EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0489

2013/489/UE, Euratom: Decyzja Rady i Komisji z dnia 22 lipca 2013 r. określająca stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia w odniesieniu do decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego

OJ L 278, 18.10.2013, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/489/oj

18.10.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 278/1


DECYZJA RADY I KOMISJI

z dnia 22 lipca 2013 r.

określająca stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia w odniesieniu do decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego

(2013/489/UE, Euratom)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217 w związku z art. 218 ust. 8 i 9,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zatwierdzenie dokonane przez Radę na podstawie art. 101 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając decyzję Rady i Komisji 2013/490/UE, Euratom z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (1), w szczególności jej art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 119 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (zwanego dalej „Układem”), ustanowiono Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia.

(2)

Art. 120 Układu stanowi, że Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

(3)

Art. 122 Układu stanowi, że Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia wspomaga Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia.

(4)

Art. 122 Układu stanowi, iż Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa w swoim regulaminie wewnętrznym zadania Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz że może ona przekazać komitetowi każde ze swoich uprawnień.

(5)

Art. 124 Układu stanowi, że Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może podjąć decyzję o powołaniu innych komitetów lub organów, które będą pomagać jej w pełnieniu zadań. Stanowi on także, że w swoim regulaminie Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa skład i obowiązki takich komitetów lub ich organów oraz zasady ich funkcjonowania.

(6)

Dialog i współpraca między partnerami społecznymi i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz władzami regionalnymi i lokalnymi w Unii Europejskiej i władzami regionalnymi i lokalnymi w Serbii, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju stosunków między tymi stronami, jak również do integracji Europy.

(7)

Właściwe jest, aby taka współpraca była zorganizowana poprzez powołanie dwóch wspólnych komitetów konsultacyjnych,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł

Stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia w odniesieniu do decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia dotyczącej przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, jest oparte na projekcie decyzji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, dołączonym do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2013 r.

W imieniu Rady

C. ASHTON

Przewodniczący

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

C. MALMSTRÖM

Członek Komisji


(1)  Zob. s. 14 niniejszego Dziennika Urzędowego.


PROJEKT

DECYZJA NR 1

RADY STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA UE – SERBIA

z dnia … r.

w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego

RADA STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA,

uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami, członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii (zwaną dalej „Serbią”), z drugiej strony, (zwany dalej „układem”), w szczególności jego art. 119, 120, 122 i 124,

a także mając na uwadze, że układ wszedł w życie w dniu …,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przewodnictwo

Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia przewodniczą na przemian przez okres 12 miesięcy przewodniczący Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, oraz przedstawiciel rządu Serbii. Pierwszy okres rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, a kończy w dniu 31 grudnia 2013 r.

Artykuł 2

Posiedzenia

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia zbiera się na szczeblu ministerialnym raz w roku. Sesje nadzwyczajne Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia mogą odbywać się na wniosek jednej ze Stron, jeżeli Strony tak uzgodnią. O ile Strony nie postanowią inaczej, każda sesja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia odbywa się w zwykłym miejscu wyznaczonym do posiedzeń Rady Unii Europejskiej w terminie uzgodnionym przez obie Strony. Posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia są zwoływane wspólnie przez sekretarzy Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w porozumieniu z przewodniczącym.

Artykuł 3

Przedstawicielstwo

Członkowie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia mogą być reprezentowani, jeżeli nie mogą uczestniczyć w posiedzeniu. Jeżeli członek Rady pragnie być reprezentowany, musi zgłosić przewodniczącemu nazwisko swojego przedstawiciela przed posiedzeniem, na którym ma być reprezentowany. Przedstawiciel członka Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia wykonuje wszystkie jego uprawnienia.

Artykuł 4

Delegacje

Członkom Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia mogą towarzyszyć urzędnicy. Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest powiadamiany o planowanym składzie delegacji każdej ze Stron. W posiedzeniach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia uczestniczy w charakterze obserwatora przedstawiciel Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w przypadku gdy w porządku dziennym znajdują się sprawy dotyczące banku. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może zaprosić osoby niebędące jej członkami do uczestniczenia w posiedzeniach w celu uzyskania informacji dotyczących określonych tematów.

