EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0374

Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 374/2014 z dnia 16 kwiecień 2014 r. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

OJ L 118, 22.4.2014, p. 1–760 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/374/oj

22.4.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/1


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 374/2014

z dnia 16 kwiecień 2014 r.

w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ukraina jest najważniejszym partnerem objętym europejską polityką sąsiedztwa i Partnerstwem Wschodnim. Unia dąży do zacieśnienia bliskich stosunków z Ukrainą, które wykraczają poza zwykłą współpracę dwustronną i obejmują stopniowe działania zmierzające ku politycznemu stowarzyszeniu i gospodarczej integracji. W tym zakresie w latach 2007-2011 został wynegocjowany układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, („układ o stowarzyszeniu”), obejmujący pogłębioną i kompleksową umowę o wolnym handlu (DCFTA), który został parafowany przez obie strony w dniu 30 marca 2012 r. Zgodnie z postanowieniami DCFTA Unia i Ukraina mają utworzyć strefę wolnego handlu w okresie przejściowym trwającym maksymalnie 10 lat od daty wejścia w życie układu o stowarzyszeniu, zgodnie z art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994.

(2)

W związku z bezprecedensowymi wydarzeniami na Ukrainie, stanowiącymi wyzwania związane z bezpieczeństwem, polityką i gospodarką oraz w celu udzielenia wsparcia gospodarce tego kraju, nie jest właściwe oczekiwanie na wejście w życie postanowień układu o stowarzyszeniu dotyczących DCFTA, lecz wyprzedzenie ich wdrożenia poprzez wprowadzenie autonomicznych środków handlowych oraz jednostronne rozpoczęcie obniżania lub znoszenia unijnych ceł na towary pochodzące z Ukrainy, zgodnie z listą koncesyjną określoną w załączniku I-A układu o stowarzyszeniu.

(3)

Aby zapobiec wszelkiemu ryzyku nadużyć, prawo do skorzystania z autonomicznych preferencji handlowych powinno być uwarunkowane zapewnieniem przez Ukrainę zgodności z odpowiednimi regułami pochodzenia produktów i powiązanymi procedurami, a także podjęciem skutecznej współpracy administracyjnej z Unią. Ponadto Ukraina powinna powstrzymywać się od wprowadzania nowych ceł lub opłat o skutku równoważnym lub nowych ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym w odniesieniu do przywozu z Unii lub od podnoszenia obecnych poziomów ceł lub opłat lub od wprowadzania wszelkich innych ograniczeń.

(4)

Konieczne jest przewidzenie ponownego wprowadzenia ceł określonych w ramach zwykłej wspólnej taryfy celnej w przypadku wszelkich produktów stwarzających poważne trudności lub grożących stworzeniem takich trudności dla unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących, z zastrzeżeniem przeprowadzenia dochodzenia przez Komisję.

(5)

W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek z warunków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu Komisja powinna być uprawniona do czasowego zawieszenia, w całości lub w części, uzgodnień preferencyjnych. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 (1).

(6)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do momentu wejścia w życie Tytułu IV (handel i zagadnienia związane z handlem) układu o stowarzyszeniu albo, w odpowiednim przypadku, do momentu, od którego Tytuł IV (handel i zagadnienia związane z handlem) będzie stosowany tymczasowo, jednakże nie później, niż do dnia 1 listopada 2014 r.

(7)

Mając na uwadze pilny charakter tej sprawy, ważne jest by zastosować wyjątek od ośmiotygodniowego okresu, o którym mowa w art. 4 protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uzgodnienia preferencyjne

Cła na towary pochodzące z Ukrainy zostają obniżone lub zniesione zgodnie z załącznikiem I.

Artykuł 2

Warunki korzystania z uzgodnień preferencyjnych

Prawo do korzystania z uzgodnień preferencyjnych wprowadzonych na mocy art. 1 jest uwarunkowane:

a)

zapewnieniem zgodności z odpowiednimi regułami pochodzenia produktów i powiązanymi procedurami, jak przewidziano w sekcji 2, rozdział 2, tytuł IV rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (2);

b)

zapewnieniem zgodności z metodami współpracy administracyjnej, jak przewidziano w art. 121 i 122 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93;

c)

uczestnictwem Ukrainy w skutecznej współpracy administracyjnej z Unią w celu zapobiegania ryzyku nadużyć;

d)

powstrzymaniem się przez Ukrainę od wprowadzania nowych ceł lub opłat o skutku równoważnym lub nowych ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym wobec przywozu pochodzącego z Unii lub od podnoszenia obecnych poziomów ceł lub opłat lub od wprowadzania wszelkich innych ograniczeń od dnia 23 kwiecień 2014 r..

Artykuł 3

Dostęp do kontyngentów taryfowych

1.   Produkty wymienione w załącznikach II i III są dopuszczone do przywozu do Unii w ramach unijnych kontyngentów taryfowych, jak wskazano w tych załącznikach.

2.   Kontyngenty taryfowe określone w ust. 1 niniejszego artykułu są zarządzane przez Komisję zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) 2454/93, z wyjątkiem kontyngentów taryfowych dotyczących konkretnych produktów rolnych wskazanych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

3.   Kontyngenty taryfowe dotyczące konkretnych produktów rolnych wskazanych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia są zarządzane przez Komisję na zasadach ustanowionych zgodnie z art. 184 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (3).

Artykuł 4

Tymczasowe zawieszenie

Jeżeli Komisja stwierdzi, że istnieją wystarczające dowody nieprzestrzegania warunków określonych w art. 2, może przyjąć akty wykonawcze w celu czasowego zawieszenia, w całości lub w części, uzgodnień preferencyjnych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą wskazaną w art. 6 ust. 2.

Artykuł 5

Klauzula ochronna

Jeżeli przywóz produktu pochodzącego z Ukrainy i objętego załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia stwarza poważne trudności lub grozi ich stworzeniem dla unijnych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurujących, Komisja może ponownie wprowadzić cła określone w ramach zwykłej wspólnej taryfy celnej w przypadku takiego przywozu, z zastrzeżeniem warunków i procedur ustanowionych w art. 11 i 11a rozporządzenia Rady (WE) nr 55/2008 (4), które stosuje się odpowiednio.

Artykuł 6

Procedura komitetowa

1.   W celu wykonania art. 3 ust. 2 i art. 4 niniejszego rozporządzenia Komisja jest wspomagana przez Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony na podstawie art. 248a rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 (5). Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Artykuł 7

Wejście w życie i zastosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do momentu wejścia w życie Tytułu IV (handel i zagadnienia związane z handlem) układu o stowarzyszeniu albo, w odpowiednim przypadku, do momentu, od którego Tytuł IV (handel i zagadnienia związane z handlem) będzie stosowany tymczasowo, jednakże nie później, niż do dnia 1 listopada 2014 r.

Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zawiadomienie w przypadku, gdy niniejsze rozporządzenie przestanie obowiązywać przed tą datą.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 16 kwiecień 2014 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

Martin SCHULZ

W imieniu Rady

Przewodniczący

Dimitris KOURKOULAS


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

(2)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 55/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. wprowadzające autonomiczne preferencje handlowe dla Republiki Mołdowy i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 980/2005 i decyzję Komisji 2005/924/WE (Dz.U. L 20 z 24.1.2005, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Tabela stawek celnych UE

CN 2008

Wyszczególnienie

Stawka podstawowa

Kategoria znoszenia ceł

I

SEKCJA I – ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 

 

01

DZIAŁ 01 – ZWIERZĘTA ŻYWE

 

 

0101

Konie, osły, muły i osłomuły, żywe

 

 

0101 10

– Zwierzęta hodowlane czystorasowe

 

 

0101 10 10

– – Konie

Bez cła

0

0101 10 90

– – Pozostałe

7,7

0

0101 90

– Pozostałe

 

 

 

– – Konie

 

 

0101 90 11

– – – Do uboju

Bez cła

0

0101 90 19

– – – Pozostałe

11,5

0

0101 90 30

– – Osły

7,7

0

0101 90 90

– – Muły i osłomuły

10,9

0

0102

Bydło żywe

 

 

0102 10

– Zwierzęta hodowlane czystej krwi

 

 

0102 10 10

– – Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)

Bez cła

0

0102 10 30

– – Krowy

Bez cła

0

0102 10 90

– – Pozostałe

Bez cła

0

0102 90

– Pozostałe

 

 

 

– – Gatunki domowe

 

 

0102 90 05

– – – O masie nieprzekraczającej 80 kg

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – O masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg

 

 

0102 90 21

– – – – Do uboju

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 29

– – – – Pozostałe

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg

 

 

0102 90 41

– – – – Do uboju

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 49

– – – – Pozostałe

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – O masie przekraczającej 300 kg

 

 

 

– – – – Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka)

 

 

0102 90 51

– – – – – Do uboju

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 59

– – – – – Pozostałe

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Krowy

 

 

0102 90 61

– – – – – Do uboju

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 69

– – – – – Pozostałe

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Pozostałe

 

 

0102 90 71

– – – – – Do uboju

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 79

– – – – – Pozostałe

10,2 + 93,1 EUR/100 kg/net

0

0102 90 90

– – Pozostałe

Bez cła

0

0103

Świnie żywe

 

 

0103 10 00

– Zwierzęta hodowlane czystej krwi

Bez cła

0

 

– Pozostałe

 

 

0103 91

– – O masie mniejszej niż 50 kg

 

 

0103 91 10

– – – Gatunki domowe

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 91 90

– – – Pozostałe

Bez cła

0

0103 92

– – O masie 50 kg lub większej

 

 

 

– – – Gatunki domowe

 

 

0103 92 11

– – – – Maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg

35,1 EUR/100 kg/net

0

0103 92 19

– – – – Pozostałe

41,2 EUR/100 kg/net

0

0103 92 90

– – – Pozostałe

Bez cła

0

0104

Owce i kozy, żywe

 

 

0104 10

– Owce

 

 

0104 10 10

– – Zwierzęta hodowlane czystej krwi

Bez cła

0

 

– – Pozostałe

 

 

0104 10 30

– – – Jagnięta (do jednego roku życia)

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 10 80

– – – Pozostałe

80,5 EUR/100 kg/net

0

0104 20

– Kozy

 

 

0104 20 10

– – Zwierzęta hodowlane czystej krwi

3,2

0

0104 20 90

– – Pozostałe

80,5 EUR/100 kg/net

0

0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki

 

 

 

– O masie nieprzekraczającej 185 g

 

 

0105 11

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus

 

 

 

– – – Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu

 

 

0105 11 11

– – – – Nioski

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 19

– – – – Pozostałe

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– – – Pozostałe

 

 

