EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0505

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 505/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

OJ L 154, 15.6.2012, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 191 - 198

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/505/oj

15.6.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/12


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 505/2012

z dnia 14 czerwca 2012 r.

zmieniające i poprawiające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 14 ust. 2, art. 16 ust. 1 lit. d), art. 16 ust. 3 lit. a), art. 21 ust. 2, art. 22 ust. 1, art. 26 lit. a), art. 38 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 14 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 834/2007 ustanowiono ogólne reguły produkcji paszy ekologicznej w odniesieniu do źródeł jej pochodzenia. Zgodnie z tym podejściem, pasza wyprodukowana w gospodarstwie rolnym dopełnia ekologiczny cykl produkcji. Wytwarzanie paszy w gospodarstwie rolnym lub wykorzystywanie zasobów paszowych z regionu ogranicza transport, co jest korzystne dla środowiska i ochrony przyrody. W związku z powyższym oraz w świetle zdobytych doświadczeń, aby sprzyjać lepszej realizacji celów ekologicznych rozporządzenia (WE) nr 834/2007, właściwe jest ustalenie minimalnego udziału pasz wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym na potrzeby trzody chlewnej i drobiu oraz zwiększenie minimalnego udziału przedmiotowych pasz w dawce dla zwierząt roślinożernych.

(2)

Przepisy horyzontalne dotyczące materiałów paszowych, mieszanek paszowych oraz dodatków paszowych zostały zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylającym dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (2). W związku z tym należy dostosować odpowiednie artykuły rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 (3) oraz jego załączniki.

(3)

Rozwój jednolitych zasad chowu ekologicznego młodego drobiu na szczeblu unijnym jest zagadnieniem złożonym, ponieważ opinie dotyczące wymogów technicznych różnią się znacznie pomiędzy zainteresowanymi stronami. Aby zapewnić dostatecznie długi czas na opracowanie szczegółowych zasad dotyczących produkcji młodych kur ekologicznych, należy przedłużyć stosowanie odstępstwa dotyczącego wykorzystywania kur z chowu nieekologicznego.

(4)

Produkcja ekologicznych roślin białkowych jest nadal mniejsza niż popyt na nie. W szczególności podaż ekologicznego białka na rynku unijnym zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym jest nadal niewystarczająca, by spełnić wymogi żywieniowe trzody chlewnej i drobiu chowanych w gospodarstwach ekologicznych. W ramach odstępstwa właściwe jest zatem zezwolenie na stosowanie niewielkiej ilości nieekologicznych pasz białkowych przez ograniczony czas.

(5)

Aby dokonać dalszego określenia i wyjaśnienia stosowania terminu „ekologiczny” i unijnego logo produkcji ekologicznej na etykietach pasz produkowanych ze składników ekologicznych, należy przeformułować odpowiednie przepisy rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

(6)

Stosowanie dodatków paszowych w produkcji paszy ekologicznej może być dozwolone pod pewnymi warunkami. Państwa członkowskie złożyły wnioski o zatwierdzenie szeregu nowych substancji, które należy dopuścić na podstawie art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007. W oparciu o zalecenia grupy ekspertów do spraw doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej (EGTOP) (4), w których stwierdzono, że następujące dodatki paszowe: mrówczan sodu, żelazocyjanek sodu, natrolit-fonolit i klinoptylolit są zgodne z celami i zasadami produkcji ekologicznej, substancje te powinny zostać umieszczone w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 889/2008.

(7)

W sekcji A załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 pojawił się błąd w wymogach dotyczących stosowania wyciągów z rozmarynu jako dodatku do żywności ekologicznej i błąd ten należy poprawić.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 889/2008.

(9)

Aby umożliwić podmiotom gospodarczym nieprzerwane stosowanie szczególnych zasad w zakresie produkcji w odniesieniu do pasz nieekologicznych i młodych kur z chowu nieekologicznego po obowiązującej obecnie dacie wygaśnięcia przedmiotowych zasad i w celu uniknięcia przeszkód w produkcji ekologicznej lub jej zakłócenia, zmiany dotyczące odstępstw wprowadzone niniejszym rozporządzeniem powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią regulacyjnego Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przepisy zmieniające

Rozporządzenie (WE) nr 889/2008 otrzymuje brzmienie:

1)

art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 19

Pasza pochodząca z własnego gospodarstwa lub z innych źródeł

1.   W przypadku zwierząt roślinożernych, z wyjątkiem corocznego okresu, gdy zwierzęta są na sezonowym wypasie zgodnie z art. 17 ust. 4, przynajmniej 60 % paszy pochodzi z gospodarstwa rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest produkowane we współpracy z innymi gospodarstwami ekologicznymi znajdującymi się zasadniczo w tym samym regionie.