Artykuł 5

Sekretariat

Urzędnik Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej oraz urzędnik Misji Serbii przy Unii Europejskiej działają wspólnie w charakterze sekretarzy Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Artykuł 6

Korespondencja

Korespondencja skierowana do Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia jest wysyłana do przewodniczącego Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia na adres Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej.

Obaj sekretarze zapewniają przekazywanie korespondencji przewodniczącemu Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz, w stosownych przypadkach, udostępnianie jej innym członkom Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia. Udostępniana korespondencja jest wysyłana do Sekretariatu Generalnego Komisji, stałych przedstawicielstw państw członkowskich oraz Misji Serbii przy Unii Europejskiej.

Komunikaty przewodniczącego Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia są wysyłane do adresatów przez obu sekretarzy oraz udostępniane, w stosownych przypadkach, innym członkom Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia wskazanym w akapicie drugim.

Artykuł 7

Jawność

Posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia są niejawne, chyba że postanowiono inaczej.

Artykuł 8

Porządek obrad

1.   Przewodniczący sporządza tymczasowy porządek dzienny każdego posiedzenia. Jest on przekazywany przez sekretarzy Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia adresatom, o których mowa w art. 6, nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. Tymczasowy porządek obrad zawiera punkty, w odniesieniu do których przewodniczący otrzymał wniosek o ich włączenie do porządku obrad nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem posiedzenia, chociaż punktów tych nie wpisuje się do tymczasowego porządku obrad, chyba że towarzysząca dokumentacja została przekazana sekretarzom nie później niż w dniu przesłania porządku obrad. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia przyjmuje porządek obrad na początku każdego posiedzenia. Punkty inne niż punkty już zawarte w tymczasowym porządku obrad mogą zostać w nim umieszczone, jeżeli obie Strony tak postanowią.

2.   Przewodniczący może, w porozumieniu z obiema Stronami, skrócić terminy wskazane w ust. 1 w celu uwzględnienia wymogów szczególnego przypadku.

Artykuł 9

Protokół

Projekt protokołu z każdego posiedzenia jest sporządzany przez obu sekretarzy. Protokół, co do zasady, wskazuje w odniesieniu do każdego punktu porządku dziennego:

dokumentację przedłożoną Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia,

oświadczenia, których zaprotokołowania zażądał członek Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia,

podjęte decyzje i sformułowane zalecenia, uzgodnione oświadczenia i przyjęte wnioski.

Projekt protokołu jest przedkładany do zatwierdzenia Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia. Po zatwierdzeniu protokół jest podpisywany przez przewodniczącego i obu sekretarzy. Protokół jest składany w archiwach Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, który będzie pełnił funkcję depozytariusza dokumentów Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia. Uwierzytelniony odpis jest przekazywany każdemu z adresatów, o których mowa w art. 6.

Artykuł 10

Decyzje i zalecenia

1.   Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia podejmuje decyzje i formułuje zalecenia za wspólnym porozumieniem Stron. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może podejmować decyzje i formułować zalecenia w drodze procedury pisemnej, jeżeli obie Strony tak postanowią.

2.   Decyzje i zalecenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, w rozumieniu art. 121 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, noszą odpowiednio nazwę „decyzji” i „zalecenia” po czym następuje ich numer porządkowy, data ich przyjęcia oraz opis ich przedmiotu. Decyzje i zalecenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia są podpisywane przez przewodniczącego i uwierzytelniane przez obu sekretarzy. Decyzje i zalecenia są przekazywane każdemu adresatowi określonemu powyżej w art. 6. Każda ze Stron może podjąć decyzję o opublikowaniu decyzji i zaleceń Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w swojej odpowiedniej publikacji urzędowej.

Artykuł 11

Języki

Językami urzędowymi Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia są języki urzędowe obu Stron. O ile nie postanowiono inaczej, podstawę dla obrad Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia stanowi dokumentacja sporządzona w tych językach.