0105 11 91

– – – – Nioski

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 11 99

– – – – Pozostałe

52 EUR/1 000 p/st

0

0105 12 00

– – Indyki

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19

– – Pozostałe

 

 

0105 19 20

– – – Gęsi

152 EUR/1 000 p/st

0

0105 19 90

– – – Kaczki i perliczki

52 EUR/1 000 p/st

0

 

– Pozostałe

 

 

0105 94 00

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus

20,9 EUR/100 kg/net

0

0105 99

– – Pozostałe

 

 

0105 99 10

– – – Kaczki

32,3 EUR/100 kg/net

0

0105 99 20

– – – Gęsi

31,6 EUR/100 kg/net

0

0105 99 30

– – – Indyki

23,8 EUR/100 kg/net

0

0105 99 50

– – – Perliczki

34,5 EUR/100 kg/net

0

0106

Pozostałe zwierzęta żywe

 

 

 

– Ssaki

 

 

0106 11 00

– – Naczelne

Bez cła

0

0106 12 00

– – Wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni); manaty i krowy morskie (ssaki z rzędu syren)

Bez cła

0

0106 19

– – Pozostałe

 

 

0106 19 10

– – – Króliki domowe

3,8

0

0106 19 90

– – – Pozostałe

Bez cła

0

0106 20 00

– Gady (włączając węże i żółwie)

Bez cła

0

 

– Ptaki

 

 

0106 31 00

– – Ptaki drapieżne

Bez cła

0

0106 32 00

– – Papugowate (włączając papugi, papugi długoogonowe, ary i kakadu)

Bez cła

0

0106 39

– – Pozostałe

 

 

0106 39 10

– – – Gołębie

6,4

0

0106 39 90

– – – Pozostałe

Bez cła

0

0106 90 00

– Pozostałe

Bez cła

0

02

DZIAŁ 02 – MIĘSO I PODROBY JADALNE

 

 

0201

Mięso z bydła, świeże lub schłodzone

 

 

0201 10 00

– Tusze i półtusze

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wołowinę (12 000 t wyrażone w masie netto)

0201 20

– Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0201 20 20

– – Ćwierci „kompensowane”

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wołowinę (12 000 t wyrażone w masie netto)

0201 20 30

– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wołowinę (12 000 t wyrażone w masie netto)

0201 20 50

– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 212,2 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wołowinę (12 000 t wyrażone w masie netto)

0201 20 90

– – Pozostałe

12,8 + 265,2 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wołowinę (12 000 t wyrażone w masie netto)

0201 30 00

– Bez kości

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wołowinę (12 000 t wyrażone w masie netto)

0202

Mięso z bydła, zamrożone

 

 

0202 10 00

– Tusze i półtusze

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wołowinę (12 000 t wyrażone w masie netto)

0202 20

– Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0202 20 10

– – Ćwierci „kompensowane”

12,8 + 176,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wołowinę (12 000 t wyrażone w masie netto)

0202 20 30

– – Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 141,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wołowinę (12 000 t wyrażone w masie netto)

0202 20 50

– – Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wołowinę (12 000 t wyrażone w masie netto)

0202 20 90

– – Pozostałe

12,8 + 265,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wołowinę (12 000 t wyrażone w masie netto)

0202 30

– Bez kości

 

 

0202 30 10

– – Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; ćwierci „kompensowane” w dwóch blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wyłączeniem polędwicy, w jednym kawałku

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wołowinę (12 000 t wyrażone w masie netto)

0202 30 50

– – Elementy określane jako „crop”, „chuck-and-blade” i „brisket”

12,8 + 221,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wołowinę (12 000 t wyrażone w masie netto)

0202 30 90

– – Pozostałe

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wołowinę (12 000 t wyrażone w masie netto)

0203

Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

 

– Świeże lub schłodzone

 

 

0203 11

– – Tusze i półtusze

 

 

0203 11 10

– – – Ze świń domowych

53,6 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto) oraz dodatkowy kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

0203 11 90

– – – Pozostałe

Bez cła

0

0203 12

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

 

 

 

– – – Ze świń domowych

 

 

0203 12 11

– – – – Szynki i ich kawałki

77,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

0203 12 19

– – – – Łopatki i ich kawałki

60,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto) oraz dodatkowy kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

0203 12 90

– – – Pozostałe

Bez cła

0

0203 19

– – Pozostałe

 

 

 

– – – Ze świń domowych

 

 

0203 19 11

– – – – Przodki i ich kawałki

60,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto) oraz dodatkowy kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

0203 19 13

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

86,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

0203 19 15

– – – – Boczek i jego kawałki

46,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto) oraz dodatkowy kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

 

– – – – Pozostałe

 

 

0203 19 55

– – – – – Bez kości

86,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

0203 19 59

– – – – – Pozostałe

86,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto) oraz dodatkowy kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

0203 19 90

– – – Pozostałe

Bez cła

0

 

– Zamrożone

 

 

0203 21

– – Tusze i półtusze

 

 

0203 21 10

– – – Ze świń domowych

53,6 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto) oraz dodatkowy kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

0203 21 90

– – – Pozostałe

Bez cła

0

0203 22

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

 

 

 

– – – Ze świń domowych

 

 

0203 22 11

– – – – Szynki i ich kawałki

77,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

0203 22 19

– – – – Łopatki i ich kawałki

60,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto) oraz dodatkowy kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

0203 22 90

– – – Pozostałe

Bez cła

0

0203 29

– – Pozostałe

 

 

 

– – – Ze świń domowych

 

 

0203 29 11

– – – – Przodki i ich kawałki

60,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto) oraz dodatkowy kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

0203 29 13

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

86,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

0203 29 15

– – – – Boczek i jego kawałki

46,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto) oraz dodatkowy kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

 

– – – – Pozostałe

 

 

0203 29 55

– – – – – Bez kości

86,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

0203 29 59

– – – – – Pozostałe

86,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto) oraz dodatkowy kontyngent taryfowy na wieprzowinę (20 000 t wyrażone w masie netto)

0203 29 90

– – – Pozostałe

Bez cła

0

0204

Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0204 10 00

– Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schłodzone

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

 

– Pozostałe mięso z owiec, świeże lub schłodzone

 

 

0204 21 00

– – Tusze i półtusze

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 22

– – Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0204 22 10

– – – Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 22 30

– – – Grzbiety i/lub środki

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 22 50

– – – Nogi

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z owiec (1500 - 2250 t wyrażone w masie netto)\xC2 (1)

0204 22 90

– – – Pozostałe

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z owiec (1500 - 2250 t wyrażone w masie netto)\xC2 (1)

0204 23 00

– – Bez kości

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z owiec (1500 - 2250 t wyrażone w masie netto)\xC2 (1)

0204 30 00

– Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

 

– Pozostałe mięso z owiec, zamrożone

 

 

0204 41 00

– – Tusze i półtusze

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 42

– – Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi

 

 

0204 42 10

– – – Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 42 30

– – – Grzbiety i/lub środki

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z owiec (1500 - 2250 t wyrażone w masie netto)\xC2 (1)

0204 42 50

– – – Nogi

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z owiec (1500 - 2250 t wyrażone w masie netto)\xC2 (1)

0204 42 90

– – – Pozostałe

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z owiec (1500 - 2250 t wyrażone w masie netto)\xC2 (1)

0204 43

– – Bez kości

 

 

0204 43 10

– – – Jagnięce

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z owiec (1500 - 2250 t wyrażone w masie netto)\xC2 (1)

0204 43 90

– – – Pozostałe

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z owiec (1500 - 2250 t wyrażone w masie netto)\xC2 (1)

0204 50

– Mięso z kóz

 

 

 

– – Świeże lub schłodzone

 

 

0204 50 11

– – – Tusze i półtusze

12,8 + 171,3 EUR/100 kg/net

0

0204 50 13

– – – Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net

0

0204 50 15

– – – Grzbiety i/lub środki

12,8 + 188,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 19

– – – Nogi

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Pozostałe

 

 

0204 50 31

– – – – Kawałki z kośćmi

12,8 + 222,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 39

– – – – Kawałki bez kości

12,8 + 311,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – Zamrożone

 

 

0204 50 51

– – – Tusze i półtusze

12,8 + 128,8 EUR/100 kg/net

0

0204 50 53

– – – Krótkie ćwierci przednie

12,8 + 90,2 EUR/100 kg/net

0

0204 50 55

– – – Grzbiety i/lub środki

12,8 + 141,7 EUR/100 kg/net

0

0204 50 59

– – – Nogi

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Pozostałe

 

 

0204 50 71

– – – – Kawałki z kośćmi

12,8 + 167,5 EUR/100 kg/net

0

0204 50 79

– – – – Kawałki bez kości

12,8 + 234,5 EUR/100 kg/net

0

0205 00

Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0205 00 20

– Świeże lub schłodzone

5,1

0

0205 00 80

– Zamrożone

5,1

0

0206

Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0206 10

– Z bydła, świeże lub schłodzone

 

 

0206 10 10

– – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych

Bez cła

0

 

– – Pozostałe

 

 

0206 10 95

– – – Przepona gruba i przepona cienka

12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0206 10 98

– – – Pozostałe

Bez cła

0

 

– Z bydła, zamrożone

 

 

0206 21 00

– – Ozory

Bez cła

0

0206 22 00

– – Wątroby

Bez cła

0

0206 29

– – Pozostałe

 

 

0206 29 10

– – – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych

Bez cła

0

 

– – – Pozostałe

 

 

0206 29 91

– – – – Przepona gruba i przepona cienka

12,8 + 304,1 EUR/100 kg/net

0

0206 29 99

– – – – Pozostałe

Bez cła

0

0206 30 00

– Ze świń, świeże lub schłodzone

Bez cła

0

 

– Ze świń, zamrożone

 

 

0206 41 00

– – Wątroby

Bez cła

0

0206 49 00

– – Pozostałe

Bez cła

0

0206 80

– Pozostałe, świeże lub schłodzone

 

 

0206 80 10

– – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych

Bez cła

0

 

– – Pozostałe

 

 

0206 80 91

– – – Z koni, osłów, mułów i osłomułów

6,4

0

0206 80 99

– – – Z owiec i kóz

Bez cła

0

0206 90

– Pozostałe, zamrożone

 

 

0206 90 10

– – Do produkcji wyrobów farmaceutycznych

Bez cła

0

 

– – Pozostałe

 

 

0206 90 91

– – – Z koni, osłów, mułów i osłomułów

6,4

0

0206 90 99

– – – Z owiec i kóz

Bez cła

0

0207

Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

 

– Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus

 

 

0207 11

– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

 

 

0207 11 10

– – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako „kurczaki 83 %”

