Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1352

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne

OJ L 341, 18.12.2013, p. 10–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj

18.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013

z dnia 4 grudnia 2013 r.

ustanawiające formularze przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 i art. 12 ust. 7,

po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) nr 608/2013 określono warunki i procedury dotyczące działań organów celnych, w przypadku gdy towary podejrzane o naruszenie praw własności intelektualnej podlegają lub powinny podlegać dozorowi celnemu lub kontroli celnej zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 (2).

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 608/2013 osoby i podmioty uprawnione mogą złożyć do właściwych służb celnych wniosek o podjęcie działań w sprawie tych towarów („wniosek”); mogą również wystąpić o przedłużenie okresu, w którym organy celne mają podjąć działania zgodnie z wcześniej przyjętym wnioskiem („wniosek o przedłużenie”).

(3)

W celu zapewnienia jednolitych warunków dotyczących wniosków oraz wniosków o przedłużenie należy ustanowić standardowe formularze wniosków.

(4)

Formularze te powinny zastąpić formularze przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1891/2004 (3) ustalającym przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 (4), które ma zostać uchylone rozporządzeniem (UE) nr 608/2013.

(5)

Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 1891/2004.

(6)

Rozporządzenie (UE) nr 608/2013 stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno stosować się od tego samego dnia.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego, o którym mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 608/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Wniosek o podjęcie przez organy celne działań w sprawie towarów podejrzanych o naruszenie praw własności intelektualnej („wniosek”), o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) nr 608/2013, składa się na formularzu określonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Wniosek o przedłużenie okresu, w którym organy celne mają podjąć działanie („wniosek o przedłużenie”), o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) nr 608/2013, składa się na formularzu określonym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

3.   Formularze określone w załącznikach I i II wypełnia się zgodnie z instrukcją określoną w załączniku III.

Artykuł 2

Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 608/2013, formularze określone w załącznikach I i II do niniejszego rozporządzenia można w razie potrzeby wypełnić czytelnie pismem odręcznym.

Formularze nie mogą zawierać żadnych skreśleń, dopisków ani innych zmian i sporządza się je w dwóch egzemplarzach.

Formularze wypełniane odręcznie należy wypełniać atramentem, literami drukowanymi.

Artykuł 3

Rozporządzenie (WE) nr 1891/2004 traci moc.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 15.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1891/2004 z dnia 21 października 2004 r. ustalające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (Dz.U. L 328 z 30.10.2004, s. 16).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (Dz.U. L 196 z 2.8.2003, s. 7).


ZAŁĄCZNIK I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK III

INSTRUKCJA

I.   WNIOSEK O PODJĘCIE DZIAŁANIA OKREŚLONY W ZAŁĄCZNIKU I – RUBRYKI WYPEŁNIANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Pola oznaczone gwiazdką (*) należy wypełnić obowiązkowo.

Jeżeli w jednej rubryce jest kilka pól oznaczonych znakiem plus (+), należy wypełnić przynajmniej jedno z tych pól.

Nie należy wprowadzać żadnych danych w rubrykach oznaczonych „Do użytku służbowego”.

Rubryka 1:   Wnioskodawca

W tej rubryce podaje się dane wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko lub nazwę, pełny adres oraz numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego lub numer faksu wnioskodawcy. W stosownych przypadkach wnioskodawca może podać swój numer identyfikacji podatkowej, inny krajowy numer identyfikacyjny oraz numer rejestracyjny i identyfikacyjny przedsiębiorcy (numer EORI) – niepowtarzalny w UE numer, nadawany przez organ celny w państwie członkowskim podmiotom gospodarczym włączonym w czynności celne. W stosownych przypadkach wnioskodawca może również podać swój adres e-mail i adres strony internetowej.

Rubryka 2:   Wniosek krajowy/unijny

Należy zaznaczyć odpowiednie pole, aby określić, czy składany wniosek to wniosek krajowy, czy wniosek unijny, o których mowa odpowiednio w art. 2 pkt 10 i 11 rozporządzenia (UE) nr 608/2013.

Rubryka 3:   Status wnioskodawcy

Należy zaznaczyć odpowiednie pole, aby określić status wnioskodawcy w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (UE) nr 608/2013. Wniosek powinien zawierać dokumenty, które należy przedstawić właściwym służbom celnym na dowód, że wnioskodawca jest uprawniony do złożenia wniosku.

