Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1357

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1357/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

OJ L 341, 18.12.2013, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Uchylona w sposób domniemany przez 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1357/oj

18.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/47


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1357/2013

z dnia 17 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niepreferencyjne reguły pochodzenia należy stosować wobec wszystkich niepreferencyjnych środków polityki handlowej, w tym ceł antydumpingowych i ceł wyrównawczych.

(2)

W art. 24 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 ustanowiono podstawową zasadę, zgodnie z którą towar, w którego produkcję zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu.

(3)

Zgłoszenie o dopuszczenie do swobodnego obrotu modułów lub paneli fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów objęto tymczasowym cłem antydumpingowym na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 513/2013 (2).

(4)

W celu zapewnienia prawidłowej i spójnej realizacji tymczasowych ceł antydumpingowych należy ustanowić szczegółowe zasady interpretacji art. 24 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 w zakresie określania statusu pochodzenia towarów objętych tymi środkami w odniesieniu do modułów lub paneli fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i jednego z głównych komponentów, tj. ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego.

(5)

Proces produkcji modułów lub paneli fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego można podzielić na następujące główne etapy: produkcja płytek z krzemu; przetwarzanie płytek z krzemu w ogniwa z krzemu krystalicznego; łączenie kilku ogniw z krzemu krystalicznego w moduł lub panel fotowoltaiczny z krzemu krystalicznego.

(6)

Najważniejszym etapem wytwarzania paneli lub modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego jest przetwarzanie płytek z krzemu w ogniwa fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego. Jest to decydujący etap produkcji, podczas którego ostatecznie określane jest przeznaczenie komponentów paneli lub modułów oraz nadawane są im konkretne cechy.

(7)

Obróbka ta powinna być zatem uznana za ostatnią istotną obróbkę w procesie wytwarzania modułów lub paneli fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego zgodnie z art. 24 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. Kraj produkcji ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego powinien zatem być krajem niepreferencyjnego pochodzenia modułów lub paneli fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego.

(8)

Decyzją 94/800/WE (3) Rada zatwierdziła między innymi Porozumienie w sprawie reguł pochodzenia (WTO–GATT 1994), załączone do aktu końcowego podpisanego w Marrakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. Zgodnie z zasadami ustanowionymi w tym porozumieniu w odniesieniu do programu prac harmonizacyjnych określenie kraju, w którym towar został poddany ostatniej istotnej obróbce, powinno przede wszystkim uwzględniać kraj, w którym na skutek procesu produkcji doszło do zmiany w klasyfikacji taryfowej. Dopiero jeśli to kryterium nie pozwala na określenie kraju, w którym przeprowadzono ostatnią istotną obróbkę, można zastosować inne kryteria, takie jak kryterium wartości dodanej lub określenie konkretnej operacji przetwarzania. Te same zasady należy stosować w odniesieniu do przepisów celnych UE.

(9)

Ogniwa fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego są zaklasyfikowane do pozycji 8541 systemu zharmonizowanego (HS). Moduły lub panele fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego są zaklasyfikowane do tej samej pozycji. Materiał do produkcji, tj. płytki z krzemu, jest zaklasyfikowany do pozycji 3818 HS. Reguła opierająca się na zmianie pozycji taryfowej odzwierciedla zatem adekwatnie ostatnią istotną obróbkę ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego. Jednocześnie wyklucza ona montaż paneli lub modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego z ogniw w celu nadania statusu pochodzenia produktowi końcowemu, jako że zarówno panele, jak i ogniwa są zaklasyfikowane do tej samej pozycji.

(10)

Reguła nadawania statusu pochodzenia w oparciu o wartość dodaną, która zazwyczaj jest połączona z regułą zmiany pozycji taryfowej, w odniesieniu do produktów, których ostatnia obróbka jest operacją montażu, nie jest właściwa w przypadku modułów lub paneli fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego, jako że wymaganą przewidywalność i pewność prawa można skuteczniej osiągnąć poprzez określenie najbardziej znaczącego etapu produkcji tych konkretnych produktów.

(11)

Jeśli niespełniona jest podstawowa reguła zmiany pozycji taryfowej, w celu określenia pochodzenia paneli lub modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego stosuje się tak zwaną „regułę kryteriów pozostałych”. W takim przypadku status pochodzenia ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego lub największej pod względem wartości części ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego powinien również być statusem pochodzenia paneli lub modułów.

(12)

Moduły lub panele fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego mogą być również pod pewnym warunkami zaklasyfikowane do pozycji 8501 HS. W odniesieniu do tych paneli lub modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego należy ustanowić podobną regułę jak w przypadku pozycji 8541 HS.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 (4).

(14)

Komitet Kodeksu Celnego nie wydał opinii. Uznano, że niezbędny jest akt wykonawczy, i przewodniczący przedłożył komitetowi odwoławczemu projekt aktu wykonawczego do dalszego rozpatrzenia. Komitet odwoławczy nie wydał opinii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku 11 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 513/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw i płytek) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 182/2013 poddające rejestracji przywóz tych produktów pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 152 z 5.6.2013, s. 5).

(3)  Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku 11 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pomiędzy zapisami dotyczącymi produktów sklasyfikowanych pod kodami CN ex 8482 i ex 8520 dodaje się zapis w brzmieniu:

„Ex85 01

Moduły lub panele fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji, do której zaklasyfikowano produkt, oraz pozycji 8541.

Jeśli produkt jest wytworzony z materiałów zaklasyfikowanych do pozycji 8501 lub 8541, status pochodzenia tych materiałów jest także statusem pochodzenia produktu.

Jeśli produkt jest wytworzony z materiałów zaklasyfikowanych do pozycji 8501 lub 8541, pochodzących z więcej niż jednego kraju, status pochodzenia największej pod względem wartości części tych materiałów jest także statusem pochodzenia produktu.”

2)

pomiędzy zapisami dotyczącymi produktów sklasyfikowanych pod kodami CN ex 8528 i ex 8542 dodaje się zapis w brzmieniu:

„Ex85 41

Ogniwa, moduły lub panele fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego

Wytwarzanie z materiałów objętych jakąkolwiek pozycją, oprócz pozycji, do której zaklasyfikowano produkt.

Jeśli produkt jest wytworzony z materiałów zaklasyfikowanych do pozycji 8541, status pochodzenia tych materiałów jest również statusem pochodzenia produktu.

Jeśli produkt jest wytworzony z materiałów zaklasyfikowanych do pozycji 8541, pochodzących z więcej niż jednego kraju, status pochodzenia największej pod względem wartości części tych materiałów jest również statusem pochodzenia produktu.”


Top