26,2 EUR/100 kg/net

0

0207 11 30

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70 %”

29,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 11 90

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65 %” lub inaczej zgłaszane

32,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 12

– – Niecięte na kawałki, zamrożone

 

 

0207 12 10

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70 %”

29,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1) oraz dodatkowy kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (20 000 t wyrażone w masie netto)

0207 12 90

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kurczaki 65 %” lub inaczej zgłaszane

32,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1) oraz dodatkowy kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (20 000 t wyrażone w masie netto)

0207 13

– – Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone

 

 

 

– – – Kawałki

 

 

0207 13 10

– – – – Bez kości

102,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – Z kośćmi

 

 

0207 13 20

– – – – – Połówki lub ćwiartki

35,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 13 30

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 13 40

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 13 50

– – – – – Piersi i ich kawałki

60,2 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 13 60

– – – – – Nogi i ich kawałki

46,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 13 70

– – – – – Pozostałe

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Podroby

 

 

0207 13 91

– – – – Wątróbki

6,4

0

0207 13 99

– – – – Pozostałe

18,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 14

– – Kawałki i podroby, zamrożone

 

 

 

– – – Kawałki

 

 

0207 14 10

– – – – Bez kości

102,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – Z kośćmi

 

 

0207 14 20

– – – – – Połówki lub ćwiartki

35,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 14 30

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 14 40

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 14 50

– – – – – Piersi i ich kawałki

60,2 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 14 60

– – – – – Nogi i ich kawałki

46,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 14 70

– – – – – Pozostałe

100,8 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Podroby

 

 

0207 14 91

– – – – Wątróbki

6,4

0

0207 14 99

– – – – Pozostałe

18,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– Z indyków

 

 

0207 24

– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

 

 

0207 24 10

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80 %”

34 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 24 90

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73 %” lub inaczej zgłaszane

37,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 25

– – Niecięte na kawałki, zamrożone

 

 

0207 25 10

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „indyki 80 %”

34 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 25 90

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „indyki 73 %” lub inaczej zgłaszane

37,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 26

– – Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone

 

 

 

– – – Kawałki

 

 

0207 26 10

– – – – Bez kości

85,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – Z kośćmi

 

 

0207 26 20

– – – – – Połówki lub ćwiartki

41 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 26 30

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 26 40

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 26 50

– – – – – Piersi i ich kawałki

67,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – – Nogi i ich kawałki

 

 

0207 26 60

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

25,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 26 70

– – – – – – Pozostałe

46 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 26 80

– – – – – Pozostałe

83 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – Podroby

 

 

0207 26 91

– – – – Wątróbki

6,4

0

0207 26 99

– – – – Pozostałe

18,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 27

– – Kawałki i podroby, zamrożone

 

 

 

– – – Kawałki

 

 

0207 27 10

– – – – Bez kości

85,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – Z kośćmi

 

 

0207 27 20

– – – – – Połówki lub ćwiartki

41 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 27 30

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 27 40

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 EUR/100 kg/net

0

0207 27 50

– – – – – Piersi i ich kawałki

67,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – – Nogi i ich kawałki

 

 

0207 27 60

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

25,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 27 70

– – – – – – Pozostałe

46 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 27 80

– – – – – Pozostałe

83 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – Podroby

 

 

0207 27 91

– – – – Wątróbki

6,4

0

0207 27 99

– – – – Pozostałe

18,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– Z kaczek, gęsi lub perliczek

 

 

0207 32

– – Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone

 

 

 

– – – Z kaczek

 

 

0207 32 11

– – – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z głowami i łapkami, znane jako „kaczki 85 %”

38 EUR/100 kg/net

0

0207 32 15

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70 %”

46,2 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 32 19

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63 %” lub inaczej zgłaszane

51,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – Z gęsi

 

 

0207 32 51

– – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapkami, znane jako „gęsi 82 %”

45,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 32 59

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75 %” lub inaczej zgłaszane

48,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 32 90

– – – Z perliczek

49,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 33

– – Niecięte na kawałki, zamrożone

 

 

 

– – – Z kaczek

 

 

0207 33 11

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako „kaczki 70 %”

46,2 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 33 19

– – – – Oskubane i wypatroszone bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako „kaczki 63 %” lub inaczej zgłaszane

51,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 2 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – Z gęsi

 

 

0207 33 51

– – – – Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapkami, znane jako „gęsi 82 %”

45,1 EUR/100 kg/net

0

0207 33 59

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75 %” lub inaczej zgłaszane

48,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 33 90

– – – Z perliczek

49,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 34

– – Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone

 

 

0207 34 10

– – – Z gęsi

Bez cła

0

0207 34 90

– – – Z kaczek

Bez cła

0

0207 35

– – Pozostałe, świeże lub schłodzone

 

 

 

– – – Kawałki

 

 

 

– – – – Bez kości

 

 

0207 35 11

– – – – – Z gęsi

110,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 35 15

– – – – – Z kaczek i perliczek

128,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – Z kośćmi

 

 

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki

 

 

0207 35 21

– – – – – – Z kaczek

56,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 35 23

– – – – – – Z gęsi

52,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 35 25

– – – – – – Z perliczek

54,2 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 35 31

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 35 41

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

 

0207 35 51

– – – – – – Z gęsi

86,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 35 53

– – – – – – Z kaczek i perliczek

115,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – – Nogi i ich kawałki

 

 

0207 35 61

– – – – – – Z gęsi

69,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 35 63

– – – – – – Z kaczek i perliczek

46,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 35 71

– – – – – Tusze gęsie lub kacze

66 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 35 79

– – – – – Pozostałe

123,2 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – Podroby

 

 

0207 35 91

– – – – Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone

6,4

0

0207 35 99

– – – – Pozostałe

18,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 36

– – Pozostałe, zamrożone

 

 

 

– – – Kawałki

 

 

 

– – – – Bez kości

 

 

0207 36 11

– – – – – Z gęsi

110,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 36 15

– – – – – Z kaczek i perliczek

128,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – Z kośćmi

 

 

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki

 

 

0207 36 21

– – – – – – Z kaczek

56,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 36 23

– – – – – – Z gęsi

52,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 36 25

– – – – – – Z perliczek

54,2 EUR/100 kg/net

0

0207 36 31

– – – – – Całe skrzydła, nawet z końcami

26,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 36 41

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

18,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

 

0207 36 51

– – – – – – Z gęsi

86,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 36 53

– – – – – – Z kaczek i perliczek

115,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – – Nogi i ich kawałki

 

 

0207 36 61

– – – – – – Z gęsi

69,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 36 63

– – – – – – Z kaczek i perliczek

46,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0207 36 71

– – – – – Tusze gęsie lub kacze

66 EUR/100 kg/net

0

0207 36 79

– – – – – Pozostałe

123,2 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – Podroby

 

 

 

– – – – Wątróbki

 

 

0207 36 81

– – – – – Wątróbki gęsie, otłuszczone

Bez cła

0

0207 36 85

– – – – – Wątróbki kacze, otłuszczone

Bez cła

0

0207 36 89

– – – – – Pozostałe

6,4

0

0207 36 90

– – – – Pozostałe

18,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0208

Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

0208 10

– Z królików lub zajęcy

 

 

0208 10 10

– – Z królików domowych

6,4

0

0208 10 90

– – Pozostałe

Bez cła

0

0208 30 00

– Z naczelnych

9

0

0208 40

– Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren)

 

 

0208 40 10

– – Mięso z wielorybów

6,4

0

0208 40 90

– – Pozostałe

9

0

0208 50 00

– Z gadów (włączając z węży i z żółwi)

9

0

0208 90

– Pozostałe

 

 

0208 90 10

– – Z gołębi domowych

6,4

0

0208 90 30

– – Z dziczyzny, innej niż z królików lub zajęcy

Bez cła

0

0208 90 55

– – Mięso z fok

6,4

0

0208 90 60

– – Z reniferów

9

0

0208 90 70

– – Żabie udka

6,4

0

0208 90 95

– – Pozostałe

9

0

0209 00

Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

 

 

 

– Tłuszcz podskórny ze świń

 

 

0209 00 11

– – Świeży, schłodzony, zamrożony, solony lub w solance

21,4 EUR/100 kg/net

0

0209 00 19

– – Suszony lub wędzony

23,6 EUR/100 kg/net

0

0209 00 30

– Tłuszcz ze świń, inny niż objęty podpozycją 0209 00 11 lub 0209 00 19

12,9 EUR/100 kg/net

0

0209 00 90

– Tłuszcz drobiowy

41,5 EUR/100 kg/net

0

0210

Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów

 

 

 

– Mięso ze świń

 

 

0210 11

– – Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

 

 

 

– – – Ze świń domowych

 

 

 

– – – – Solone lub w solance

 

 

0210 11 11

– – – – – Szynki i ich kawałki

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 11 19

– – – – – Łopatki i ich kawałki

60,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Suszone lub wędzone

 

 

0210 11 31

– – – – – Szynki i ich kawałki

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 11 39

– – – – – Łopatki i ich kawałki

119 EUR/100 kg/net

0

0210 11 90

– – – Pozostałe

15,4

0

0210 12

– – Boczek i jego kawałki

 

 

 

– – – Ze świń domowych

 

 

0210 12 11

– – – – Solony lub w solance

46,7 EUR/100 kg/net

0

0210 12 19

– – – – Suszony lub wędzony

77,8 EUR/100 kg/net

0

0210 12 90

– – – Pozostały

15,4

0

0210 19

– – Pozostałe

 

 

 

– – – Ze świń domowych

 

 

 

– – – – Solone lub w solance

 

 

0210 19 10

– – – – – Bok bekonowy lub szpencer

68,7 EUR/100 kg/net

0

0210 19 20

– – – – – Bok trzyćwierciowy lub środki

75,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 30

– – – – – Przodki i ich kawałki

60,1 EUR/100 kg/net

0

0210 19 40

– – – – – Schaby i ich kawałki

86,9 EUR/100 kg/net

0

0210 19 50

– – – – – Pozostałe

86,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Suszone lub wędzone

 

 

0210 19 60

– – – – – Przodki i ich kawałki

119 EUR/100 kg/net

0

0210 19 70

– – – – – Schaby i ich kawałki

149,6 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – Pozostałe

 

 

0210 19 81

– – – – – – Bez kości

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 89

– – – – – – Pozostałe

151,2 EUR/100 kg/net

0

0210 19 90

– – – Pozostałe

15,4

0

0210 20

– Mięso z bydła

 

 

0210 20 10

– – Z kośćmi

15,4 + 265,2 EUR/100 kg/net

0

0210 20 90

– – Bez kości

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

 

– Pozostałe, włącznie z jadalnymi mączkami i mąkami, z mięsa lub podrobów

 

