Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0412

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 412/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz jaj, produktów jajecznych i albuminy pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

OJ L 121, 24.4.2014, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/412/oj

24.4.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/32


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 412/2014

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz jaj, produktów jajecznych i albuminy pochodzących z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 oraz (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 187 lit. a), c) oraz d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 (2) przewidziano uzgodnienia preferencyjne w odniesieniu do ceł na 2014 r. na przywóz niektórych towarów pochodzących z Ukrainy. Zgodnie z art. 3 tego rozporządzenia produkty rolne wymienione w załączniku III do tego rozporządzenia są dopuszczone do przywozu do Unii w ramach limitów kontyngentów taryfowych określonych w tym załączniku. Komisja zarządza kontyngentami taryfowymi, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 374/2014, zgodnie z art. 184 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(2)

Przedmiotowe kontyngenty taryfowe powinny być zarządzane przez stosowanie pozwoleń na przywóz. W tym celu należy stosować rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 (3), nie naruszając dodatkowych warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

(3)

Do pozwoleń na przywóz wydanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem stosuje się rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 (4) z wyjątkiem przypadków, w których mają zastosowanie odstępstwa.

(4)

W celu zapewnienia prawidłowego zarządzania kontyngentami taryfowymi przy składaniu wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz należy wnosić zabezpieczenie powiązane z tymi pozwoleniami.

(5)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1001/2013 (5) zastąpiono kilka kodów CN wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (6) nowymi kodami CN, które różnią się od tych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 374/2014. W załączniku I do niniejszego rozporządzenia należy zatem uwzględnić nowe kody CN.

(6)

Ponieważ kontyngenty taryfowe, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 374/2014, są otwarte tylko do dnia 31 października 2014 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie tak szybko, jak to możliwe.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Otwarcie kontyngentów taryfowych i zarządzanie nimi

1.   Niniejsze rozporządzenie otwiera kontyngenty taryfowe na przywóz produktów z sektora jaj i albuminy wymienionych w załączniku I i określa zasady zarządzania nimi.

2.   Ilości produktów objęte kontyngentami taryfowymi, o których mowa w ust. 1, obowiązujące cła i odpowiednie numery porządkowe są zgodne z ustanowionymi w załączniku I.

3.   Kontyngentami taryfowymi wymienionymi w ust. 1 zarządza się za pomocą pozwoleń na przywóz.

4.   O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, stosuje się rozporządzenia (WE) nr 1301/2006 i (WE) nr 376/2008.

5.   Do celów niniejszego rozporządzenia, waga produktów jajecznych przeliczana jest na ekwiwalent jaj w skorupkach zgodnie ze standardowymi współczynnikami produktywności określonymi w załączniku 69 do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (7).

6.   Do celów niniejszego rozporządzenia, waga albuminy mleka przeliczana jest na ekwiwalent jaj w skorupkach zgodnie ze standardowymi współczynnikami produktywności wynoszącymi 7,00 dla suszonej albuminy mleka (kod CN 3502 20 91) i 53,00 dla pozostałych albumin mleka (kod CN 3502 20 99) z zastosowaniem zasad konwersji ustanowionych w załączniku 69 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

Artykuł 2

Okres obowiązywania kontyngentów taryfowych

Kontyngenty taryfowe, o których mowa w art. 1 ust. 1, są otwarte do dnia 31 października 2014 r.

Artykuł 3

Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz oraz pozwolenia na przywóz

1.   Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz składa się nie później niż o godzinie 13:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) 15. dnia kalendarzowego od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2.   Każdy wniosek o wydanie pozwolenia może dotyczyć tylko jednego numeru porządkowego. Wnioski mogą dotyczyć wielu produktów objętych różnymi kodami CN. W takich przypadkach wszystkie kody CN i opisy produktów umieszcza się odpowiednio w rubrykach 15 i 16 wniosku o wydanie pozwolenia i samego pozwolenia. W przypadku kontyngentu taryfowego 09.4275 określonego w załączniku I całkowita ilość zostaje przeliczona na ekwiwalent jaj w skorupkach.

3.   Wnioski o wydanie pozwolenia sporządza się w odniesieniu do ilości wynoszącej co najmniej 1 tonę, ale maksymalnie 10 % ilości dostępnej w ramach danego kontyngentu.

4.   Wnioski o wydanie pozwoleń oraz pozwolenia na przywóz zawierają:

a)

w rubryce 8, nazwę „Ukraina” jako państwo pochodzenia, oraz krzyżyk w rubryce „tak”;

b)

w rubryce 20 jeden z wpisów wymienionych w załączniku II.