2.   W przypadku świń i drobiu przynajmniej 20 % pasz pochodzi z gospodarstwa rolnego utrzymującego te zwierzęta lub, w przypadku gdy nie jest to możliwe, jest produkowane w tym samym regionie we współpracy z innymi gospodarstwami ekologicznymi i przedsiębiorstwami paszowymi.

3.   W przypadku pszczół na zakończenie sezonu produkcyjnego w ulach należy zostawiać zapas miodu i pyłku wystarczające do przetrwania zimy.

Dopuszcza się sztuczne dokarmianie rodziny pszczelej, gdy jej przetrwanie jest zagrożone w wyniku warunków klimatycznych. W dokarmianiu należy stosować ekologiczny miód, ekologiczny syrop cukrowy lub ekologiczny cukier.”;

2)

art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 22

Stosowanie niektórych produktów i substancji w paszach

Dla celów art. 14 ust. 1 lit. d) ppkt (iv) rozporządzenia (WE) nr 834/2007 do przetwarzania pasz ekologicznych i żywienia zwierząt ekologicznych można stosować wyłącznie następujące substancje:

a)

nieekologiczne materiały paszowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego albo inne materiały paszowe wymienione w sekcji 2 załącznika V, pod warunkiem że:

(i)

zostały wyprodukowane lub przygotowane bez rozpuszczalników chemicznych; oraz

(ii)

przestrzegane są ograniczenia ustanowione w art. 43 lub art. 47 lit. c);

b)

nieekologiczne przyprawy, zioła i melasy, pod warunkiem że:

(i)

nie są dostępne w postaci ekologicznej;

(ii)

zostały wyprodukowane lub przygotowane bez rozpuszczalników chemicznych; oraz

(iii)

ich stosowanie jest ograniczone do 1 % dawki pokarmowej dla danego gatunku, obliczanej corocznie jako procent suchej masy pasz pochodzenia rolnego;

c)

ekologiczne materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego;

d)

materiały paszowe pochodzenia mineralnego, wymienione w sekcji 1 załącznika V;

e)

produkty zrównoważonego rybołówstwa, pod warunkiem że:

(i)

zostały wyprodukowane lub przygotowane bez rozpuszczalników chemicznych;

(ii)

ich stosowanie jest ograniczone do zwierząt innych niż zwierzęta roślinożerne; oraz

(iii)

stosowanie hydrolizatu białka ryb ograniczone jest wyłącznie do młodych zwierząt;

f)

sól jako sól morska, gruba sól kamienna;

g)

dodatki paszowe wymienione w załączniku VI.”;

3)

art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Produkty roślinne, pierwiastki śladowe oraz produkty wymienione w sekcji 1 załącznika V i w sekcji 3 załącznika VI mają pierwszeństwo przed syntetycznymi, alopatycznymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi lub antybiotykami, przy założeniu, że ich działanie terapeutyczne jest skuteczne dla danego gatunku zwierząt oraz w warunkach, w jakich mają być one zastosowane.”;

4)

w art. 25k ust. 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

ekologiczne materiały paszowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego”;

5)

w art. 25m ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W akwakulturze ekologicznej można stosować materiały paszowe pochodzenia mineralnego, wyłącznie jeżeli są one wymienione w sekcji I załącznika V.”;

6)

w art. 42 lit. b) datę „31 grudnia 2011 r.” zastępuje się datą „31 grudnia 2014 r.”;

7)

art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 43

Wykorzystanie nieekologicznych pasz białkowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w żywieniu zwierząt

W przypadku gdy mają zastosowanie warunki określone w art. 22 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i jeżeli rolnicy nie są w stanie uzyskać pasz białkowych wyłącznie z produkcji ekologicznej, w żywieniu drobiu i trzody chlewnej dozwolone jest stosowanie nieekologicznych pasz białkowych w ograniczonej ilości.

Maksymalny dozwolony procent nieekologicznych pasz białkowych w stosunku rocznym dla wspomnianych gatunków wynosi 5 % w latach kalendarzowych 2012, 2013 i 2014.

Wielkości te oblicza się w stosunku rocznym jako udział procentowy suchej masy pasz pochodzenia rolnego.

