EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0244

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 244/2013 z dnia 19 marca 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w żywności dla niemowląt i małych dzieci Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 77, 20.3.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 316 - 317

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/244/oj

20.3.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/3


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 244/2013

z dnia 19 marca 2013 r.

zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w żywności dla niemowląt i małych dzieci

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3 oraz art. 30 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących, składnikach odżywczych oraz warunki ich stosowania.

(2)

Wykaz ten może zostać zmieniony zgodnie z procedurą, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiającym jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (2).

(3)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 unijny wykaz dodatków do żywności może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku.

(4)

W dniu 19 czerwca 2009 r. przedłożono wniosek o zatwierdzenie stosowania fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) jako środka przeciwzbrylającego w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt, określonych w dyrektywie Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniającej dyrektywę 1999/21/WE (3); wniosek ten został udostępniony państwom członkowskim.

(5)

Wniosek dotyczy nowego wpisu w sekcji B części 5 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Potrzeba technologiczna stosowania fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) jako dodatku do żywności odnosi się do jego właściwości jako środka zapewniającego sypkość mieszankom w postaci proszku. Produkt może wchłonąć wilgoć (wilgotność) ze środowiska w ilości do 10 % swojej masy, zapobiegając powstawaniu bryłek w mieszaninie i zapewniając sypkość preparatów, co jest uznawane za korzystne dla konsumenta.

(6)

Komitet Naukowy ds. Żywności zebrał informacje dotyczące bezpieczeństwa fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) jako dodatku do żywności w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt oraz przedstawił swoją opinię w dniu 7 czerwca 1996 r. (4), dochodząc do wniosku, że jego stosowanie jest dopuszczalne, pod warunkiem że całkowite poziomy zawartości wapnia, fosforu i stosunek między nimi nie są przekroczone.

(7)

Sole wapniowe kwasu ortofosforowego, w tym fosforan triwapniowy, są substancjami mineralnymi, które zostały dopuszczone do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt zgodnie z załącznikiem III do dyrektywy 2006/141/WE. Zezwolenie na stosowanie fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) jako środka przeciwzbrylającego w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt nie jest zatem uważane za zagrożenie dla bezpieczeństwa, o ile całkowite ilości wapnia i fosforu nie przekraczają wartości granicznych dla tych dwóch składników mineralnych oraz w stosunku zawartości wapnia do fosforu określonych w tej dyrektywie.

(8)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków, gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka.

(9)

Ponieważ zezwolenie na stosowanie fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) jako środka przeciwzbrylającego w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt powinno być zgodne z wartościami granicznymi dla wapnia i fosforu oraz ze stosunkiem zawartości wapnia do fosforu określonymi w dyrektywie 2006/141/WE, aktualizacja wykazu nie ma wpływu na zdrowie człowieka. W związku z tym nie jest konieczne zasięgnięcie opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

(10)

Dlatego właściwe jest, aby zezwolić na stosowanie fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) jako środka przeciwzbrylającego w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w preparatach do początkowego żywienia niemowląt i preparatach do dalszego żywienia niemowląt.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt i ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły wobec nich sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Dz.U. L 401 z 30.12.2006, s. 1.

(4)  Sprawozdanie Komitetu Naukowego ds. Żywności, seria 40, 1997 r.


ZAŁĄCZNIK

W sekcji B części 5 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wpis dotyczący dodatku do żywności E 341 (iii) otrzymuje brzmienie:

„E 341 (iii)

Fosforan triwapniowy

Maksymalna zawartość wynikająca z przeniesienia: 150 mg/kg w przeliczeniu na P2O5 i w wartościach granicznych dla wapnia i fosforu oraz w stosunku zawartości wapnia do fosforu określonych w dyrektywie 2006/141/WE

Wszystkie składniki odżywcze

Preparaty do początkowego żywienia niemowląt i preparaty do dalszego żywienia niemowląt określone w dyrektywie 2006/141/WE

Należy przestrzegać maksymalnego poziomu 1 000 mg/kg podanego w przeliczeniu na P2O5 ze wszystkich zastosowań w gotowej żywności wymienionej w pkt 13.1.3 części E załącznika II

Wszystkie składniki odżywcze

Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci określona w dyrektywie 2006/125/WE”


Top