 

0210 91 00

– – Z naczelnych

15,4

0

0210 92 00

– – Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren)

15,4

0

0210 93 00

– – Z gadów (włączając z węży i z żółwi)

15,4

0

0210 99

– – Pozostałe

 

 

 

– – – Mięso

 

 

0210 99 10

– – – – Z koni, solone, w solance lub suszone

6,4

0

 

– – – – Z owiec i kóz

 

 

0210 99 21

– – – – – Z kośćmi

222,7 EUR/100 kg/net

0

0210 99 29

– – – – – Bez kości

311,8 EUR/100 kg/net

0

0210 99 31

– – – – Z reniferów

15,4

0

0210 99 39

– – – – Pozostałe

130 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mięso z drobiu (16 000 – 20 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – Podroby

 

 

 

– – – – Ze świń domowych

 

 

0210 99 41

– – – – – Wątroby

64,9 EUR/100 kg/net

0

0210 99 49

– – – – – Pozostałe

47,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Z bydła

 

 

0210 99 51

– – – – – Przepona gruba i przepona cienka

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

0210 99 59

– – – – – Pozostałe

12,8

0

0210 99 60

– – – – Z owiec i kóz

15,4

0

 

– – – – Pozostałe

 

 

 

– – – – – Wątróbki drobiowe

 

 

0210 99 71

– – – – – – Wątróbki otłuszczone, z gęsi lub z kaczek, solone lub w solance

Bez cła

0

0210 99 79

– – – – – – Pozostałe

6,4

0

0210 99 80

– – – – – Pozostałe

15,4

0

0210 99 90

– – – Mąki i mączki, jadalne, z mięsa lub podrobów

15,4 + 303,4 EUR/100 kg/net

0

03

DZIAŁ 03 – RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE

 

 

0301

Ryby żywe

 

 

0301 10

– Ryby ozdobne

 

 

0301 10 10

– – Słodkowodne

Bez cła

0

0301 10 90

– – Morskie

7,5

0

 

– Pozostałe ryby żywe

 

 

0301 91

– – Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – – Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0301 91 90

– – – Pozostałe

12

0

0301 92 00

– – Węgorze (Anguilla spp.)

Bez cła

0

0301 93 00

– – Karp

8

0

0301 94 00

– – Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)

16

0

0301 95 00

– – Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)

16

0

0301 99

– – Pozostałe

 

 

 

– – – Ryby słodkowodne

 

 

0301 99 11

– – – – Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

2

0

0301 99 19

– – – – Pozostałe

8

0

0301 99 80

– – – Ryby morskie

16

0

0302

Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

 

 

 

– Łososiowate, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0302 11

– – Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – – Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster

8

0

0302 11 20

– – – Z gatunku Oncorhynchus mykiss, z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie większej niż 1,2 kg każdy, lub pozbawione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie większej niż 1 kg każdy

12

0

0302 11 80

– – – Pozostałe

12

0

0302 12 00

– – Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

2

0

0302 19 00

– – Pozostałe

8

0

 

– Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0302 21

– – Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – – Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0

0302 21 30

– – – Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

8

0

0302 21 90

– – – Halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0302 22 00

– – Gładzica (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0302 23 00

– – Sole (Solea spp.)

15

0

0302 29

– – Pozostałe

 

 

0302 29 10

– – – Smuklice (Lepidorhombus spp.)

15

0

0302 29 90

– – – Pozostałe

15

0

 

– Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), latający lub paskowany bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0302 31

– – Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

Bez cła

0

0302 31 90

– – – Pozostałe

22

0

0302 32

– – Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

Bez cła

0

0302 32 90

– – – Pozostałe

22

0

0302 33

– – Latający lub paskowany bonito

 

 

0302 33 10

– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

Bez cła

0

0302 33 90

– – – Pozostałe

22

0

0302 34

– – Opastun (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

Bez cła

0

0302 34 90

– – – Pozostałe

22

0

0302 35

– – Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

Bez cła

0

0302 35 90

– – – Pozostałe

22

0

0302 36

– – Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

Bez cła

0

0302 36 90

– – – Pozostałe

22

0

0302 39

– – Pozostałe

 

 

0302 39 10

– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

Bez cła

0

0302 39 90

– – – Pozostałe

22

0

0302 40 00

– Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

15

0

0302 50

– Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0302 50 10

– – Z gatunku Gadus morhua

12

0

0302 50 90

– – Pozostałe

12

0

 

– Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0302 61

– – Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynela (Sardinella spp.), szprot (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – – Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

23

0

0302 61 30

– – – Sardynki z rodzaju Sardinops; sardynela (Sardinella spp.)

15

0

0302 61 80

– – – Brisling lub szprot (Sprattus sprattus)

13

0

0302 62 00

– – Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0302 63 00

– – Czarniak (Pollachius virens)

7,5

0

0302 64 00

– – Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

20

0

0302 65

– – Koleń i pozostałe rekiny

 

 

0302 65 20

– – – Koleń z gatunku Squalus acanthias

6

0

0302 65 50

– – – Rekinki z gatunku Scyliorhinus spp.

6

0

0302 65 90

– – – Pozostałe

8

0

0302 66 00

– – Węgorze (Anguilla spp.)

Bez cła

0

0302 67 00

– – Włócznik (Xiphias gladius)

15

0

0302 68 00

– – Antary (Dissostichus spp.)

15

0

0302 69

– – Pozostałe

 

 

 

– – – Ryby słodkowodne

 

 

0302 69 11

– – – – Karp

8

0

0302 69 19

– – – – Pozostałe

8

0

 

– – – Ryby morskie

 

 

 

– – – – Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż latający lub paskowany bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] objęty podpozycją 0302 33

 

 

0302 69 21

– – – – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

Bez cła

0

0302 69 25

– – – – – Pozostałe

22

0

 

– – – – Karmazyny (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – – Z gatunku Sebastes marinus

7,5

0

0302 69 33

– – – – – Pozostałe

7,5

0

0302 69 35

– – – – Ryby z gatunku Boreogadus saida

12

0

0302 69 41

– – – – Witlinek (Merlangius merlangus)

7,5

0

0302 69 45

– – – – Molwa (Molva spp.)

7,5

0

0302 69 51

– – – – Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius)

7,5

0

0302 69 55

– – – – Sardela (Engraulis spp.)

15

0

0302 69 61

– – – – Kielec (właściwy) i morlesze (Dentex dentex i Pagellus spp.)

15

0

 

– – – – Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Morszczuk z rodzaju Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Morszczuk kapski (Merluccius capensis) i morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus)

15

0

0302 69 67

– – – – – – Morszczuk australijski (Merluccius australis)

15

0

0302 69 68

– – – – – – Pozostałe

15

0

0302 69 69

– – – – – Widłak z rodzaju Urophycis

15

0

0302 69 75

– – – – Bramy (Brama spp.)

15

0

0302 69 81

– – – – Żabnice (Lophius spp.)

15

0

0302 69 85

– – – – Błękitek (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou)

7,5

0

0302 69 86

– – – – Błękitek południowy (Micromesistius australis)

7,5

0

0302 69 91

– – – – Ostrobok (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0302 69 92

– – – – Kinglip chilijski (Genypterus blacodes)

7,5

0

0302 69 94

– – – – Labraks (moron) (Dicentrarchus labrax)

15

0

0302 69 95

– – – – Dorada (sparus złotogłowy) (Sparus aurata)

15

0

0302 69 99

– – – – Pozostałe

15

0

0302 70 00

– Wątróbki, ikry i mlecze

10

0

0303

Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304

 

 

 

– Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 11 00

– – Nerka (łosoś nerka) (Oncorhynchus nerka)

2

0

0303 19 00

– – Pozostałe

2

0

 

– Pozostałe łososiowate, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 21

– – Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – – Z gatunku Oncorhynchus apache lub Oncorhynchus chrysogaster

9

0

0303 21 20

– – – Z gatunku Oncorhynchus mykiss, z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie większej niż 1,2 kg każdy, lub pozbawione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie większej niż 1 kg każdy

12

0

0303 21 80

– – – Pozostałe

12

0

0303 22 00

– – Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

2

0

0303 29 00

– – Pozostałe

9

0

 

– Płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 31

– – Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – – Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0

0303 31 30

– – – Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0

0303 31 90

– – – Halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis)

15

0

0303 32 00

– – Gładzica (Pleuronectes platessa)

15

0

0303 33 00

– – Sole (Solea spp.)

7,5

0

0303 39

– – Pozostałe

 

 

0303 39 10

– – – Flądra (Platichthys flesus)

7,5

0

0303 39 30

– – – Ryby z rodzaju Rhombosolea

7,5

0

0303 39 70

– – – Pozostałe

15

0

 

– Tuńczyki (z rodzaju Thunnus), latający lub paskowany bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 41

– – Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

 

 

0303 41 11

– – – – Całe

Bez cła

0

0303 41 13

– – – – Oskrobane i wypatroszone

Bez cła

0

0303 41 19

– – – – Pozostałe (np. bez głów)

Bez cła

0

0303 41 90

– – – Pozostałe

22

0

0303 42

– – Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares)

 

 

 

– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

 

 

 

– – – – Cały

 

 

0303 42 12

– – – – – O masie większej niż 10 kg każdy

Bez cła

0

0303 42 18

– – – – – Pozostały

Bez cła

0

 

– – – – Oskrobany i wypatroszony

 

 

0303 42 32

– – – – – O masie większej niż 10 kg każdy

Bez cła

0

0303 42 38

– – – – – Pozostały

Bez cła

0

 

– – – – Pozostały (np. bez głów)

 

 

0303 42 52

– – – – – O masie większej niż 10 kg każdy

Bez cła

0

0303 42 58

– – – – – Pozostały

Bez cła

0

0303 42 90

– – – Pozostały

22

0

0303 43

– – Latający lub paskowany bonito

 

 

 

– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

 

 

0303 43 11

– – – – Cały

Bez cła

0

0303 43 13

– – – – Oskrobany i wypatroszony

Bez cła

0

0303 43 19

– – – – Pozostały (np. bez głów)

Bez cła

0

0303 43 90

– – – Pozostały

22

0

0303 44

– – Opastun (Thunnus obesus)

 

 

 

– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

 

 

0303 44 11

– – – – Cały

Bez cła

0

0303 44 13

– – – – Oskrobany i wypatroszony

Bez cła

0

0303 44 19

– – – – Pozostały (np. bez głów)

Bez cła

0

0303 44 90

– – – Pozostały

22

0

0303 45

– – Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

 

 

0303 45 11

– – – – Cały

Bez cła

0

0303 45 13

– – – – Oskrobany i wypatroszony

Bez cła

0

0303 45 19

– – – – Pozostały (np. bez głów)

Bez cła

0

0303 45 90

– – – Pozostały

22

0

0303 46

– – Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

 

 

0303 46 11

– – – – Cały

Bez cła

0

0303 46 13

– – – – Oskrobany i wypatroszony

Bez cła

0

0303 46 19

– – – – Pozostały (np. bez głów)

Bez cła

0

0303 46 90

– – – Pozostały

22

0

0303 49

– – Pozostałe

 

 

 

– – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

 

 

0303 49 31

– – – – Całe

Bez cła

0

0303 49 33

– – – – Oskrobane i wypatroszone

Bez cła

0

0303 49 39

– – – – Pozostałe (np. bez głów)

Bez cła

0

0303 49 80

– – – Pozostałe

22

0

 

– Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), i dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 51 00

– – Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0303 52

– – Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – – Z gatunku Gadus morhua

12

0

0303 52 30

– – – Z gatunku Gadus ogac

12

0

0303 52 90

– – – Z gatunku Gadus macrocephalus

12

0

 

– Włócznik (Xiphias gladius) i antar (Dissostichus spp.), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 61 00

– – Włócznik (Xiphias gladius)

7,5

0

0303 62 00

– – Antar (Dissostichus spp.)