Artykuł 12

Wydatki

Unia Europejska i Serbia oddzielnie pokrywają wydatki, które ponoszą ze względu na swoje uczestnictwo w posiedzeniach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, zarówno wydatki na personel, koszty podróży i utrzymania, jak i wydatki na telekomunikację i usługi pocztowe. Wydatki związane z tłumaczeniem ustnym podczas posiedzeń, tłumaczeniem pisemnym oraz powielaniem dokumentów ponosi Unia Europejska, z wyjątkiem wydatków związanych z tłumaczeniem ustnym lub pisemnym na język serbski lub z tego języka, które to wydatki ponosi Serbia. Inne wydatki związane z organizacją posiedzeń ponosi Strona, która pełni rolę gospodarza posiedzenia.

Artykuł 13

Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia

1.   Niniejszym ustanawia się Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia w celu wspierania Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w wykonywaniu jej obowiązków. Komitet składa się z przedstawicieli Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli Komisji Europejskiej, z jednej strony, oraz przedstawicieli rządu Serbii, z drugiej strony, zazwyczaj na szczeblu wyższych urzędników państwowych.

2.   Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia przygotowuje posiedzenia i obrady Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, w stosownych przypadkach wprowadza w życie decyzje Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz ogólnie zapewnia ciągłość powiązań stowarzyszeniowych oraz właściwą realizację układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Komitet rozważa wszelkie sprawy powierzone mu przez Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia, jak również każdą inną sprawę, która może wyniknąć podczas bieżącego wdrażania układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Przedkłada wnioski lub projekty decyzji lub zaleceń do przyjęcia przez Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia.

3.   W przypadku gdy układ o stabilizacji i stowarzyszeniu odnosi się do obowiązku konsultacji lub możliwości konsultacji, taka konsultacja może zostać przeprowadzona w ramach Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia. Wymienione konsultacje mogą być kontynuowane w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, jeżeli obie Strony tak postanowią.

4.   Regulamin wewnętrzny Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 14

Wspólny komitet konsultacyjny złożony z przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz przedstawicieli serbskich partnerów społecznych i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego

1.   Niniejszym ustanawia się wspólny komitet konsultacyjny złożony z przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz przedstawicieli serbskich partnerów społecznych i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zadaniem którego to komitetu jest wspieranie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w celu propagowania dialogu i współpracy między partnerami społecznymi i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej i Serbii. Wspomniany dialog i współpraca obejmują wszystkie odnośne aspekty stosunków pomiędzy Unią Europejską i Serbią pojawiające się w kontekście wdrażania układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Celem takiego dialogu i współpracy jest w szczególności:

a)

przygotowanie partnerów społecznych i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Serbii do działań w ramach przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej;

b)

przygotowanie partnerów społecznych i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Serbii do uczestnictwa w pracach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego po przystąpieniu Serbii;

c)

wymiana informacji na temat zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w szczególności na temat aktualnego zaawansowania procesu akcesyjnego oraz przygotowanie do tego procesu partnerów społecznych i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Serbii;

d)

wspieranie wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i zorganizowanego dialogu pomiędzy a) partnerami społecznymi oraz innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Serbii, a b) partnerami społecznymi oraz innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w państwach członkowskich, w tym poprzez tworzenie sieci kontaktów w ramach poszczególnych obszarów, w których bezpośrednie kontakty i współpraca mogą okazać się najbardziej skuteczną drogą rozwiązywania konkretnych problemów;

e)

podejmowanie dyskusji na temat wszelkich innych istotnych kwestii zgłaszanych przez którąkolwiek ze Stron, w miarę ich pojawiania się w kontekście wdrażania układu o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz w ramach strategii przedakcesyjnej.

2.   W skład wspólnego komitetu konsultacyjnego, o którym mowa w ust. 1, wchodzi dziewięciu przedstawicieli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz dziewięciu przedstawicieli serbskich partnerów społecznych i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wspólny komitet konsultacyjny może też zapraszać obserwatorów.

3.   Wspólny komitet konsultacyjny, o którym mowa w ust. 1, wykonuje swoje zadania na wniosek o konsultację złożony przez Radę Stowarzyszenia i Stabilizacji lub, w przypadku wspierania dialogu między środowiskami społeczno-gospodarczymi, z własnej inicjatywy.