Podmioty gospodarcze przechowują dokumentację potwierdzającą potrzebę zastosowania niniejszego przepisu.”;

8)

art. 59 i 60 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 59

Zakres, użycie znaków towarowych oraz opisów handlowych

Niniejszego rozdziału nie stosuje się do pokarmu dla zwierząt domowych i paszy dla zwierząt futerkowych.

Znaki towarowe i opisy handlowe noszące oznaczenia określone w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 mogą być stosowane tylko wtedy, jeżeli wszystkie składniki pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego pochodzą z ekologicznej metody produkcji i jeżeli stanowią one co najmniej 95 % suchej masy produktu.

Artykuł 60

Oznaczenia przetworzonej paszy

1.   Terminy, o których mowa w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, mogą być stosowane w odniesieniu do przetworzonej paszy, pod warunkiem że spełnione są następujące wymogi:

a)

przetworzona pasza jest zgodna z przepisami rozporządzenia (WE) nr 834/2007, w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. d) ppkt (iv) oraz (v) w odniesieniu do zwierząt gospodarskich lub art. 15 ust. 1 lit. d) w odniesieniu do zwierząt akwakultury oraz art. 18;

b)

przetworzona pasza jest zgodna z przepisami niniejszego rozporządzenia, w szczególności z jego art. 22 i 26;

c)

wszystkie składniki pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, z których składa się przetworzona pasza, pochodzą z ekologicznej metody produkcji;

d)

co najmniej 95 % suchej masy produktu stanowią ekologiczne produkty rolne.

2.   Z zastrzeżeniem wymagań określonych w ust. 1 lit. a) i lit. b), następująca informacja jest dozwolona w przypadku, gdy produkt zawiera zmienne ilości materiałów paszowych z ekologicznej metody produkcji lub materiałów paszowych z produktów będących w czasie konwersji na rolnictwo ekologiczne lub produktów, o których mowa w art. 22 niniejszego rozporządzenia:

»może być użyty w produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami rozporządzeń (WE) nr 834/2007 i (WE) nr 889/2008«.”;

9)

załączniki V i VI zastępuje się tekstem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Przepisy sprostowujące

W sekcji A załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 889/2008 wiersz odnoszący się do dodatku do żywności E 392 otrzymuje brzmienie:

„B

E 392*

Ekstrakty z rozmarynu

X

X

Wyłącznie pochodzące z produkcji ekologicznej”

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 pkt 6 i 7 stosuje się jednak od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1.

(3)  Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1.

(4)  Sprawozdanie końcowe w sprawie pasz (EGTOP/1/2011), http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_GROUP/final_report_on_feed_to_be_published_en.pdf


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK V

Materiały paszowe, o których mowa w art. 22 lit. d), art. 24 ust. 2 i art. 25m ust. 1

1.   MATERIAŁY PASZOWE POCHODZENIA MINERALNEGO

A

Wapienne muszle morskie

 

A

Kwaśny węglan wapnia z alg morskich (maerl)

 

A

Czerwone wapienne algi

 

A

Glukonian wapnia

 

A

Węglan wapnia

 

A

Tlenek magnezu (magnez bezwodny)

 

A

Siarczan magnezu

 

A

Chlorek magnezu

 

A

Węglan magnezu

 

A

Fosforan odfluorowany

 

A

Fosforan wapniowo-magnezowy

 

A

Fosforan magnezu

 

A

Fosforan jednosodowy

 

A

Fosforan wapniowo-sodowy

 

A

Chlorek sodu

 

A

Wodorowęglan sodu

 

A

Węglan sodu

 

A

Siarczan sodu

 

A

Chlorek potasu

 

2.   INNE MATERIAŁY PASZOWE

Produkty (uboczne) fermentacji mikroorganizmów, których komórki inaktywowano lub zabito:

A

Saccharomyces cerevisiae

 

A

Saccharomyces carlsbergiensis

 

ZAŁĄCZNIK VI

Dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt, o których mowa w art. 22 lit. g), art. 24 ust. 2 i art. 25m ust. 2

Dodatki paszowe wymienione w niniejszym załączniku muszą być zatwierdzone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (1).