15

0

 

– Pozostałe ryby, z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu

 

 

0303 71

– – Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardynela (Sardinella spp.), szprot (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – – Sardynki z gatunku Sardina pilchardus

23

0

0303 71 30

– – – Sardynki z rodzaju Sardinops; sardynela (Sardinella spp.)

15

0

0303 71 80

– – – Szprot (Sprattus sprattus)

13

0

0303 72 00

– – Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0303 73 00

– – Czarniak (Pollachius virens)

7,5

0

0303 74

– – Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – – Z gatunku Scomber scombrus lub Scomber japonicus

20

0

0303 74 90

– – – Z gatunku Scomber australasicus

15

0

0303 75

– – Koleń i pozostałe rekiny

 

 

0303 75 20

– – – Koleń z gatunku Squalus acanthias

6

0

0303 75 50

– – – Rekinki z gatunku Scyliorhinus spp.

6

0

0303 75 90

– – – Pozostałe

8

0

0303 76 00

– – Węgorze (Anguilla spp.)

Bez cła

0

0303 77 00

– – Labraks (moron) i labraks cętkowany (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0

0303 78

– – Morszczuki i widłaki (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – Morszczuki z rodzaju Merluccius

 

 

0303 78 11

– – – – Morszczuk kapski (Merluccius capensis) i morszczuk głębokowodny (Merluccius paradoxus)

15

0

0303 78 12

– – – – Morszczuk argentyński (Merluccius hubbsi)

15

0

0303 78 13

– – – – Morszczuk australijski (Merluccius australis)

15

0

0303 78 19

– – – – Pozostały

15

0

0303 78 90

– – – Widłaki z rodzaju Urophycis

15

0

0303 79

– – Pozostałe

 

 

 

– – – Ryby słodkowodne

 

 

0303 79 11

– – – – Karp

8

0

0303 79 19

– – – – Pozostałe

8

0

 

– – – Ryby morskie

 

 

 

– – – – Ryby z rodzaju Euthynnus, inne niż latający lub paskowany bonito [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] objęty podpozycją 0303 43

 

 

 

– – – – – Do przemysłowej produkcji wyrobów objętych pozycją 1604

 

 

0303 79 21

– – – – – – Całe

Bez cła

0

0303 79 23

– – – – – – Oskrobane i wypatroszone

Bez cła

0

0303 79 29

– – – – – – Pozostałe (na przykład „bez głów”)

Bez cła

0

0303 79 31

– – – – – Pozostałe

22

0

 

– – – – Karmazyny (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – – Z gatunku Sebastes marinus

7,5

0

0303 79 37

– – – – – Pozostałe

7,5

0

0303 79 41

– – – – Ryby z gatunku Boreogadus saida

12

0

0303 79 45

– – – – Witlinek (Merlangius merlangus)

7,5

0

0303 79 51

– – – – Molwy (Molva spp.)

7,5

0

0303 79 55

– – – – Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius)

15

0

0303 79 58

– – – – Ryby z gatunku Orcynopsis unicolor

10

0

0303 79 65

– – – – Sardele (Engraulis spp.)

15

0

0303 79 71

– – – – Kielec (właściwy) i morlesze (Dentex dentex i Pagellus spp.)

15

0

0303 79 75

– – – – Bramy (Brama spp.)

15

0

0303 79 81

– – – – Żabnice (Lophius spp.)

15

0

0303 79 83

– – – – Błękitek (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou)

7,5

0

0303 79 85

– – – – Błękitek południowy (Micromesistius australis)

7,5

0

0303 79 91

– – – – Ostrobok (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0

0303 79 92

– – – – Buławik nowozelandzki (miruna nowozelandzka) (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0303 79 93

– – – – Kinglip chilijski (Genypterus blacodes)

7,5

0

0303 79 94

– – – – Ryby z gatunku Pelotreis flavilatus lub Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0

0303 79 98

– – – – Pozostałe

15

0

0303 80

– Wątróbki, ikry i mlecze

 

 

0303 80 10

– – Ikry i mlecze, do produkcji kwasu dezoksyrybonukleinowego lub siarczanu protaminy

Bez cła

0

0303 80 90

– – Pozostałe

10

0

0304

Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone

 

 

 

– Świeże lub schłodzone

 

 

0304 11

– – Z włócznika (Xiphias gladius)

 

 

0304 11 10

– – – Filety

18

0

0304 11 90

– – – Pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione)

15

0

0304 12

– – Z antara (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – – Filety

18

0

0304 12 90

– – – Pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione)

15

0

0304 19

– – Pozostałe

 

 

 

– – – Filety

 

 

 

– – – – Z ryb słodkowodnych

 

 

0304 19 13

– – – – – Z łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), z łososia atlantyckiego (Salmo salar) i z głowacicy (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – – Z pstrągów i troci z gatunków Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae

 

 

0304 19 15

– – – – – – Z gatunku Oncorhynchus mykiss, o masie większej niż 400 g każdy

12

0

0304 19 17

– – – – – – Pozostałe

12

0

0304 19 19

– – – – – Z pozostałych ryb słodkowodnych

9

3

 

– – – – Pozostałe

 

 

0304 19 31

– – – – – Z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida

18

0

0304 19 33

– – – – – Z czarniaka (Pollachius virens)

18

0

0304 19 35

– – – – – Z karmazyna (Sebastes spp.)

18

0

0304 19 39

– – – – – Pozostałe

18

3

 

– – – Pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione)

 

 

0304 19 91

– – – – Z ryb słodkowodnych

8

0

 

– – – – Pozostałe

 

 

0304 19 97

– – – – – Płaty śledziowe

15

0

0304 19 99

– – – – – Pozostałe

15

0

 

– Filety zamrożone

 

 

0304 21 00

– – Z włócznika (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 22 00

– – Z antara (Dissostichus spp.)

15

0

0304 29

– – Pozostałe

 

 

 

– – – Z ryb słodkowodnych

 

 

0304 29 13

– – – – Z łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), z łososia atlantyckiego (Salmo salar) i z głowacicy (Hucho hucho)

2

0

 

– – – – Z pstrągów i troci z gatunków Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae

 

 

0304 29 15

– – – – – Z gatunku Oncorhynchus mykiss, o masie większej niż 400 g każdy

12

0

0304 29 17

– – – – – Pozostałe

12

0

0304 29 19

– – – – Z pozostałych ryb słodkowodnych

9

3

 

– – – Pozostałe

 

 

 

– – – – Z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida

 

 

0304 29 21

– – – – – Z dorsza pacyficznego z gatunku Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 29 29

– – – – – Pozostałe

7,5

0

0304 29 31

– – – – Z czarniaka (Pollachius virens)

7,5

0

0304 29 33

– – – – Z łupacza (plamiaka) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

 

– – – – Z karmazyna (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – – Z gatunku Sebastes marinus

7,5

0

0304 29 39

– – – – – Pozostałe

7,5

0

0304 29 41

– – – – Z witlinka (Merlangius merlangus)

7,5

0

0304 29 43

– – – – Z molwy (Molva spp.)

7,5

0

0304 29 45

– – – – Z tuńczyka (z rodzaju Thunnus) i z ryb z rodzaju Euthynnus

18

0

 

– – – – Z makreli (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) i z ryb z gatunku Orcynopsis unicolor

 

 

0304 29 51

– – – – – Z makreli z gatunku Scomber australasicus

15

0

0304 29 53

– – – – – Pozostałe

15

0

 

– – – – Z morszczuka i z widłaka (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Z morszczuka z rodzaju Merluccius

 

 

0304 29 55

– – – – – – Z morszczuka kapskiego (Merluccius capensis) i z morszczuka głębinowego (Merluccius paradoxus)

7,5

0

0304 29 56

– – – – – – Z morszczuka argentyńskiego (Merluccius hubbsi)

7,5

0

0304 29 58

– – – – – – Pozostałe

6,1

0

0304 29 59

– – – – – Z widłaka z rodzaju Urophycis

7,5

0

 

– – – – Z kolenia i pozostałych rekinów

 

 

0304 29 61

– – – – – Z kolenia i z rekinka (Squalus acanthias i Scyliorhinus spp.)

7,5

0

0304 29 69

– – – – – Z pozostałych rekinów

7,5

0

0304 29 71

– – – – Z gładzicy (Pleuronectes platessa)

7,5

0

0304 29 73

– – – – Z flądry (Platichthys flesus)

7,5

0

0304 29 75

– – – – Ze śledzi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 29 79

– – – – Ze smuklicy (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 29 83

– – – – Z żabnicy (Lophius spp.)

15

0

0304 29 85

– – – – Z mintaja (Theragra chalcogramma)

13,7

0

0304 29 91

– – – – Z buławika nowozelandzkiego (miruny nowozelandzkiej) (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0

0304 29 99

– – – – Pozostałe

15

3

 

– Pozostałe

 

 

0304 91 00

– – Z włócznika (Xiphias gladius)

7,5

0

0304 92 00

– – Z antara (Dissostichus spp.)

7,5

0

0304 99

– – Pozostałe

 

 

0304 99 10

– – – Z surimi

14,2

0

 

– – – Pozostałe

 

 

0304 99 21

– – – – Z ryb słodkowodnych

8

0

 

– – – – Pozostałe

 

 

0304 99 23

– – – – – Ze śledzi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0

0304 99 29

– – – – – Z karmazyna (Sebastes spp.)