4.   Członkowie są wybierani w taki sposób, by w składzie wspólnego komitetu konsultacyjnego, o którym mowa w ust. 1, możliwie najbardziej wiernie byli reprezentowani różni partnerzy społeczni oraz inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zarówno Unii Europejskiej, jak i Serbii. Rząd Serbii dokonuje oficjalnej nominacji serbskich członków komitetu w oparciu o propozycje ze strony partnerów społecznych i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Propozycje te przedstawiane są w oparciu o partycypacyjną i przejrzystą procedurę naboru spośród partnerów społecznych i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

5.   Wspólnemu komitetowi konsultacyjnemu, o którym mowa w ust. 1, współprzewodniczą członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz przedstawiciel serbskich partnerów społecznych i innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

6.   Wspólny komitet konsultacyjny, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

7.   Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, z jednej strony, i rząd Serbii, z drugiej strony, pokrywają ponoszone przez siebie wydatki z tytułu uczestnictwa ich delegatów w posiedzeniach wspólnego komitetu konsultacyjnego oraz grup roboczych tego komitetu, tj. wydatki na personel, koszty podróży i utrzymania.

8.   Szczegółowe ustalenia dotyczące kosztów tłumaczeń ustnych i pisemnych zawarte zostają w regulaminie wewnętrznym wspólnego komitetu konsultacyjnego, o którym mowa w ust. 1. Inne wydatki związane z fizyczną organizacją posiedzeń ponosi Strona, która pełni rolę gospodarza posiedzeń.

Artykuł 15

Wspólny komitet konsultacyjny złożony z przedstawicieli Komitetu Regionów Unii Europejskiej i przedstawicieli serbskich władz lokalnych i regionalnych

1.   Niniejszym ustanawia się wspólny komitet konsultacyjny złożony z przedstawicieli Komitetu Regionów Unii Europejskiej i przedstawicieli serbskich władz lokalnych i regionalnych, zadaniem którego to komitetu jest wspieranie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia w celu propagowania dialogu i współpracy między władzami lokalnymi i regionalnymi w Unii Europejskiej i Serbii. Celem takiego dialogu i współpracy jest w szczególności:

a)

przygotowanie lokalnych i regionalnych władz Serbii do działań w ramach przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej;

b)

przygotowanie lokalnych i regionalnych władz Serbii do uczestnictwa w pracach Komitetu Regionów po przystąpieniu Serbii;

c)

wymiana informacji na temat aktualnych zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w szczególności na temat aktualnego zaawansowania procesu akcesyjnego i tych dziedzin polityki, w przypadku których traktaty przewidują konsultacje Komitetu Regionów, oraz na temat przygotowania lokalnych i regionalnych władz Serbii do tych polityk;

d)

wspieranie wielostronnego zorganizowanego dialogu między a) władzami lokalnymi i regionalnymi Serbii a b) władzami lokalnymi i regionalnymi z państw członkowskich, w tym poprzez tworzenie sieci kontaktów w ramach poszczególnych obszarów, w których bezpośrednie kontakty i współpraca między władzami lokalnymi i regionalnymi Serbii a władzami lokalnymi i regionalnymi z państw członkowskich mogą okazać się najbardziej skuteczną drogą rozwiązywania konkretnych problemów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

e)

prowadzenie regularnej wymiany informacji na temat międzyregionalnej współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami Serbii a władzami lokalnymi i regionalnymi z państw członkowskich;

f)

zachęcanie do wymiany doświadczeń i wiedzy w dziedzinach polityki, w przypadku których Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje konsultacje Komitetu Regionów, między (i) lokalnymi i regionalnymi władzami Serbii a (ii) lokalnymi i regionalnymi władzami z państw członkowskich, w szczególności know-how i technik przygotowania planów lub strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz najbardziej efektywnego wykorzystania funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych;

g)

wspomaganie lokalnych i regionalnych władz Serbii w drodze wymiany informacji na temat praktyki wprowadzania w życie zasady pomocniczości we wszystkich aspektach życia na poziomie lokalnym i regionalnym;

h)

podejmowanie dyskusji na temat wszelkich innych istotnych kwestii zgłaszanych przez którąkolwiek ze Stron, w miarę ich ewentualnego pojawiania się w kontekście wdrażania układu o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz w ramach strategii przedakcesyjnej.

