Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0874

2011/874/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek oraz przemieszczanie o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu psów, kotów lub fretek do Unii, jak również wzory świadectw stosowanych w przywozie oraz przemieszczaniu o charakterze niehandlowym tych zwierząt do Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9232) Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 343, 23.12.2011, p. 65–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 031 P. 323 - 334

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; Uchylony przez 32013D0520

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/874/oj

23.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/65


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 15 grudnia 2011 r.

ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek oraz przemieszczanie o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu psów, kotów lub fretek do Unii, jak również wzory świadectw stosowanych w przywozie oraz przemieszczaniu o charakterze niehandlowym tych zwierząt do Unii

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9232)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/874/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiającą wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (1), w szczególności jej art. 17 ust. 2 formuła wprowadzająca i lit. b) oraz art. 17 ust. 3 lit. a),

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (2), w szczególności jego art. 8 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 ustanawia wymogi dotyczące zdrowia zwierząt, stosowane do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych do Unii. Psy, koty i fretki należą do zwierząt domowych objętych wspomnianym rozporządzeniem.

(2)

Dyrektywa 92/65/EWG ustanawia wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel psami, kotami i fretkami oraz ich przywóz do Unii. Stanowi ona, że warunki przywozu dotyczące wspomnianych zwierząt muszą być co najmniej równoważne z warunkami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 998/2003.

(3)

Wymagania dotyczące zdrowia zwierząt, regulujące tego rodzaju przywóz i przemieszczanie o charakterze niehandlowym, różnią się w zależności od sytuacji dotyczącej wścieklizny w danym państwie trzecim pochodzenia oraz od państwa członkowskiego przeznaczenia.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 stanowi, że psy, koty i fretki wprowadzane do państw członkowskich innych niż Irlandia, Malta, Szwecja i Zjednoczone Królestwo z państw trzecich wymienionych w części B sekcja 2 lub w części C załącznika II do tego rozporządzenia należy zaszczepić przeciwko wściekliźnie, natomiast zwierzęta wprowadzane z pozostałych państw trzecich należy ponadto przed wprowadzeniem poddać badaniu krwi na obecność przeciwciał wścieklizny.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 stanowi, że do dnia 31 grudnia 2011 r. psy, koty i fretki wprowadzane do Irlandii, Malty, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa z państw trzecich wymienionych w części B sekcja 2 lub w części C załącznika II do tego rozporządzenia należy zaszczepić oraz przed wprowadzeniem poddać badaniu krwi na obecność przeciwciał wścieklizny zgodnie z przepisami krajowymi, natomiast zwierzęta pochodzące z pozostałych państw trzecich należy po przybyciu poddać kwarantannie zgodnie z przepisami krajowymi.

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 998/2003 stanowi także, iż do dnia 31 grudnia 2011 r. Finlandia, Irlandia, Malta, Szwecja i Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do bąblowicy, oraz Irlandia, Malta i Zjednoczone Królestwo, w odniesieniu do kleszczy, mogą uzależnić wprowadzanie psów, kotów i fretek na swoje terytorium od spełnienia pewnych dodatkowych wymogów krajowych.

(7)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1152/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zdrowotnych środków zapobiegawczych w celu kontroli zarażenia Echinococcus multilocularis u psów (3) zostało przyjęte w celu zapewnienia ciągłej ochrony zdrowia w Irlandii, na Malcie, w Finlandii i Zjednoczonym Królestwie przed Echinococcus multilocularis. Ma być ono stosowane od dnia 1 stycznia 2012 r.

(8)

Decyzja Komisji 2004/595/WE z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia wzoru świadectwa zdrowia w celu przywozu do Wspólnoty psów, kotów i fretek w celach handlowych (4) stanowi, że dopuszcza się przywóz tych zwierząt z państw trzecich wymienionych w części B sekcja 2 lub w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 lub w załączniku II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiającego wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (5). Decyzja 2004/595/WE stanowi także, iż zwierzęta te muszą posiadać świadectwo zgodne ze wzorem podanym w załączniku do tej decyzji.

(9)

Wzór określony w załączniku do decyzji 2004/595/WE stanowi indywidualne świadectwo, jakie wystawia się do celów wprowadzenia do państw członkowskich każdego psa, kota lub fretki pochodzących z państwa trzeciego wymienionego w części B sekcja 2 lub w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

(10)

Mimo że świadectwo jest wystarczające w przypadku wprowadzania do państw członkowskich innych niż Irlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo wspomnianych zwierząt pochodzących z państw trzecich wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010, nie jest ono uznawane w przypadku wspomnianych zwierząt przeznaczonych do Irlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa, gdzie poddaje się je po przybyciu kwarantannie zgodnie z prawodawstwem krajowym.