1.   DODATKI TECHNOLOGICZNE

a)   Konserwanty

Dopuszczenie

Numery identyfikacyjne

Substancja

Opis, warunki stosowania

A

1a

E 200

Kwas sorbinowy

 

A

1a

E 236

Kwas mrówkowy

 

B

1a

E 237

Mrówczan sodu

 

A

1a

E 260

Kwas octowy

 

A

1a

E 270

Kwas mlekowy

 

A

1a

E 280

Kwas propionowy

 

A

1a

E 330

Kwas cytrynowy

 


b)   Przeciwutleniacze

Dopuszczenie

Numer identyfikacyjny

Substancja

Opis, warunki stosowania

A

1b

E 306

Bogate w tokoferol ekstrakty pochodzenia naturalnego

 


c)   Środki emulgujące i stabilizujące, środki zagęszczające i żelujące

Dopuszczenie

Numery identyfikacyjne

Substancja

Opis, warunki stosowania

A

1

E 322

Lecytyna

Pochodząca wyłącznie z surowców ekologicznych

Stosowanie ograniczone do pasz dla zwierząt akwakultury


d)   Substancje wiążące, przeciwzbrylające i koagulanty

Dopuszczenie

Numer identyfikacyjny

Substancja

Opis, warunki stosowania

B

1

E 535

Żelazocyjanek sodu

Maksymalna dawka wynosząca 20 mg/kg NaCl obliczona jako anion heksacyjanożelazianu

A

1

E 551b

Krzemionka koloidalna

 

A

1

E 551c

Diatomit (ziemia okrzemkowa, oczyszczona)

 

A

1

E 558

Bentonit-montmorylonit

 

A

1

E 559

Glinki kaolinowe, bez azbestu

 

A

1

E 560

Naturalne mieszanki stearynów i chlorynu

 

A

1

E 561

Wermikulit

 

A

1

E 562

Sepiolit

 

B

1

E 566

Natrolit-fonolit

 

B

1

E 568

Klinoptylolit pochodzenia osadowego [tuczniki; kurczęta rzeźne; indyki rzeźne; bydło; łosoś]

 

A

1

E 599

Perlit

 


e)   Dodatki do kiszonek

Dopuszczenie

Numer identyfikacyjny

Substancja

Opis, warunki stosowania

A

1k

Enzymy, drożdże i bakterie

Stosowanie ograniczone do produkcji kiszonki, gdy warunki pogodowe nie pozwalają na właściwą fermentację

2.   DODATKI SENSORYCZNE

Dopuszczenie

Numer identyfikacyjny

Substancja

Opis, warunki stosowania

A

2b

 

Środki aromatyzujące

Wyłącznie ekstrakty z produktów rolnych

3.   DODATKI DIETETYCZNE

a)   Witaminy

Dopuszczenie

Numer identyfikacyjny

Substancja

Opis, warunki stosowania

A

3a

 

Witaminy i prowitaminy

Pochodzące z produktów rolnych

W przypadku zwierząt z żołądkiem jednokomorowym i zwierząt akwakultury stosować można wyłącznie witaminy pochodzenia syntetycznego identyczne z witaminami pozyskanymi z produktów rolnych

W przypadku przeżuwaczy stosować można wyłącznie syntetyczne witaminy A, D i E identyczne z witaminami pozyskanymi z produktów rolnych pod warunkiem wcześniejszego dopuszczenia przez państwa członkowskie w oparciu o ocenę możliwości uzyskania przez ekologiczne przeżuwacze niezbędnych ilości wymienionych witamin w dawkach pokarmowych


b)   Pierwiastki śladowe

Dopuszczenie

Numery identyfikacyjne

Substancja

Opis, warunki stosowania

A

3b

E1 Żelazo

tlenek żelazowy

węglan żelazawy

siarczan żelazawy, siedmiowodny

siarczan żelazawy, jednowodny

 

A

3b

E2 Jod

jodan wapnia, bezwodny

 

A

3b

E3 Kobalt

zasadowy węglan kobaltawy, jednowodny

siarczan kobaltawy jednowodny lub siedmiowodny

 

A

3b

E4 Miedź

zasadowy węglan miedzi, jednowodny

tlenek miedzi

siarczan miedzi, pięciowodny

 

A

3b

E5 Mangan

węglan manganawy

tlenek manganawy

siarczan manganawy, jednowodny

 

A

3b

E6 Cynk

tlenek cynku

siarczan cynku, jednowodny

siarczan cynku, siedmiowodny

 

A

3b

E7 Molibden

molibdenian sodu

 

A

3b

E8 Selen

selenian sodu

selenin sodu

 

4.   DODATKI ZOOTECHNICZNE

Dopuszczenie

Numer identyfikacyjny

Substancja

Opis, warunki stosowania

A

 

Enzymy i mikroorganizmy

 


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.


Top