2.   W skład wspólnego komitetu konsultacyjnego, o którym mowa w ust. 1, wchodzi siedmiu przedstawicieli Komitetu Regionów, z jednej strony, oraz siedmiu pochodzących z wyborów przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych Serbii, z drugiej strony. Zostają wyznaczeni zastępcy członków w takiej samej liczbie.

3.   Wspólny komitet konsultacyjny, o którym mowa w ust. 1, prowadzi swoją działalność na wniosek o konsultację złożony przez Radę Stowarzyszenia i Stabilizacji lub, w przypadku wspierania dialogu władzami lokalnymi i regionalnymi, z własnej inicjatywy.

4.   Wspólny komitet konsultacyjny, o którym mowa w ust. 1, może formułować zalecenia dla Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia.

5.   Członkowie są wybierani w taki sposób, by w składzie wspólnego komitetu konsultacyjnego, o którym mowa w ust. 1, możliwie wiernie były reprezentowane władze lokalne i regionalne różnego szczebla zarówno Unii Europejskiej, jak i Serbii. Rząd Serbii dokonuje oficjalnej nominacji serbskich członków komitetu w oparciu o propozycje ze strony organizacji reprezentujących lokalne i regionalne władze w Serbii. Propozycje te przedstawiane są w oparciu o partycypacyjną i przejrzystą procedurę naboru spośród pochodzących z wyboru przedstawicieli władz lokalnych lub regionalnych.

6.   Wspólny komitet konsultacyjny, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

7.   Wspólnemu komitetowi konsultacyjnemu, o którym mowa w ust. 1, współprzewodniczą członek Komitetu Regionów oraz przedstawiciel władz lokalnych i regionalnych Serbii.

8.   Komitet Regionów, z jednej strony, i rząd Serbii, z drugiej strony, pokrywają ponoszone przez siebie wydatki z tytułu uczestnictwa ich delegatów oraz personelu pomocniczego w posiedzeniach wspólnego komitetu konsultacyjnego, o którym mowa w ust. 1, w szczególności koszty podróży i utrzymania.

9.   Szczegółowe ustalenia dotyczące kosztów tłumaczeń ustnych i pisemnych zawarte zostają w regulaminie wewnętrznym wspólnego komitetu konsultacyjnego, o którym mowa w ust. 1. Inne wydatki związane z fizyczną organizacją posiedzeń ponosi Strona, która pełni rolę gospodarza posiedzeń.

Sporządzono w

W imieniu Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK do DECYZJI nr 1

RADY STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA UE – SERBIA

z dnia … r.

Regulamin Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia

Artykuł 1

Przewodnictwo

Komitetowi Stabilizacji i Stowarzyszenia przewodniczą na przemian przez okres 12 miesięcy przedstawiciel Komisji Europejskiej, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, oraz przedstawiciel rządu Serbii. Pierwszy okres rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, a kończy w dniu 31 grudnia 2013 r.

Artykuł 2

Posiedzenia

Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia zbiera się wtedy, gdy wymagają tego okoliczności, za porozumieniem obu Stron. Każde posiedzenie Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia odbywa się w terminie i miejscu uzgodnionym przez obie Strony. Posiedzenia Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia są zwoływane przez przewodniczącego.

Artykuł 3

Delegacje

Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest powiadamiany o planowanym składzie delegacji każdej ze Stron.

Artykuł 4

Sekretariat

Urzędnik Komisji Europejskiej oraz urzędnik rządu Serbii sprawują wspólnie funkcje sekretarzy Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia. Wszystkie przewidziane w niniejszej decyzji komunikaty skierowane do przewodniczącego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia i pochodzące od niego są przekazywane sekretarzom Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz sekretarzom i przewodniczącemu Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Artykuł 5

Jawność

Posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia są niejawne, chyba że postanowiono inaczej.