(11)

Biorąc pod uwagę problemy, jakie napotykają niektórzy importerzy przy używaniu indywidualnego wzoru świadectwa określonego w decyzji 2004/595/WE, niezbędne jest zastąpienie wspomnianego wzoru świadectwa takim, które może uwzględnić przesyłkę składającą się z więcej niż jednego zwierzęcia.

(12)

Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 388/2010 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie maksymalnej liczby zwierząt domowych niektórych gatunków, jakie mogą być przedmiotem przemieszczania o charakterze niehandlowym (6) przemieszczanie o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu psów, kotów lub fretek do Unii z państwa trzeciego podlega wymaganiom dotyczącym zdrowia zwierząt oraz kontroli, określonym w dyrektywie 92/65/EWG.

(13)

Przy uwzględnieniu faktu, że zagrożenia związane z przywozem psów, kotów i fretek nie różnią się od zagrożeń związanych z przemieszczaniem o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu tych zwierząt do Unii, należy ustanowić wspólne świadectwo zdrowia w odniesieniu do przywozu do Unii tego rodzaju zwierząt i przemieszczania o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu tych zwierząt z państw trzecich wymienionych w części B sekcja 2 lub w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003 lub w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010.

(14)

Mając na względzie spójność i uproszczenie prawodawstwa Unii, we wzorach świadectw zdrowia odnoszących się do przywozu do Unii psów, kotów i fretek należy uwzględnić wymogi decyzji Komisji 2007/240/WE (7), zgodnie z którą różne świadectwa weterynaryjne, świadectwa zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt wymagane przy przywozie do Unii żywych zwierząt należy sporządzać na podstawie standardowych wzorów świadectw weterynaryjnych określonych w załączniku I do tej decyzji.

(15)

Decyzja Komisji 2004/824/WE z dnia 1 grudnia 2004 r. ustanawiająca wzorcowe świadectwo zdrowia dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek z państw trzecich do Wspólnoty (8) ustanawia wzór świadectwa w odniesieniu do przemieszczania o charakterze niehandlowym wspomnianych zwierząt do państw członkowskich innych niż Irlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo z państw trzecich. Wspomniane świadectwo może też być stosowane przy wprowadzaniu do tych trzech państw członkowskich, w sytuacji gdy wspomniane zwierzęta pochodzą z państw wymienionych w części B sekcja 2 lub w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003. Ponadto przedmiotowe świadectwo należy wystawiać indywidualnie w odniesieniu do wprowadzania do państw członkowskich każdego psa, kota lub fretki.

(16)

Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 zwierzęta domowe muszą posiadać paszport zgodny ze wzorem określonym w decyzji Komisji 2003/803/WE z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiającej wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (9), gdy są one wprowadzane do państwa członkowskiego, po czasowym przemieszczeniu z państwa członkowskiego do państwa trzeciego lub terytorium.

(17)

Zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 998/2003 zwierzęta domowe pochodzące z państw i terytoriów wymienionych w części B sekcja 2 załącznika II do tego rozporządzenia, dla których ustalono, że wspomniane państwa lub terytoria stosują zasady co najmniej równoważne zasadom unijnym odnoszącym się do przemieszczania z państw trzecich, podlegają zasadom ustanowionym w odniesieniu do przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek pomiędzy państwami członkowskimi.

(18)

Właściwe jest, aby niniejsza decyzja była stosowana, nie naruszając decyzji Komisji 2004/839/WE z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiającej warunki przemieszczania o charakterze niehandlowym z państw trzecich do Wspólnoty młodych psów i kotów (10), która umożliwia państwom członkowskim udzielanie zezwolenia na przemieszczanie na ich terytorium psów i kotów poniżej trzeciego miesiąca życia, niezaszczepionych przeciwko wściekliźnie, z państw trzecich wymienionych w części B sekcja 2 lub w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003, na warunkach tożsamych z warunkami ustanowionymi w art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia.

(19)

Mając na względzie ułatwienie dostępu do wielojęzycznych świadectw, świadectwo zdrowia wymagane w przypadku przemieszczania o charakterze niehandlowym pięciu lub mniej psów, kotów lub fretek do Unii powinno być oparte na standardowych wzorach określonych w decyzji 2007/240/WE.

(20)

Dyrektywa Rady 96/93/WE z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie certyfikacji zwierząt i produktów zwierzęcych (11) ustanawia zasady, których należy przestrzegać przy wystawianiu świadectw wymaganych na podstawie przepisów weterynaryjnych w celu zapobieżenia wystawianiu świadectw wprowadzających w błąd bądź fałszowaniu świadectw. Należy dopilnować, aby reguły i zasady co najmniej równoważne regułom i zasadom ustanowionym we wspomnianej dyrektywie były stosowane przez urzędowych lekarzy weterynarii państw trzecich.

