EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0050

2013/50/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 22 stycznia 2013 r. zezwalająca na rozszerzenie zastosowania nasion szałwii hiszpańskiej ( Salvia hispanica ) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 123)

OJ L 21, 24.1.2013, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/50/oj

24.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/34


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 22 stycznia 2013 r.

zezwalająca na rozszerzenie zastosowania nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 123)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2013/50/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (1), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2009/827/WE (2) zezwolono, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97, na wprowadzenie do obrotu nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako nowego składnika żywności do stosowania w produktach piekarskich w ilości maksymalnie 5 %.

(2)

Dnia 14 kwietnia 2011 r. przedsiębiorstwo The Chia Company zwróciło do właściwych organów Zjednoczonego Królestwa o rozszerzenie zastosowania nasion szałwii hiszpańskiej na rynku jako nowego składnika żywności, w szczególności o podwyższenie maksymalnej zawartości nasion szałwii hiszpańskiej w niektórych kategoriach żywności do 10 % oraz o sprzedawanie opakowanych nasion szałwii hiszpańskiej przy zalecanym dziennym spożyciu wynoszącym maksymalnie 15 g.

(3)

W dniu 16 marca 2012 r. właściwy organ Zjednoczonego Królestwa do spraw oceny żywności wydał sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny. W sprawozdaniu tym stwierdzono, że rozszerzenie zastosowań nasion szałwii hiszpańskiej na proponowane kategorie żywności spełnia kryteria ustanowione w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97.

(4)

W dniu 26 marca 2012 r. Komisja przekazała sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny wszystkim państwom członkowskim.

(5)

Przed upływem okresu 60 dni określonego w art. 6 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 258/97 zgłoszono uzasadniony sprzeciw, w szczególności dotyczący ewentualnego braku danych toksykologicznych. Dodatkowe wyjaśnienia przedstawione przez wnioskodawcę zmniejszyły wskazane obawy w sposób zadowalający państwa członkowskie i Komisję. W związku z tym potwierdzono, że kryteria ustanowione w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97 są spełnione.

(6)

Na postawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 258/97 należy przyjąć decyzję wykonawczą zezwalającą na rozszerzenie zastosowania nasion szałwii hiszpańskiej jako nowego składnika żywności.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zezwala się na wprowadzenie do obrotu nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) zgodnych ze specyfikacją w załączniku I jako nowego składnika żywności do zastosowań wymienionych w załączniku II.

Nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) jako takie mogą być sprzedawane konsumentom końcowym wyłączne w postaci opakowanej.

Artykuł 2

Nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica) dopuszczone do obrotu niniejszą decyzją są oznaczane na etykiecie zawierających je środków spożywczych jako „nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica)”.

Wymagana jest dodatkowa etykieta na opakowanych nasionach szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica), aby poinformować konsumentów, że dzienne spożycie wynosi nie więcej niż 15 g.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do The Chia Company, 262-276 Lorimer Street, Port Melbourne, VIC 3207 Australia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 stycznia 2013 r.

W imieniu Komisji

Tonio BORG

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 43 z 14.2.1997, s. 1.

(2)  Dz.U. L 294 z 11.11.2009, s. 14.


ZAŁĄCZNIK I

SPECYFIKACJA NASION SZAŁWII HISZPAŃSKIEJ (SALVIA HISPANICA)

Opis

Szałwia hiszpańska (Salvia hispanica) jest kwitnącą latem jednoroczną rośliną zielną należącą do rodziny wargowatych (Labiatae).

Po zbiorze nasiona są oczyszczane mechanicznie. Kwiaty, liście i inne części rośliny są usuwane.

Typowy skład nasion szałwii hiszpańskiej

Sucha masa

91–96 %

Białko

20–22 %

Tłuszcz

30–35 %

Węglowodany

25–41 %

Błonnik (włókno surowe (1))

18–30 %

Popiół

4–6 %


(1)  Włókno surowe to część błonnika składająca się głównie z niestrawnej celulozy, pentozanów i ligniny.


ZAŁĄCZNIK II

ZASTOSOWANIA NASION SZAŁWII HISZPAŃSKIEJ (SALVIA HISPANICA)

Wyroby piekarskie

nie więcej niż 10 %

Śniadaniowe przetwory zbożowe

nie więcej niż 10 %

Mieszanki owoców, orzechów i nasion

nie więcej niż 10 %

Opakowane nasiona szałwii hiszpańskiej

nie więcej niż 15 g dziennie


Top