8

0

 

– – – – – Z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida

 

 

0304 99 31

– – – – – – Z dorsza pacyficznego z gatunku Gadus macrocephalus

7,5

0

0304 99 33

– – – – – – Z dorsza z gatunku Gadus morhua

7,5

0

0304 99 39

– – – – – – Pozostałe

7,5

0

0304 99 41

– – – – – Z czarniaka (Pollachius virens)

7,5

0

0304 99 45

– – – – – Z łupacza (plamiaka) (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0

0304 99 51

– – – – – Z morszczuka i z widłaka (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0

0304 99 55

– – – – – Ze smuklicy (Lepidorhombus spp.)

15

0

0304 99 61

– – – – – Z bramy (Brama spp.)

15

0

0304 99 65

– – – – – Z żabnicy (Lophius spp.)

7,5

0

0304 99 71

– – – – – Z błękitka (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou)

7,5

0

0304 99 75

– – – – – Z mintaja (Theragra chalcogramma)

7,5

0

0304 99 99

– – – – – Pozostałe

7,5

0

0305

Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0305 10 00

– Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

13

0

0305 20 00

– Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance

11

0

0305 30

– Filety rybne, suszone, solone lub w solance, ale niewędzone

 

 

 

– – Z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

– – – Z dorsza pacyficznego z gatunku Gadus macrocephalus

16

0

0305 30 19

– – – Pozostałe

20

0

0305 30 30

– – Z łososia pacyficznego (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyckiego (Salmo salar) i głowacicy (Hucho hucho), solonych lub w solance

15

0

0305 30 50

– – Z halibuta niebieskiego (Reinhardtius hippoglossoides), solonego lub w solance

15

0

0305 30 90

– – Pozostałe

16

0

 

– Ryby wędzone, włącznie z filetami

 

 

0305 41 00

– – Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

13

0

0305 42 00

– – Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0

0305 49

– – Pozostałe

 

 

0305 49 10

– – – Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0

0305 49 20

– – – Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

16

0

0305 49 30

– – – Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0

0305 49 45

– – – Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)

14

0

0305 49 50

– – – Węgorze (Anguilla spp.)

14

0

0305 49 80

– – – Pozostałe

14

0

 

– Ryby suszone, nawet solone, ale niewędzone

 

 

0305 51

– – Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – – Suszony, niesolony

13

0

0305 51 90

– – – Suszony, solony

13

0

0305 59

– – Pozostałe

 

 

 

– – – Ryby z gatunku Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

– – – – Suszone, niesolone

13

0

0305 59 19

– – – – Suszone, solone

13

0

0305 59 30

– – – Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 59 50

– – – Sardela (Engraulis spp.)

10

0

0305 59 70

– – – Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 59 80

– – – Pozostałe

12

0

 

– Ryby solone, ale niesuszone ani niewędzone, i ryby w solance

 

 

0305 61 00

– – Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0

0305 62 00

– – Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13

0

0305 63 00

– – Sardele (Engraulis spp.)

10

0

0305 69

– – Pozostałe

 

 

0305 69 10

– – – Ryby z gatunku Boreogadus saida

13

0

0305 69 30

– – – Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus)

15

0

0305 69 50

– – – Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

11

0

0305 69 80

– – – Pozostałe

12

0

0306

Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

 

– Zamrożone

 

 

0306 11

– – Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – – Szyjki raków morskich

12,5

0

0306 11 90

– – – Pozostałe

12,5

0

0306 12

– – Homary (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – – Całe

6

0

0306 12 90

– – – Pozostałe

16

0

0306 13

– – Krewetki

 

 

0306 13 10

– – – Z rodziny Pandalidae

12

0

0306 13 30

– – – Krewetki z rodzaju Crangon

18

0

0306 13 40

– – – Krewetki różowe głębinowe (Parapenaeus longirostris)

12

0

0306 13 50

– – – Krewetki z rodzaju Penaeus

12

0

0306 13 80

– – – Pozostałe

12

0

0306 14

– – Kraby

 

 

0306 14 10

– – – Kraby z gatunków Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. lub Callinectes sapidus

7,5

0

0306 14 30

– – – Kraby z gatunku Cancer pagurus

7,5

0

0306 14 90

– – – Pozostałe

7,5

0

0306 19

– – Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0306 19 10

– – – Raki słodkowodne

7,5

0

0306 19 30

– – – Homarzec (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 19 90

– – – Pozostałe

12

0

 

– Niezamrożone

 

 

0306 21 00

– – Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0

0306 22

– – Homary (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – – Żywe

8

0

 

– – – Pozostałe

 

 

0306 22 91

– – – – Całe

8

0

0306 22 99

– – – – Pozostałe

10

0

0306 23

– – Krewetki

 

 

0306 23 10

– – – Z rodziny Pandalidae

12

0

 

– – – Krewetki z rodzaju Crangon

 

 

0306 23 31

– – – – Świeże, schłodzone lub gotowane na parze lub w wodzie

18

0

0306 23 39

– – – – Pozostałe

18

0

0306 23 90

– – – Pozostałe

12

0

0306 24

– – Kraby

 

 

0306 24 30

– – – Kraby z gatunku Cancer pagurus

7,5

0

0306 24 80

– – – Pozostałe

7,5

0

0306 29

– – Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0306 29 10

– – – Raki słodkowodne

7,5

0

0306 29 30

– – – Homarzec (Nephrops norvegicus)

12

0

0306 29 90

– – – Pozostałe

12

0

0307

Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0307 10

– Ostrygi

 

 

0307 10 10

– – Ostrygi płaskie (z rodzaju Ostrea), żywe i o masie (włącznie z muszlą) nie większej niż 40 g każda

Bez cła

0

0307 10 90

– – Pozostałe

9

0

 

– Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami grzebieniowatymi, z rodzaju Pecten, Chlamys lub Placopecten

 

 

0307 21 00

– – Żywe, świeże lub schłodzone

8

0

0307 29

– – Pozostałe

 

 

0307 29 10

– – – Muszle św. Jakuba (Pecten maximus), zamrożone

8

0

0307 29 90

– – – Pozostałe

8

0

 

– Małże (jadalne) (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– – Żywe, świeże lub schłodzone

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

0

0307 39

– – Pozostałe

 

 

0307 39 10

– – – Mytilus spp.

10

0

0307 39 90

– – – Perna spp.

8

0

 

– Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) i kałamarnice (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– – Żywe, świeże lub schłodzone

 

 

0307 41 10

– – – Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – Kałamarnice (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 41 99

– – – – Pozostałe

8

0

0307 49

– – Pozostałe

 

 

 

– – – Zamrożone

 

 

 

– – – – Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – – Z rodzaju Sepiola

 

 

0307 49 01

– – – – – – Mątwa mniejsza (Sepiola rondeleti)

6

0

0307 49 11

– – – – – – Pozostałe

8

0

0307 49 18

– – – – – Pozostałe

8

0

 

– – – – Kałamarnice (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – – Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – – Loligo vulgaris

6

0

0307 49 33

– – – – – – Loligo pealei

6

0

0307 49 35

– – – – – – Loligo patagonica

6

0

0307 49 38

– – – – – – Pozostałe

6

0

0307 49 51

– – – – – Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 59

– – – – – Pozostałe

8

0

 

– – – Pozostałe

 

 

0307 49 71

– – – – Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0

 

– – – – Kałamarnice (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0

0307 49 99

– – – – – Pozostałe

8

0

 

– Ośmiornice (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– – Żywe, świeże lub schłodzone

8

0

0307 59

– – Pozostałe

 

 

0307 59 10

– – – Zamrożone

8

0

0307 59 90

– – – Pozostałe

8

0

0307 60 00

– Ślimaki, inne niż ślimaki morskie

Bez cła

0

 

– Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych innych niż skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0307 91 00

– – Żywe, świeże lub schłodzone

11

0

0307 99

– – Pozostałe

 

 

 

– – – Zamrożone

 

 

0307 99 11

– – – – Illex spp.

8

0

0307 99 13

– – – – Wenus pozbawiona skorupy i pozostałe gatunki z rodziny Veneridae

8

0

0307 99 15

– – – – Meduzy (Rhopilema spp.)

Bez cła

0

0307 99 18

– – – – Pozostałe

11

0

0307 99 90

– – – Pozostałe

11

0

04

DZIAŁ 04 – PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

 

 

0401

Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

 

 

0401 10

– O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % masy

 

 

0401 10 10

– – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

13,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0401 10 90

– – Pozostałe

12,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0401 20

– O zawartości tłuszczu przekraczającej 1 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

 

 

 

– – Nieprzekraczającej 3 % masy

 

 

0401 20 11

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

18,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0401 20 19

– – – Pozostałe

17,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – Przekraczającej 3 % masy

 

 

0401 20 91

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

22,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0401 20 99

– – – Pozostałe

21,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0401 30

– O zawartości tłuszczu przekraczającej 6 % masy

 

 

 

– – Nieprzekraczającej 21 % masy

 

 

0401 30 11

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

57,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0401 30 19

– – – Pozostałe

56,6 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – Przekraczającej 21 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

 

 

0401 30 31

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

110 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0401 30 39

– – – Pozostałe

109,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – Przekraczającej 45 % masy

 

 

0401 30 91

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów

183,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0401 30 99

– – – Pozostałe

182,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0402

Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

 

 

0402 10

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy

 

 

 

– – Niezawierające dodatku cukru ani innego środka słodzącego

 

 

0402 10 11

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

125,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0402 10 19

– – – Pozostałe

118,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – Pozostałe

 

 

0402 10 91

– – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0402 10 99

– – – Pozostałe

1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % masy

 

 

0402 21

– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

 

 

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy

 

 

0402 21 11

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

135,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – Pozostałe

 

 

0402 21 17

– – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 11 % masy

130,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0402 21 19

– – – – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 11 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

130,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy

 

 

0402 21 91

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

167,2 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0402 21 99

– – – – Pozostałe

161,9 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0402 29

– – Pozostałe

 

 

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 27 % masy

 

 

0402 29 11

– – – – Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nieprzekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu przekraczającej 10 % masy

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – Pozostałe

 

 

0402 29 15

– – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0402 29 19

– – – – – Pozostałe

1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 27 % masy

 

 

0402 29 91

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0402 29 99

– – – – Pozostałe

1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– Pozostałe

 

 

0402 91

– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego

 

 

0402 91 10

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 8 % masy

34,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0402 91 30

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 8 % masy, ale nieprzekraczającej 10 % masy

43,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 10 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

 

 

0402 91 51

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

110 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0402 91 59

– – – – Pozostałe

109,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 45 % masy

 

 

0402 91 91

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

183,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0402 91 99

– – – – Pozostałe

182,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0402 99

– – Pozostałe

 

 

