37–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/413/oj

24.4.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/37


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 413/2014

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 oraz (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 187 lit. a), c) oraz d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 (2) przewidziano uzgodnienia preferencyjne w odniesieniu do ceł na 2014 r. na przywóz niektórych towarów pochodzących z Ukrainy. Zgodnie z art. 3 tego rozporządzenia produkty rolne wymienione w załączniku III do tego rozporządzenia są dopuszczone do przywozu do Unii w ramach limitów kontyngentów taryfowych określonych w tym załączniku. Komisja zarządza kontyngentami taryfowymi, o których mowa w załączniku III do wymienionego rozporządzenia, zgodnie z art. 184 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(2)

Przedmiotowymi kontyngentami taryfowymi zazwyczaj zarządza się z wykorzystaniem pozwoleń na przywóz, jednak jak przewidziano w art. 6 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006 (3) w pierwszej kolejności należy przyznać uprawnienia do przywozu, a następnie wydać pozwolenia na przywóz. W ten sposób w okresie obowiązywania kontyngentu podmioty, które uzyskały uprawnienia do przywozu, będą mogły decydować o momencie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz, biorąc pod uwagę swoje faktyczne przepływy handlowe.

(3)

Do pozwoleń na przywóz wydawanych na mocy niniejszego rozporządzenia stosuje się rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 (4) z wyjątkiem przypadków, w których mają zastosowanie odstępstwa.

(4)

Bez uszczerbku dla dodatkowych warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, do uprawnień do przywozu wydanych na mocy niniejszego rozporządzenia stosuje się ponadto przepisy rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, dotyczące wniosków o przyznanie uprawnień do przywozu, statusu wnioskodawców oraz wydawania pozwoleń na przywóz.

(5)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi przy składaniu wniosków o przyznanie uprawnień do przywozu i w momencie wydawania pozwoleń na przywóz należy wnosić zabezpieczenie.

(6)

W celu nałożenia na podmioty gospodarcze obowiązku ubiegania się o pozwolenie na przywóz w odniesieniu do wszystkich przyznanych uprawnień do przywozu należy ustalić, że obowiązek taki stanowi zobowiązanie pierwotne w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 282/2012 (5).

(7)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1001/2013 (6) zastąpiono kilka kodów CN wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (7) nowymi kodami CN, które różnią się od tych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 374/2014. W załączniku I do niniejszego rozporządzenia należy zatem uwzględnić nowe kody CN.

(8)

Ponieważ kontyngenty taryfowe, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 374/2014, są otwarte tylko do dnia 31 października 2014 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie tak szybko, jak to możliwe.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Otwarcie kontyngentów taryfowych i zarządzanie nimi

1.   Niniejsze rozporządzenie otwiera kontyngenty taryfowe na przywóz produktów wymienionych w załączniku I i określa zasady zarządzania nimi.

2.   Ilości produktów objęte kontyngentami taryfowymi, o których mowa w ust. 1, obowiązujące cła i odpowiednie numery porządkowe są zgodne z ustanowionymi w załączniku I.

3.   Zarządzanie kontyngentami taryfowymi, o których mowa w ust. 1, odbywa się dwuetapowo: najpierw przyznaje się uprawnienia do przywozu, a następnie wydaje pozwolenia na przywóz.

4.   O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, stosuje się rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i (WE) nr 376/2008.

Artykuł 2

Okres obowiązywania kontyngentów taryfowych

Kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1, są otwarte do dnia 31 października 2014 r.

Artykuł 3

Wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu

1.   Wnioski o przyznanie uprawnień do przywozu składa się nie później niż o godzinie 13:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) 15. dnia kalendarzowego od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.   Przy składaniu wniosku o przyznanie uprawnień do przywozu wnosi się zabezpieczenie w wysokości 35 EUR za 100 kg.

3.   Ubiegający się o uprawnienia do przywozu muszą wykazać, że w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających okres obowiązywania kontyngentu taryfowego ilość produktów drobiowych objętych kodami CN 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 lub 1602 39 21 (zwana dalej „ilością referencyjną”) została przez nich lub w ich imieniu przywieziona zgodnie z odpowiednimi przepisami celnymi. Spółka utworzona wskutek fuzji spółek, z których każda wykazuje przywóz ilości referencyjnej, może łączyć te ilości referencyjne na potrzeby składania wniosku.

4.   Całkowita ilość, na jaką wnioskodawca składa wniosek o przyznanie uprawnień do przywozu w okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego, nie może przekraczać jego ilości referencyjnej. Właściwe organy odrzucają wnioski, które nie są zgodne z tą zasadą.

5.   Nie później niż 7. dnia roboczego po zakończeniu okresu składania wniosków, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o łącznej ilości objętej wszystkimi wnioskami w kilogramach wagi produktu i w podziale na numery porządkowe.

6.   Uprawnienia do przywozu przyznaje się od 7. do 12. dnia roboczego po zakończeniu okresu przesyłania powiadomień, o którym mowa w ust. 5.

7.   Jeśli zastosowanie współczynnika przydziału wymienionego w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 powoduje przyznanie mniejszej ilości uprawnień do przywozu niż te, o które ubiega się wnioskodawca, zabezpieczenie złożone zgodnie z ust. 2 zostaje bezzwłocznie zwrócone w odpowiedniej proporcji.

8.   Uprawnienia do przywozu są ważne od dnia ich wydania do dnia 31 października 2014 r. Uprawnienia do przywozu nie są zbywalne.