5.   Przy składaniu wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz wnosi się zabezpieczenie w wysokości 20 EUR za 100 kg.

6.   Nie później niż 7. dnia roboczego po zakończeniu okresu składania wniosków, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie powiadamiają Komisję o łącznej ilości objętej wnioskami w kilogramach wagi ekwiwalentu jajek w skorupkach i w podziale na numery porządkowe.

7.   Dopuszczenie do swobodnego obrotu ilości przyznanej w ramach kontyngentu taryfowego, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wymaga okazania pozwolenia na przywóz.

8.   Pozwolenia na przywóz wydaje się od 7. do 12. dnia roboczego następującego po upłynięciu terminu powiadamiania, o którym mowa w ust. 6.

Artykuł 4

Ważność pozwoleń na przywóz

1.   Pozwolenia na przywóz są ważne od dnia pierwszego wydania do dnia 31 października 2014 r.

2.   Nie naruszając art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 376/2008, przeniesienie uprawnień wynikających z pozwoleń ogranicza się do nabywców spełniających warunki kwalifikowalności określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1301/2006.

Artykuł 5

Powiadamianie Komisji

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 11 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1301/2006, państwa członkowskie powiadamiają Komisję:

a)

nie później niż dnia 14 listopada 2014 r. — o ilościach produktów, na które wydano pozwolenia na przywóz w okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego, łącznie z powiadomieniami o braku wniosków;

b)

nie później niż dnia 28 lutego 2015 r. — o ilościach produktów objętych pozwoleniami na przywóz niewykorzystanymi lub wykorzystanymi częściowo i odpowiadających różnicy między ilościami wpisanymi na odwrocie pozwoleń na przywóz a ilościami, na które pozwolenia te zostały wydane; łącznie z powiadomieniami o braku wniosków.

2.   Nie później niż dnia 28 lutego 2015 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach produktów faktycznie dopuszczonych do swobodnego obrotu w określonym w niniejszym rozporządzeniu okresie obowiązywania kontyngentu taryfowego.

3.   W przypadku powiadomień, o których mowa w ust. 1 i 2, ilość wyraża się w kilogramach wagi ekwiwalentu jajek w skorupkach i w podziale na numery porządkowe.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2014 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy (Dz.U. L 118 z 22.4.2014, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz (Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 376/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 3).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1001/2013 z dnia 4 października 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 290 z 31.10.2013, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uznaje się, że terminologia stosowana do opisu produktów ma jedynie charakter orientacyjny, natomiast w kontekście niniejszego załącznika stosowalność systemu preferencyjnego została określona przy wykorzystaniu kodów CN.

Numer porządkowy

Kody CN

Opis

Ilość w tonach

Obowiązujące cło

(EUR/t)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Jaja drobiu w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane; jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, nadające się do spożycia przez ludzi; albuminy jaj i albuminy mleka, nadające się do spożycia przez ludzi.

1 500

(wyrażone w ekwiwalencie jajek w skorupce)

0

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Jaja drobiu w skorupkach, świeże, zakonserwowane albo gotowane

3 000 (wyrażone jako waga netto)

0


ZAŁĄCZNIK II

Wpisy, o których mowa w art. 3 ust. 4 lit. b)

w języku bułgarskim: Регламент за изпълнение (ЕC) № 412/2014

w języku hiszpańskim: Reglamento de Ejecución (UE) no 412/2014

w języku czeskim: Prováděcí nařízení (EU) č. 412/2014

w języku duńskim: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2014

w języku niemieckim: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 412/2014

w języku estońskim: Rakendusmäärus (EL) nr 412/2014

w języku greckim: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 412/2014

w języku angielskim: Implementing Regulation (EU) No 412/2014

w języku francuskim: Règlement d'exécution (UE) no 412/2014

w języku chorwackim: Provedbena uredba (EU) br. 412/2014

w języku włoskim: Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014

w języku łotewskim: Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2014

w języku litewskim: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 412/2014

w języku węgierskim: 412/2014/EU végrehajtási rendelet

w języku maltańskim: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 412/2014

w języku niderlandzkim: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 412/2014

w języku polskim: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 412/2014

w języku portugalskim: Regulamento de Execução (UE) n.o 412/2014

w języku rumuńskim: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014

w języku słowackim: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 412/2014

w języku słoweńskim: Izvedbena uredba (EU) št. 412/2014

w języku fińskim: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 412/2014

w języku szwedzkim: Genomförandeförordning (EU) nr 412/2014.


Top