0402 99 10

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 9,5 % masy

57,2 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 9,5 % masy, ale nieprzekraczającej 45 % masy

 

 

0402 99 31

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0402 99 39

– – – – Pozostałe

1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 45 % masy

 

 

0402 99 91

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg

1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0402 99 99

– – – – Pozostałe

1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

 

 

0403 10

– Jogurt

 

 

 

– – Niearomatyzowany ani niezawierający dodatku owoców, orzechów lub kakao

 

 

 

– – – Niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 10 11

– – – – Nieprzekraczającej 3 % masy

20,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0403 10 13

– – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

24,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0403 10 19

– – – – Przekraczającej 6 % masy

59,2 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – Pozostały, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 10 31

– – – – Nieprzekraczającej 3 % masy

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0403 10 33

– – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0403 10 39

– – – – Przekraczającej 6 % masy

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao

 

 

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego

 

 

0403 10 51

– – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na produkty przetworzone z mleka sfermentowanego (2 000 t)

0403 10 53

– – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na produkty przetworzone z mleka sfermentowanego (2 000 t)

0403 10 59

– – – – Przekraczającej 27 % masy

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na produkty przetworzone z mleka sfermentowanego (2 000 t)

 

– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego

 

 

0403 10 91

– – – – Nieprzekraczającej 3 % masy

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na produkty przetworzone z mleka sfermentowanego (2 000 t)

0403 10 93

– – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na produkty przetworzone z mleka sfermentowanego (2 000 t)

0403 10 99

– – – – Przekraczającej 6 % masy

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na produkty przetworzone z mleka sfermentowanego (2 000 t)

0403 90

– Pozostałe

 

 

 

– – Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów lub kakao

 

 

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci

 

 

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 90 11

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

100,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0403 90 13

– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

135,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0403 90 19

– – – – – Przekraczającej 27 % masy

167,2 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 90 31

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0403 90 33

– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0403 90 39

– – – – – Przekraczającej 27 % masy

1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – Pozostałe

 

 

 

– – – – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 90 51

– – – – – Nieprzekraczającej 3 % masy

20,5 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0403 90 53

– – – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

24,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0403 90 59

– – – – – Przekraczającej 6 % masy

59,2 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu

 

 

0403 90 61

– – – – – Nieprzekraczającej 3 % masy

0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0403 90 63

– – – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0403 90 69

– – – – – Przekraczającej 6 % masy

0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko i śmietanę, mleko skondensowane i jogurty (8 000 – 10 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao

 

 

 

– – – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o zawartości tłuszczu mlecznego

 

 

0403 90 71

– – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

8,3 + 95 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na produkty przetworzone z mleka sfermentowanego (2 000 t)

0403 90 73

– – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

8,3 + 130,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na produkty przetworzone z mleka sfermentowanego (2 000 t)

0403 90 79

– – – – Przekraczającej 27 % masy

8,3 + 168,8 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na produkty przetworzone z mleka sfermentowanego (2 000 t)

 

– – – Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego

 

 

0403 90 91

– – – – Nieprzekraczającej 3 % masy

8,3 + 12,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na produkty przetworzone z mleka sfermentowanego (2 000 t)

0403 90 93

– – – – Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy

8,3 + 17,1 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na produkty przetworzone z mleka sfermentowanego (2 000 t)

0403 90 99

– – – – Przekraczającej 6 % masy

8,3 + 26,6 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na produkty przetworzone z mleka sfermentowanego (2 000 t)

0404

Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

 

 

0404 10

– Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego

 

 

 

– – W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci

 

 

 

– – – Niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38)

 

 

 

– – – – Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 02

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 04

– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 06

– – – – – Przekraczającej 27 % masy

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Przekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 12

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 14

– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 16

– – – – – Przekraczającej 27 % masy

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Pozostałe, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38)

 

 

 

– – – – Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 26

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 28

– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 32

– – – – – Przekraczającej 27 % masy

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Przekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 34

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 36

– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 38

– – – – – Przekraczającej 27 % masy

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – Pozostała

 

 

 

– – – Niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38)

 

 

 

– – – – Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 48

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,07 EUR/kg/net

0

0404 10 52

– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 54

– – – – – Przekraczającej 27 % masy

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Przekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 56

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

100,4 EUR/100 kg/net

0

0404 10 58

– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

135,7 EUR/100 kg/net

0

0404 10 62

– – – – – Przekraczającej 27 % masy

167,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Pozostała, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38)

 

 

 

– – – – Nieprzekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 72

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net

0

0404 10 74

– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 76

– – – – – Przekraczającej 27 % masy

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Przekraczającej 15 % masy, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 10 78

– – – – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 82

– – – – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 10 84

– – – – – Przekraczającej 27 % masy

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

0

0404 90

– Pozostałe

 

 

 

– – Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 90 21

– – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

100,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0404 90 23

– – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

135,7 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0404 90 29

– – – Przekraczającej 27 % masy

167,2 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

 

– – Pozostałe, o zawartości tłuszczu

 

 

0404 90 81

– – – Nieprzekraczającej 1,5 % masy

0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0404 90 83

– – – Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 % masy

1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0404 90 89

– – – Przekraczającej 27 % masy

1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na mleko w proszku (1 500 – 5 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0405

Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania

 

 

0405 10

– Masło

 

 

 

– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85 % masy

 

 

 

– – – Masło naturalne

 

 

0405 10 11

– – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg

189,6 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na masło (1 500 t – 3 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0405 10 19

– – – – Pozostałe

189,6 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na masło (1 500 t – 3 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0405 10 30

– – – Masło odtwarzane

189,6 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na masło (1 500 t – 3 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0405 10 50

– – – Masło z serwatki

189,6 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na masło (1 500 t – 3 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0405 10 90

– – Pozostałe

231,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na masło (1 500 t – 3 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0405 20

– Produkty mleczarskie do smarowania

 

 

0405 20 10

– – O zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale mniejszej niż 60 % masy

9 + EA

Kontyngent taryfowy na masło przetworzone (250 t)

0405 20 30

– – O zawartości tłuszczu 60 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy

9 + EA

Kontyngent taryfowy na masło przetworzone (250 t)

0405 20 90

– – O zawartości tłuszczu większej niż 75 % masy, ale mniejszej niż 80 % masy

189,6 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na masło (1 500 t – 3 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0405 90

– Pozostałe

 

 

0405 90 10

– – O zawartości tłuszczu 99,3 % masy i większej oraz o zawartości wody nieprzekraczającej 0,5 % masy

231,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na masło (1 500 t – 3 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0405 90 90

– – Pozostałe

231,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na masło (1 500 t – 3 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0406

Sery i twaróg

 

 

0406 10

– Ser (niedojrzewający niekonserwowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twaróg

 

 

0406 10 20

– – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 10 80

– – Pozostały

221,2 EUR/100 kg/net

0

0406 20

– Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów

 

 

0406 20 10

– – Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

7,7

0

0406 20 90

– – Pozostały

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 30

– Ser przetworzony (ser topiony), nie tarty lub nieproszkowany

 

 

0406 30 10

– – Do produkcji którego nie użyto innych serów, jak Emmentaler, Gruyère i Appenzell i który może zawierać jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako Schabziger), pakowany do sprzedaży detalicznej, o zawartości tłuszczu w suchej masie nieprzekraczającej 56 % masy

144,9 EUR/100 kg/net

0

 

– – Pozostały

 

 

 

– – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 36 % masy i o zawartości tłuszczu w suchej masie

 

 

0406 30 31

– – – – Nieprzekraczającej 48 % masy

139,1 EUR/100 kg/net

0

0406 30 39

– – – – Przekraczającej 48 % masy

144,9 EUR/100 kg/net

0

0406 30 90

– – – O zawartości tłuszczu przekraczającej 36 % masy

215 EUR/100 kg/net

0

0406 40

– Ser z przerostami niebieskiej pleśni i pozostały ser zawierający przerosty otrzymywane z użyciem Penicillium roqueforti

 

 

0406 40 10

– – Roquefort

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 50

– – Gorgonzola

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 40 90

– – Pozostały

140,9 EUR/100 kg/net

0

0406 90

– Pozostałe sery

 

 

0406 90 01

– – Do przetworzenia (topienia)

167,1 EUR/100 kg/net

0

 

– – Pozostałe

 

 

0406 90 13

– – – Emmentaler

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine

171,7 EUR/100 kg/net

0

0406 90 19

– – – Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

7,7

0

0406 90 21

– – – Cheddar

167,1 EUR/100 kg/net

0

0406 90 23

– – – Edam

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 25

– – – Tilsit

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 27

– – – Butterkäse

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 29

– – – Kashkaval

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 32

– – – Feta

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 37

– – – Finlandia

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 39

– – – Jarlsberg

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – Pozostałe

 

 

0406 90 50

– – – – Ser z mleka owiec lub mleka bawołów, w pojemnikach zawierających solankę lub w butelkach z owczej lub koziej skóry

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – Pozostałe

 

 

 

– – – – – O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy i o zawartości wody, w substancji beztłuszczowej

 

 

 

– – – – – – Nieprzekraczającej 47 % masy

 

 

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

188,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 69

– – – – – – – Pozostałe

188,2 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – Przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy

 

 

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 84

– – – – – – – Brie

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

151 EUR/100 kg/net

0

 

– – – – – – – Pozostałe sery, o zawartości wody w substancji beztłuszczowej

 

 

0406 90 86

– – – – – – – – Przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 52 % masy

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 87

– – – – – – – – Przekraczającej 52 % masy, ale nieprzekraczającej 62 % masy

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 88

– – – – – – – – Przekraczającej 62 % masy, ale nieprzekraczającej 72 % masy

151 EUR/100 kg/net

0

0406 90 93

– – – – – – Przekraczającej 72 % masy

185,2 EUR/100 kg/net

0

0406 90 99

– – – – – Pozostałe

221,2 EUR/100 kg/net

0

0407 00

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane

 

 

 

– Drobiu

 

 

 

– – Wylęgowe

 

 

0407 00 11

– – – Indycze lub gęsie

105 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 19

– – – Pozostałe

35 EUR/1 000 p/st

0

0407 00 30

– – Pozostałe

30,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na jaja (1 500 – 3 000 t ekwiwalent jaj w skorupkach) (1) oraz dodatkowy kontyngent taryfowy na jaja (3 000 t wyrażone w masie netto)

0407 00 90

– Pozostałe

7,7

0

0408

Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego

 

 

 

– Żółtka jaj

 

 

0408 11

– – Suszone

 

 

0408 11 20

– – – Nienadające się do spożycia przez ludzi

Bez cła

0

0408 11 80

– – – Pozostałe

142,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na jaja (1 500 – 3 000 t ekwiwalent jaj w skorupkach) (1)