Artykuł 6

Porządek obrad

1.   Przewodniczący sporządza tymczasowy porządek dzienny każdego posiedzenia. Jest on przekazywany przez sekretarzy Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia adresatom, o których mowa w art. 4, nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem posiedzenia. Tymczasowy porządek obrad zawiera punkty, w odniesieniu do których przewodniczący otrzymał wniosek o ich włączenie do porządku obrad nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem posiedzenia, chociaż punktów tych nie wpisuje się do tymczasowego porządku obrad, chyba że towarzysząca dokumentacja została przekazana sekretarzom nie później niż w dniu przesłania porządku obrad. Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia może zaprosić ekspertów do uczestniczenia w jego posiedzeniach w celu uzyskania informacji dotyczących określonych tematów. Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia przyjmuje porządek obrad na początku każdego posiedzenia. Punkty inne niż punkty już zawarte w tymczasowym porządku obrad mogą zostać w nim umieszczone, jeżeli obie Strony tak postanowią.

2.   Przewodniczący może, w porozumieniu z obiema Stronami, skrócić terminy wskazane w ust. 1 w celu uwzględnienia wymogów szczególnego przypadku.

Artykuł 7

Protokół

Protokół jest sporządzany z każdego posiedzenia i jest oparty na dokonanym przez przewodniczącego podsumowaniu wniosków, które sformułował Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia. Po zatwierdzeniu przez Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia protokół jest podpisywany przez przewodniczącego i sekretarzy, a następnie włączany do akt przez każdą ze Stron. Odpis protokołu jest przekazywany każdemu z adresatów, o których mowa w art. 4.

Artykuł 8

Decyzje i zalecenia

W szczególnych przypadkach, w których Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia jest upoważniony przez Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia zgodnie z art. 122 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu do podejmowania decyzji lub formułowania zaleceń, takie akty noszą odpowiednio nazwę „decyzji” i „zalecenia”, po czym następuje ich numer porządkowy, data ich przyjęcia oraz opis ich przedmiotu. Decyzje i zalecenia są podejmowane za porozumieniem Stron. Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia może podejmować decyzje i formułować zalecenia w drodze procedury pisemnej, jeżeli obie Strony tak postanowią. Decyzje i zalecenia Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia są podpisywane przez przewodniczącego i uwierzytelniane przez obu sekretarzy oraz przekazywane adresatom określonym w art. 4. Każda ze Stron może podjąć decyzję o opublikowaniu decyzji i zaleceń Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia w swojej odpowiedniej publikacji urzędowej.

Artykuł 9

Wydatki

Unia Europejska i Serbia oddzielnie pokrywają wydatki, które ponoszą ze względu na swoje uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia, zarówno wydatki na personel, koszty podróży i utrzymania, jak i wydatki na telekomunikację i usługi pocztowe. Wydatki związane z tłumaczeniem ustnym podczas posiedzeń, tłumaczeniem pisemnym oraz powielaniem dokumentów ponosi Unia Europejska, z wyjątkiem wydatków związanych z tłumaczeniem ustnym lub pisemnym na język serbski lub z tego języka, które to wydatki ponosi Serbia. Inne wydatki związane z organizacją posiedzeń ponosi Strona, która pełni rolę gospodarza posiedzenia.

Artykuł 10

Podkomitety i grupy specjalne

Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia może powołać podkomitety lub grupy specjalne działające z upoważnienia Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia, któremu składają sprawozdania po każdym ze swoich posiedzeń. Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia może podjąć decyzję o rozwiązaniu któregokolwiek z istniejących podkomitetów lub grup, określeniu lub zmianie zakresu jego/jej uprawnień lub powołaniu kolejnych podkomitetów lub grup w celu wspierania go w wykonywaniu jego obowiązków. Wymienione podkomitety i grupy nie mają żadnych uprawnień decyzyjnych.