Artykuł 4

Wydawanie pozwoleń na przywóz

1.   Dopuszczenie do swobodnego obrotu ilości przyznanych w ramach kontyngentu taryfowego, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wymaga okazania pozwolenia na przywóz.

2.   Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz obejmują całkowitą ilość przyznanych uprawnień do przywozu. Obowiązek ten stanowi zobowiązanie pierwotne w rozumieniu art. 19 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 282/2012.

3.   Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz wyłącznie w państwie członkowskim, w którym ubiegali się o przydzielenie uprawnień do przywozu w ramach kontyngentu taryfowego, o którym mowa w art. 1 ust. 1, i uzyskali je.

4.   Przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz wnosi się zabezpieczenie w wysokości 75 EUR za 100 kg. Każdorazowe wydanie pozwolenia na przywóz powoduje odpowiednie ograniczenie uzyskanych uprawnień do przywozu oraz bezzwłoczny zwrot proporcjonalnej części wniesionego zabezpieczenia.

5.   Pozwolenie na przywóz wydaje się na wniosek podmiotu gospodarczego, który uzyskał uprawnienia do przywozu, i wystawia na ten podmiot gospodarczy.

6.   Każdy wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy tylko jednego numeru porządkowego. Wnioski mogą dotyczyć wielu produktów objętych różnymi kodami CN. W takich przypadkach wszystkie kody CN i opisy produktów umieszcza się odpowiednio w rubrykach 15 i 16 wniosku o wydanie pozwolenia i samego pozwolenia.

7.   Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz oraz pozwolenia na przywóz zawierają:

a)

w rubryce 8, nazwę „Ukraina” jako państwo pochodzenia, oraz krzyżyk w rubryce „ogtak”;

b)

w rubryce 20 jeden z wpisów wymienionych w załączniku II.

8.   W każdym pozwoleniu określa się ilości, jakich ono dotyczy w odniesieniu do każdego kodu CN.

9.   Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 pozwolenia na przywóz są ważne przez 30 dni od daty ich faktycznego wydania. Termin ważności pozwoleń na przywóz upływa jednak najpóźniej z dniem 31 października 2014 r.

Artykuł 5

Powiadomienia przekazywane Komisji

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 państwa członkowskie powiadamiają Komisję:

a)

nie później niż dnia 14 listopada 2014 r. — o ilościach produktów, na które wydano pozwolenia na przywóz w okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków;

b)

nie później niż dnia 28 lutego 2015 r. — o ilościach produktów objętych pozwoleniami na przywóz niewykorzystanymi lub wykorzystanymi częściowo i odpowiadających różnicy między ilościami wpisanymi na odwrocie pozwoleń na przywóz a ilościami, na które pozwolenia te zostały wydane; łącznie z powiadomieniami o braku wniosków.

2.   Nie później niż dnia 28 lutego 2015 r. — państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach produktów faktycznie dopuszczonych do swobodnego obrotu w określonym w niniejszym rozporządzeniu okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego.

3.   W przypadku powiadomień, o których mowa w ust. 1 i 2, ilości wyraża się w kilogramach i w podziale na numery porządkowe.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (Dz.U. L 118 z 22.4.2014, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 282/2012 z dnia 28 marca 2012 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (Dz.U. L 92 z 30.3.2012, s. 4).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 290 z 31.10.2013, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uznaje się, że terminologia stosowana do wyszczególnienia produktów ma jedynie charakter orientacyjny, natomiast w kontekście niniejszego załącznika stosowalność systemu preferencyjnego została określona przy wykorzystaniu kodów CN. W przypadku gdy wskazywane są kody „ex” CN, system preferencyjny jest ustalany poprzez łączne zastosowanie kodów CN oraz odpowiadającego im opisu.

Numer porządkowy

Kody CN

Opis

Ilość w tonach (waga netto)

Obowiązujące cło

(EUR/t)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Mięso i jadalne podroby z drobiu, świeże, schłodzone lub zamrożone; pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso z indyków i z ptactwa z gatunku Gallus domesticus

16 000

0

09.4274

0207 12

Mięso i jadalne podroby z drobiu, niecięte na kawałki, zamrożone

20 000

0


(1)  Świeże lub schłodzone, połówki lub ćwiartki z perliczek.


ZAŁĄCZNIK II

Wpisy, o których mowa w art. 4 ust. 7 lit. b)

w języku bułgarskim: Регламент за изпълнение (ЕC) № 413/2014

w języku hiszpańskim: Reglamento de Ejecución (UE) no 413/2014

w języku czeskim: Prováděcí nařízení (EU) č. 413/2014

w języku duńskim: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014

w języku niemieckim: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2014

w języku estońskim: Rakendusmäärus (EL) nr 413/2014

w języku greckim: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014

w języku angielskim: Implementing Regulation (EU) No 413/2014

w języku francuskim: Règlement d'exécution (UE) no 413/2014

w języku chorwackim: Provedbena uredba (EU) br. 413/2014

w języku włoskim: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014

w języku łotewskim: Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014

w języku litewskim: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014

w języku węgierskim: 413/2014/EU végrehajtási rendelet

w języku maltańskim: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014

w języku niderlandzkim: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014

w języku polskim: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2014

w języku portugalskim: Regulamento de Execução (UE) n.o 413/2014

w języku rumuńskim: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014

w języku słowackim: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 413/2014

w języku słoweńskim: Izvedbena uredba (EU) št. 413/2014

w języku fińskim: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 413/2014

w języku szwedzkim: Genomförandeförordning (EU) nr 413/2014.


Top