Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1093

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1093/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 w odniesieniu do uproszczeń w ramach systemu Intrastat oraz gromadzenia danych Intrastat

OJ L 294, 6.11.2013, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1093/oj

6.11.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 294/28


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1093/2013

z dnia 4 listopada 2013 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 w odniesieniu do uproszczeń w ramach systemu Intrastat oraz gromadzenia danych Intrastat

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 638/2004 ustanowiono wspólne ramy dla systematycznego sporządzania wspólnotowych statystyk dotyczących handlu towarami między państwami członkowskimi.

(2)

Ze względu na rozwój technologiczny i gospodarczy można by dostosować ustalony minimalny wskaźnik zakresu dla przywozu, przy jednoczesnym zachowaniu statystyk, które spełniają kryteria jakości i odpowiadają obowiązującym normom. Uproszczenie to umożliwi zmniejszenie obciążenia związanego z dostarczaniem informacji statystycznych, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wskaźnik zakresu dla przywozu należy zatem obniżyć z 95 % do 93 %.

(3)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonującym rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi i uchylającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92 (2) ustalono przepisy dotyczące gromadzenia danych Intrastat. Państwa członkowskie są zobowiązane do przekazywania do Eurostatu swoich miesięcznych danych statystycznych według wartości statystycznej, jednak w gromadzeniu tych danych państwa te są ograniczone przepisami natury praktycznej. Należy przyjąć ogólnie spójne podejście do gromadzenia danych Intrastat i usprawnić przepisy dotyczące gromadzenia danych pod względem wartości statystycznej.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Statystyki Handlu Towarami między Państwami Członkowskimi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 10 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 638/2004 wartość „95 %” zastępuje się wartością „93 %”.

Artykuł 2

Art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1982/2004 otrzymuje brzmienie:

„2.   Ponadto państwa członkowskie mogą gromadzić dane o wartości statystycznej towarów, zgodnie z definicją w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 638/2004.”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 343 z 19.11.2004, s. 3.


Top