ZAŁĄCZNIK

wyłącznie do wiadomości Rady

PROJEKT

DECYZJA NR 1/2013

KOMITETU STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA UE–SERBIA

z [dzień, miesiąc] 2013 r.

w sprawie powołania podkomitetów i grupy specjalnej

KOMITET STABILIZACJI I STOWARZYSZENIA,

uwzględniając układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, w szczególności jego art. 123,

uwzględniając swój regulamin wewnętrzny, w szczególności jego art. 10,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł

Niniejszym powołuje się podkomitety i grupę specjalną wymienione w załączniku I. Zakres ich uprawnień jest określony w załączniku II.

Sporządzono w …. dnia [dzień, miesiąc] 2013 r.

W imieniu Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

UKŁAD O STABILIZACJI I STOWARZYSZENIU UE – SERBIA

Struktura podkomitetu multidyscyplinarnego

Tytuł

Zagadnienia

Artykuł układu o stabilizacji i stowarzyszeniu

1.

Handel, przemysł, cła i opodatkowanie

Swobodny przepływ towarów

Artykuł 18

Produkty przemysłowe

Artykuły 19-23

Sprawy handlowe

Artykuły 34-48

Normalizacja, metrologia, akredytacja, certyfikacja, ocena zgodności i nadzór rynku

Artykuł 77

Współpraca przemysłowa

Artykuł 94

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Artykuł 95

Turystyka

Artykuł 96

Cła

Artykuł 99

Opodatkowanie

Artykuł 100

Reguły pochodzenia

Protokół 3

Pomoc administracyjna w sprawach celnych

Protokół 6

2.

Rolnictwo i rybactwo

Produkty rolne sensu lato

Artykuł 24, 26 ust. 1 i 4, art. 27 ust. 1, 31, 32 i 35

Produkty rolne sensu stricto

Artykuł 26 ust. 2, 3 oraz art. 27 ust. 2

Produkty rybołówstwa

Artykuł 29 i 30

Przetworzone produkty rolne

Artykuł 25, protokół 1

 

Wina

Artykuł 28, protokół 2

Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rolnych i produktów rybołówstwa oraz środków spożywczych innych niż wina i napoje spirytusowe

Artykuł 33

Rolnictwo i sektor rolno-przemysłowy, kwestie weterynaryjne i fitosanitarne

Artykuł 97

Współpraca w zakresie rybactwa

Artykuł 98

Bezpieczeństwo żywności

 

3.

Rynek wewnętrzny i konkurencja

Prawo przedsiębiorczości

Artykuły 52-58

Świadczenie usług

Artykuły 59-61

Inne kwestie związane z tytułem V układu o stabilizacji i stowarzyszeniu

Artykuły 65-71

Zbliżenie ustawodawstwa i egzekwowanie prawa

Artykuł 72

Konkurencja

Artykuły 73-74, protokół 5

Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa

Artykuł 75

Zamówienia publiczne

Artykuł 76

Bankowość, ubezpieczenia i pozostałe usługi finansowe

Artykuł 91

Ochrona konsumentów

Artykuł 78

Zdrowie publiczne

 

4.

Sprawy ekonomiczno-finansowe i dane statystyczne

Przepływy kapitału i płatności

Artykuły 62-64

Polityka gospodarcza

Artykuł 89

Współpraca w dziedzinie statystyki

Artykuł 90

Promowanie i ochrona inwestycji

Artykuł 93

Współpraca finansowa

Artykuły 115-118

Audyt i kontrola finansowa

Artykuł 92

5.

Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

Wymiar sprawiedliwości i prawa podstawowe

 

Współpraca policyjna i sądownicza

 

Zasada państwa prawa

Artykuł 80

Ochrona danych

Artykuł 81

Wizy, kontrole graniczne, azyl i migracja

Artykuł 82

Nielegalna imigracja i readmisja

Artykuł 83

Pranie pieniędzy

Artykuł 84

Narkotyki

Artykuł 85

Zwalczanie terroryzmu

Artykuł 87

Przestępczość i inne nielegalne działania

Artykuł 86

6.