Rubryka 4:   Przedstawiciel składający wniosek w imieniu wnioskodawcy

Jeżeli wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem przedstawiciela, w tej rubryce podaje się dane przedstawiciela. Wniosek powinien zawierać dowody na umocowanie tej osoby do występowania w charakterze przedstawiciela zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym składany jest wniosek; należy też zaznaczyć odpowiednie pole.

Rubryka 5:   Rodzaj prawa, którego dotyczy wniosek

Należy zaznaczyć odpowiednie pole lub pola, aby określić rodzaj praw własności intelektualnej, które mają być egzekwowane.

Rubryka 6:   Państwo członkowskie lub – w przypadku wniosku unijnego – państwa członkowskie, w których organy celne mają podjąć działania

Należy zaznaczyć odpowiednie pole lub pola, aby określić państwo członkowskie lub – w przypadku wniosku unijnego – państwa członkowskie, w których organy celne mają podjąć działania.

Rubryka 7:   Przedstawiciel ds. prawnych

W tej rubryce podaje się dane przedstawiciela wyznaczonego przez wnioskodawcę do zajmowania się kwestiami prawnymi.

Rubryka 8:   Przedstawiciel ds. technicznych

Jeżeli do zajmowania się kwestiami technicznymi wyznaczono inną osobę niż przedstawiciel określony w rubryce 7, dane przedstawiciela ds. technicznych podaje się w tej rubryce.

Rubryka 9:   Dane wyznaczonych przedstawicieli ds. prawnych i technicznych w przypadku wniosku unijnego

W przypadku wniosku unijnego dane przedstawicieli wyznaczonych przez wnioskodawcę do zajmowania się kwestiami technicznymi i prawnymi w państwach członkowskich zaznaczonych w rubryce 6 podaje się w załączniku; załącznik ten powinien zawierać dane wymagane w rubrykach 7 i 8. Jeżeli wyznaczono przedstawiciela zajmującego się więcej niż jednym państwem członkowskim, należy wyraźnie określić, do których państw członkowskich go wyznaczono.

Rubryka 10:   Procedura małych przesyłek

To pole należy zaznaczyć, jeżeli wnioskodawca chce wystąpić o zastosowanie procedury w przypadku niszczenia towarów w małych przesyłkach określonej w art. 26 rozporządzenia (UE) nr 608/2013.

Rubryka 11:   Wykaz praw, których dotyczy wniosek

W tej rubryce podaje się informacje o prawie lub prawach, które mają być egzekwowane.

W kolumnie „Nr” należy podać numery porządkowe poszczególnych praw własności intelektualnej, których dotyczy wniosek.

W kolumnie „Rodzaj prawa”, za pomocą odpowiednich skrótów, które znajdują się w rubryce 5 w nawiasach, należy podać rodzaj prawa własności intelektualnej.

W kolumnie „Wykaz towarów, których dotyczy prawo” należy podać rodzaj towarów wchodzących w zakres stosowania odpowiedniego prawa własności intelektualnej, w odniesieniu do których wnioskodawca chce wystąpić o egzekwowanie prawa przez organy celne.

Pole „Zastrzeżone” w rubrykach 12–28

Pole to należy zaznaczyć, jeżeli wnioskodawca chce wystąpić o oznaczenie informacji podawanych w rubrykach 12–28 jako zastrzeżone w rozumieniu art. 31 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 608/2013.

Strona 2:   Informacje o towarach oryginalnych w rubrykach 12–19

W rubrykach 12–19 wnioskodawca podaje, w stosownych przypadkach, szczegółowe i techniczne dane dotyczące oryginalnych towarów, informacje, które są niezbędne, aby organy celne mogły bez trudu rozpoznać towary podejrzane o naruszenie praw własności intelektualnej, oraz informacje mające znaczenie dla dokonywanej przez organy celne analizy i oceny ryzyka naruszenia odnośnego prawa lub praw własności intelektualnej.