0408 19

– – Pozostałe

 

 

0408 19 20

– – – Nienadające się do spożycia przez ludzi

Bez cła

0

 

– – – Pozostałe

 

 

0408 19 81

– – – – Ciekłe

62 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na jaja (1 500 – 3 000 t ekwiwalent jaj w skorupkach) (1)

0408 19 89

– – – – Pozostałe, włącznie z zamrożonymi

66,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na jaja (1 500 – 3 000 t ekwiwalent jaj w skorupkach) (1)

 

– Pozostałe

 

 

0408 91

– – Suszone

 

 

0408 91 20

– – – Nienadające się do spożycia przez ludzi

Bez cła

0

0408 91 80

– – – Pozostałe

137,4 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na jaja (1 500 – 3 000 t ekwiwalent jaj w skorupkach) (1)

0408 99

– – Pozostałe

 

 

0408 99 20

– – – Nienadające się do spożycia przez ludzi

Bez cła

0

0408 99 80

– – – Pozostałe

35,3 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na jaja (1 500 – 3 000 t ekwiwalent jaj w skorupkach) (1)

0409 00 00

Miód naturalny

17,3

Kontyngent taryfowy na miód (5 000 – 6 000 t wyrażone w masie netto) (1)

0410 00 00

Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

7,7

0

05

DZIAŁ 05 – PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

 

 

0501 00 00

Włosy ludzkie nieobrobione, nawet myte lub odtłuszczone; odpadki ludzkich włosów

Bez cła

0

0502

Szczecina i sierść świń lub dzików; sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli; odpadki takiej szczeciny lub sierści

 

 

0502 10 00

– Szczecina i sierść świń lub dzików oraz odpadki szczeciny lub sierści

Bez cła

0

0502 90 00

– Pozostałe

Bez cła

0

0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

Bez cła

0

0505

Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części piór (nawet z przystrzyżonymi końcami) oraz puch, nie bardziej obrobione niż oczyszczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór lub części piór

 

 

0505 10

– Pióra, w rodzaju stosowanych do wypychania; puch

 

 

0505 10 10

– – Surowe

Bez cła

0

0505 10 90

– – Pozostałe

Bez cła

0

0505 90 00

– Pozostałe

Bez cła

0

0506

Kości i rdzenie rogów, nieobrobione, odtłuszczone, wstępnie przygotowane (ale nieprzycięte do nadania kształtu), poddane działaniu kwasu lub odżelatynowane; proszek i odpadki tych produktów

 

 

0506 10 00

– Osseina i kości poddane działaniu kwasu

Bez cła

0

0506 90 00

– Pozostałe

Bez cła

0

0507

Kość słoniowa, skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu; proszek i odpadki tych produktów

 

 

0507 10 00

– Kość słoniowa; proszek i odpadki kości słoniowej

Bez cła

0

0507 90 00

– Pozostałe

Bez cła

0

0508 00 00

Koral i podobne materiały, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek i ich odpadki

Bez cła

0

0510 00 00

Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowania produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub inaczej tymczasowo zakonserwowane

Bez cła

0

0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi

 

 

0511 10 00

– Nasienie bydlęce

Bez cła

0

 

– Pozostałe

 

 

0511 91

– – Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 3

 

 

0511 91 10

– – – Odpadki rybne

Bez cła

0

0511 91 90

– – – Pozostałe

Bez cła

0

0511 99

– – Pozostałe

 

 

0511 99 10

– – – Ścięgna; ścinki i podobne odpady surowych skór lub skórek

Bez cła

0

 

– – – Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego

 

 

0511 99 31

– – – – Surowe

Bez cła

0

0511 99 39

– – – – Pozostałe

5,1

0

0511 99 85

– – – Pozostałe

Bez cła

0

II

SEKCJA II – PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO

 

 

06

DZIAŁ 06 – DRZEWA ŻYWE I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I TYM PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE

 

 

0601

Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212

 

 

0601 10

– Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin

 

 

0601 10 10

– – Hiacynty

5,1

0

0601 10 20

– – Narcyzy

5,1

0

0601 10 30

– – Tulipany

5,1

0

0601 10 40

– – Gladiole

5,1

0

0601 10 90

– – Pozostałe

5,1

0

0601 20

– Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne korony i kłącza, w stanie wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie

 

 

0601 20 10

– – Rośliny cykorii i jej korzenie

Bez cła

0

0601 20 30

– – Orchidee, hiacynty, narcyzy i tulipany

9,6

0

0601 20 90

– – Pozostałe

6,4

0

0602

Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia

 

 

0602 10

– Nieukorzenione sadzonki i zrazy

 

 

0602 10 10

– – Winorośli

Bez cła

0

0602 10 90

– – Pozostałe

4

0

0602 20

– Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, nawet szczepione

 

 

0602 20 10

– – Sadzonki winorośli, szczepione lub ukorzenione

Bez cła

0

0602 20 90

– – Pozostałe

8,3

0

0602 30 00

– Rododendrony i azalie, nawet szczepione

8,3

0

0602 40 00

– Róże, nawet szczepione

8,3

0

0602 90

– Pozostałe

 

 

0602 90 10

– – Grzybnia

8,3

0

0602 90 20

– – Rośliny ananasa

Bez cła

0

0602 90 30

– – Rośliny warzyw i truskawek

8,3

0

 

– – Pozostałe

 

 

 

– – – Rośliny rosnące na wolnym powietrzu

 

 

 

– – – – Drzewa, krzewy i krzaki

 

 

0602 90 41

– – – – – Drzewa leśne

8,3

0

 

– – – – – Pozostałe

 

 

0602 90 45

– – – – – – Ukorzenione sadzonki i młode rośliny

6,5

0

0602 90 49

– – – – – – Pozostałe

8,3

0

0602 90 50

– – – – Pozostałe rośliny rosnące na wolnym powietrzu

8,3

0

 

– – – Rośliny rosnące w pomieszczeniach

 

 

0602 90 70

– – – – Ukorzenione sadzonki i młode rośliny, z wyłączeniem kaktusów

6,5

0

 

– – – – Pozostałe

 

 

0602 90 91

– – – – – Rośliny kwiatowe z pąkami lub kwiatami, z wyłączeniem kaktusów

6,5

0

0602 90 99

– – – – – Pozostałe

6,5

0

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

 

 

 

– Świeże

 

 

0603 11 00

– – Róże

8,5

0

0603 12 00

– – Goździki

8,5

0

0603 13 00

– – Orchidee

8,5

0

0603 14 00

– – Chryzantemy

8,5

0

0603 19

– – Pozostałe

 

 

0603 19 10

– – – Gladiole

8,5

0

0603 19 90

– – – Pozostałe

8,5

0

0603 90 00

– Pozostałe

10

0

0604

Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane

 

 

0604 10

– Mchy i porosty

 

 

0604 10 10

– – Mech reniferowy

Bez cła

0

0604 10 90

– – Pozostałe

5

0

 

– Pozostałe

 

 

0604 91

– – Świeże

 

 

0604 91 20

– – – Choinki bożonarodzeniowe

2,5

0

0604 91 40

– – – Gałązki iglaste

2,5

0

0604 91 90

– – – Pozostałe

2

0

0604 99

– – Pozostałe

 

 

0604 99 10

– – – Przygotowane tylko przez suszenie

Bez cła

0

0604 99 90

– – – Pozostałe

10,9

0

07

DZIAŁ 07 – WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY, JADALNE

 

 

0701

Ziemniaki, świeże lub schłodzone

 

 

0701 10 00

– Sadzeniaki

4,5

0

0701 90

– Pozostałe

 

 

0701 90 10

– – Do produkcji skrobi

5,8

0

 

– – Pozostałe

 

 

0701 90 50

– – – Młode, od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca

9,6

0

0701 90 90

– – – Pozostałe

11,5

0

0702 00 00

Pomidory, świeże lub schłodzone

Zob. załącznik 2

Zwolnione z cła ad valorem (cena wejścia)

0703

Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone

 

 

0703 10

– Cebula i szalotka

 

 

 

– – Cebula

 

 

0703 10 11

– – – Dymka

9,6

0

0703 10 19

– – – Pozostałe

9,6

0

0703 10 90

– – Szalotka

9,6

0

0703 20 00

– Czosnek

9,6 + 120 EUR/100 kg/net

Kontyngent taryfowy na czosnek (500 t wyrażone w masie netto)

0703 90 00

– Pory i pozostałe warzywa cebulowe

10,4

0

0704

Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone

 

 

0704 10 00

– Kalafiory i brokuły głowiaste

9,6 MIN 1,1 EUR/100 kg/net

0

0704 20 00

– Brukselka

12

0

0704 90

– Pozostałe

 

 

0704 90 10

– – Kapusta biała i kapusta czerwona

12 MIN 0,4 EUR/100 kg/net

0

0704 90 90

– – Pozostałe

12

0

0705

Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone

 

 

 

– Sałata

 

 

0705 11 00

– – Sałata głowiasta

10,4 MIN 1,3 EUR/100 kg/br

0

0705 19 00

– – Pozostała

10,4

0

 

– Cykoria

 

 

0705 21 00

– – Cykoria warzywna (cykoria brukselska) (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

0

0705 29 00

– – Pozostała

10,4

0

0706

Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone

 

 

0706 10 00

– Marchew i rzepa

13,6

0

0706 90

– Pozostałe

 

 

0706 90 10

– – Selery (korzeniowe lub niemieckie)

13,6

0

0706 90 30

– – Chrzan (Cochlearia armoracia)

12

0

0706 90 90

– – Pozostałe

13,6

0

0707 00

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone

 

 

0707 00 05

– Ogórki

Zob. załącznik 2

Zwolnione z cła ad valorem (cena wejścia)

0707 00 90

– Korniszony

12,8

0

0708

Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone

 

 

0708 10 00

– Groch (Pisum sativum)

8

0

0708 20 00

– Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

10,4 MIN 1,6 EUR/100 kg/net

0

0708 90 00

– Pozostałe warzywa strączkowe

11,2

0

0709

Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone

 

 

0709 20 00

– Szparagi

10,2

0

0709 30 00

– Oberżyny (bakłażany)

12,8

0

0709 40 00

– Selery inne niż seler korzeniowy

12,8

0

 

– Grzyby i trufle

 

 

0709 51 00

– – Grzyby z rodzaju Agaricus

12,8

0

0709 59

– – Pozostałe

 

 

0709 59 10

– – – Pieprznik jadalny

3,2

0

0709 59 30

– – – Grzyby z rodziny borowikowatych

5,6

0

0709 59 50

– – – Trufle

6,4

0

0709 59 90

<