Badania i innowacje, społeczeństwo informacyjne i polityka społeczna

Przepływ pracowników

Artykuły 49-51

Warunki pracy i równość szans

Artykuł 79

Współpraca społeczna

Artykuł 101

Edukacja i szkolenia

Artykuł 102

Współpraca kulturalna

Artykuł 103

 

Informacja i komunikacja

Artykuł 107

Współpraca w sektorze audiowizualnym

Artykuł 104

Sieci i usługi łączności elektronicznej

Artykuł 106

Społeczeństwo informacyjne

Artykuł 105

Badania naukowe i innowacje

Artykuł 112

7.

Transport, energia, środowisko naturalne, działania w dziedzinie klimatu i rozwój regionalny

 (1)

Transport

Artykuły 52, 55, 61, 108 i protokół 4

Energia

Artykuł 109

Bezpieczeństwo jądrowe

Artykuł 110

Środowisko naturalne

Artykuł 111

Działania w dziedzinie klimatu

Artykuł 109 i 111

Rozwój regionalny i lokalny

Artykuł 113


Struktura grupy specjalnej

Tytuł

Zagadnienia

Artykuł układu o stabilizacji i stowarzyszeniu

Specjalna grupa ds. reformy administracji publicznej

Reforma administracji publicznej

Tytuł VI Zbliżanie ustawodawstwa i egzekwowanie prawa, art. 72 oraz Tytuł VII Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne, art. 80, art. 114

ZAŁĄCZNIK II

ZAKRES UPRAWNIEŃ PODKOMITETÓW I GRUPY SPECJALNEJ UE - SERBIA

Skład i przewodniczący

W skład podkomitetów i specjalnej grupy ds. reformy administracji publicznej (dalej zwaną „specjalną grupą”) wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej i przedstawiciele rządu Serbii. Przewodniczą im wspólnie obie Strony. Państwa członkowskie będą informowane o posiedzeniach podkomitetów i specjalnej grupy i zapraszane na nie.

Sekretariat

Urzędnik Komisji Europejskiej i urzędnik rządu Serbii sprawują wspólnie funkcje sekretarzy każdego podkomitetu i specjalnej grupy.

Wszelkie komunikaty dotyczące podkomitetów są przekazywane sekretarzom właściwego podkomitetu i specjalnej grupy.

Posiedzenia

Posiedzenia podkomitetów i specjalnej grupy zwołuje się gdy wymagają tego okoliczności, za porozumieniem obu Stron. Każde posiedzenie podkomitetu lub specjalnej grupy odbywa się w terminie i miejscu uzgodnionym przez obie Strony.

Jeżeli obie Strony wyrażą na to zgodę, podkomitety lub specjalna grupa mogą zapraszać na swoje posiedzenia ekspertów w celu udzielenia określonych informacji w danej sprawie.

Przedmiot

Podkomitety omawiają kwestie związane z układem o stabilizacji i stowarzyszeniu, o których mowa w strukturze podkomitetu multidyscyplinarnego. Postępy w zakresie dostosowywania ustawodawstwa, wdrażania i egzekwowania przepisów Unii Europejskiej oraz najważniejszych aspektów programowania i wdrażania odnośnych projektów w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej ocenia się oddzielnie dla każdego tematu. Podkomitety badają wszelkie problemy, jakie mogą wystąpić w podlegających im obszarach oraz przedstawiają propozycje ewentualnych działań.

Podkomitety służą także jako fora do dokładniejszego wyjaśniania dorobku prawnego UE i dokonywania przeglądów postępów poczynionych przez Serbię w dostosowywaniu swojego prawa do unijnego dorobku prawnego, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu.

Specjalna grupa omawia kwestie dotyczące reformy administracji publicznej i przedstawia propozycje ewentualnych działań.

Protokół

Protokół jest sporządzany z każdego posiedzenia, a jego treść jest uzgadniana po zakończeniu posiedzenia. Odpis protokołu jest przekazywany przez sekretarza podkomitetu lub specjalnej grupy sekretarzowi Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Jawność

Posiedzenia podkomitetów i specjalnej grupy są niejawne, chyba że postanowiono inaczej.


(1)  W celu wprowadzenia w życie Protokołu 4 do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu podkomitet ten działa jako podkomitet specjalny, wymieniony w art. 21 wymienionego Protokołu.


Top