(21)

Należy wprowadzić okres przejściowy umożliwiający państwom członkowskim podjęcie koniecznych środków służących zapewnieniu zgodności z wymogami określonymi w niniejszej decyzji.

(22)

W związku z powyższym należy uchylić decyzje 2004/595/WE i 2004/824/WE.

(23)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsza decyzja ustanawia:

a)

wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek oraz przemieszczanie o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu psów, kotów lub fretek do Unii, zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG, jak również świadectwo zdrowia w odniesieniu do tego rodzaju przywozu i przemieszczania o charakterze niehandlowym;

b)

świadectwo zdrowia w odniesieniu do przemieszczania o charakterze niehandlowym pięciu lub mniej psów, kotów lub fretek do Unii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 998/2003.

2.   Niniejszą decyzję stosuje się, nie naruszając decyzji 2004/839/WE.

Artykuł 2

Państwa trzecie i terytoria, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów i fretek oraz przemieszczanie o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu psów, kotów lub fretek do Unii, jak również świadectwo zdrowia w odniesieniu do tego rodzaju przywozu i przemieszczania o charakterze niehandlowym

1.   Państwa członkowskie zezwalają na przywóz przesyłek psów, kotów i fretek oraz przemieszczanie o charakterze niehandlowym więcej niż pięciu psów, kotów lub fretek do Unii, pod warunkiem że państwa trzecie lub terytoria, z których one pochodzą, oraz wszystkie państwa trzecie i terytoria, przez które przewozi się je tranzytem, są:

a)

albo wymienione w części B sekcja 2 lub w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003; albo

b)

wymienione w części 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 206/2010.

2.   Psy, koty i fretki, o których mowa w ust. 1:

a)

posiadają świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku I i wypełnione przez urzędowego lekarza weterynarii przy należytym uwzględnieniu wskazówek zamieszczonych w części II wspomnianego świadectwa;

b)

spełniają wymagania świadectwa zdrowia określone w załączniku I w odniesieniu do państw trzecich lub terytoriów, z których pochodzą, o których mowa w, odpowiednio, ust. 1 lit. a) i b) niniejszego artykułu.

Artykuł 3

Świadectwo zdrowia w odniesieniu do przemieszczania o charakterze niehandlowym pięciu lub mniej psów, kotów lub fretek do Unii

1.   Państwa członkowskie zezwalają na przemieszczanie o charakterze niehandlowym pięciu lub mniej psów, kotów lub fretek na swoje terytorium, pod warunkiem że pochodzą one z państw trzecich lub terytoriów bądź są przewożone tranzytem przez państwa trzecie lub terytoria, które:

a)

albo są wymienione w części B sekcja 2 lub w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003; albo

b)

nie są wymienione w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 998/2003.

2.   Psy, koty i fretki, o których mowa w ust. 1:

a)

posiadają świadectwo zdrowia sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II oraz wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii przy należytym uwzględnieniu wskazówek zamieszczonych w części II wspomnianego świadectwa;

b)

spełniają wymagania świadectwa zdrowia określone w załączniku II w odniesieniu do państw trzecich lub terytoriów, z których pochodzą, o których mowa w, odpowiednio, ust. 1 lit. a) i b) niniejszego artykułu.

Artykuł 4

Przepisy przejściowe

W okresie przejściowym do dnia 30 czerwca 2012 r. państwa członkowskie zezwalają na przywóz oraz przemieszczanie o charakterze niehandlowym do Unii psów, kotów i fretek, które posiadają świadectwo weterynaryjne wystawione nie później niż w dniu 29 lutego 2012 r. zgodnie ze wzorami określonymi w załączniku do, odpowiednio, decyzji 2004/595/WE i 2004/824/WE.

Artykuł 5

Uchylenia

Uchyla się decyzje 2004/595/WE i 2004/824/WE.

Artykuł 6

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Artykuł 7

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.

(2)  Dz.U. L 146 z 13.6.2003, s. 1.

(3)  Dz.U. L 296 z 15.11.2011, s. 6.

(4)  Dz.U. L 266 z 13.8.2004, s. 11.

(5)  Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1.

(6)  Dz.U. L 114 z 7.5.2010, s. 3.

(7)  Dz.U. L 104 z 21.4.2007, s. 37.

(8)  Dz.U. L 358 z 3.12.2004, s. 12.

(9)  Dz.U. L 312 z 27.11.2003, s. 1.

(10)  Dz.U. L 361 z 8.12.2004, s. 40.

(11)  Dz.U. L 13 z 16.1.1997, s. 28.


ZAŁĄCZNIK I

Image

Image

Image

Image


ZAŁĄCZNIK II

Image

Image

Image

Image


Top