EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1196

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1196/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 9/2010 w odniesieniu do minimalnej zawartości preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 342, 14.12.2012, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 303 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1196/oj

14.12.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/25


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1196/2012

z dnia 13 grudnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 9/2010 w odniesieniu do minimalnej zawartości preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zezwolenie na stosowanie preparatu endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), należącego do kategorii „dodatki zootechniczne”, jako dodatku paszowego zostało wydane na okres dziesięciu lat w odniesieniu do kurcząt rzeźnych, kur niosek, kaczek i indyków rzeźnych rozporządzeniem Komisji (UE) nr 9/2010 (2), w odniesieniu do prosiąt odstawionych od maciory i tuczników rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 528/2011 (3), a w odniesieniu do podrzędnych gatunków drobiu innych niż kaczki rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1021/2012 (4).

(2)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 posiadacz zezwolenia zaproponował zmianę warunków zezwolenia na stosowanie przedmiotowego preparatu polegającą na zmniejszeniu jego minimalnej zawartości z 2 500 U/kg do 625 U/kg, jeśli chodzi o stosowanie u kur niosek. Do wniosku dołączone zostały właściwe dane szczegółowe. Komisja przekazała wniosek do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwanego dalej „Urzędem”).

(3)

W swojej opinii z dnia 22 maja 2012 r. (5) Urząd uznał, że w proponowanych nowych warunkach stosowania przedmiotowy preparat jest skuteczny we wnioskowanej dawce minimalnej wynoszącej 625 U/kg. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(4)

Warunki przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 zostały spełnione.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 9/2010.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 9/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dz.U. L 3 z 7.1.2010, s. 10.

(3)  Dz.U. L 143 z 31.5.2011, s. 10.

(4)  Dz.U. L 307 z 7.11.2012, s. 68.

(5)  Dziennik EFSA 2012; 10(6):2739.


ZAŁĄCZNIK

Załącznik do rozporządzenia (UE) nr 9/2010 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Inne przepisy

Data ważności zezwolenia

Jednostki aktywności/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: dodatki zootechniczne. Grupa funkcjonalna: substancje polepszające strawność.

4a11

Danisco Animal Nutrition

(podmiot prawny Danisco (UK) Limited)

Endo-1,4-beta-ksylanaza

EC 3.2.1.8

 

Skład dodatku

Preparat endo-1,4-beta-ksylanazy (EC 3.2.1.8) wytwarzanej przez Trichoderma reesei

(ATCC PTA 5588) o minimalnej aktywności 40 000 U (1)/g

 

Charakterystyka substancji czynnej

endo-1,4-beta-ksylanaza (EC 3.2.1.8) wytwarzana przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

 

Metoda analityczna  (2)

Metoda oznaczania ilościowego aktywności endo-1,4-beta-ksylanazy:

metoda kolorymetryczna oparta na ilościowym oznaczaniu rozpuszczalnych w wodzie zabarwionych cząstek wytworzonych przez działanie endo-1,4-beta-ksylanazy na usieciowany azuryną arabinoksylan pszenicy przy pH wynoszącym 4,25 oraz temperaturze 50 °C.

Kurczęta rzeźne

 

625 U

 

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksu wskazać temperaturę przechowywania, długość okresu przechowywania oraz stabilność granulowania.

2.

Do stosowania w paszach bogatych w polisacharydy nieskrobiowe (głównie beta-arabinoksylany).

13 stycznia 2020

Kury nioski

625 U

Kaczki

625 U

Indyki rzeźne

1 250 U


(1)  1 U to ilość enzymu, która w ciągu jednej minuty uwalnia 0,5 μmola cukru redukującego (w przeliczeniu na odpowiedniki ksylozy) z usieciowanego substratu arabinoksylanu z łusek owsa przy pH wynoszącym 5,3 oraz temperaturze 50 °C.

(2)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx”


Top