Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1379

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1379/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 382/2008, (UE) nr 1178/2010 oraz (UE) nr 90/2011 w odniesieniu do kodów CN oraz kodów produktów w nomenklaturze produktów rolnych do celów refundacji wywozowych w sektorach wołowiny i cielęciny, jaj i mięsa drobiowego

OJ L 343, 23.12.2011, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 139 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1379/oj

23.12.2011   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/20


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1379/2011

z dnia 20 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 382/2008, (UE) nr 1178/2010 oraz (UE) nr 90/2011 w odniesieniu do kodów CN oraz kodów produktów w nomenklaturze produktów rolnych do celów refundacji wywozowych w sektorach wołowiny i cielęciny, jaj i mięsa drobiowego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 134, art. 161 ust. 3, art. 170 i art. 192 ust. 2 w związku z jego art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniami Komisji (WE) nr 382/2008 (2) (UE) nr 1178/2010 (3) oraz (UE) nr 90/2011 (4) ustanowiono przepisy dotyczące systemu pozwoleń na przywóz w odniesieniu do refundacji wywozowych odpowiednio w sektorze wołowiny i cielęciny, jaj i mięsa drobiowego. Przedmiotowe rozporządzenia odnoszą się do kodów CN oraz kodów produktów w nomenklaturze produktów rolnych do celów refundacji wywozowych w celu wskazania produktów, które objęte są wymogiem przedstawienia pozwolenia na wywóz w przypadku złożenia wniosku o refundację wywozową lub produktów, w odniesieniu do których wspomniany wymóg nie obowiązuje.

(2)

Załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (5) został zmieniony rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1006/2011 (6).

(3)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (7) zostało zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1334/2011 (8).

(4)

W związku z powyższym kody CN oraz kody produktów użyte w rozporządzeniach (WE) nr 382/2008, (UE) nr 1178/2010 oraz (UE) nr 90/2011 należy dostosować do kodów użytych w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 1006/2011, oraz użytych w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87, zmienionym rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1334/2011.

(5)

W rozporządzeniu (WE) nr 382/2008 użyte są również kody CN w ramach systemu pozwoleń na przywóz. W celu zachowania spójności należy również dostosować przedmiotowe kody.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 382/2008, (UE) nr 1178/2010 i (UE) nr 90/2011.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 382/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 ust. 2 wyrażenie „kodami CN 0102 90 05 do 0102 90 49” zastępuje się wyrażeniem „kodami CN 0102 29 10 do 0102 29 49, ex 0102 39 10 o masie nieprzekraczającej 300 kg oraz ex 0102 90 91 o masie nieprzekraczającej 300 kg”;

2)

w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 lit. a) wyrażenie „pozycją kodu CN 0102 10” zastępuje się wyrażeniem „kodami CN 0102 21, 0102 31 00 oraz 0102 90 20”; a wyrażenie „pozycjami kodu CN 0102 90 i ex 1602” zastępuje się wyrażeniem „kodami CN 0102 29, 0102 39 10, 0102 90 91 oraz ex 1602”;

b)

w ust. 2 lit. a) wyrażenie „kodem CN 0102 10” zastępuje się wyrażeniem „kodami CN 0102 21, 0102 31 00 oraz 0102 90 20”;

c)

w ust. 3 wyrażenie „kodem CN 0102 10” zastępuje się wyrażeniem „kodami CN 0102 21, 0102 31 00 oraz 0102 90 20”;

3)

załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

4)

w załączniku V pierwsza grupa kategorii produktów otrzymuje brzmienie:

„Kategoria produktu

Kod CN

110

0102 29 10, ex 0102 39 10 o masie nieprzekraczającej 80 kg oraz ex 0102 90 91 o masie nieprzekraczającej 80 kg

120

0102 29 21 oraz 0102 29 29, ex 0102 39 10 o masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg oraz ex 0102 90 91 o masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg

130

0102 29 41 oraz 0102 29 49, ex 0102 39 10 o masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg oraz ex 0102 90 91 o masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg

140

0102 29 51 do 0102 29 99, ex 0102 39 10 o masie przekraczającej 300 kg oraz ex 0102 90 91 o masie przekraczającej 300 kg”;

5)

w załączniku VI pierwsza grupa kategorii produktów otrzymuje brzmienie:

„Kategoria

Kod produktu

011

0102 21 10 9140, 0102 21 30 9140, 0102 31 00 9100, 0102 90 20 9100, 0102 31 00 9200 oraz 0102 90 20 9200

021

0102 21 10 9150, 0102 21 30 9150, 0102 21 90 9120, 0102 31 00 9150, 0102 31 00 9250, 0102 31 00 9300, 0102 90 20 9150, 0102 90 20 9250 oraz 0102 90 20 9300