Rubryka 12:   Szczegółowe informacje o towarach

W rubryce 12 podaje się szczegółowy opis oryginalnych towarów, w tym ich wygląd zewnętrzny, znaki graficzne, kod Nomenklatury scalonej i wartość na unijnym rynku wewnętrznym. W stosownych przypadkach wnioskodawca dostarcza fotografie towarów. Informacje te podaje się z podziałem na rodzaj lub asortyment towarów.

Rubryka 13:   Cechy charakterystyczne towarów

W rubryce 13 podaje się informacje o charakterystycznych cechach oryginalnych towarów, np. oznakowaniu, etykietach, niciach zabezpieczających, hologramach, przyciskach, przywieszkach i kodach kreskowych; należy dokładnie określić umiejscowienie tych elementów na towarze oraz opisać ich wygląd.

Rubryka 14:   Miejsce produkcji

W rubryce 14 podaje się miejsce produkcji oryginalnych towarów.

Rubryka 15:   Zaangażowane spółki

W rubryce 15 należy podać informacje o autoryzowanych importerach, dostawcach, producentach, przewoźnikach, odbiorcach lub eksporterach. Informacje te podaje się z podziałem na rodzaj towarów.

Rubryka 16:   Przedsiębiorstwa handlowe

W rubryce 16 podaje się informacje o osobach lub podmiotach uprawnionych do prowadzenia handlu produktami oznaczającymi wykorzystanie praw własności intelektualnej, których dotyczy wniosek. Informacje te obejmują imię i nazwisko lub nazwę tych osób lub podmiotów, ich adres i numery identyfikacyjne, np. numer EORI, a także informacje na temat sposobu, w jaki licencjobiorcy mogą przedstawić swoje upoważnienie do korzystania z przedmiotowych praw własności intelektualnej.

Rubryka 17:   Informacje o odprawie celnej i dystrybucji towarów

W rubryce 17 podaje się informacje o sieci dystrybucji oryginalnych towarów, np. informacje na temat magazynów centralnych, departamentów odpowiedzialnych za wysyłkę, środków transportu, szlaków transportowych i dostaw, a także na temat procedur celnych i urzędów, w których przeprowadzana jest odprawa celna oryginalnych towarów.

Rubryka 18:   Opakowanie

W tej rubryce podaje się informacje o opakowaniu oryginalnych towarów, np. informacje na temat:

a)

rodzaju opakowania – za pomocą odpowiednich kodów określonych w załączniku 38 do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (1);

b)

charakterystycznych cech opakowania (np. oznakowania, etykiet, nici zabezpieczających, hologramów, przycisków, przywieszek i kodów kreskowych); należy dokładnie określić umiejscowienie tych elementów na opakowaniu;

c)

szczególnych właściwości opakowania (kolor, kształt);

d)

w stosownych przypadkach należy załączyć fotografie towarów.

Rubryka 19:   Dokumenty towarzyszące

W rubryce 19 podaje się informacje o dokumentach towarzyszących oryginalnym towarom, np. broszurach, instrukcjach obsługi, dokumentach gwarancyjnych itp.

Strona 3:   Informacje o towarach naruszających prawo w rubrykach 20–27

W rubrykach 20–27 wnioskodawca podaje, w stosownych przypadkach, informacje mające znaczenie dla dokonywanej przez organy celne analizy i oceny ryzyka naruszenia odnośnego prawa lub praw własności intelektualnej.

Rubryka 20:   Szczegółowe informacje o towarach

W rubryce 20 podaje się szczegółowy opis towarów podejrzanych o naruszenie prawa własności intelektualnej („towary naruszające prawo”), w tym ich wygląd zewnętrzny i znaki graficzne. W stosownych przypadkach wnioskodawca dostarcza fotografie towarów. Informacje te podaje się z podziałem na rodzaj lub asortyment towarów.

Rubryka 21:   Cechy charakterystyczne towarów

W rubryce 21 podaje się informacje o charakterystycznych cechach towarów podejrzanych o naruszenie prawa, np. o oznakowaniu, etykietach, niciach zabezpieczających, hologramach, przyciskach, przywieszkach i kodach kreskowych; należy dokładnie określić umiejscowienie tych elementów na towarze oraz opisać ich wygląd.

Rubryka 22:   Miejsce produkcji

W rubryce 22 podaje się informacje na temat znanego lub podejrzewanego miejsca produkcji, pochodzenia i dostawy towarów naruszających prawo.

