EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0780

2012/780/: Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie praw dostępu do europejskiego centralnego archiwum zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz odpowiedzi otrzymanych w związku z tymi zaleceniami, ustanowionego na podstawie art. 18 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 342, 14.12.2012, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 193 - 194

No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2019; Uchylony przez 32019D1128

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/780/oj

14.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/46


DECYZJA KOMISJI

z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie praw dostępu do europejskiego centralnego archiwum zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz odpowiedzi otrzymanych w związku z tymi zaleceniami, ustanowionego na podstawie art. 18 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/780/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE (1), w szczególności jego art. 18 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 18 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 996/2010 Komisja Europejska utworzyła bazę danych zawierającą europejskie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, która zaczęła funkcjonować w lutym 2012 r.

(2)

Zgodnie z art. 18 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 996/2010 baza danych, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa wydane przez organy ds. badania zdarzeń lotniczych zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 oraz odpowiedzi otrzymane w związku tymi zaleceniami. Zawiera ona również zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, które organy ds. badania zdarzeń lotniczych otrzymały od państw trzecich.

(3)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 996/2010 organy ds. badania zdarzeń lotniczych mają pełny dostęp do bazy danych, o której mowa w ust. 1.

(4)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 996/2010 Komisja zwróciła się o opinię do Europejskiej Sieci Organów ds. Badania Zdarzeń w Lotnictwie Cywilnym.

(5)

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa są z założenia podawane do wiadomości publicznej, ponieważ często stanowią podsumowanie sprawozdań z dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa, które mają status publiczny zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 996/2010. Ponadto zalecenia dotyczące bezpieczeństwa mogą być również wydawane w formie pism, oświadczeń/raportów tymczasowych oraz analiz bezpieczeństwa. We wszystkich powyższych przypadkach upublicznienie stanowi silną zachętę dla adresatów do odpowiedzi i do poprawy bezpieczeństwa systemu lotnictwa.

(6)

Status odpowiedzi na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa nie jest zdefiniowany w rozporządzeniu (UE) nr 996/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza decyzja ustanawia środki dotyczące praw dostępu do europejskiej bazy danych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa ustanowionej zgodnie z art. 18 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im, która zawiera zalecenia dotyczące bezpieczeństwa wydane lub otrzymane przez organy ds. badania zdarzeń lotniczych, jak również odpowiedzi otrzymane w związku z wydanymi przez te organy zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Artykuł 2

Status zaleceń dotyczących bezpieczeństwa

Wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zawarte w bazie danych, o której mowa w art. 1, podaje się do wiadomości opinii publicznej za pośrednictwem ogólnodostępnej strony internetowej.

Artykuł 3

Status odpowiedzi na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1.   Dostęp do odpowiedzi na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa ogranicza się do adresatów zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

2.   Każdy adresat zalecenia dotyczącego bezpieczeństwa, w szczególności krajowe organy lotnictwa cywilnego z państw członkowskich oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, może zwrócić się o dostęp do odpowiedzi zawartych w bazie danych, o której mowa w art. 1. Organy ds. badania zdarzeń lotniczych spoza Unii Europejskiej również mogą zwrócić się o dostęp do odpowiedzi zawartych w bazie danych, o której mowa w art. 1.

3.   Adresaci zaleceń dotyczących bezpieczeństwa kierują swoje wnioski do Komisji Europejskiej.

4.   Komisja Europejska ocenia wniosek i decyduje, osobno w każdym przypadku, czy wniosek jest uzasadniony i możliwy do zrealizowania.

Artykuł 4

Wykorzystanie informacji z bazy danych

Zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i udzielonych w związku z nimi odpowiedzi nie wykorzystuje się w celu ustalania winy lub odpowiedzialności.

Artykuł 5

Status informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym związanych z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa

Dostęp do informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym związanych z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, o których mowa w art. 1, określono w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1321/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze w zakresie włączania do centralnego archiwum informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, których wymiana odbywa się zgodnie z dyrektywą 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) i w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1330/2007 z dnia 24 września 2007 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze w zakresie przekazywania zainteresowanym stronom informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym, o których mowa w art. 7 ust. 2 dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3).

Artykuł 6

Dostęp do dokumentów i ochrona danych osobowych

Niniejszą decyzję stosuje się bez uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (4).

Niniejszą decyzję stosuje się zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (5) oraz rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (6).

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 35.

(2)  Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 3.

(3)  Dz.U. L 295 z 14.11.2007, s. 7.

(4)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43.

(5)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

(6)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


Top