031

0102 29 91 9000, 0102 39 10 9350 oraz 0102 90 91 9350

041

0102 29 41 9100, 0102 29 51 9000, 0102 29 59 9000, 0102 29 61 9000, 0102 29 69 9000, 0102 29 99 9000, 0102 39 10 9100, 0102 39 10 9150, 0102 39 10 9200, 0102 39 10 9250, 0102 39 10 9400, 0102 90 91 9100, 0102 90 91 9150, 0102 90 91 9200, 0102 90 91 9250, 0102 90 91 9300 oraz 0102 90 91 9400”.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (UE) nr 1178/2010 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1, wyrażenie „kodami CN 0407 00 11 i 0407 00 19” zastępuje się wyrażeniem „kodami CN 0407 11 00, 0407 19 11 oraz 0407 19 19”;

2)

w art. 8 ust. 1 wyrażenie „kodami CN 0407 00 11 i 0407 00 19” zastępuje się wyrażeniem „kodami CN 0407 11 00, 0407 19 11 i 0407 19 19”;

3)

załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

W rozporządzeniu (UE) nr 90/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 wyrażenie „kodami CN 0105 11, 0105 12 i 0105 19” zastępuje się wyrażeniem „kodami CN 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 i 0105 15 00”;

2)

w art. 8 ust. 1 wyrażenie „kodami CN 0105 11, 0105 12 i 0105 19” zastępuje się wyrażeniem „kodami CN 0105 11, 0105 12 00, 0105 13 00, 0105 14 00 i 0105 15 00”;

3)

załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 115 z 29.4.2008, s. 10.

(3)  Dz.U. L 328 z 14.12.2010, s. 1.

(4)  Dz.U. L 30 z 4.2.2011, s. 1.

(5)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

(6)  Dz.U. L 282 z 28.10.2011, s. 1.

(7)  Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1.

(8)  Dz.U. L 336 z 20.12.2011, s. 35.


ZAŁĄCZNIK I

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 382/2008 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz określony w art. 5 ust. 1

0102 29 10, ex 0102 39 10 o masie nieprzekraczającej 80 kg oraz ex 0102 90 91 o masie nieprzekraczającej 80 kg

0102 29 21, 0102 29 29, ex 0102 39 10 o masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg oraz 0102 90 91 o masie przekraczającej 80 kg, ale nieprzekraczającej 160 kg

od 0102 29 41 do 0102 29 49, ex 0102 39 10 o masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg oraz ex 0102 90 91 o masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej 300 kg

od 0102 29 51 do 0102 29 99, ex 0102 39 10 o masie przekraczającej 300 kg oraz ex 0102 90 91 o masie przekraczającej 300 kg

0201 10 00, 0201 20 20,

0201 20 30,

0201 20 50,

0201 20 90,

0201 30 00, 0206 10 95,

0202 10 00, 0202 20 10,

0202 20 30,

0202 20 50,

0202 20 90,

0202 30 10,

0202 30 50,

0202 30 90,

0206 29 91,

0210 20 10,

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90,

1602 50 10, 1602 90 61,

1602 50 31,

1602 50 95,

1602 90 69”.


ZAŁĄCZNIK II

Załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 1178/2010 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Kod produktu według nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (1)

Kategoria

Wysokość zabezpieczenia

(EUR/100 kg wagi netto)

040719119000

1

040711009000

040719199000

2

040721009000

040729109000

040790109000

3

3 (2)

2 (3)

040811809100

4

10

040819819100

040819899100

5

5

040891809100

6

15

040899809100

7

4


(1)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1) część 8.

(2)  Dla miejsc przeznaczenia wskazanych w załączniku V.

(3)  Pozostałe miejsca przeznaczenia.”.


ZAŁĄCZNIK III

Załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 90/2011 otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK I

Kod produktu według nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (1)

Kategoria

Wysokość zabezpieczenia

(EUR/100 kg wagi netto)

010511119000

010511199000

010511919000

010511999000

1

010512009000

010514009000

2

020712109900

3

6 (2)

020712909990

6 (3)

020712909190

6 (4)

020725109000

020725909000

5

3

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6(a) (4)

2

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

6(b) (5)

2

020727109990

7

3

020727609000

020727709000

8

3


(1)  Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, s. 1) część 7.

(2)  Dla miejsc przeznaczenia wskazanych w załączniku VII.

(3)  Dla miejsc przeznaczenia innych niż wskazane w załącznikach VII i VIII.

(4)  Miejsca przeznaczenia wskazane w załączniku VIII.

(5)  Miejsca przeznaczenia inne niż wskazane w załączniku VIII.”.


Top