Rubryka 23:   Zaangażowane spółki

W rubryce 23 podaje się informacje o importerach, dostawcach, producentach, przewoźnikach, odbiorcach lub eksporterach, których podejrzewa się o zaangażowanie w naruszenie odnośnych praw własności intelektualnej.

Rubryka 24:   Przedsiębiorstwa handlowe

W rubryce 24 podaje się informacje o osobach lub podmiotach nieuprawnionych do prowadzenia handlu produktami oznaczającymi wykorzystanie praw własności intelektualnej, których dotyczy wniosek, które to osoby lub podmioty prowadziły handel takimi produktami w UE w przeszłości.

Rubryka 25:   Informacje o dystrybucji towarów

W rubryce 25 podaje się informacje o sieci dystrybucji towarów naruszających prawo, np. informacje na temat magazynów, departamentów odpowiedzialnych za wysyłkę, środków transportu, szlaków transportowych i miejsc dostaw, a także na temat procedur celnych i urzędów, w których przeprowadzana jest odprawa celna towarów naruszających prawo.

Rubryka 26:   Opakowanie

W tej rubryce podaje się informacje o opakowaniu towarów podejrzanych o naruszenie prawa, np. informacje na temat:

a)

rodzaju opakowania – za pomocą odpowiednich kodów określonych w załączniku 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93;

b)

charakterystycznych cech opakowania (np. oznakowania, etykiet, hologramów, przycisków, przywieszek i kodów kreskowych); należy dokładnie określić umiejscowienie tych elementów na opakowaniu;

c)

szczególnych właściwości opakowania (kolor, kształt);

d)

w stosownych przypadkach należy załączyć fotografie towarów.

Rubryka 27:   Dokumenty towarzyszące

W rubryce 27 podaje się informacje o dokumentach towarzyszących towarom podejrzanym o naruszenie prawa, np. broszurach, instrukcjach obsługi, dokumentach gwarancyjnych itp.

Rubryka 28:   Informacje dodatkowe

W rubryce 28 wnioskodawca może podać wszelkie dodatkowe informacje mające znaczenie dla dokonywanej przez organy celne analizy i oceny ryzyka naruszenia odnośnego prawa lub praw własności intelektualnej, np. szczegółowe informacje o planowanych dostawach towarów podejrzanych o naruszenie prawa, w tym szczegółowe informacje o środkach transportu, kontenerach i zaangażowanych osobach.

Rubryka 29:   Zobowiązania

Nie należy zmieniać treści tej rubryki ani wprowadzać do niej żadnych danych.

Rubryka 30:   Podpis

W rubryce 30 wnioskodawca albo przedstawiciel wnioskodawcy określony w rubryce 4 podaje miejsce i datę sporządzenia wniosku, a następnie go podpisuje. Imię i nazwisko osoby podpisującej wniosek należy podać drukowanymi literami.

II.   WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE DZIAŁANIA OKREŚLONY W ZAŁĄCZNIKU II – RUBRYKI WYPEŁNIANE PRZEZ POSIADACZA DECYZJI

Pola oznaczone gwiazdką (*) należy wypełnić obowiązkowo.

Jeżeli w jednej rubryce kilka pól jest oznaczonych znakiem plus (+), należy wypełnić przynajmniej jedno z tych pól.

Nie należy wprowadzać żadnych danych w rubryki oznaczone „Do użytku służbowego”.

Rubryka 1:   Dane posiadacza decyzji

W tym polu podaje się dane posiadacza decyzji.

Rubryka 2:   Wniosek o przedłużenie

W tej rubryce podaje się numer wniosku, w tym dwa pierwsze znaki określające kod ISO alfa-2 państwa członkowskiego, które uwzględniło wniosek. Posiadacz decyzji musi zaznaczyć odpowiednie pole, aby określić, czy ubiega się o wprowadzenie poprawek do informacji zawartych we wniosku.

Rubryka 3:   Podpis

W rubryce 3 posiadacz decyzji albo przedstawiciel posiadacza decyzji podaje miejsce i datę sporządzenia wniosku, a następnie go podpisuje. Imię i nazwisko osoby podpisującej wniosek należy podać drukowanymi literami.


(1)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).


Top