Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0472

2013/472/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przyznania odstępstw od wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie w odniesieniu do Belgii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Polski i Portugalii (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5897)

OJ L 253, 25.9.2013, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/472/oj

25.9.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 253/24


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie przyznania odstępstw od wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie w odniesieniu do Belgii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Polski i Portugalii

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 5897)

(Jedynie teksty w języku francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim i włoskim są autentyczne)

(2013/472/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie (1), w szczególności jego art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 452/2008 ma zastosowanie do tworzenia statystyk w trzech dziedzinach określonych w jego art. 3.

(2)

W art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 452/2008 przewidziano przyjęcie ograniczonych odstępstw i okresów przejściowych dla państw członkowskich, w razie potrzeby i w obu przypadkach na podstawie obiektywnych kryteriów.

(3)

W celu zagwarantowania międzynarodowej porównywalności statystyk w dziedzinie edukacji niezbędne jest stosowanie przez państwa członkowskie oraz instytucje Unii Europejskiej klasyfikacji w dziedzinie edukacji spójnej ze zmienioną Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Kształcenia 2011 (zwaną dalej „ISCED 2011”), która została przyjęta przez państwa członkowskie UNESCO na 36. Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2011 r.

(4)

Aby umożliwić monitorowanie postępów, określanie wyzwań oraz kształtowanie polityki opartej na faktach, należy ulepszyć gromadzenie danych ze źródeł administracyjnych i innych dotyczących mobilności studentów we wszystkich cyklach studiów.

(5)

Z danych dostarczonych Komisji wynika, iż wnioski niektórych państw członkowskich o przyznanie odstępstwa spowodowane są koniecznością wprowadzenia znacznych dostosowań do krajowych systemów statystycznych w celu uzyskania pełnej zgodności z rozporządzeniem (WE) nr 452/2008.

(6)

Należy zatem, zgodnie z wnioskami, przyznać takie odstępstwa Belgii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włochom, Polsce i Portugalii.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym przyznaje się odstępstwa państwom członkowskim zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Portugalskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 września 2013 r.

W imieniu Komisji

Algirdas ŠEMETA

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 227.


ZAŁĄCZNIK

Odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 452/2008 dotyczące dziedziny 1: Systemy kształcenia i szkolenia

Poziomy ISCED odnoszą się do poziomów ISCED 2011.

Państwo członkowskie

Zmienne i podziały

Odstępstwo do dnia

Belgia

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę z podziałem na poziomy ISCED 3–7 (ISCED 3–5: 2-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 6–7: 1-cyfrowy poziom szczegółowości), płeć i wiek. Do zakończenia obowiązywania odstępstwa dane dotyczące ISCED 5 przekazuje się na 1-cyfrowym poziomie szczegółowości.

31 grudnia 2015 r.

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę z podziałem na poziomy ISCED 3–5 (ISCED 3 i 4: tylko zawodowa; ISCED 5: 2-cyfrowy poziom szczegółowości), płeć i dziedzina kształcenia (do 2. poziomu szczegółowości). Do zakończenia obowiązywania odstępstwa dane dotyczące ISCED 5 przekazuje się na 1-cyfrowym poziomie szczegółowości.

31 grudnia 2015 r.

Grecja

Liczba przyjętych uczniów/studentów/słuchaczy mobilnych z podziałem na poziomy ISCED 5–8 (1-cyfrowy poziom szczegółowości), dziedzina kształcenia (do 3. poziomu szczegółowości) i płeć.

31 grudnia 2016 r.

Liczba przyjętych uczniów/studentów/słuchaczy mobilnych z podziałem na poziomy ISCED 5–8 (1-cyfrowy poziom szczegółowości), kraj pochodzenia i płeć.

31 grudnia 2016 r.

Liczba absolwentów mobilnych z podziałem na poziomy ISCED 5–8 (1-cyfrowy poziom szczegółowości), kraj pochodzenia i płeć.

31 grudnia 2016 r.

Hiszpania

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę na poziomie ISCED 3 (do 2. poziomu szczegółowości) z podziałem na płeć i wiek.

31 grudnia 2016 r.

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę na poziomie ISCED 3 zawodowym, z podziałem na płeć i dziedzinę kształcenia (do 2. poziomu szczegółowości).

31 grudnia 2016 r.

Dane dotyczące uczniów/studentów/słuchaczy/absolwentów mobilnych zgodnie z następującą definicją kraju pochodzenia: „kraj uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia”.

31 grudnia 2016 r.

Dane dotyczące wydatków na edukację na poziomach ISCED 3–4 łącznie na 2-cyfrowym poziomie szczegółowości. Do zakończenia obowiązywania odstępstwa dane dotyczące ISCED 3 i 4 przekazuje się łącznie.

31 grudnia 2016 r.

Francja

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę z podziałem na poziomy ISCED 4, 5 i 6 (ISCED 4 i 5: 2-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 6: 1-cyfrowy poziom szczegółowości), płeć i wiek.

31 grudnia 2016 r.

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę z podziałem na poziomy ISCED 4, 5 i 6 (ISCED 4 tylko zawodowa); ISCED 5: 2-cyfrowy poziom szczegółowości; ISCED 6: 1-cyfrowy poziom szczegółowości), płeć i dziedzina kształcenia (do 2. poziomu szczegółowości).

31 grudnia 2016 r.

Liczba absolwentów mobilnych z podziałem na poziomy ISCED 5–8 (1-cyfrowy poziom szczegółowości), kraj pochodzenia i płeć.

31 grudnia 2016 r.

Liczba absolwentów z podziałem na poziomy ISCED 4–7 (3-cyfrowy poziom szczegółowości), płeć i wiek.

31 grudnia 2016 r.

Włochy

Liczba absolwentów, którzy mają za sobą pobyt w ramach programu mobilności poprzez możliwość przenoszenia punktów trwający minimum trzy miesiące w danym cyklu studiów, na poziomie ISCED 8, z podziałem na rodzaj programu mobilności (programy unijne, inne programy międzynarodowe/krajowe, inne programy).

31 grudnia 2019 r.

Liczba absolwentów, którzy mają za sobą pobyt w ramach programu mobilności poprzez możliwość przenoszenia punktów trwający minimum trzy miesiące w danym cyklu studiów, na poziomie ISCED 8, z podziałem na kraj przeznaczenia.

31 grudnia 2019 r.

Polska

Liczba absolwentów mobilnych na poziomach ISCED 6–8 z podziałem na kraj pochodzenia i płeć.

31 grudnia 2018 r.

Liczba absolwentów, którzy mają za sobą pobyt w ramach programu mobilności poprzez możliwość przenoszenia punktów trwający minimum trzy miesiące w danym cyklu studiów, z podziałem na poziomy ISCED 6–8 i rodzaj programu mobilności (programy unijne, inne programy międzynarodowe/krajowe, inne programy).

31 grudnia 2018 r.

Liczba absolwentów, którzy mają za sobą pobyt w ramach programu mobilności poprzez możliwość przenoszenia punktów trwający minimum trzy miesiące w danym cyklu studiów, z podziałem na poziomy ISCED 6–8 i kraj przeznaczenia.

31 grudnia 2018 r.

Portugalia

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę, na poziomie ISCED 3: 2-cyfrowy poziom szczegółowości, płeć i wiek.

31 grudnia 2016 r.

Liczba uczniów/studentów/słuchaczy rozpoczynających naukę, na poziomie ISCED 3: zawodowa, z podziałem na płeć i dziedzinę kształcenia (do 2. poziomu szczegółowości).

31 grudnia 2016 r.


Top